अकि(लक्षणे,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
अङ्कते अङ्केते अङ्कन्ते
अङ्कसे अङ्केथे अङ्कध्वे
अङ्के अङ्कावहे अङ्कामहे

अकि(लक्षणे,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अङ्कताम् अङ्केताम् अङ्कन्ताम्
अङ्कस्व अङ्केथाम् अङ्कध्वम्
अङ्कै अङ्कावहै अङ्कामहै

अकि(लक्षणे,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आङ्कत आङ्कताम् आङ्कन्त
आङ्कथाः आङ्केथाम् आङ्कध्वम्
आङ्के आङ्कावहि आङ्कामहि

अकि(लक्षणे,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
आङ्केत अङ्केयाताम् अङ्केरन्
अङ्केथाः अङ्केयाथाम् अङ्केध्वम्
अङ्केय अङ्केवहि अङ्केमहि

अकि(लक्षणे,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आनङ्के आनङ्काते आनङ्किरे
आनङ्किषे आनङ्काथे आनङ्किध्वे
आनङ्के आनङ्केवहे आनङ्किमहे

अकि(लक्षणे,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अङ्किता अङ्कितारौ अङ्कितारः
अङ्कितासे अङ्कितासाथे अङ्किताध्वे
अङ्किताहे अङ्कितास्वहे अङ्कितास्महे

अकि(लक्षणे,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अङ्किष्यते अङ्किष्येते अङ्किष्यन्ते
अङ्किष्यसे अङ्किष्येथे अङ्किष्यध्वे
अङ्किष्ये अङ्कियावहे अङ्किष्यामहे

अकि(लक्षणे,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अङ्किषीष्ट अङ्किषीयास्ताम् अङ्किषीरन्
अङ्किषीष्ठाः अङ्किषीयास्थाम् अङ्किध्वम्
अङ्किषीय अङ्किषीवहि अङ्किषीमहि

अकि(लक्षणे,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आङ्किष्ट आङ्किषाताम् आङ्किषत
आङ्किष्ठाः आङ्किषाथाम् आङ्किध्वम्
आङ्किषि आङ्किष्वहि आङ्किष्महि

अकि(लक्षणे,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आङ्किष्यत आङ्किष्येताम् आङ्किष्यन्त
आङ्किष्यथाः आङ्किष्येथाम् आङ्किष्यध्वम्
आङ्किष्ये आङ्किष्यावहि आङ्किष्यामहि

अगि(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अङ्गति अङ्गतः अङ्गन्ति
अङ्गसि अङ्गथः अङ्गथ
अङ्गामि अङ्गावः अङ्गामः

अगि(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अङ्गतु अङ्गताम् अङ्गन्तु
अङ्ग अङ्गतम् अङ्गत
अङ्गानि अङ्गाव अङ्गाम

अगि(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आङ्गत् आङ्गताम् आङ्गन्
आङ्गः आङ्गतम् आङ्गत
आङ्गम् आङ्गाव आङ्गाम

अगि(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अङ्गेत् अङ्गेताम् अङ्गेयुः
अङ्गेः अङ्गेतम् अङ्गेत
अङ्गेयम् अङ्गेव अङ्गेम

अगि(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आनङ्ग आनङ्गतुः आनङ्गुः
आनङ्गिथ आनङ्गथुः आनङ्ग
आनङ्ग आनङ्गिव आनङ्गिम

अगि(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अङ्गिता अङ्गितारौ अङ्गितारः
अङ्गितासि अङ्गितास्थः अङ्गितास्थ
अङ्गितास्मि अङ्गितास्वः अङ्गितास्मः

अगि(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अङ्गिष्यति अङ्गिष्यतः अङ्गिष्यन्ति
अङ्गिष्यसि अङ्गिष्यथः अङ्गिष्यथ
अङ्गिष्यामि अङ्गिष्यावः अङ्गिष्यामः

अगि(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अङ्ग्यात् अङ्ग्यास्ताम् अङ्ग्यासुः
अङ्ग्याः अङ्ग्यास्तम् अङ्ग्यास्त
अङ्ग्यासम् अङ्ग्यास्व अङ्ग्यास्म

अगि(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आङ्गीत् आङ्गिष्टाम् आङ्गिषुः
आङ्गीः आङ्गिष्टम् आङ्गिष्ट
आङ्गिषम् आङ्गिष्व आङ्गिष्म

अगि(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आङ्गिष्यत् आङ्गिष्यताम् आङ्गिष्यन्
आङ्गिष्यः आङ्गिष्यतम् आङ्गिष्यत
आङ्गिष्यम् आङ्गिष्याव आङ्गिष्याम

अज(गतिक्षेपणयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अजति अजतः अजन्ति
अजसि अजथः अजथ
अजामि अजावः अजामः

अज(गतिक्षेपणयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अजतु अजताम् अजन्तु
अज अजतम् अजत
अजानि अजाव अजाम

अज(गतिक्षेपणयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आजत् आजताम् आजन्
आजः आजतम् आजत
आजम् आजाव आजाम

अज(गतिक्षेपणयोः,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अजेत् अजेताम् अजेयुः
अजेः अजेतम् अजेत
अजेयम् अजेव अजेम

अज(गतिक्षेपणयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आनज आनजतुः आनजुः
आनजिथ आनजथुः आनज
आनज आनजिव आनजिम

अज(गतिक्षेपणयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अजिता अजितारौ अजितारः
अजितासि अजितास्थः अजितास्थ
अजितास्मि अजितास्वः अजितास्मः

अज(गतिक्षेपणयोः,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अजिष्यति अजिष्यतः अजिष्यन्ति
अजिष्यसि अजिष्यथः अजिष्यथ
अजिष्यामि अजिष्यावः अजिष्यामः

अज(गतिक्षेपणयोः,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अज्यात् अज्यास्ताम् अज्यासुः
अज्याः अज्यास्तम् अज्यास्त
अज्यासम् अज्यास्व अज्यास्म

अज(गतिक्षेपणयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आजीत् आजिष्टाम् आजिषुः
आजीः आजिष्टम् आजिष्ट
आजिषम् आजिष्व आजिष्म

अज(गतिक्षेपणयोः,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आजिष्यत् आजिष्यताम् आजिष्यन्
आजिष्यः आजिष्यतम् आजिष्यत
आजिष्यम् आजिष्याव आजिष्याम

अञ्चु(गतिपूजनयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अञ्चति अञ्चतः अञ्चन्ति
अञ्चसि अञ्चथः अञ्चथ
अञ्चामि अञ्चावः अञ्चामः

अञ्चु(गतिपूजनयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अञ्चतु अञ्चताम् अञ्चन्तु
अञ्च अञ्चतम् अञ्चत
अञ्चानि अञ्चाव अञ्चाम

अञ्चु(गतिपूजनयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आञ्चत् आञ्चताम् आञ्चन्
आञ्चः आञ्चतम् आञ्चत
आञ्चम् आञ्चाव आञ्चाम

अञ्चु(गतिपूजनयोः,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अञ्चेत् अञ्चेताम् अञ्चेयुः
अञ्चेः अञ्चेतम् अञ्चेत
अञ्चेयम् अञ्चेव अञ्चेम

अञ्चु(गतिपूजनयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आनञ्च आनञ्चतुः आनञ्चुः
आनञ्चिथ आनञ्चथुः आनञ्च
आनञ्च आनञ्चिव आनञ्चिम

अञ्चु(गतिपूजनयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अञ्चिता अञ्चितारौ अञ्चितारः
अञ्चितासि अञ्चितास्थः अञ्चितास्थ
अञ्चितास्मि अञ्चितास्वः अञ्चितास्मः

अञ्चु(गतिपूजनयोः,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अञ्चिष्यति अञ्चिष्यतः अञ्चिष्यन्ति
अञ्चिष्यसि अञ्चिष्यथः अञ्चिष्यथ
अञ्चिष्यामि अञ्चिष्यावः अञ्चिष्यामः

अञ्चु(गतिपूजनयोः,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अञ्च्यात् अञ्च्यास्ताम् अञ्च्यासुः
अञ्च्याः अञ्च्यास्तम् अञ्च्यास्त
अञ्च्यासम् अञ्च्यास्व अञ्च्यास्म

अञ्चु(गतिपूजनयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आञ्चत् आञ्चिष्टाम् आञ्चिषुः
आञ्चीः आञ्चिष्टम् आञ्चिष्ट
आञ्चिषम् आञ्चिष्व आञ्चिष्म

अञ्चु(गतिपूजनयोः,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आञ्चिष्यत् आञ्चिष्यताम् आञ्चिष्यन्
आञ्चिष्यः आञ्चिष्यतम् आञ्चिष्यत
आञ्चिष्यम् आञ्चिष्याव आञ्चिष्याम

अञ्जू(व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु,रुधादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अनक्ति अङ्क्तः अञ्जन्ति
अनक्षि अङ्क्थः अङ्क्थ
अनज्मि अञ्ज्वः अञ्ज्मः

अञ्जू(व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु,रुधादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अनक्तु अङ्क्ताम् अञ्जन्तु
अङ्ग्धि अङ्क्तम् अङ्क्त
अनजानि अनजाव अनकाम

अञ्जू(व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु,रुधादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आनक् आङ्क्तां आञ्जन्
आनक् आङ्क्तं आङ्क्त
आनजम् आञ्ज्व आञ्म

अञ्जू(व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु,रुधादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अञ्ज्यात् अञ्ज्यातां अञ्ज्युः
अञ्ज्याः अञ्ज्यातं अञ्ज्यात
अञ्ज्याम् अञ्ज्याव अञ्ज्याम

अञ्जू(व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु,रुधादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आनञ्ज आनञ्जतुः आनञ्जुः
आनञिथ आनञ्जथुः आनञ्ज
आनञ्ज आनञ्जिव आनञ्जिम

अञ्जू(व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु,रुधादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अञ्जिता अञ्जितारौ अञ्जितारः
अञ्जितासि अञ्जितास्थः अञ्जितास्थ
अञ्जितास्मि अञ्जितास्वः अञ्जितास्मः

अञ्जू(व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु,रुधादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अञ्जिष्यति अञ्जिष्यतः अञ्जिष्यन्ति
अञ्जिष्यसि अञ्जिष्यथः अञ्जिष्यथ
अञ्जिष्यामि अञ्जिष्यावः अञ्जिष्यामः

अञ्जू(व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु,रुधादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अज्यात् अज्यास्ताम् अज्यासुः
अज्याः अज्यास्तम् अज्यास्त
अज्यासम् अज्यास्व अज्यास्म

अञ्जू(व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु,रुधादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आञ्जीत् आञ्जिष्टाम् आञ्जिषुः
आञ्जीः आञ्जिष्टम् आञ्जिष्ट
आञ्जिषम् आञ्जिष्व आञ्जिष्म

अञ्जू(व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु,रुधादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आञ्जिष्यत् आञ्जिष्यताम् आञ्जिष्यन्
आञ्जिष्यः आञ्जिष्यतम् आञ्जिष्यत
आञ्जिष्यम् आञ्जिष्याव आञ्जिष्याम

अट(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अटति अटतः अटन्ति
अटसि अटथः अटथ
अटामि अटावः अटामः

अट(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अटतु अटताम् अटन्तु
अट अटतम् अटत
अटानि अटाव अटाम

अट(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आटत् आटताम् आटन्
आटः आटतम् आटत
आटम् आटाव आटाम

अट(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अटेत् अटेताम् अटेयुः
अटेः अटेतम् अटेत
अटेयम् अटेव अटेम

अट(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आट आटतुः आटुः
आटिथ आटथुः आट
आट आटिव आटिम

अट(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अटिता अटितारौ अटितारः
अटितासि अटितास्थः अटितास्थ
अटितास्मि अटितास्वः अटितास्मः

अट(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अटिष्यति अटिष्यतः अटिष्यन्ति
अटिष्यसि अटिष्यथः अटिष्यथ
अटिष्यामि अटिष्यावः अटिष्यामः

अट(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अट्यात् अट्यास्ताम् अट्यासुः
अट्याः अट्यास्तम् अट्यास्त
अट्यासम् अट्यास्व अट्यास्म

अट(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आटीत् आटिष्टाम् आटिषुः
आटीः आटिष्टम् आटिष्ट
आटिषम् आटिष्व आटिष्म

अट(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आटिष्यत् आटिष्यताम् आटिष्यन्
आटिष्यः आटिष्यतम् आटिष्यत
आटिष्यम् आटिष्याव आटिष्याम

अति(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अन्तति अन्ततः अन्तन्ति
अन्तसि अन्तथः अन्तथ
अन्तामि अन्तावः अन्तामः

अति(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अन्ततु अन्तताम् अन्तन्तु
अन्त अन्ततम् अन्तत
अन्तानि अन्ताव अन्ताम

अति(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आन्तत् आन्तताम् आन्तन्
आन्तः आन्ततम् आन्तत
आन्तम् आन्ताव आन्ताम

अति(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अन्तेत् अन्तेताम् अन्तेयुः
अन्तेः अन्तेतम् अन्तेत
अन्तेयम् अन्तेव अन्तेम

अति(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आनन्त आनन्ततुः आनन्तुः
आनन्तिथ आनन्तथुः आनन्त
आनन्त आनन्तिव आनन्तिम

अति(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अन्तिता अन्तितारौ अन्तितारः
अन्तितासि अन्तितास्थः अन्तितास्थ
अन्तितास्मि अन्तितास्वः अन्तितास्मः

अति(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अन्तिष्यति अन्तिष्यतः अन्तिष्यन्ति
अन्तिष्यसि अन्तिष्यथः अन्तिष्यथ
अन्तिष्यामि अन्तिष्यावः अन्तिष्यामः

अति(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अन्त्यात् अन्त्यास्ताम् अनत्यासुः
अनत्याः अन्त्यास्तम् अन्त्यास्त
अन्त्यासम् अन्त्यास्व अन्त्यास्म

अति(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आन्तीत् आन्तिष्टाम् आन्तिषुः
आन्तीः आन्तिष्टम् आन्तिष्ट
आन्तिषम् आन्तिष्व आन्तिष्म

अति(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आन्तिष्यत् आन्तिष्यताम् आन्तिष्यन्
आन्तिष्यः आन्तिष्यतम् आन्तिष्यत
आन्तिष्यम् आन्तिष्याव आन्तिष्याम

अद्(भक्षणे,अदादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अत्ति अत्तः अदन्ति
अत्सि अत्थः अत्थ
अद्मि अद्वः अद्मः

अद्(भक्षणे,अदादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अत्तु अत्ताम् अदन्तु
अद्धि अत्तम् अत्त
अदानि अदाव अदाम

अद्(भक्षणे,अदादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आदत् आत्ताम् आदन्
आदः आत्तम् आत्त
आदम् आद्व आद्म

अद्(भक्षणे,अदादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अद्यात् अद्याताम् अद्युः
अद्याः अद्यातम् अद्यात
अद्याम् अद्याव अद्याम

अद्(भक्षणे,अदादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आद आदतुः आदुः
आदिथ आदथुः आद
आद आदिव आदिम

अद्(भक्षणे,अदादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अत्ता अत्तारौ अत्तारः
अत्तासि अत्तास्थः अत्तास्थ
अत्तास्मि अत्तास्वः अत्तास्मः

अद्(भक्षणे,अदादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अत्स्यति अत्स्यतः अत्स्यन्ति
अत्स्यसि अत्स्यथः अत्स्यथ
अत्स्यामि अत्स्यावः अत्स्यामः

अद्(भक्षणे,अदादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अद्यात् अद्यास्ताम् अद्यासुः
अद्याः अद्यास्तम् अद्यास्त
अद्यासम् अद्यास्व अद्यास्म

अद्(भक्षणे,अदादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अघसत् अघसताम् अघसन्
अघसः अघसतम् अघसत
अघसम् अघसाव अघसाम

अद्(भक्षणे,अदादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आत्स्यत् आत्स्यताम् आत्स्यन्
आत्स्यः आत्स्यतम् आत्स्यत
आत्स्यम् आत्स्याव आत्स्याम

अधि-इङ्(अध्ययने । नित्यमधिपूर्वः,अदादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
अधीते अधीयाते अधीयते
अधीषे अधीयाथे अधीध्वे
अधीये अधीवहे अधीमहे

अधि-इङ्(अध्ययने । नित्यमधिपूर्वः,अदादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अधीताम् अधीयाताम् अधीयताम्
अधीष्व अधीयाथाम् अधीध्वम्
अध्ययै अध्ययावहै अध्ययामहै

अधि-इङ्(अध्ययने । नित्यमधिपूर्वः,अदादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अध्यैत अध्यैयाताम् अध्यैयत
अध्यैथाः अध्यैयाथाम् अध्यैध्वम्
अध्यैयि अध्यैवहि अध्यैमहि

अधि-इङ्(अध्ययने । नित्यमधिपूर्वः,अदादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अधीयीत अधीयीयाताम् अधीयीरन्
अधीयीथाः अधीयीयाथाम् अधीयीध्वम्
अधीयीय अधीयीवहि अधीयीमहि

अधि-इङ्(अध्ययने । नित्यमधिपूर्वः,अदादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे
अधिजगिषे अधिजगाथे अधिजगिध्वे
अधिजगे अधिजगिवहे अधिजगिमहे

अधि-इङ्(अध्ययने । नित्यमधिपूर्वः,अदादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः
अध्येतासे अध्येतासाथे अध्येताध्वे
अध्येताहे अध्येतास्वहे अध्येतास्महे

अधि-इङ्(अध्ययने । नित्यमधिपूर्वः,अदादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अध्येष्यते अध्येष्येते अध्येष्यन्ते
अध्येष्यसे अध्येष्येथे अध्येष्यध्वे
अध्येष्ये अध्येष्यावहे अध्येष्यामहे

अधि-इङ्(अध्ययने । नित्यमधिपूर्वः,अदादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अध्येषीष्ट अध्येषीयास्ताम् अध्येषीरन्
अध्येषीष्ठाः अध्येषीयास्थाम् अध्येषीध्वम्
अध्येषीय अध्येषीवहि अध्येषीमहि

अधि-इङ्(अध्ययने । नित्यमधिपूर्वः,अदादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अध्यैष्ट अध्यैषाताम् अध्यैषत
अध्यैष्ठाः अध्यैषाथाम् अध्यैढ्वम्
अध्यैषि अध्यैष्वहि अध्यैष्महि

अधि-इङ्(अध्ययने । नित्यमधिपूर्वः,अदादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अध्यैष्यत अध्यैष्येताम् अध्यैष्यन्त
अध्यैष्यथाः अध्यैष्येथाम् अध्यैष्यध्वम्
अध्यैष्ये अध्यैष्यावहि अध्यैष्यामहि

अय(गतौ,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
अयते अयेते अयन्ते
अयसे अयेथे अयध्वे
अये अयावहे अयामहे

अय(गतौ,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अयताम् अयेताम् अयन्ताम्
अयस्व अयेथाम् अयध्वम्
अयै अयावहै अयामहै

अय(गतौ,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आयत आयेताम् आयन्त
आयथाः आयेथाम् आयध्वम्
आये आयावहि आयामहि

अय(गतौ,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अयेत अयेयाताम् अयेरन्
अयेथाः अयेयाथाम् अयेध्वम्
अयेय अयेवहि अयेमहि

अय(गतौ,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
अयाञ्चक्रे अयाञ्चक्राते अयाञ्चक्रिरे
अयाञ्चकृषे अयाञ्चक्राथे अयाञ्चकृढ्वे
अयाञ्चक्रे अयाञ्चकृवहे अयाञ्चकृमहे

अय(गतौ,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अयिता अयितारौ अयितारः
अयितासे अयितासाथे अयिताध्वे
अयिताहे अयितास्वहे अयितास्महे

अय(गतौ,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अयिष्यते अयिष्येते अयिष्यन्ते
अयिष्यसे अयिष्येथे अयिष्यध्वे
अयिष्ये अयिष्यावहे अयिष्यामहे

अय(गतौ,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अयिषीष्ट अयिषीयास्ताम् अयिषीरन्
अयिषीष्ठाः अयिषीयास्थाम् अयिषीध्वम्
अयिषीय अयिषीवहि अयिषीमहि

अय(गतौ,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आयिष्ट आयिषाताम् आयिषत
आयिष्ठाः आयिषाथाम् आयिध्वम्
आयिषि आयिष्वहि आयिष्महि

अय(गतौ,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आयिष्यत आयिष्येताम् आयिष्यन्त
आयिष्यथाः आयिष्येथाम् आयिष्यध्वम्
आयिष्ये आयिष्यावहि आयिष्यामहि

अर्च(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अर्चति अर्चतः अर्चन्ति
अर्चसि अर्चथः अर्चथ
अर्चामि अर्चावः अर्चामः

अर्च(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अर्चतु अर्चताम् अर्चन्तु
अर्च अर्चतम् अर्चत
अर्चानि अर्चाव अर्चाम

अर्च(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्चत् आर्चताम् आर्चन्
आर्चः आर्चतम् आर्चत
आर्चम् आर्चाव आर्चाम

अर्च(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्चेत् अर्चेताम् अर्चेयुः
अर्चेः अर्चेतम् अर्चेत
अर्चेयम् अर्चेव अर्चेम

अर्च(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आनर्च आनर्चतुः आनर्चुः
आनर्चिथ आनर्चथुः आनर्च
आनर्च आनर्चिव आनर्चिम

अर्च(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अर्चिता अर्चितारौ अर्चितारः
अर्चितासि अर्चितास्थः अर्चितास्थ
अर्चितास्मि अर्चितास्वः अर्चितास्मः

अर्च(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अर्चिष्यति अर्चिष्यतः अर्चिष्यन्ति
अर्चिष्यसि अर्चिष्यथः अर्चिष्यथ
अर्चिष्यामि अर्चिष्यावः अर्चिष्यामः

अर्च(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्च्यात् अर्च्यास्ताम् अर्च्यासुः
अर्च्याः अर्च्यास्तम् अर्च्यास्त
अर्च्यासम् अर्च्यास्व अर्च्यास्म

अर्च(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्चीत् आर्चिष्टाम् आर्चिषुः
आर्चीः आर्चिष्टम् आर्चिष्ट
आर्चिषम् आर्चिष्व आर्चिष्म

अर्च(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्चिष्यत् आर्चिष्यताम् आर्चिष्यन्
आर्चिष्यः आर्चिष्यतम् आर्चिष्यत
आर्चिष्यम् आर्चिष्याव आर्चिष्याम

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अर्चयति अर्चयतः अर्चयन्ति
अर्चयसि अर्चयथः अर्चयथ
अर्चयामि अर्चयावः अर्चयामः

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अर्चयतु अर्चयताम् अर्चयन्तु
अर्चय अर्चयतम् अर्चयत
अर्चयाणि अर्चयाव अर्चयाम

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्चयत् आर्चयताम् आर्चयन्
आर्चयः आर्चयतम् आर्चयत
आर्चयम् आर्चयाव आर्चयाम

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्चयेत् अर्चयेताम् अर्चयेयुः
अर्चयेः अर्चयेतम् अर्चयेत
अर्चयेयम् अर्चयेव अर्चयेम

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
अर्चयाञ्चकार अर्चयाञ्चक्रतुः अर्चयाञ्चक्रुः
अर्चयाञ्चकर्थ अर्चयाञ्चक्रथुः अर्चयाञ्चक्र
अर्चयाञ्चकार अर्चयाञ्चकृव अर्चयाञ्चकृम

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अर्चयिता अर्चयितारौ अर्चयितारः
अर्चयितासि अर्चयितास्थः अर्चयितास्थ
अर्चयितास्मि अर्चयितास्वः अर्चयितास्मः

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अर्चयिष्यति अर्चयिष्यतः अर्चयिष्यन्ति
अर्चयिष्यसि अर्चयिष्यथः अर्चयिष्यथ
अर्चयिष्यामि अर्चयिष्यावः अर्चयिष्यामः

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्च्यात् अर्च्यास्ताम् अर्च्यासुः
अर्च्याः अर्च्यास्तम् अर्च्यास्त
अर्च्यासम् अर्च्यास्व अर्च्यास्म

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्चिचत् आर्चिचताम् आर्चिचन्
आर्चिचः आर्चिचतम् आर्चिचत
आर्चिचम् आर्चिचाव आर्चिचाम

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्चयिष्यत् आर्चयिष्यताम् आर्चयिष्यन्
आर्चयिष्यः आर्चयिष्यतम् आर्चयिष्यत
आर्चयिष्यम् आर्चयिष्याव आर्चयिष्याम

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
अर्चयते अर्चयेते अर्चयन्ते
अर्चयसे अर्चयेथे अर्चयध्वे
अर्चये अर्चयावहे अर्चयामहे

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अर्चयताम् अर्चयेताम् अर्चयन्ताम्
अर्चयस्व अर्चयेथस्व अर्चयध्वम्
अर्चयै अर्चयावहै अर्चयामहै

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्चयत आर्चयेताम् आर्चयन्त
आर्चयथाः आर्चयेथाम् आर्चयध्वम्
आर्चये आर्चयावहि आर्चयामहि

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्चयेत अर्चयेयाताम् अर्चयेरन्
अर्चयेथाः अर्चयेयाथाम् अर्चयेध्वम्
अर्चयेय अर्चयेवहि अर्चयेमहि

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
अर्चयाञ्चक्रे अर्चयाञ्चक्राते अर्चयाञ्चक्रिरे
अर्चयाञ्चकृषे अर्चयाञ्चक्राथे अर्चयाञ्चकृढ्वे
अर्चयाञ्चक्रे अर्चयाञ्चकृवहे अर्चयाञ्चकृमहे

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अर्चयिता अर्चयितारौ अर्चयितारः
अर्चयितासे अर्चयितासाथे अर्चयिताध्वे
अर्चयिताहे अर्चयितास्वहे अर्चयितास्महे

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अर्चयिष्यते अर्चयिष्येते अर्चयिष्यन्ते
अर्चयिष्यसे अर्चयिष्येथे अर्चयिष्यध्वे
अर्चयिष्ये अर्चयिष्यावहे अर्चयिष्यामहे

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्चयिषीष्ट अर्चयिषीयास्ताम् अर्चयिषीरन्
अर्चयिषीष्ठाः अर्चयिषीयास्थाम् अर्चयिषीध्वम्
अर्चयिषीय अर्चयिषीवहि अर्चयिषीमहि

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्चिचत आर्चिचेताम् आर्चिचन्त
आर्चिचथाः आर्चिचेथाम् आर्चिचध्वम्
आर्चिचे आर्चिचावहि आर्चिचामहि

अर्च(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्चयिष्यत आर्चयिष्येताम् आर्चयिष्यन्त
आर्चयिष्यथाः आर्चयिष्येथाम् आर्चयिष्यध्वम्
आर्चयिष्ये आर्चयिष्यावहि आर्चयिष्यामहि

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जयति अर्जयतः अर्जयन्ति
अर्जयसि अर्जयथः अर्जयथ
अर्जयामि अर्जयावः अर्जयामः

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जयतु अर्जयताम् अर्जयन्तु
अर्जय अर्जयतम् अर्जयत
अर्जयानि अर्जयाव अर्जयाम

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्जयत् आर्जयताम् आर्जयन्
आर्जयः आर्जयतम् आर्जयत
आर्जयम् आर्जयाव आर्जयाम

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्जयेत् अर्जयेताम् अर्जयेयुः
अर्जयेः अर्जयेतम् अर्जयेत
अर्जयेयम् अर्जयेव अर्जयेम

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जयाञ्चकार अर्जयाञ्चक्रतुः अर्जयाञ्चक्रुः
अर्जयाञ्चकर्थ अर्जयाञ्चक्रथुः अर्जयाञ्चक्र
अर्जयाञ्चकार अर्जयाञ्चकृव अर्जयाञ्चकृम

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जयिता अर्जयितारौ अर्जयितारः
अर्जयितासि अर्जयितास्थः अर्जयितास्थ
अर्जयितास्मि अर्जयितास्वः अर्जयितास्मः

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जयिष्यति अर्जयिष्यतः अर्जयिष्यन्ति
अर्जयिष्यसि अर्जयिष्यथः अर्जयिष्यथ
अर्जयिष्यामि अर्जयिष्यावः अर्जयिष्यामः

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्ज्यात् अर्ज्यास्ताम् अर्ज्यासुः
अर्ज्याः अर्ज्यास्तम् अर्ज्यास्त
अर्ज्यासम् अर्ज्यास्व अर्ज्यास्म

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्जिजत् आर्जिजताम् आर्जिजन्
आर्जिजः आर्जिजतम् आर्जिजत
आर्जिजम् आर्जिजाव आर्जिजाम

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्जयिष्यत् आर्जयिष्यताम् आर्जयिष्यन्
आर्जयिष्यः आर्जयिष्यतम् आर्जयिष्यत
आर्जयिष्यम् आर्जयिष्याव आर्जयिष्याम

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जयते अर्जयेते अर्जयन्ते
अर्जयसे अर्जयेथे अर्जयध्वे
अर्जये अर्जयावहे अर्जयामहे

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जयताम् अर्जयेताम् अर्जयन्ताम्
अर्जयस्व अर्जयेथस्व अर्जयध्वम्
अर्जयै अर्जयावहै अर्जयामहै

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्जयत आर्जयेताम् आर्जयन्त
आर्जयथाः आर्जयेथाम् आर्जयध्वम्
आर्जये आर्जयावहि आर्जयामहि

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्जयेत अर्जयेयाताम् अर्जयेरन्
अर्जयेथाः अर्जयेयाथाम् अर्जयेध्वम्
अर्जयेय अर्जयेवहि अर्जयेमहि

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जयाञ्चक्रे अर्जयाञ्चक्राते अर्जयाञ्चक्रिरे
अर्जयाञ्चकृषे अर्जयाञ्चक्राथे अर्जयाञ्चकृढ्वे
अर्जयाञ्चक्रे अर्जयाञ्चकृवहे अर्जयाञ्चकृमहे

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जयिता अर्जयितारौ अर्जयितारः
अर्जयितासे अर्जयितासाथे अर्जयिताध्वे
अर्जयिताहे अर्जयितास्वहे अर्जयितास्महे

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जयिष्यते अर्जयिष्येते अर्जयिष्यन्ते
अर्जयिष्यसे अर्जयिष्येथे अर्जयिष्यध्वे
अर्जयिष्ये अर्जयिष्यावहे अर्जयिष्यामहे

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्जयिषीष्ट अर्जयिषीयास्ताम् अर्जयिषीरन्
अर्जयिषीष्ठाः अर्जयिषीयास्थाम् अर्जयिषीध्वम्
अर्जयिषीय अर्जयिषीवहि अर्जयिषीमहि

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्जिजत आर्जिजेताम् आर्जिजन्त
आर्जिजथाः आर्जिजेथाम् आर्जिजद्ह्वम्
आर्जिजे आर्जिजावहि आर्जिजामहि

अर्ज(प्रतियत्ने,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्जयिष्यत आर्जयिष्येताम् आर्जयिष्यन्त
आर्जयिष्यथाः आर्जयिष्येथाम् आर्जयिष्यध्वम्
आर्जयिष्ये आर्जयिष्यावहि आर्जयिष्यामहि

अर्ज(अर्जने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जति अर्जतः अर्जन्ति
अर्जसि अर्जथः अर्जथ
अर्जामि अर्जावः अर्जामः

अर्ज(अर्जने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जतु अर्जताम् अर्जन्तु
अर्ज अर्जतम् अर्जत
अर्जानि अर्जाव अर्जाम

अर्ज(अर्जने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्जत् आर्जताम् आर्जन्
आर्जः आर्जतम् आर्जत
आर्जम् आर्जाव आर्जाम

अर्ज(अर्जने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्जेत् अर्जेताम् अर्जेयुः
अर्जेः अर्जेतम् अर्जेत
अर्जेयम् अर्जेव अर्जेम

अर्ज(अर्जने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आनर्ज आनर्जतुः आनर्जुः
आनर्जिथ आनर्जथुः आनर्ज
आनर्ज आनर्जिव आनर्जिम

अर्ज(अर्जने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जिता अर्जितारौ अर्जितारः
अर्जितासि अर्जितास्थः अर्जितास्थ
अर्जितास्मि अर्जितास्वः अर्जितास्मः

अर्ज(अर्जने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जिष्यति अर्जिष्यतः अर्जिष्यन्ति
अर्जिष्यसि अर्जिष्यथः अर्जिष्यथ
अर्जिष्यामि अर्जिष्यावः अर्जिष्यामः

अर्ज(अर्जने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्ज्यात् अर्ज्यास्ताम् अर्ज्यासुः
अर्ज्याः अर्ज्यास्तम् अर्ज्यास्त
अर्ज्यासम् अर्ज्यास्व अर्ज्यास्म

अर्ज(अर्जने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्जीत् आर्जिष्टाम् आर्जिषुः
आर्जीः आर्जिष्टम् आर्जिष्ट
आर्जिषम् आर्जिष्व आर्जिष्म

अर्ज(अर्जने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्जिष्यत् आर्जिष्यताम् आर्जिष्यन्
आर्जिष्यः आर्जिष्यतम् आर्जिष्यत
आर्जिष्यम् आर्जिष्याव आर्जिष्याम

अर्थ(उपयाच्ञायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
अर्थयते अर्थयेते अर्थयन्ते
अर्थयसे अर्थयेथे अर्थयध्वे
अर्थये अर्थयावहे अर्थयामहे

अर्थ(उपयाच्ञायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अर्थयताम् अर्थयेताम् अर्थयन्ताम्
अर्थयस्व अर्थयेथाम् अर्थयध्वम्
अर्थयै अर्थयावहै अर्थयामहै

अर्थ(उपयाच्ञायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्थयत आर्थयेताम् आर्थयन्त
आर्थयथाः आर्थयेथाम् आर्थयध्वम्
आर्थये आर्थयावहि आर्थयामहि

अर्थ(उपयाच्ञायाम्,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्थयेत अर्थयेताम् अर्थयेरन्
अर्थयेथाः अर्थयेथाम् अर्थयेध्वम्
अर्थयेय अर्थयेवहि अर्थयेमहि

अर्थ(उपयाच्ञायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
अर्थयाञ्चक्रे अर्थयाञ्चक्राते अर्थयाञ्चक्रिरे
अर्थयाञ्चकृषे अर्थयाञ्चक्राथे अर्थयाञ्चकृढ्वे
अर्थयाञ्चक्रे अर्थयाञ्चकृवहे अर्थयाञ्चकृमहे

अर्थ(उपयाच्ञायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अर्थयिता अर्थयितारौ अर्थयितारः
अर्थयितासे अर्थयितासाथे अर्थयिताध्वे
अर्थयिताहे अर्थयितास्वहे अर्थयितास्महे

अर्थ(उपयाच्ञायाम्,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अर्थयिष्यते अर्थयिष्येते अर्थयिष्यन्ते
अर्थयिष्यसे अर्थयिष्येथे अर्थयिष्यध्वे
अर्थयिष्ये अर्थयिष्यावहे अर्थयिष्यामहे

अर्थ(उपयाच्ञायाम्,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्थयिषीष्ट अर्थयिषीयास्ताम् अर्थयिषीरन्
अर्थयिषीष्ठाः अर्थयिषीयास्थाम् अर्थयिषीध्वम्
अर्थयिषीय अर्थयिषीवहि अर्थयिषीमहि

अर्थ(उपयाच्ञायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्तथत आर्तथेताम् आर्तथन्त
आर्तथथाः आर्तथेथाम् आर्तथध्वम्
आर्तथे आर्तथावहि आर्तथामहि

अर्थ(उपयाच्ञायाम्,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्थयिष्यत आर्थयिष्येताम् आर्थयिष्यन्त
आर्थयिष्यथाः आर्थयिष्येथाम् आर्थयिष्यध्वम्
आर्थयिष्ये आर्थयिष्यावहि आर्थयिष्यामहि

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अर्दयति अर्दयतः अर्दयन्ति
अर्दयसि अर्दयथः अर्दयथ
अर्दयामि अर्दयावः अर्दयामः

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अर्दयतु अर्दयताम् अर्दयन्तु
अर्दय अर्दयतम् अर्दयत
अर्दयानि अर्दयाव अर्दयाम

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्दयत् आर्दयताम् आर्दयन्
आर्दयः आर्दयतम् आर्दयत
आर्दयम् आर्दयाव आर्दयाम

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्दयेत् अर्दयेताम् अर्दयेयुः
अर्दयेः अर्दयेतम् अर्दयेत
अर्दयेयम् अर्दयेव अर्दयेम

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
अर्दयाञ्चकार अर्दयाञ्चक्रतुः अर्दयाञ्चक्रुः
अर्दयाञ्चकर्थ अर्दयाञ्चक्रथुः अर्दयाञ्चक्र
अर्दयाञ्चकार अर्दयाञ्चकृव अर्दयाञ्चकृम

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अर्दयिता अर्दयितारौ अर्दयितारः
अर्दयितासि अर्दयितास्थः अर्दयितास्थ
अर्दयितास्मि अर्दयितास्वः अर्दयितास्मः

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अर्दयिष्यति अर्दयिष्यतः अर्दयिष्यन्ति
अर्दयिष्यसि अर्दयिष्यथः अर्दयिष्यथ
अर्दयिष्यामि अर्दयिष्यावः अर्दयिष्यामः

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्द्यात् अर्द्यास्ताम् अर्द्यासुः
अर्द्याः अर्द्यास्तम् अर्द्यास्त
अर्द्यासम् अर्द्यास्व अर्द्यास्म

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्दिदत् आर्दिदताम् आर्दिदन्
आर्दिदः आर्दिदतम् आर्दिदत
आर्दिदम् आर्दिदाव आर्दिदाम

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्दयिष्यत् आर्दयिष्यताम् आर्दयिष्यन्
आर्दयिष्यः आर्दयिष्यतम् आर्दयिष्यत
आर्दयिष्यम् आर्दयिष्याव आर्दयिष्याम

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
अर्दयते अर्दयेते अर्दयन्ते
अर्दयसे अर्दयेथे अर्दयध्वे
अर्दये अर्दयावहे अर्दयामहे

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अर्दयताम् अर्दयेताम् अर्दयन्ताम्
अर्दयस्व अर्दयेथस्व अर्दयध्वम्
अर्दयै अर्दयावहै अर्दयामहै

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्दयत आर्दयेताम् आर्दयन्त
आर्दयथाः आर्दयेथाम् आर्दयध्वम्
आर्दये आर्दयावहि आर्दयामहि

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्दयेत अर्दयेयाताम् अर्दयेरन्
अर्दयेथाः अर्दयेयाथाम् अर्दयेध्वम्
अर्दयेय अर्दयेवहि अर्दयेमहि

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
अर्दयाञ्चक्रे अर्दयाञ्चक्राते अर्दयाञ्चक्रिरे
अर्दयाञ्चकृषे अर्दयाञ्चक्राथे अर्दयाञ्चकृढ्वे
अर्दयाञ्चक्रे अर्दयाञ्चकृवहे अर्दयाञ्चकृमहे

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अर्दयिता अर्दयितारौ अर्दयितारः
अर्दयितासे अर्दयितासाथे अर्दयिताध्वे
अर्दयिताहे अर्दयितास्वहे अर्दयितास्महे

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अर्दयिष्यते अर्दयिष्येते अर्दयिष्यन्ते
अर्दयिष्यसे अर्दयिष्येथे अर्दयिष्यध्वे
अर्दयिष्ये अर्दयिष्यावहे अर्दयिष्यामहे

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्दयिषीष्ट अर्दयिषीयास्ताम् अर्दयिषीरन्
अर्दयिषीष्ठाः अर्दयिषीयास्थाम् अर्दयिषीध्वम्
अर्दयिषीय अर्दयिषीवहि अर्दयिषीमहि

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्दिदत आर्दिदेताम् आर्दिदन्त
आर्दिदथाः आर्दिदेथाम् आर्दिदध्वम्
आर्दिदे आर्दिदावहि आर्दिदामहि

अर्द्(हिंसायाम्,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्दयिष्यत आर्दयिष्येताम् आर्दयिष्यन्त
आर्दयिष्यथाः आर्दयिष्येथाम् आर्दयिष्यध्वम्
आर्दयिष्ये आर्दयिष्यावहि आर्दयिष्यामहि

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अर्हयति अर्हयतः अर्हयन्ति
अर्हयसि अर्हयथः अर्हयथ
अर्हयामि अर्हयावः अर्हयामः

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अर्हयतु अर्हयताम् अर्हयन्तु
अर्हय अर्हयतम् अर्हयत
अर्हयाणि अर्हयाव अर्हयाम

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्हयत् आर्हयताम् आर्हयन्
आर्हयः आर्हयतम् आर्हयत
आर्हयम् आर्हयाव आर्हयाम

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्हयेत् अर्हयेताम् अर्हयेयुः
अर्हयेः अर्हयेतम् अर्हयेत
अर्हयेयम् अर्हयेव अर्हयेम

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
अर्हयाञ्चकार अर्हयाञ्चक्रतुः अर्हयाञ्चक्रुः
अर्हयाञ्चकर्थ अर्हयाञ्चक्रथुः अर्हयाञ्चक्र
अर्हयाञ्चकार अर्हयाञ्चकृव अर्हयाञ्चकृम

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अर्हयिता अर्हयितारौ अर्हयितारः
अर्हयितासि अर्हयितास्थः अर्हयितास्थ
अर्हयितास्मि अर्हयितास्वः अर्हयितास्मः

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अर्हयिष्यति अर्हयिष्यतः अर्हयिष्यन्ति
अर्हयिष्यसि अर्हयिष्यथः अर्हयिष्यथ
अर्हयिष्यामि अर्हयिष्यावः अर्हयिष्यामः

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्ह्यात् अर्ह्यास्ताम् अर्ह्यासुः
अर्ह्याः अर्ह्यास्तम् अर्ह्यास्त
अर्ह्यासम् अर्ह्यास्व अर्ह्यास्म

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्जिहत् आर्जिहताम् आर्जिहन्
आर्जिहः आर्जिहतम् आर्जिहत
आर्जिहम् आर्जिहाव आर्जिहाम

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्हयिष्यत् आर्हयिष्यताम् आर्हयिष्यन्
आर्हयिष्यः आर्हयिष्यतम् आर्हयिष्यत
आर्हयिष्यम् आर्हयिष्याव आर्हयिष्याम

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
अर्हयते अर्हयेते अर्हयन्ते
अर्हयसे अर्हयेथे अर्हयध्वे
अर्हये अर्हयावहे अर्हयामहे

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अर्हयताम् अर्हयेताम् अर्हयन्ताम्
अर्हयस्व अर्हयेथस्व अर्हयध्वम्
अर्हयै अर्हयावहै अर्हयामहै

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्हयत आर्हयेताम् आर्हयन्त
आर्हयथाः आर्हयेथाम् आर्हयध्वम्
आर्हये आर्हयावहि आर्हयामहि

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्हयेत अर्हयेयाताम् अर्हयेरन्
अर्हयेथाः अर्हयेयाथाम् अर्हयेध्वम्
अर्हयेय अर्हयेवहि अर्हयेमहि

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
अर्हयाञ्चक्रे अर्हयाञ्चक्राते अर्हयाञ्चक्रिरे
अर्हयाञ्चकृषे अर्हयाञ्चक्राथे अर्हयाञ्चकृढ्वे
अर्हयाञ्चक्रे अर्हयाञ्चकृवहे अर्हयाञ्चकृमहे

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अर्हयिता अर्हयितारौ अर्हयितारः
अर्हयितासे अर्हयितासाथे अर्हयिताध्वे
अर्हयिताहे अर्हयितास्वहे अर्हयितास्महे

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अर्हयिष्यते अर्हयिष्येते अर्हयिष्यन्ते
अर्हयिष्यसे अर्हयिष्येथे अर्हयिष्यध्वे
अर्हयिष्ये अर्हयिष्यावहे अर्हयिष्यामहे

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्हयिषीष्ट अर्हयिषीयास्ताम् अर्हयिषीरन्
अर्हयिषीष्ठाः अर्हयिषीयास्थाम् अर्हयिषीध्वम्
अर्हयिषीय अर्हयिषीवहि अर्हयिषीमहि

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्जिहत आर्जिहेताम् आर्जिहन्त
आर्जिहथाः आर्जिहेथाम् आर्जिहध्वम्
आर्जिहे आर्जिहावहि आर्जिहामहि

अर्ह्(पूजायाम्,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्हयिष्यत आर्हयिष्येताम् आर्हयिष्यन्त
आर्हयिष्यथाः आर्हयिष्येथाम् आर्हयिष्यध्वम्
आर्हयिष्ये आर्हयिष्यावहि आर्हयिष्यामहि

अर्ह्(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अर्हति अर्हतः अर्हन्ति
अर्हसि अर्हथः अर्हथ
अर्हामि अर्हावः अर्हामः

अर्ह्(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अर्हतु अर्हताम् अर्हन्तु
अर्ह अर्हतम् अर्हत
अर्हानि अर्हाव अर्हाम

अर्ह्(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्हत् आर्हताम् आर्हन्
आर्हः आर्हतम् आर्हत
आर्हम् आर्हाव आर्हाम

अर्ह्(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्हेत् अर्हेताम् अर्हेयुः
अर्हेः अर्हेतम् अर्हेत
अर्हेयम् अर्हेव अर्हेम

अर्ह्(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आनर्ह आनर्हतुः आनर्हुः
आनर्हिथ आनर्हथुः आनर्ह
आनर्ह आनर्हिव आनर्हिम

अर्ह्(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अर्हिता अर्हितारौ अर्हितारः
अर्हितासि अर्हितास्थः अर्हितास्थ
अर्हितास्मि अर्हितास्वः अर्हितास्मः

अर्ह्(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अर्हिष्यति अर्हिष्यतः अर्हिष्यन्ति
अर्हिष्यसि अर्हिष्यथः अर्हिष्यथ
अर्हिष्यामि अर्हिष्यावः अर्हिष्यामः

अर्ह्(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्ह्यात् अर्ह्यास्ताम् अर्ह्यासुः
अर्ह्याः अर्ह्यास्तम् अर्ह्यास्त
अर्ह्यासम् अर्ह्यास्व अर्ह्यास्म

अर्ह्(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्हीत् आर्हिष्टाम् आर्हिषुः
आर्हीः आर्हिष्टम् आर्हिष्ट
आर्हिषम् आर्हिष्व आर्हिष्म

अर्ह्(पूजायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्हिष्यत् आर्हिष्यताम् आर्हिष्यन्
आर्हिष्यः आर्हिष्यतम् आर्हिष्यत
आर्हिष्यम् आर्हिष्याव आर्हिष्याम

अल(भूषणपर्याप्तिवारणेषु,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अलति अलतः अलन्ति
अलसि अलथः अलथ
अलामि अलावः अलामः

अल(भूषणपर्याप्तिवारणेषु,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अलतु अलताम् अलन्तु
अल अलतम् अलत
अलानि अलाव अलाम

अल(भूषणपर्याप्तिवारणेषु,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आलत् आलताम् आलन्
आलः आलतम् आलत
आलम् आलाव आलाम

अल(भूषणपर्याप्तिवारणेषु,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अलेत् अलेताम् अलेयुः
अलेः अलेतम् अलेत
अलेयम् अलेव अलेम

अल(भूषणपर्याप्तिवारणेषु,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आल आलतुः आवुः
आलिथ आलथुः आल
आल आलिव आलिम

अल(भूषणपर्याप्तिवारणेषु,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अलिता अलितारौ अलितारः
अलितासि अलितास्थः अलितास्थ
अलितास्मि अलितास्वः अलितास्मः

अल(भूषणपर्याप्तिवारणेषु,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अलिष्यति अलिष्यतः अलिष्यन्ति
अलिष्यसि अलिष्यथः अलिष्यथ
अलिष्यामि अलिष्यावः अलिष्यामः

अल(भूषणपर्याप्तिवारणेषु,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अल्यात् अल्यास्ताम् अल्यासुः
अल्याः अल्यास्तम् अल्यास्त
अल्यासम् अल्यास्व अल्यास्म

अल(भूषणपर्याप्तिवारणेषु,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आलीत् आलिष्टाम् आलिषुः
आलीः आलिष्टम् आलिष्ट
आलिषम् आलिष्व आलिष्म

अल(भूषणपर्याप्तिवारणेषु,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आलिष्यत् आलिष्यताम् आलिष्यन्
आलिष्यः आलिष्यतम् आलिष्यत
आलिष्यम् आलिष्याव आलिष्याम

अव(रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यलिङनहिंसादानभाववृद्धिषु,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अवति अवतः अवन्ति
अवसि अवथः अवथ
अवामि अवावः अवामः

अव(रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यलिङनहिंसादानभाववृद्धिषु,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अवतु अवताम् अवन्तु
अव अवतम् अवत
अवानि अवाव अवाम

अव(रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यलिङनहिंसादानभाववृद्धिषु,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आवत् आवताम् आवन्
आवः आवतम् आवत
आवम् आवाव आवाम

अव(रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यलिङनहिंसादानभाववृद्धिषु,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अवेत् अवेताम् अवेयुः
अवेः अवेतम् अवेत
अवेयम् अवेव अवेम

अव(रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यलिङनहिंसादानभाववृद्धिषु,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आव आवतुः आवुः
आविथ आवथुः आव
आव आविव आविम

अव(रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यलिङनहिंसादानभाववृद्धिषु,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अविता अवितारौ अवितारः
अवितासि अवितास्थः अवितास्थ
अवितास्मि अवितास्वः अवितास्मः

अव(रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यलिङनहिंसादानभाववृद्धिषु,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अविष्यति अविष्यतः अविष्यन्ति
अविष्यसि अविष्यथः अविष्यथ
अविष्यामि अविष्यावः अविष्यामः

अव(रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यलिङनहिंसादानभाववृद्धिषु,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अव्यात् अव्यास्ताम् अव्यासुः
अव्याः अव्यास्तम् अव्यास्त
अव्यासम् अव्यास्व अव्यास्म

अव(रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यलिङनहिंसादानभाववृद्धिषु,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आवीत् आविष्टाम् आविषुः
आवीः आविष्टम् आविष्ट
आविषम् आविष्व आविष्म

अव(रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यलिङनहिंसादानभाववृद्धिषु,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आविष्यत् आविष्यताम् आविष्यन्
आविष्यः आविष्यतम् आविष्यत
आविष्यम् आविष्याव आविष्याम

अशू(व्याप्तौ संघाते च,स्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
अश्नुते अश्नुवाते अश्नुवते
अश्नुषे अश्नुवाथे अश्नुध्वे
अश्नुवे अश्नुवहे अश्नुमहे

अशू(व्याप्तौ संघाते च,स्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अश्नुताम् अश्न्वाताम् अश्नुवताम्
अश्नुष्व अश्न्वाथाम् अश्नुध्वम्
अश्नवै अश्नवावहै अश्नवामहै

अशू(व्याप्तौ संघाते च,स्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आश्नुत आश्न्वाताम् आश्न्वत
आश्नुथाः आश्न्वाथाम् आश्नुध्वम्
आश्नुवि आश्नुवहि आश्नुमहि

अशू(व्याप्तौ संघाते च,स्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अश्नुवीत अश्नुवीयाताम् अश्नुवीरन्
अश्नुवीथाः अश्नुवीयाथाम् अश्नुवीध्वम्
अश्नुवीय अश्नुवीवहि अश्नुवीमहि

अशू(व्याप्तौ संघाते च,स्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आनशे आनशाते आनशिरे
आनशिषे आनशाथे आनशिध्वे
आनशे आनशिवहे आनशिमहे

अशू(व्याप्तौ संघाते च,स्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अशिता अशितारौ अशितारः
अशितासि अशितास्थः अशितास्थ
अशितास्मि अशितास्वः अशितास्मः

अशू(व्याप्तौ संघाते च,स्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अशिष्यते अशिष्येते अशिष्यन्ते
अशिष्यसे अशिष्येथे अशिष्यध्वे
अशिष्ये अशिष्यावहे अशिष्यामहे

अशू(व्याप्तौ संघाते च,स्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अशिषीष्ट अशिषीयास्ताम् अशिषीरन्
अशिषीष्ठाः अशिषीयास्थाम् अशिषीध्वम्
अशिषीय अशिषीवहि अशिषीमहि

अशू(व्याप्तौ संघाते च,स्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आशिष्ट आशिषाताम् आशिषत
आशिष्ठाः आशिषाथाम् आशिध्वम्
आशिषि आशिष्वहि आशिष्महि

अशू(व्याप्तौ संघाते च,स्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आशिष्यत आशिष्येताम् आशिष्यन्त
आशिष्यथाः आशिष्येथाम् आशिष्यध्वम्
आशिष्ये आशिष्यावहि आशिष्यामहि

अश(भोजने,क्र्यादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अश्नाति अश्नीतः अश्नन्ति
अश्नासि अश्नीथः अश्नीथ
अश्नामि अश्नीवः अश्नीमः

अश(भोजने,क्र्यादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अश्नातु अश्नीताम् अश्नन्तु
अशान अश्नीतम् अश्नीत
अश्नानि अश्नाव अश्नाम

अश(भोजने,क्र्यादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आश्नात् आश्नीताम् आश्नन्
आश्नाः आश्नीतम् आश्नीत
आश्नाम् आश्नीव आश्नीम

अश(भोजने,क्र्यादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अश्नीयात् अश्नीयाताम् अश्नीयुः
अश्नीयाः अश्नीयातम् अश्नीयात
अश्नीयाम् अश्नीयाव अश्नीयाम

अश(भोजने,क्र्यादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आश आशतुः आशुः
आशिथ आशथुः आश
आश आशिव आशिम

अश(भोजने,क्र्यादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अशिता अशितारौ अशितारः
अशितासि अशितास्थः अशितास्थ
अशितास्मि अशितास्वः अशितास्मः

अश(भोजने,क्र्यादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अशिष्यति अशिष्यतः अशिष्यन्ति
अशिष्यसि अशिष्यथः अशिष्यथ
अशिष्यामि अशिष्यावः अशिष्यामः

अश(भोजने,क्र्यादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अश्यात् अश्यास्ताम् अश्यासुः
अश्याः अश्यास्तम् अश्यास्त
अश्यासम् अश्यास्व अश्यास्म

अश(भोजने,क्र्यादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आशीत् आशिष्टाम् आशिषुः
आशीः आशिष्टम् आशिष्ट
आशिषम् आशिष्व आशिष्म

अश(भोजने,क्र्यादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आशिष्यत् आशिष्यताम् आशिष्यन्
आशिष्यः आशिष्यतम् आशिष्यत
आशिष्यम् आशिष्याव आशिष्याम

असु(क्षेपणे,दिवादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अस्यति अस्यतः अस्यन्ति
अस्यसि अस्यथः अस्यथ
अस्यामि अस्यावः अस्यामः

असु(क्षेपणे,दिवादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अस्यतु अस्यताम् अस्यन्तु
अस्य अस्यतम् अस्यत
अस्यानि अस्याव अस्याम

असु(क्षेपणे,दिवादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आस्यत् आस्यताम् आस्यन्
आस्यः आस्यतम् आस्यत
आस्यम् आस्याव आस्याम

असु(क्षेपणे,दिवादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अस्येत् अस्येताम् अस्येयुः
अस्येः अस्येतम् अस्येत
अस्येयम् अस्येव अस्येम

असु(क्षेपणे,दिवादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आस आसतुः आसुः
आसिथ आसथुः आस
आस आसिव आसिम

असु(क्षेपणे,दिवादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
असिता असितारौ असितारः
असितासि असितास्थः असितास्थ
असितास्मि असितास्वः असितास्मः

असु(क्षेपणे,दिवादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
असिष्यति असिष्यतः असिष्यन्ति
असिष्यसि असिष्यथः असिष्यथ
असिष्यामि असिष्यावः असिष्यामः

असु(क्षेपणे,दिवादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अस्यात् अस्यास्ताम् अस्यासुः
अस्याः अस्यास्तम् अस्यास्त
अस्यासम् अस्यास्व अस्यास्म

असु(क्षेपणे,दिवादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आस्थत् आस्थताम् आस्थन्
आस्थः आस्थतम् आस्थत
आस्थम् आस्थाव आस्थाम

असु(क्षेपणे,दिवादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आसिष्यत् आसिष्यताम् आसिष्यन्
आसिष्यः आसिष्यतम् आसिष्यत
आसिष्यम् आसिष्याव आसिष्याम

अस(भुवि,अदादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अस्ति स्तः सन्ति
असि स्थः स्थ
अस्मि स्वः स्मः

अस(भुवि,अदादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अस्तु स्ताम् सन्तु
एधि स्तम् स्त
असानि असाव असाम

अस(भुवि,अदादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आसीत् आस्ताम् आसन्
आसीः आस्तम् आस्त
आसम् आस्व आस्म

अस(भुवि,अदादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
स्यात् स्याताम् स्युः
स्याः स्यातम् स्यात
स्याम् स्याव स्याम

अस(भुवि,अदादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
बभूव बभूवतुः बभूवुः
बभूविथ बभूवथुः बभूव
बभूव बभूविव बभूविम

अस(भुवि,अदादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
भविता भवितारौ भवितारः
भवितासि भवितास्थः भवितास्थ
भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः

अस(भुवि,अदादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः

अस(भुवि,अदादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
भूयात् भूयास्ताम् भूयासुः
भूयाः भूयास्तम् भूयास्त
भूयासम् भूयास्व भूयास्म

अस(भुवि,अदादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अभूत् अभूताम् अभूवन्
अभूः अभूतम् अभूत
अभूवम् अभूव अभूम

अस(भुवि,अदादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अभविष्यत् अभविष्यताम् अभविष्यन्
अभविष्यः अभविष्यतम् अभविष्यत
अभविष्यम् अभविष्याव अभविष्याम

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
आपयति आपयतः आपयन्ति
आपयसि आपयथः आपयथ
आपयामि आपयावः आपयामः

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
आपयतु आपयताम् आपयन्तु
आपय आपयतम् आपयत
आपयानि आपयाव आपयाम

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आपयत् आपयताम् आपयन्
आपयः आपयतम् आपयत
आपयम् आपयाव आपयाम

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
आपयेत् आपयेताम् आपयेयुः
आपयेः आपयेतम् आपयेत
आपयेयम् आपयेव आपयेम

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आपयाञ्चकार आपयाञ्चक्रतुः आपयाञ्चक्रुः
आपयाञ्चकर्थ आपयाञ्चक्रथुः आपयाञ्चक्र
आपयाञ्चकार आपयाञ्चकृव आपयाञ्चकृम

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
आपयिता आपयितारौ आपयितारः
आपयितासि आपयितास्थः आपयितास्थ
आपयितास्मि आपयितास्वः आपयितास्मः

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
आपयिष्यति आपयिष्यतः आपयिष्यन्ति
आपयिष्यसि आपयिष्यथः आपयिष्यथ
आपयिष्यामि आपयिष्यावः आपयिष्यामः

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
आप्यात् आप्यास्ताम् आप्यासुः
आप्याः आप्यास्तम् आप्यास्त
आप्यासम् आप्यास्व आप्यास्म

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आपिपत् आपिपताम् आपिपन्
आपिपः आपिपतम् आपिपत
आपिपम् आपिपाव आपिपाम

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आपयिष्यत् आपयिष्यताम् आपयिष्यन्
आपयिष्यः आपयिष्यतम् आपयिष्यत
आपयिष्यम् आपयिष्याव आपयिष्याम

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
आपयते आपयेते आपयन्ते
आपयसे आपयेथे आपयध्वे
आपये आपयावहे आपयामहे

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
आपयताम् आपयेताम् आपयन्ताम्
आपयस्व आपयेथस्व आपयध्वम्
आपयै आपयावहै आपयामहै

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आपयत आपयेताम् आपयन्त
आपयथाः आपयेथाम् आपयध्वम्
आपये आपयावहि आपयामहि

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
आपयेत आपयेयाताम् आपयेरन्
आपयेथाः आपयेयाथाम् आपयेध्वम्
आपयेय आपयेवहि आपयेमहि

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आपयाञ्चक्रे आपयाञ्चक्राते आपयाञ्चक्रिरे
आपयाञ्चकृषे आपयाञ्चक्राथे आपयाञ्चकृढ्वे
आपयाञ्चक्रे आपयाञ्चकृवहे आपयाञ्चकृमहे

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
आपयिता आपयितारौ आपयितारः
आपयितासे आपयितासाथे आपयिताध्वे
आपयिताहे आपयितास्वहे आपयितास्महे

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
आपयिष्यते आपयिष्येते आपयिष्यन्ते
आपयिष्यसे आपयिष्येथे आपयिष्यध्वे
आपयिष्ये आपयिष्यावहे आपयिष्यामहे

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
आपयिषीष्ट आपयिषीयास्ताम् आपयिषीरन्
आपयिषीष्ठाः आपयिषीयास्थाम् आपयिषीध्वम्
आपयिषीय आपयिषीवहि आपयिषीमहि

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आपिपत आपिपेताम् आपिपन्त
आपिपथाः आपिपेथाम् आपिपध्वम्
आपिपे आपिपावहि आपिपामहि

आपॢ(लम्भने,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आपयिष्यत आपयिष्येताम् आपयिष्यन्त
आपयिष्यथाः आपयिष्येथाम् आपयिष्यध्वम्
आपयिष्ये आपयिष्यावहि आपयिष्यामहि

आपॢ(व्याप्तौ,स्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
आप्नोति आप्नुतः आप्नुवन्ति
आप्नोषि आप्नुथः आप्नुथ
आप्नोमि आप्नुवः आप्नुमः

आपॢ(व्याप्तौ,स्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
आप्नोतु आप्नुताम् आप्नुवन्तु
आप्नुहि आप्नुतम् आप्नुत
आप्नवानि आप्नवाव आप्नवाम

आपॢ(व्याप्तौ,स्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आप्नोत् आप्नुताम् आप्नुवन्
आप्नोः आप्नुतम् आप्नुत
आप्नुवम् आप्नुव आप्नुम

आपॢ(व्याप्तौ,स्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
आप्नुयात् आप्नुयाताम् आप्नुयुः
आप्नुयाः आप्नुयातम् आप्नुयात
आप्नुयाम् आप्नुयाव आप्नुयाम

आपॢ(व्याप्तौ,स्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आप आपतुः आपुः
आपिथ आपथुः आप
आप आपिव आपिम

आपॢ(व्याप्तौ,स्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
आप्ता आप्तारौ आप्तारः
आप्तासि आप्तास्थः आप्तास्थ
आप्तास्मि आप्तास्वः आप्तास्मः

आपॢ(व्याप्तौ,स्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
आप्स्यति आप्स्यतः आप्स्यन्ति
आप्स्यसि आप्स्यथः आप्स्यथ
आप्स्यामि आप्स्यावः आप्स्यामः

आपॢ(व्याप्तौ,स्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
आप्यात् आप्यास्ताम् आप्यासुः
आप्याः आप्यास्तम् आप्यास्त
आप्यासम् आप्यास्व आप्यास्म

आपॢ(व्याप्तौ,स्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आपत् आपताम् आपन्
आपः आपतम् आपत
आपम् आपाव आपाम

आपॢ(व्याप्तौ,स्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आप्स्यत् आप्स्यताम् आप्स्यन्
आप्स्यः आप्स्यतम् आप्स्यत
आप्स्यम् आप्स्याव आप्स्याम

आस(उपवेशने,अदादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
आस्ते आसाते आसते
आस्से आसाथे आध्वे
आसे आस्वहे आस्महे

आस(उपवेशने,अदादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
आस्ताम् आसाताम् आसताम्
आस्स्व आसाथाम् आध्वम्
आसै आसावहै आसामहै

आस(उपवेशने,अदादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आस्त आसाताम् आसत
आस्थाः आसाथाम् आध्वम्
आसि आस्वहि आस्महि

आस(उपवेशने,अदादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
आसीत आसीयाताम् आसीरन्
आसीथाः आसीयाथाम् आसीध्वम्
आसीय आसीवहि आसीमहि

आस(उपवेशने,अदादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आसाञ्चक्रे आसाञ्चक्राते आसाञ्चक्रिरे
आसाञ्चकृषे आसाञ्चक्राथे आसाञ्चकृध्वे
आसाञ्चक्रे आसाञ्चकृवहे आसाञ्चकृमहे

आस(उपवेशने,अदादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
आसिता आसितारौ आसितारः
आसितासे आसितासाथे आसिताध्वे
आसिताहे आसितास्वहे आसितास्महे

आस(उपवेशने,अदादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
आसिष्यते आसिष्येते आसिष्यन्ते
आसिष्यसे आसिष्येथे आसिष्यध्वे
आसिष्ये आसिष्यावहे आसिष्यामहे

आस(उपवेशने,अदादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
आसिषीष्ट आसिषीयास्ताम् आसिषीरन्
आसिषीष्ठाः आसिषीयास्थाम् आसिषीध्वम्
आसिषीय आसिषीवहि आसिषीमहि

आस(उपवेशने,अदादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आसिष्ट आसिषाताम् आसिषत
आसिष्ठाः आसिषाथाम् आसिध्वम्
आसिषि आसिष्वहि आसिष्महि

आस(उपवेशने,अदादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आसिष्यत आसिष्येताम् आसिष्यन्त
आसिष्यथाः आसिष्येथाम् आसिष्यध्वम्
आसिष्ये आसिष्यावहि आसिष्यामहि

इण्(गतौ,अदादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
एति इतः यन्ति
एषि इथः इथ
एमि इवः इमः

इण्(गतौ,अदादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
एतु इताम् यन्तु
इहि इतम् इत
अयानि अयाव अयाम

इण्(गतौ,अदादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐत् ऐताम् आयन्
ऐः ऐतम् ऐत
आयम् ऐव ऐम

इण्(गतौ,अदादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
इयात् इयाताम् इयुः
इयाः इयातम् इयात
इयाम् इयाव इयाम

इण्(गतौ,अदादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
इयाय ईयतुः ईयुः
इययिथ ईयथुः ईय
इयाय ईयिव ईयिम

इण्(गतौ,अदादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
एता एतारौ एतारः
एतासि एतास्थः एतास्थ
एतास्मि एतास्वः एतास्मः

इण्(गतौ,अदादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
एष्यति एष्यतः एष्यन्ति
एष्यसि एष्यथः एष्यथ
एष्यामि एष्यावः एष्यामः

इण्(गतौ,अदादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ईयात् ईयास्ताम् ईयासुः
ईयाः ईयास्तम् ईयास्त
ईयासम् ईयास्व ईयास्म

इण्(गतौ,अदादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अगात् अगाताम् अगुः
अगाः अगातम् अगात
अगाम् अगाव अगाम

इण्(गतौ,अदादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐष्यत् ऐष्यताम् ऐष्यन्
ऐष्यः ऐष्यतम् ऐष्यत
ऐष्यम् ऐष्याव ऐष्याम

इदि(परमैश्वर्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
इन्दति इन्दतः इन्दन्ति
इन्दसि इन्दथः इन्दथ
इन्दामि इन्दावः इन्दामः

इदि(परमैश्वर्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
इन्दतु इन्दताम् इन्दन्तु
इन्द इन्दतम् इन्दत
इन्दानि इन्दाव इन्दाम

इदि(परमैश्वर्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐन्दत् ऐन्दताम् ऐन्थन्
ऐन्दः ऐन्दतम् ऐन्दत
ऐन्दम् ऐन्दाव ऐन्दाम

इदि(परमैश्वर्ये,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
इन्देत् इन्देताम् इन्देयुः
इन्देः इन्देतम् इन्देत
इन्देयम् इन्देव इन्देम

इदि(परमैश्वर्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
इन्दाञ्चकार इन्दाञ्चक्रतुः इन्दाञ्चक्रुः
इन्दाञ्चकर्थ इन्दाञ्चक्रथुः इन्दाञ्चक्र
इन्दञ्चकार इन्दाञ्चकृव इन्दाञ्चकृम

इदि(परमैश्वर्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
इन्दिता इन्दितारौ इन्दितारः
इन्दितासि इन्दितास्थः इन्दितास्थ
इन्दितास्मि इन्दितास्वः इन्दितास्मः

इदि(परमैश्वर्ये,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
इन्दिष्यति इन्दिष्यतः इन्दिष्यन्ति
इन्दिष्यसि इन्दिष्यथः इन्दिष्यथ
इन्दिष्यामि इन्दिष्यावः इन्दिष्यामः

इदि(परमैश्वर्ये,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
इन्द्यात् इन्द्यास्ताम् इन्द्यासुः
इन्द्याः इन्द्यास्तम् इन्दयास्त
इन्द्यासम् इन्द्यास्व इन्दयास्म

इदि(परमैश्वर्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐन्दीत् ऐन्दिष्टाम् ऐन्दिषुः
ऐन्दीः ऐन्दिष्टम् ऐन्दिष्ट
ऐन्दिषम् ऐन्दिष्व ऐन्दिष्म

इदि(परमैश्वर्ये,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐन्दिष्यत् ऐन्दिष्यताम् ऐन्दिष्यन्
ऐन्दिष्यः ऐन्दिष्यतम् ऐन्दिष्यत
ऐन्दिष्यम् ऐन्दिष्याव ऐन्दिष्याम

इवि(व्याप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
इन्वति इन्वतः इन्वन्ति
इन्वसि इन्वथः इन्वथ
इन्वामि इन्वावः इन्वामः

इवि(व्याप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
इन्वतु इन्वताम् इन्वन्तु
इन्व इन्वतम् इन्वत
इन्वानि इन्वाव इन्वाम

इवि(व्याप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐन्वत् ऐन्वताम् ऐन्वन्
ऐन्वः ऐन्वतम् ऐन्वत
ऐन्वम् ऐन्वाव ऐन्वाम

इवि(व्याप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
इन्वेत् इन्वेताम् इन्वेयुः
इन्वेः इन्वेतम् इन्वेत
इन्वेयम् इन्वेव इन्वेम

इवि(व्याप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
इन्वाञ्चकार इन्वाञ्चक्रतुः इन्वाञ्चक्रुः
इन्वाञ्चक्रथ इन्वाञ्चक्रथुः इन्वाञ्चक्र
इन्वाञ्चकार इन्वाञ्चकृव इन्वाञ्चकृम

इवि(व्याप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
इन्विता इन्वितारौ इन्वितारः
इन्वितासि इन्वितास्थः इन्वितास्थ
इन्वितास्मि इन्वितास्वः इन्वितास्मः

इवि(व्याप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
इन्विष्यति इन्विष्यतः इन्विष्यन्ति
इन्विष्यसि इन्विष्यथः इन्विष्यथ
इन्विष्यामि इन्विष्यावः इन्विष्यामः

इवि(व्याप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
इन्व्यात् इन्व्यास्ताम् इन्व्यासुः
इन्व्याः इन्व्यास्तम् इन्व्यास्त
इन्व्यासम् इन्व्यास्व इन्व्यास्म

इवि(व्याप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐन्वीत् ऐन्विष्टाम् ऐन्विषुः
ऐन्वीः ऐन्विष्टम् ऐन्विष्ट
ऐन्विषम् ऐन्विष्व ऐन्विष्म

इवि(व्याप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐन्विष्यत् ऐन्विष्यताम् ऐन्विष्यन्
ऐन्विष्यः ऐन्विष्यतम् ऐन्विष्यत
ऐन्विष्यम् ऐन्विष्याव ऐन्विष्याम

इष(इच्छायाम्,तुदादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
इच्छति इच्छतः इच्छन्ति
इच्छसि इच्छथः इच्छथ
इच्छामि इच्छावः इच्छामः

इष(इच्छायाम्,तुदादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
इच्छतु इच्छताम् इच्छन्तु
इच्छ इच्छतम् इच्छत
इच्छानि इच्छाव इच्छाम

इष(इच्छायाम्,तुदादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐच्छत् ऐच्छताम् ऐच्छन्
ऐच्छः ऐच्छतम् ऐच्छत
ऐच्छम् ऐच्छाव ऐच्छाम

इष(इच्छायाम्,तुदादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
इच्छेत् इच्छेताम् इच्छेयुः
इच्छेः इच्छेतम् इच्छेत
इच्छेयम् इच्छेव इच्छेम

इष(इच्छायाम्,तुदादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
इयेष ईषतुः ईशुः
इयेषिथ ईषथुः ईष
इयेष ईषिव ईषिम

इष(इच्छायाम्,तुदादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ऐषिता ऐषितारौ ऐषितारः
ऐषितासि ऐषितास्थः ऐषितास्थ
ऐषितास्मि ऐषितास्वः ऐषितास्मः

इष(इच्छायाम्,तुदादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
एषिष्यति एषिष्यतः एषिष्यन्ति
एषिष्यसि एषिष्यथः एषिष्यथ
एषिष्यामि एषिष्यावः एषिष्यामः

इष(इच्छायाम्,तुदादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
इष्यात् इष्यास्ताम् इष्यासुः
इष्याः इष्यास्तम् इष्यास्त
इष्यासम् इष्यास्व इश्यास्म

इष(इच्छायाम्,तुदादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐषीत् ऐषिष्टाम् ऐषिषुः
ऐषीः ऐषिष्टम् ऐषिष्ट
ऐषिषम् ऐषिष्व ऐषिष्म

इष(इच्छायाम्,तुदादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐषिष्यत् ऐषिष्यताम् ऐषिश्यन्
ऐषिश्यः ऐषिष्यतम् ऐषिष्यत
ऐषिष्यम् ऐषिष्याव ऐषिष्याम

ई(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
अयति अयतः अयन्ति
अयसि अयथः अयथ
अयामि अयावः अयामः

ई(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अयतु अयताम् अयन्तु
अय अयतम् अयत
अयानि अयाव अयाम

ई(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आयत् आयताम् आयन्
आयः आयतम् आयत
आयम् आयाव आयाम

ई(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अयेत् अयेताम् अयेयुः
अयेः अयेतम् अयेत
अयेयम् अयेव अयेम

ई(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
इयेत ईयतुः इयुः
इययिथ इयथुः इय
इयाय इयिव इयिम

ई(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
एता एतारौ एतारः
एतासि एतास्थः एतास्थ
एतास्मि एतास्वः एतास्मः

ई(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
एष्यति एष्यतः एष्यन्ति
एष्यसि एष्यथः एष्यथ
एष्यामि एष्यावः एष्यामः

ई(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
इयात् इयास्ताम् इयासुः
इयाः इयास्तम् इयास्त
इयासम् इयास्व इयास्म

ई(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐषीत् ऐष्टाम् ऐषुः
ऐषीः ऐतम् ऐष्ट
ऐषम् ऐष्व ऐष्म

ई(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐष्यत् ऐष्यताम् ऐष्यन्
ऐष्यः ऐष्यतम् ऐष्यत
ऐष्यम् ऐष्याव ऐष्याम

ईक्ष(दर्शने,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
ईक्षते ईक्षेते ईक्षन्ते
ईक्षसे ईक्षेथे ईक्षध्वे
ईक्षे ईक्षावहे ईक्षामहे

ईक्ष(दर्शने,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ईक्षताम् ईक्षेताम् ईक्षन्ताम्
ईक्षस्व ईक्षेथाम् ईक्षध्वम्
ईक्षै ईक्षावहै ईक्षामहै

ईक्ष(दर्शने,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐक्षत ऐक्षेताम् ऐक्षन्त
ऐक्षथाः ऐक्षेथाम् ऐक्षध्वम्
ऐक्षे ऐक्षावहि ऐक्षामहि

ईक्ष(दर्शने,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ईक्षेत ईक्षेयाताम् ईक्षेरन्
ईक्षेथाः ईक्षेयाथाम् ईक्षेध्वम्
ईक्षेय ईक्षेवहि ईक्षेमहि

ईक्ष(दर्शने,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ईक्षाञ्चक्रे ईक्षाञ्चक्राते ईक्षाञ्चक्रिरे
ईक्षाञ्चकृषे ईक्षाञ्चक्राथे ईक्षाञ्चकृढ्वे
ईक्षाञ्चक्रे ईक्षाञ्चकृवहे ईक्षाञ्चकृमहे

ईक्ष(दर्शने,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ईक्षिता ईक्षितारौ ईक्षितारः
ईक्षितासे ईषितासाथे ईक्षिताध्वे
ईक्षिताहे ईक्षितास्वहे ईक्षितास्महे

ईक्ष(दर्शने,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ईक्षिष्यते ईक्षिष्येते ईक्षिष्यन्ते
ईक्षिष्यसे ईक्षिष्येथे ईक्षिष्यध्वे
ईक्षिष्ये ईक्षिष्यावहे ईक्षिष्यामहे

ईक्ष(दर्शने,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ईक्षिषीष्ट ईक्षिषीयास्ताम् ईक्षिषीरन्
ईक्षिषीष्ठाः ईक्षिषीयास्थाम् ईक्षिषीध्वम्
ईक्षिषीय ईक्षिषीवहि ईक्षिषीमहि

ईक्ष(दर्शने,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐक्षिष्ट ऐक्षिषाताम् ऐक्षिषत
ऐक्षिष्ठाः ऐक्षिषाथाम् ऐक्ष्षिध्वम्
ऐक्षिषि ऐक्षिष्वहि ऐक्षिष्महि

ईक्ष(दर्शने,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐक्षिष्यत ऐक्षिष्येताम् ऐक्षिष्यन्त
ऐक्षिष्यथाः ऐक्षिष्येथाम् ऐक्षिष्यध्वम्
ऐक्षिष्ये ऐक्षिष्यावहि ऐक्षिष्यामहि

ईर्ष्य(ईर्ष्यार्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
ईर्ष्यति ईर्ष्यतः ईर्ष्यन्ति
ईर्ष्यसि ईर्ष्यथः ईर्ष्यथ
ईर्ष्यामि ईर्ष्यावः ईर्ष्यामः

ईर्ष्य(ईर्ष्यार्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ईर्ष्यतु ईर्ष्यताम् ईर्ष्यन्तु
ईर्ष्य ईर्ष्यतम् ईर्ष्यत
ईर्ष्याणि ईर्ष्याव ईर्ष्याम

ईर्ष्य(ईर्ष्यार्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐर्ष्यत् ऐर्ष्यताम् ऐर्ष्यन्
ऐर्ष्यः ऐर्ष्यतम् ऐर्ष्यत
ऐर्ष्यम् ऐर्ष्याव ऐर्ष्याम

ईर्ष्य(ईर्ष्यार्थः,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ईर्ष्येत् ईर्ष्येताम् ईर्ष्येयुः
ईर्ष्येः ईर्षेतम् ईर्षेत
ईर्ष्येयम् ईर्ष्येव ईर्ष्येम

ईर्ष्य(ईर्ष्यार्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ईर्ष्यामास ईर्ष्यामासतुः ईर्ष्यामासुः
ईर्ष्याञ्चक्रथ ईर्ष्याञ्चक्रथुः ईर्ष्याञ्चक्र
ईर्ष्याञ्चकार ईर्ष्याञ्चकृव ईर्ष्याञ्चकृम

ईर्ष्य(ईर्ष्यार्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ईर्ष्यिता ईर्ष्यितारौ ईर्ष्यितारः
ईर्ष्यितासि ईर्ष्यितास्थः ईर्ष्यितास्थ
ईर्ष्यितास्मि ईर्ष्यितास्वः ईर्ष्यितास्मः

ईर्ष्य(ईर्ष्यार्थः,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ईर्ष्यिष्यति ईर्ष्यिष्यतः ईर्ष्यिष्यन्ति
ईर्ष्यिष्यसि ईर्ष्यिष्यथः ईर्ष्यिष्यथ
ईर्ष्यिष्यामि ईर्ष्यिष्यावः ईर्ष्यिष्यामः

ईर्ष्य(ईर्ष्यार्थः,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ईर्ष्यात् ईर्ष्यास्ताम् ईर्ष्यासुः
ईर्ष्याः ईर्ष्यास्तम् ईर्ष्यास्त
ईर्ष्यासम् ईर्ष्यास्व ईर्ष्यास्म

ईर्ष्य(ईर्ष्यार्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐर्ष्यीत् ऐर्ष्यिष्टाम् ऐर्ष्यिषुः
ऐर्ष्यीः ऐर्ष्यिष्टम् ऐर्ष्यिष्ट
ऐर्ष्यिषम् ऐर्ष्यिष्व ऐर्ष्यिष्म

ईर्ष्य(ईर्ष्यार्थः,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐर्ष्यिष्यत् ऐर्ष्यिष्यताम् ऐर्ष्यिष्यन्
ऐर्ष्यिष्यः ऐर्ष्यिष्यतम् ऐर्ष्यिष्यत
ऐर्ष्यिष्यम् ऐर्ष्यिष्याव ऐर्ष्यिष्याम

ईश(ऐश्वर्ये,अदादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
ईष्टे ईशाते ईशते
ईशिषे ईशाथे ईशिध्वे
ईशे ईश्वहे ईश्महे

ईश(ऐश्वर्ये,अदादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ईष्टाम् ईशाताम् ईशतम्
ईशिष्ट ईशाथाम् ईशिध्वम्
ईशै ईशावहै ईशामहै

ईश(ऐश्वर्ये,अदादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐष्ट ऐषाताम् ऐषत
ऐष्ठाः ऐषाथाम् ऐड्ढ्वम्
ऐशि ऐश्वहि ऐश्महि

ईश(ऐश्वर्ये,अदादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ईशीत ईशीयाताम् ईशीरन्
ईशीथाः ईशीयाथाम् ईशीध्वम्
ईशीय ईशीवहि ईशीमहि

ईश(ऐश्वर्ये,अदादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ईशाञ्चक्रे ईशाञ्चक्राते ईशाञ्चक्रिरे
ईशाञ्चकृषे ईशाञ्चक्राथे ईशाञ्चकृढ्वे
ईशाञ्चक्रे ईशाञ्चकृवहे ईशाञ्चकृमहे

ईश(ऐश्वर्ये,अदादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ईशिता ईशितारौ ईशितारः
ईशितासे ईशितासाथे ईशिताध्वे
ईशिताहे ईशितास्वहे ईशितास्महे

ईश(ऐश्वर्ये,अदादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ईशिष्यते ईशिष्येते ईशिष्यन्ते
ईशिष्यसे ईशिष्येथे ईशिष्यध्वे
ईशिष्ये ईशिष्यावहे ईशिष्यामहे

ईश(ऐश्वर्ये,अदादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ईशिषीष्ट ईशिषीयास्ताम् ईशिषीरन्
ईशिषीष्ठाः ईशिषीयास्थाम् ईशिषीध्वम्
ईशिषीय ईशिषीवहि ईशिषीमहि

ईश(ऐश्वर्ये,अदादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐशिष्ट ऐशिषाताम् ऐशिषत
ऐशिष्ठाः ऐशिषाथाम् ऐशिध्वम्
ऐशिषि ऐशिष्वहि ऐशिष्महि

ईश(ऐश्वर्ये,अदादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐशिष्यत ऐशिष्येताम् ऐशिष्यन्त
ऐशिष्यथाः ऐशिष्येथाम् ऐशिष्यध्वम्
ऐशिष्ये ऐशिष्यावहि ऐशिष्यामहि

ईष(गतिहिंसादर्शनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
ईषते ईषेते ईषन्ते
ईषसे ईषेथे ईषध्वे
ईषे ईषावहे ईषामहे

ईष(गतिहिंसादर्शनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ईषताम् ईषेताम् ईषन्ताम्
ईषस्व ईषेथाम् ईषध्वम्
ईषै ईषावहै ईषामहै

ईष(गतिहिंसादर्शनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐषत ऐषेताम् ऐषन्त
ऐषथाः ऐषेथाम् ऐषध्वम्
ऐषे ऐषावहि ऐषामहि

ईष(गतिहिंसादर्शनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ईषेत ईषेयाताम् ईषेरन्
ईषेथाः ईषेयाथाम् ईषेध्वम्
ईषेय ईषेवहि ईषेमहि

ईष(गतिहिंसादर्शनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ईषाञ्चक्रे ईषाञ्चक्राते ईषाञ्चक्रिरे
ईषाञ्चकृषे ईषाञ्चक्राथे ईषाञ्चकृढ्वे
ईषाञ्चक्रे ईषाञ्चकृवहे ईषाञ्चकृमहे

ईष(गतिहिंसादर्शनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ईषिता ईषितारौ ईषितारः
ईषितासे ईषितासाथे ईषिताध्वे
ईषिताहे ईषितास्वहे ईषितास्महे

ईष(गतिहिंसादर्शनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ईषिष्यते ईषिष्येते ईषिष्यन्ते
ईषिष्यसे ईषिष्येथे ईषिष्यध्वे
ईषिष्ये ईषिष्यावहे ईषिष्यामहे

ईष(गतिहिंसादर्शनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ईषिषीष्ट ईषिषीयास्ताम् ईषिषीरन्
ईषिषीष्ठाः ईषिषीयास्थाम् ईषिषीध्वम्
ईषिषीय ईषिषीवहि ईषिषीमहि

ईष(गतिहिंसादर्शनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐषिष्ट ऐषिषाताम् ऐषिषत
ऐषिष्ठाः ऐषिषाथाम् ऐषिध्वम्
ऐषिषि ऐषिष्वहि ऐषिष्महि

ईष(गतिहिंसादर्शनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐषिष्यत ऐषिष्येताम् ऐषिष्यन्त
ऐषिष्यथाः ऐषिष्येथाम् ऐषिष्यध्वम्
ऐषिष्ये ऐषिष्यावहि ऐषिष्यामहि

ईह(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
ईहते ईहेते ईहन्ते
ईहसे ईहेथे ईहध्वे
ईहे ईहावहे ईहामहे

ईह(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ईहताम् ईहेताम् ईहन्ताम्
ईहस्व ईहेथाम् ईहध्वम्
ईहै ईहावहै ईहामहै

ईह(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐहत ऐहेताम् ऐहन्त
ऐहथाः ऐहेथाम् ऐहध्वम्
ऐहे ऐहावहि ऐहामहि

ईह(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ईहेत ईहेयाताम् ईहेरन्
ईहेथाः ईहेयाथाम् ईहेध्वम्
ईहेय ईहेवहि ईहेमहि

ईह(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ईहाञ्चक्रे ईहाञ्चक्राते ईहाञ्चक्रिरे
ईहाञ्चकृषे ईहाञ्चक्राथे ईहाञ्चकृढ्वे
ईहाञ्चक्रे ईहाञ्चकृवहे ईहाञ्चकृमहे

ईह(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ईहिता ईहितारौ ईहितारः
ईहितासे ईहितासाथे ईहिताध्वे
ईहिताहे ईहितास्वहे ईहितास्महे

ईह(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ईहिष्यते ईहिष्येते ईहिष्यन्ते
ईहिष्यसे ईहिष्येथे ईहिष्यध्वे
ईहिष्ये ईहिष्यावहे ईहिष्यामहे

ईह(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ईहिषीष्ट ईहिषीयास्ताम् ईहिषीरन्
ईहिषीष्ठाः ईहिषीयास्थाम् ईहिषीध्वम्
ईहिषीय ईहिषीवहि ईहिषीमहि

ईह(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐहिष्ट ऐहिषाताम् ऐहिषत
ऐहिष्ठाः ऐहिषाथाम् ऐहिढ्वम्
ऐहिषि ऐहिष्वहि ऐहिष्महि

ईह(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐहिष्यत ऐहिष्येताम् ऐहिष्यन्त
ऐहिष्यथाः ऐहिष्येथाम् ऐहिष्यध्वम्
ऐहिष्ये ऐहिष्यावहि ऐहिष्यामहि

उक्ष(सेचने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
उक्षति उक्षतः उक्षन्ति
उक्षसि उक्षथः उक्षथ
उक्षामि उक्षावः उक्षामः

उक्ष(सेचने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
उक्षतु उक्षताम् उक्षन्तु
उक्ष उक्षतम् उक्षत
उक्षानि उक्षाव उक्षाम

उक्ष(सेचने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
औक्षत् औक्षताम् औक्षन्
औक्षः औक्षतम् औक्षत
औक्षम् औक्षाव औक्षाम

उक्ष(सेचने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
उक्षेत् उक्षेताम् उक्षेयुः
उक्षेः उक्षेतम् उक्षेत
उक्षेयम् उक्षेव उक्षेम

उक्ष(सेचने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
उक्षाञ्चकार उक्षाञ्चक्रतुः उक्षाञ्चक्रुः
उक्षाञ्चकर्थ उक्षाञ्चक्रथुः उक्षाञ्चक्र
उक्षाञ्चकार उक्षाञ्चकृव उक्षाञ्चकृम

उक्ष(सेचने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
उक्षिता उक्षितारौ उक्षितारः
उक्षितासि उक्षितास्थः उक्षितास्थ
उक्षितास्मि उक्षितास्वः उक्षितास्मः

उक्ष(सेचने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
उक्षिष्यति उक्षिष्यतः उक्षिष्यन्ति
उक्षिष्यसि उक्षिष्यथः उक्षिष्यथ
उक्षिष्यामि उक्षिष्यावः उक्षिष्यामः

उक्ष(सेचने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
उक्ष्यात् उक्ष्यास्ताम् उक्ष्यासुः
उक्ष्याः उक्ष्यास्तम् उक्ष्यास्त
उक्ष्यासम् उक्ष्यास्व उक्ष्यास्म

उक्ष(सेचने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
औक्षीत् औक्षिष्टाम् औक्षिषुः
औक्षीः औक्षिष्टम् औक्षिष्ट
औक्षिषम् औक्षिष्व औक्षिष्म

उक्ष(सेचने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
औक्षिष्यत् औक्षिष्यताम् औक्षिष्यन्
औक्षिष्यः औक्षिष्यतम् औक्षिष्यत
औक्षिष्यम् औक्षिष्याव औक्षिष्याम

उख(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
ओखति ओखतः ओखन्ति
ओखसि ओखथः ओखथ
ओखामि ओखावः ओखामः

उख(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ओखतु ओखताम् ओखन्तु
ओख ओखतम् ओखत
ओखानि ओखाव ओखाम

उख(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
औखत् औखताम् औखन्
औखः औखतम् औखत
औखम् औखाव औखाम

उख(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ओखेत् ओखेताम् ओखेयुः
ओखेः ओखेतम् ओखेत
ओखेयम् ओखेव ओखेम

उख(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
उवोख ऊखतुः ऊखुः
उवोखिथ ऊखथुः ऊख
उवोख ऊखिव ऊखिम

उख(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ओखिता ओखितारौ ओखितारः
ओखितासि ओखितास्थः ओखितास्थ
ओखितास्मि ओखितास्वः ओखितास्मः

उख(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ओखिष्यति ओखिष्यतः ओखिष्यन्ति
ओखिष्यसि ओखिष्यथः ओखिष्यथ
ओखिष्यामि ओखिष्यावः ओखिष्यामः

उख(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
उख्यात् उख्यास्ताम् उख्यासुः
उख्याः उख्यास्तम् उख्यास्त
उख्यासम् उख्यास्व उख्यास्म

उख(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
औखीत् औखिष्टाम् औखिषुः
औखीः औखिष्टम् औखिष्ट
औखिषम् औखिष्व औखिष्म

उख(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
औखिष्यत् औखिष्यताम् औखिष्यन्
औखिष्यः औखिष्यतम् औखिष्यत
औखिष्यम् औखिष्याव औखिष्याम

उखि(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
उङ्खति उङ्खतः उङ्खन्ति
उङ्खसि उङ्खथः उङ्खथ
उङ्खामि उङ्खावः उङ्खामः

उखि(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
उङ्खतु उङ्खताम् उङ्खन्तु
उङ्ख उङ्खतम् उङ्खत
उङ्खानि उङ्खाव उङ्खाम

उखि(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
औङ्खत् औङ्खताम् औङ्खन्
औङ्खः औङ्खतम् औङ्खत
औङ्खम् औङ्खाव औङ्खाम

उखि(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
उङ्खेत् उङ्खेताम् उङ्खेयुः
उङ्खेः उङ्खेतम् उङ्खेत
उङ्खेयम् उङ्खेव उङ्खेम

उखि(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
उङ्खाञ्चकार उङ्खाञ्चक्रतुः उङ्खाञ्चक्रुः
उङ्खाञ्चकर्थ उङ्खाञ्चक्रथुः उङ्खाञ्चक्र
उङ्खाञ्चकार उङ्खाञ्चकृव उङ्खाञ्चकृम

उखि(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
उङ्खिता उङ्खितारौ उङ्खितारः
उङ्खितासि उङ्खितास्थः उङ्खितास्थ
उङ्खितास्मि उङ्खितास्वः उङ्खितास्मः

उखि(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
उङ्खिष्यति उङ्खिष्यतः उङ्खिष्यन्ति
उङ्खिष्यसि उङ्खिष्यथः उङ्खिष्यथ
उङ्खिष्यामि उङ्खिष्यावः उङ्खिष्यामः

उखि(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
उङ्ख्यात् उङ्ख्यास्ताम् उङ्ख्यासुः
उङ्ख्याः उङ्ख्यास्तम् उङ्ख्यास्त
उङ्ख्यासम् उङ्ख्यास्व उङ्ख्यास्म

उखि(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
औङ्खीत् औङ्खिष्टाम् औङ्खिषुः
औङ्खीः औङ्खिष्टम् औङ्खिष्ट
औङ्खिषम् औङ्खिष्व औङ्खिष्म

उखि(गत्यर्थः,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
औङ्खिष्यत् औङ्खिष्यताम् औङ्खिष्यन्
औङ्खिष्यः औङ्खिष्यतम् औङ्खिष्यत
औङ्खिष्यम् औङ्खिष्याव औङ्खिष्याम

उछि(उञ्छे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
उञ्च्छति उञ्च्छतः उञ्च्छन्ति
उञ्च्छसि उञ्च्छथः उञ्च्छथ
उञ्च्छामि उञ्च्छावः उञ्च्छामः

उछि(उञ्छे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
उञ्च्छतु उञ्च्छताम् उञ्च्छन्तु
उञ्च्छ उञ्च्छतम् उञ्च्छत
उञ्च्छानि उञ्च्छाव उञ्च्छाम

उछि(उञ्छे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
औञ्च्छत् औञ्च्छताम् औञ्च्छन्
औञ्च्छः औञ्च्छतम् औञ्च्छत
औञ्च्छम् औञ्च्छाव औञ्च्छाम

उछि(उञ्छे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
उञ्च्छेत् उञ्च्छेताम् उञ्च्छेयुः
उञ्च्छेः उञ्च्छेतम् उञ्च्छेत
उञ्च्छेयम् उञ्च्छेव उञ्च्छेम

उछि(उञ्छे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
उञ्च्छाञ्चकार उञ्च्छाञ्चक्रतुः उञ्च्छाञ्चक्रुः
उञ्च्छाञ्चकर्थ उञ्च्छाञ्चक्रथुः उञ्च्छाञ्चक
उञ्च्छाञ्चकार उञ्च्छाञ्चकृव उञ्च्छाञ्चकृम

उछि(उञ्छे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
उञ्च्छिता उञ्च्छितारौ उञ्च्छितारः
उञ्च्छितासि उञ्च्छितास्थः उञ्च्छितास्थ
उञ्च्छितास्मि उञ्च्छितास्वः उञ्च्छितास्मः

उछि(उञ्छे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
उञ्च्छिष्यति उञ्च्छिष्यतः उञ्च्छिष्यन्ति
उञ्च्छिष्यसि उञ्च्छिष्यथः उञ्च्छिष्यथ
उञ्च्छिष्यामि उञ्च्छिष्यावः उञ्च्छिष्यामः

उछि(उञ्छे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
उञ्च्छ्यात् उञ्च्छ्यास्ताम् उञ्च्छ्यासुः
उञ्च्छ्याः उञ्च्छ्यास्तम् उञ्च्छ्यास्त
उञ्च्छ्यासम् उञ्च्छ्यास्व उञ्च्छ्यास्म

उछि(उञ्छे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
औञ्च्छीत् औञ्च्छिष्टाम् औञ्च्छिषुः
औञ्च्छीः औञ्च्छिष्टम् औञ्च्छिष्ट
औञ्च्छिषम् औञ्च्छिष्व औञ्च्छिष्म

उछि(उञ्छे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
औञ्च्छिष्यत् औञ्च्छिष्यताम् औञ्च्छिष्यन्
औञ्च्छिष्यः औञ्च्छिष्यतम् औञ्च्छिष्यत
औञ्च्छिष्यम् औञ्च्छिष्याव औञ्च्छिष्याम

उर्द्(माने क्रीडायाञ्च,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
ऊर्दते ऊर्देते ऊर्दन्ते
ऊर्दसे ऊर्देथे ऊर्दध्वे
ऊर्दे ऊर्दावहे ऊर्दामहे

उर्द्(माने क्रीडायाञ्च,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ऊर्दताम् ऊर्देताम् ऊर्दन्ताम्
ऊर्दस्व ऊर्देथाम् ऊर्दध्वम्
ऊर्दै ऊर्दावहै ऊर्दामहै

उर्द्(माने क्रीडायाञ्च,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
ओर्दत ओर्देताम् ओर्दन्त
ओर्देथाः ओर्देथाम् ओर्दध्वम्
ओर्दे ओर्दावहि ओर्दामहि

उर्द्(माने क्रीडायाञ्च,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ऊर्देत ऊर्देयाताम् ऊर्देरन्
ऊर्देथाः ऊर्देयाथाम् ऊर्देध्वम्
ऊर्देय ऊर्देवहि ऊर्देमहि

उर्द्(माने क्रीडायाञ्च,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ऊर्दाञ्चक्रे ऊर्दाञ्चक्राते ऊर्दाञ्चक्रिरे
ऊर्दाञ्चकृषे ऊर्दाञ्च्क्राथे ऊर्दाञ्चकृढ्वे
ऊर्दाञ्चक्रे ऊर्दाञ्चकृवहे ऊर्दाञ्चकृमहे

उर्द्(माने क्रीडायाञ्च,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ऊर्दिता ऊर्दितारौ ऊर्दितारः
ऊर्दितासे ऊर्दितासाथे ऊर्दिताध्वे
ऊर्दिताहे ऊर्दितास्वहे ऊर्दितास्महे

उर्द्(माने क्रीडायाञ्च,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ऊर्दिष्यते ऊर्दिष्येते ऊर्दिष्यन्ते
ऊर्दिष्यसे ऊर्दिष्येथे ऊर्दिष्यध्वे
ऊर्दिष्ये ऊर्दिष्यावहे ऊर्दिष्यामहे

उर्द्(माने क्रीडायाञ्च,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ऊर्दिषीष्ट ऊर्दिषीयास्ताम् ऊर्दिषीरन्
ऊर्दिषीष्ठाः ऊर्दिषीयास्थाम् ऊर्दिषीध्वम्
ऊर्दिषीय ऊर्दिषीवहि ऊर्दिषीमहि

उर्द्(माने क्रीडायाञ्च,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ओर्दिष्ट ओर्दिषाताम् ओर्दिषत
ओर्दिष्ठाः ओर्दिषाथाम् ओर्दिध्वम्
ओर्दिषि ओर्दिष्वहि ओर्दिष्महि

उर्द्(माने क्रीडायाञ्च,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ओर्दिष्यत ओर्दिष्येताम् ओर्दिष्यन्त
ओर्दिष्यथाः ओर्दिष्येथाम् ओर्दिष्यध्वम्
ओर्दिष्ये ओर्दिष्यावहि ओर्दिष्यामहि

ऊयी(तन्तुसंताने,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
ऊयते ऊयेते ऊयन्ते
ऊयसे ऊयेथे ऊयध्वे
ऊये ऊयावहे ऊयामहे

ऊयी(तन्तुसंताने,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ऊयताम् ऊयेताम् ऊयन्ताम्
ऊयस्व ऊयेथाम् ऊयध्वम्
ऊयै ऊयावहै ऊयामहै

ऊयी(तन्तुसंताने,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
औयत औयेताम् औयन्त
औयथाः औयेथाम् औयध्वम्
औये औयावहि औयामहि

ऊयी(तन्तुसंताने,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ऊयेत ऊयेयाताम् ऊयेरन्
ऊयेथाः ऊयेयाथाम् ऊयेध्वम्
ऊयेय ऊयेवहि ऊयेमहि

ऊयी(तन्तुसंताने,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ऊयाञ्चक्रे ऊयाते ऊयिरे
ऊयिषे ऊयाथे ऊयिध्वे
ऊये ऊयिवहे ऊयिमहे

ऊयी(तन्तुसंताने,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ऊयिता ऊयितारौ ऊयितारः
ऊयितासे ऊयितासाथे ऊयिताध्वे
ऊयिताहे ऊयितास्वहे ऊयितास्महे

ऊयी(तन्तुसंताने,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ऊयिष्यते ऊयिष्येते ऊयिष्यन्ते
ऊयिष्यसे ऊयिष्येथे ऊयिष्यध्वे
ऊयिष्ये ऊयिष्यावहे ऊयिष्यामहे

ऊयी(तन्तुसंताने,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ऊयिषीष्ट ऊयिषीयास्ताम् ऊयिषीरन्
ऊयिषीष्ठाः ऊयिषीयास्थाम् ऊयिषीध्वम्
ऊयिषीय ऊयिषीवहि ऊयिषीमहि

ऊयी(तन्तुसंताने,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ओयिष्ट ओयिषाताम् ओयिषत
ओयिष्ठाः ओयिषाथाम् ओयिध्वम्
ओयिषि ओयिष्वहि ओयिष्महि

ऊयी(तन्तुसंताने,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ओयिष्यत ओयिष्येताम् ओयिष्यन्त
ओयिष्यथाः ओयिष्येथाम् ओयिष्यध्वम्
ओयिष्ये ओयिष्यावहि ओयिष्यामहि

ऊह्(वितर्के,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
ऊहते ऊहेते ऊहन्ते
ऊहसे ऊहेथे ऊहध्वे
ऊहे ऊहावहे ऊहामहे

ऊह्(वितर्के,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ऊहताम् ऊहेताम् ऊहन्ताम्
ऊहस्व ऊहेथाम् ऊहध्वम्
ऊहै ऊहावहै ऊहामहै

ऊह्(वितर्के,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
औहत औहेताम् औहन्त
औहथाः औहेथाम् औहध्वम्
औहे औहावहि औहामहि

ऊह्(वितर्के,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ऊहेत ऊहेयाताम् ऊहेरन्
ऊहेथाः ऊहेयथाम् ऊहेध्वम्
ऊहेय ऊहेवहि ऊहेमहि

ऊह्(वितर्के,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ऊहाञ्चक्रे ऊहाञ्चक्राते ऊहाञ्चक्रिरे
ऊहाञ्चकृषे ऊहाञ्चक्राथे ऊहाञ्चकृढ्वे
ऊहाञ्चक्रे ऊहाञ्चकृवहे ऊहाञ्चकृमहे

ऊह्(वितर्के,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ऊहिता ऊहितारौ ऊहितारः
ऊहितासे ऊहितासाथे ऊहिताध्वे
ऊहिताहे ऊहितास्वहे ऊहितास्महे

ऊह्(वितर्के,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ऊहिष्यते ऊहिष्येते ऊहिष्यन्ते
ऊहिष्यसे ऊहिष्येथे ऊहिष्यध्वे
ऊहिष्ये ऊहिष्यावहे ऊहिष्यामहे

ऊह्(वितर्के,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ऊहिषीष्ट ऊहिषीयास्ताम् ऊहिषीरन्
ऊहिषीष्ठाः ऊहिषीयास्थाम् ऊहिषीध्वम्
ऊहिषीय ऊहिषीवहि ऊहिषीमहि

ऊह्(वितर्के,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
औहिष्ट औहिषाताम् औहिषत
औहिष्ठाः औहिषाथाम् औहिढ्वम्
औहिषि औहिष्वहि औहिष्महि

ऊह्(वितर्के,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
औहिष्यत औहिष्येताम् औहिष्यन्त
औहिष्यथाः औहिष्येथाम् औहिष्यध्वम्
औहिष्ये औहिष्यावहि औहिष्यामहि

ऋज(गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जते अर्जेते अर्जन्ते
अर्जसे अर्जेथे अर्जध्वे
अर्जे अर्जावहे अर्जामहे

ऋज(गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जिताम् अर्जेताम् अर्जन्ताम्
अर्जस्व अर्जेथाम् अर्जध्वम्
अर्जै अर्जावहै अर्जामहै

ऋज(गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्जत आर्जेताम् आर्जन्त
आर्जथाः आर्जेथाम् आर्जध्वम्
आर्जे आर्जावहि आर्जामहि

ऋज(गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्जेत अर्जेयाताम् अर्जेरन्
अर्जेथाः अर्जेयाथाम् अर्जेध्वम्
अर्जेय अर्जेवहि अर्जेमहि

ऋज(गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
आनृजे आनृजाते आनृजिरे
आनृजिषे आनृजाथे आनृजिध्वे
आनृजे आनृजिवहे आनृजिमहे

ऋज(गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जिता अर्जितारौ अर्जितारः
अर्जितासे अर्जितासाथे अर्जिताध्वे
अर्जिताहे अर्जितास्वहे अर्जितास्महे

ऋज(गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
अर्जिष्यते अर्जिष्येते अर्जिष्यन्ते
अर्जिष्यसे अर्जिष्येथे अर्जिष्यध्वे
अर्जिष्ये अर्जिष्यावहे अर्जिष्यामहे

ऋज(गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
अर्जिषीष्ट अर्जिषीयास्ताम् अर्जिषीरन्
अर्जिषीष्ठाः अर्जिषीयास्थाम् अर्जिषीढ्वम्
अर्जिषीय अर्जिषीवहि अर्जिषीमहि

ऋज(गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्जिष्ट आर्जिषाताम् आर्जिषत
आर्जिष्ठाः आर्जिषाथाम् आर्जिढ्वम्
आर्जिषि आर्जिष्वहि आर्जिष्महि

ऋज(गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
आर्जिष्यत आर्जिष्येताम् आर्जिष्यन्त
आर्जिष्यथाः आर्जिष्येथाम् आर्जिष्यध्वम्
आर्जिष्ये आर्जिष्यावहि आर्जिष्यामहि

एजृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
एजते एजेते एजन्ते
एजसे एजेथे एजध्वे
एजे एजावहे एजामहे

एजृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
एजताम् एजेताम् एजन्ताम्
एजस्व एजेथाम् एजध्वम्
एजै एजावहै एजामहै

एजृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐजत ऐजेताम् ऐजन्त
ऐजेथाः ऐजेथाम् ऐजध्वम्
ऐजे ऐजावहि ऐजामहि

एजृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
एजेत एजेताम् एजेरन्
एजेथाः एजेयाथाम् एजेध्वम्
एजेय एजेवहि एजेमहि

एजृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
एजाञ्चक्रे एजाञ्चक्राते एजाञ्चक्रिरे
एजाञ्चक्रृषे एजाञ्चक्राथे एजाञ्चक्रिढ्वे
एजाञ्चक्रे एजञ्चक्रृवहे एजाञ्चक्रृमहे

एजृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
एजिता एजितारौ एजितारः
एजितासे एजितासाथे एजिताध्वे
एजिताहे एजितास्वहे एजितास्महे

एजृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
एजिष्यते एजिष्येते एजिष्यन्ते
एजिष्यसे एजिष्येथे एजिष्यध्वे
एजिष्ये एजिष्यावहे एजिष्यामहे

एजृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
एजिषीष्ट एजिषीयास्ताम् एजिषीरन्
एजिषीष्ठाः एजिषीयास्थाम् एजिषीढ्वम्
एजिषीय एजिषीवहि एजिषीमहि

एजृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐजिष्ट ऐजिषाताम् ऐजिषत
ऐजिष्ठाः ऐजिषाथाम् ऐजिध्वम्
ऐजिषि ऐजिष्वहि ऐजिष्महि

एजृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐजिष्यत ऐजिष्येताम् ऐजिष्यन्त
ऐजिष्यथाः ऐजिष्येथाम् ऐजिष्यध्वम्
ऐजिष्ये ऐजिष्यावहि ऐजिष्यामहि

एजृ(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
एजति एजतः एजन्ति
एजसि एजथः एजथ
एजामि एजावः एजामः

एजृ(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
एजतु एजताम् एजन्तु
एज एजतम् एजत
एजानि एजाव एजाम

एजृ(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐजत् ऐजताम् ऐजन्
ऐजः एजतम् ऐजत
एजम् एजाव एजाम

एजृ(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
एजेत् एजेताम् एजेयुः
एजेः एजेतम् एजेत
एजेयम् एजाव एजाम

एजृ(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
एजाञ्चकार एजाञ्चक्रतुः एजाञ्चक्रुः
एजाञ्चकर्थ एजाञ्चक्रथुः एजाञ्चक्र
एजाञ्चकार एजाञ्चकृव एजाञ्चकृम

एजृ(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
एजिता एजितारौ एजितारः
एजितासि एजितास्थः एजितास्थ
एजितास्मि एजितास्वः एजितास्मः

एजृ(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
एजिष्यति एजिष्यतः एजिष्यन्ति
एजिष्यसि एजिष्यथः एजिष्यथ
एजिष्यामि एजिष्यावः एजिष्यामः

एजृ(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
एज्यात् एज्यास्ताम् एज्यासुः
एज्याः एज्यास्तम् एज्यास्त
एज्यासम् एज्यास्व एज्यास्म

एजृ(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐजीत् ऐजिष्टाम् ऐजिषुः
ऐजीः ऐजिष्टम् ऐजिष्ट
ऐजिषम् ऐजिष्व ऐजिष्म

एजृ(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐजिष्यत् ऐजिष्यताम् ऐजिष्यन्
ऐजिष्यः ऐजिष्यतम् ऐजिष्यत
ऐजिष्यम् ऐजिष्याव ऐजिष्याम

एध(वृद्धौ,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
एधते एधेते एधन्ते
एधसे एधेथे एधध्वे
एधे एधावहे एधामहे

एध(वृद्धौ,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
एधताम् एधेताम् एधन्ताम्
एधस्व एधेथाम् एधध्वम्
एधै एधावहै एधामहै

एध(वृद्धौ,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐधत ऐधेताम् ऐधन्त
ऐधथाः ऐधेथाम् ऐधध्वम्
ऐधे ऐधावहि ऐधामहि

एध(वृद्धौ,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
एधेत एधेयाताम् एधेरन्
एधेथाः एधेयाथाम् एधेयध्वम्
एधेय एधेवहि एधेमहि

एध(वृद्धौ,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
एधाञ्चक्रे एधाञ्चक्राते एधाञ्चक्रिरे
एधाञ्चकृषे एधाञ्चक्राथे एधाञ्चक्रृढ्वे
एधाञ्चक्रे एधाञ्चक्रृवहे एधाञ्चक्रृमहे

एध(वृद्धौ,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
एधिता एधितारौ एधितारः
एधितासे एधितासाथे एधिताध्वे
एधिताहे एधितास्वहे एधितास्महे

एध(वृद्धौ,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते
एधिष्यसे एधिष्येथे एधिष्यध्वे
एधिष्ये एधिष्यावहे एधिष्यामहे

एध(वृद्धौ,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
एधिषीष्ट एधिषीयास्ताम् एधिषीरन्
एधिषीष्ठाः एधिषीयास्थाम् एधिषीध्वम्
एधिषीय एधिषीवहि एधिषीमहि

एध(वृद्धौ,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐधिष्ट एधिषाताम् ऐधिषत
ऐधिष्ठाः ऐधिषाथाम् ऐधिध्वम्
ऐधिषि ऐधिष्वहि ऐधिष्महि

एध(वृद्धौ,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐधिष्यत ऐधिष्येताम् ऐधिष्यन्त
ऐधिष्यथाः ऐधिष्येथाम् ऐधिष्यध्वम्
ऐधिष्ये ऐधिष्यावहि ऐधिष्यामहि

ओहाक्(त्यागे,जुहोत्यादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
जहाति जहितः जहति
जहासि जहिथः जहिथ
जहामि जहिवः जहिमः

ओहाक्(त्यागे,जुहोत्यादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
जहातु जहिताम् जहतुः
जहाहि जहितम् जहित
जहानि जहाव जहाम

ओहाक्(त्यागे,जुहोत्यादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अजहात् अजहिताम् अजहुः
अजहाः अजहितम् अजहित
अजहाम् अजहिव अजहिम

ओहाक्(त्यागे,जुहोत्यादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
जह्यात् जह्याताम् जह्युः
जह्याः जह्यातम् जह्यात
जह्याम् जह्याव जह्याम

ओहाक्(त्यागे,जुहोत्यादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जहौ जहतुः जहुः
जहिथ जहथुः जह
जहौ जहिव जहिम

ओहाक्(त्यागे,जुहोत्यादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
हाता हातारौ हातारः
हातासि हातास्थः हातास्थ
हातास्मि हातास्वः हातास्मः

ओहाक्(त्यागे,जुहोत्यादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
हास्यति हास्यतः हास्यन्ति
हास्यसि हास्यथः हास्यथ
हास्यामि हास्यावः हास्यामः

ओहाक्(त्यागे,जुहोत्यादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
हेयात् हेयास्ताम् हेयासुः
हेयाः हेयास्तम् हेयास्त
हेयासम् हेयास्व हेयास्म

ओहाक्(त्यागे,जुहोत्यादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अहासीत् अहासिष्टाम् अहासिषुः
अहासीः अहासिष्टम् अहासिष्ट
अहासिषम् अहासिष्व अहासिष्म

ओहाक्(त्यागे,जुहोत्यादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अहास्यत् अहास्यताम् अहास्यन्
अहास्यः अहास्यतम् अहास्यत
अहास्यम् अहास्याव अहास्याम

कूज(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
कूजति कूजतः कूजन्ति
कूजसि कूजथः कूजथ
कूजामि कूजावः कूजामः

कूज(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कूजतु कूजताम् कूजन्तु
कूज कूजतम् कूजत
कूजानि कूजाव कूजाम

कूज(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकूजत् अकूजताम् अकूजन्
अकूजः अकूजतम् अकूजत
अकूजम् अकूजाव अकूजाम

कूज(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कूजेत् कूजेताम् कूजेयुः
कूजेः कूजेतम् कूजेत
कूजेयम् कूजेव कूजेम

कूज(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चुकूज चुकूजतुः चुकूजुः
चुकूजिथ चुकूजथुः चुकूज
चुकूज चुकूजिव चुकूजिम

कूज(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कूजिता कूजितारौ कूजितारः
कूजितासि कूजितास्थः कूजितास्थ
कूजितास्मि कूजितास्वः कूजितास्मः

कूज(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कूजिष्यति कूजिष्यतः कूजिष्यन्ति
कूजिष्यसि कूजिष्यथः कूजिष्यथ
कूजिष्यामि कूजिष्यावः कूजिष्यामः

कूज(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कूज्यात् कूज्यास्ताम् कूज्यासुः
कूज्याः कूज्यास्तम् कूज्यास्त
कूज्यासम् कूज्यास्व कूज्यास्म

कूज(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकूजीत् अकूजिष्टाम् अकूजिषुः
अकूजीः अकूजिष्टम् अकूजिष्ट
अकूजिषम् अकूजिष्व अकूजिष्म

कूज(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकूजिष्यत् अकूजिष्यताम् अकूजिष्यन्
अकूजिष्यः अकूजिष्यतम् अकूजिष्यत
अकूजिष्यम् अकूजिष्याव अकूजिष्याम

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
कृणाति कृणीतः कृणन्ति
कृणासि कृणीथः कृणीथ
कृणामि कृणीवः कृणीमः

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कृणातु कृणीताम् कृणन्तु
कृणीहि कृणीतम् कृणीत
कृणानि कृणाव कृणाम

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकृणात् अकृणीताम् अकृणन्
अकृणाः अकृणीतम् अकृणीत
अकृणाम् अकृणीव अकृणीम

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कृणीयात् कृणीयाताम् कृणीयुः
कृणीयाः कृणीयातम् कृणीयात
कृणीयाम् कृणीयाव कृणीयाम

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चकार चकरतुः चकरूः
चकरिथ चकरथुः चकर
चकार चकरिव चकरिम

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
करीता करीतारौ करीतारः
करीतासि करीतास्थः करीतास्थ
करीतास्मि करीतास्वः करीतास्मः

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
करीष्यति करीष्यतः करीष्यन्ति
करीष्यसि करीष्यथः करीष्यथ
करीष्यामि करीष्यावः करीष्यामः

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कीर्यात् कीर्यास्ताम् कीर्यासुः
कीर्याः कीर्यास्तम् कीर्यास्त
कीर्यासम् कीर्यास्व कीर्यास्म

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकारीत् अकारिष्टाम् अकारिषुः
अकारीः अकारिष्टम् अकारिष्ट
अकारिषम् अकारिष्व अकारिष्म

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकरिष्यत् अकरिष्यताम् अकरिष्यन्
अकरिष्यः अकरिष्यतम् अकरिष्यत
अकरिष्यम् अकरिष्याव अकरिष्याम

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
कृणीते कृणाते कृणते
कृणीषे कृणाथे कृणीध्वे
कृणे कृणीवहे कृणीमहे

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कृणीताम् कृणाताम् कृणताम्
कृणीष्व कृणाथाम् कृणीध्वम्
कृणै कृणावहै कृणामहै

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकृणीत अकृणाताम् अकृणत
अकृणीथाः अकृणाथाम् अकृणीध्वम्
अकृणि अकृणीवहि अकृणीमहि

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कृणीत कृणीयाताम् कृणीरन्
कृणीथाः कृणीयाथाम् कृणीध्वम्
कृणीय कृणीवहि कृणीमहि

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चकरे चकराते चकरिरे
चकरिषे चकराथे चकरिध्वे
चकरे चकरिवहे चकरिमहे

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
करिता करितारौ करितारः
करितासे करितासाथे करिताध्वे
करिताहे करितास्वहे करितास्महे

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते
करिष्यसे करिष्येथे करिष्यध्वे
करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
करिषीष्ट करिषीयास्ताम् करिषीरन्
करिषीष्ठाः करिषीयास्थाम् करिषीढ्वम्
करिषीय करिषीवहि करिषीमहि

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकरिष्ट अकरिषाताम् अकरिषत
अकरिष्ठाः अकरिषाथाम् अकरिढ्वम्
अकरिषि अकरिष्वहि अकरिष्महि

कृञ्(हिंसायाम्,स्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकरिष्यत अकरिष्येताम् अकरिष्यन्त
अकरिष्यथाः अकरिष्येथाम् अकरिष्यध्वम्
अकरिष्ये अकरिष्यावहि अकरिष्यामहि

कुञ्च(कौटिल्याल्पीभावयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
कुञ्चति कुञ्चतः कुञ्चन्ति
कुञ्चसि कुञ्चथः कुञ्चथ
कुञ्चामि कुञ्चावः कुञ्चामः

कुञ्च(कौटिल्याल्पीभावयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कुञ्चतु कुञ्चताम् कुञ्चन्तु
कुञ्च कुञ्चतम् कुञ्चत
कुञ्चानि कुञ्चाव कुञ्चाम

कुञ्च(कौटिल्याल्पीभावयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकुञ्चत् अकुञ्चताम् अकुञ्चन्
अकुञ्चः अकुञ्चतम् अकुञ्चत
अकुञ्चम् अकुञ्चाव अकुञ्चाम

कुञ्च(कौटिल्याल्पीभावयोः,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कुञ्चेत् कुञ्चेताम् कुञ्चेयुः
कुञ्चेः कुञ्चेतम् कुञ्चेत
कुञ्चेयम् कुञ्चेव कुञ्चेम

कुञ्च(कौटिल्याल्पीभावयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चुकुञ्च चुकुञ्चतुः चुकुञ्चुः
चुकुञ्चिथ चुकुञ्चथुः चुकुञ्च
चुकुञ्च चुकुञ्चिव चुकुञ्चिम

कुञ्च(कौटिल्याल्पीभावयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कुञ्चिता कुञ्चितारौ कुञ्चितारः
कुञ्चितासि कुञ्चितास्थः कुञ्चितास्थ
कुञ्चितास्मि कुञ्चितास्वः कुञ्चितास्मः

कुञ्च(कौटिल्याल्पीभावयोः,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कुञ्चिष्यति कुञ्चिष्यतः कुञ्चिष्यन्ति
कुञ्चिष्यसि कुञ्चिष्यथः कुञ्चिष्यथ
कुञ्चिष्यामि कुञ्चिष्यावः कुञ्चिष्यामः

कुञ्च(कौटिल्याल्पीभावयोः,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कुञ्च्यात् कुञ्च्यास्ताम् कुञ्च्यासुः
कुञ्च्याः कुञ्च्यास्तम् कुञ्च्यास्त
कुञ्च्यासम् कुञ्च्यास्व कुञ्च्यास्म

कुञ्च(कौटिल्याल्पीभावयोः,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकुञ्चत् अकुञ्चिष्टाम् अकुञ्चिषुः
अकुञ्चीः अकुञ्चिष्टम् अकुञ्चिष्ट
अकुञ्चिषम् अकुञ्चिष्व अकुञ्चिष्म

कुञ्च(कौटिल्याल्पीभावयोः,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकुञ्चिष्यत् अकुञ्चिष्यताम् अकुञ्चिष्यन्
अकुञ्चिष्यः अकुञ्चिष्यतम् अकुञ्चिष्यत
अकुञ्चिष्यम् अकुञ्चिष्याव अकुञ्चिष्याम

कुठि(गतिप्रतिघाते,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
कुण्ठति कुण्ठतः कुण्ठन्ति
कुण्ठसि कुण्ठथः कुण्ठथ
कुण्ठामि कुण्ठावः कुण्ठामः

कुठि(गतिप्रतिघाते,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कुण्ठतु कुण्ठताम् कुण्ठन्तु
कुण्ठ कुण्ठतम् कुण्ठत
कुण्ठानि कुण्ठाव कुण्ठाम

कुठि(गतिप्रतिघाते,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकुण्ठत् अकुण्ठताम् अकुण्ठन्
अकुण्ठः अकुण्ठतम् अकुण्ठत
अकुण्ठम् अकुण्ठाव अकुण्ठाम

कुठि(गतिप्रतिघाते,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कुण्ठयेत् कुण्ठयेताम् कुण्ठेयुः
कुण्ठेः कुण्ठेतम् कुण्ठेत
कुण्ठेयम् कुण्ठेव कुण्ठेम

कुठि(गतिप्रतिघाते,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चुकुण्ठ चुकुण्ठतुः चुकुण्ठुः
चुकुण्ठिथ चुकुण्ठथुः चुकुण्ठ
चुकुण्ठ चुकुण्ठिव चुकुण्ठिम

कुठि(गतिप्रतिघाते,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कुण्ठिता कुण्ठितारौ कुण्ठितारः
कुण्ठितासि कुण्ठितास्थः कुण्ठितास्थ
कुण्ठितास्मि कुण्ठितास्वः कुण्ठितास्मः

कुठि(गतिप्रतिघाते,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कुण्ठिष्यति कुण्ठिष्यतः कुण्ठिष्यन्ति
कुण्ठिष्यसि कुण्ठिष्यथः कुण्ठिष्यथ
कुण्ठिष्यामि कुण्ठिष्यावः कुण्ठिष्यामः

कुठि(गतिप्रतिघाते,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कुण्ठ्यात् कुण्ठ्यास्ताम् कुण्ठ्यासुः
कुण्ठ्याः कुण्ठ्यास्तम् कुण्ठ्यास्त
कुण्ठ्यासम् कुण्ठ्यास्व कुण्ठ्यास्म

कुठि(गतिप्रतिघाते,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकुण्ठीत् अकुण्ठिष्टाम् अकुण्ठिषुः
अकुण्ठीः अकुण्ठिष्टम् अकुण्ठिष्ट
अकुण्ठिषम् अकुण्ठिष्व अकुण्ठिष्म

कुठि(गतिप्रतिघाते,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकुण्ठिष्यत् अकुण्ठिष्यताम् अकुण्ठिष्यन्
अकुण्ठिष्यः अकुण्ठिष्यतम् अकुण्ठिष्यत
अकुण्ठिष्यम् अकुण्ठिष्याव अकुण्ठिष्याम

कत्थ(श्लाघायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
कत्थते कत्थेते कत्थन्ते
कत्थसे कत्थेथे कत्थध्वे
कत्थे कत्थावहे कत्थामहे

कत्थ(श्लाघायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कत्थताम् कत्थेताम् कत्थन्ताम्
कत्थस्व कत्थेथाम् कत्थध्वम्
कत्थै कत्थावहै कत्थामहै

कत्थ(श्लाघायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकत्थत अकत्थेताम् अकत्थन्त
अकत्थथाः अकत्थेथाम् अकत्थध्वम्
अकत्थे अकत्थावहि अकत्थामहि

कत्थ(श्लाघायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कत्थेत कत्थेयाताम् कत्थेरन्
कत्थेथाः कत्थेयाथाम् कत्थेध्वम्
कत्थेय कत्थेवहि कत्थेमहि

कत्थ(श्लाघायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चकत्थे चकन्थाते चकत्थिरे
चकत्थिषे चकत्थाथे चकत्थिध्वे
चकत्थे चकत्थिवहे चकत्थिमहे

कत्थ(श्लाघायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कत्थिता कत्थितारौ कत्थितारः
कत्थितासे कत्थितासाथे कत्थिताध्वे
कत्थिताहे कत्थितास्वहे कत्थितास्महे

कत्थ(श्लाघायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कत्थिष्यते कत्थिष्येते कत्थिष्यन्ते
कत्थिष्यसे ह्लदिष्येथे कत्थिष्यध्वे
कत्थिष्ये कत्थिष्यावहे कत्थिष्यामहे

कत्थ(श्लाघायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कत्थिषीष्ट कत्थिषीयास्ताम् कत्थिषीरन्
कत्थिषीष्ठाः कत्थिषीयास्थाम् कत्थिषीध्वम्
कत्थिषीय कत्थिषीवहि कत्थिषीमहि

कत्थ(श्लाघायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकत्थिष्ट अकत्थिषाताम् अकत्थिषत
अकत्थिष्ठाः अकत्थिषाथाम् अकत्थिध्वम्
अकत्थिषि अकत्थिष्वहि अकत्थिष्महि

कत्थ(श्लाघायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकत्थिष्यत अकत्थिष्येताम् अकत्थिष्यन्त
अकत्थिष्यथाः अकत्थिष्येथाम् अकत्थिष्यध्वम्
अकत्थिष्ये अकत्थिष्यावहि अकत्थिष्यामहि

कुत्स(अवक्षेपणे,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
कुत्सयते कुत्सयेते कुत्सयन्ते
कुत्सयसे कुत्सयेथे कुत्सयध्वे
कुत्सये कुत्सयावहे कुत्सयामहे

कुत्स(अवक्षेपणे,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कुत्सयताम् कुत्सयेताम् कुत्सयन्ताम्
कुत्सयस्व कुत्सयेथाम् कुत्सयध्वम्
कुत्सयै कुत्सयावहै कुत्सयामहै

कुत्स(अवक्षेपणे,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकुत्सयत अकुत्सयेताम् अकुत्सयन्त
अकुत्सयथाः अकुत्सयेथाम् अकुत्सयध्वम्
अकुत्सये अकुत्सयावहि अकुत्सयामहि

कुत्स(अवक्षेपणे,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कुत्सयेत कुत्सयेयाताम् कुत्सयेरन्
कुत्सयेथाः कुत्सयेयाथाम् कुत्सयेध्वम्
कुत्सयेय कुत्सयेवहि कुत्सयेमहि

कुत्स(अवक्षेपणे,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
कुत्सयाञ्चक्रे कुत्सयाञ्चक्राते कुत्सयाञ्चक्रिरे
कुत्सयाञ्चकृषे कुत्सयाञ्चक्राथे कुत्सयाञ्चकृढ्वे
कुत्सयाञ्चक्रे कुत्सयाञ्चकृवहे कुत्सयाञ्चकृमहे

कुत्स(अवक्षेपणे,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कुत्सयिता कुत्सयितारौ कुत्सयितारः
कुत्सयितासे कुत्सयितासाथे कुत्सयिताध्वे
कुत्सयिताहे कुत्सयितास्वहे कुत्सयितास्महे

कुत्स(अवक्षेपणे,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कुत्सयिष्यते कुत्सयिष्येते कुत्सयिष्यन्ते
कुत्सयिष्यसे कुत्सयिष्येथे कुत्सयिष्यध्वे
कुत्सयिष्ये कुत्सयिष्यावहे कुत्सयिष्यामहे

कुत्स(अवक्षेपणे,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कुत्सयिषीष्ट कुत्सयिषीयास्ताम् कुत्सयिषीरन्
कुत्सयिषीष्ठाः कुत्सयिषीयास्थाम् कुत्सयिषीध्वम्
कुत्सयिषीय कुत्सयिषीवहि कुत्सयिषीमहि

कुत्स(अवक्षेपणे,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचुकुत्सत अचुकुत्सेताम् अचुकुत्सन्त
अचुकुत्सथाः अचुकुत्सेथाम् अचुकुत्सध्वम्
अचुकुत्से अचुकुत्सावहि अचुकुत्सामहि

कुत्स(अवक्षेपणे,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकुत्सयिष्यत अकुत्सयिष्येताम् अकुत्सयिष्यन्त
अकुत्सयिष्यथाः अकुत्सयिष्येथाम् अकुत्सयिष्यध्वम्
अकुत्सयिष्ये अकुत्सयिष्यावहि अकुत्सयिष्यामहि

कृती(छेदने,तुदादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
कृन्तति कृन्ततः कृन्तन्ति
कृन्तसि कृन्तथः कृन्तथ
कृन्तामि कृन्तावः कृन्तामः

कृती(छेदने,तुदादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कृन्ततु कृन्तताम् कृन्तन्तु
कृन्त कृन्ततम् कृन्तत
कृन्तानि कृन्ताव कृन्ताम

कृती(छेदने,तुदादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकृन्तत् अकृन्तताम् अकृन्तन्
अकृन्तः अकृन्ततम् अकृन्तत
अकृन्तम् अकृन्ताव अकृन्ताम

कृती(छेदने,तुदादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कृन्तेत् कृन्तेताम् कृन्तेयुः
कृन्तेः कृन्तेतम् कृन्तेत
कृन्तेयम् कृन्तेव कृन्तेम

कृती(छेदने,तुदादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चकर्त चकृततुः चकृतुः
चकर्तिथ चकृतथुः चकृत
चकर्त चकृतिव चकृतिम

कृती(छेदने,तुदादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कर्तिता कर्तितारौ कर्तितारः
कर्तितासि कर्तितास्थः कर्तितास्थ
कर्तितास्मि कर्तितास्वः कर्तितास्मः

कृती(छेदने,तुदादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कर्तिष्यति कर्तिष्यतः कर्तिष्यन्ति
कर्तिष्यसि कर्तिष्यथः कर्तिष्यथ
कर्तिष्यामि कर्तिष्यावः कर्तिष्यामः

कृती(छेदने,तुदादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कृत्यात् कृत्यास्ताम् कृत्यासुः
कृत्याः कृत्यास्तम् कृत्यास्त
कृत्यासम् कृत्यास्व कृत्यास्म

कृती(छेदने,तुदादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकर्तीत् अकर्तिष्टाम् अकर्तिषुः
अकर्तीः अकर्तिष्टम् अकर्तिष्ट
अकर्तिषम् अकर्तिष्व अकर्तिष्म

कृती(छेदने,तुदादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकर्तिष्यत् अकर्तिष्यताम् अकर्तिष्यन्
अकर्तिष्यः अकर्तिष्यतम् अकर्तिष्यत
अकर्तिष्यम् अकर्तिष्याव अकर्तिष्याम

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
कथयति कथयतः कथयन्ति
कथयसि कथयथः कथयथ
कथयामि कथयावः कथयामः

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कथयतु कथयताम् कथयन्तु
कथय कथयतम् कथयत
कथयानि कथयाव कथयाम

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकथयत् अकथयताम् अकथयन्
अकथयः अकथयतम् अकथयत
अकथयम् अकथयाव अकथयाम

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कथयेत् कथयेताम् कथयेयुः
कथयेः कथयेतम् कथयेत
कथयेयम् कथयेव कथयेम

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
कथयाञ्चकार कथयाञ्चक्रतुः कथयाञ्चक्रुः
कथयाञ्चकर्थ कथयाञ्चक्रथुः कथयाञ्चक्र
कथयाञ्चकार कथयाञ्चकृव कथयाञ्चकृम

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कथयिता कथयितारौ कथयितारः
कथयितासि कथयितास्थः कथयितास्थ
कथयितास्मि कथयितास्वः कथयितास्मः

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कथयिष्यति कथयिष्यतः कथयिष्यन्ति
कथयिष्यसि कथयिष्यथः कथयिष्यथ
कथयिष्यामि कथयिष्यावः कथयिष्यामः

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कथ्यात् कथ्यास्ताम् कथ्यासुः
कथ्याः कथ्यास्तम् कथ्यास्त
कथ्यासम् कथ्यास्व कथ्यास्म

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचकथत् अचकथताम् अचकथन्
अचकथः अचकथतम् अचकथत
अचकथम् अचकथाव अचकथाम

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकथयिष्यत् अकथयिष्यताम् अकथयिष्यन्
अकथयिष्यः अकथयिष्यतम् अकथयिष्यत
अकथयिष्यम् अकथयिष्याव अकथयिष्याम

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
कथयते कथयेते कथयन्ते
कथयसे कथयेथे कथयध्वे
कथये कथयावहे कथयामहे

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कथयताम् कथयेताम् कथयन्ताम्
कथयस्व कथयेथस्व कथयध्वम्
कथयै कथयावहै कथयामहै

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकथयत अकथयेताम् अकथयन्त
अकथयथाः अकथयेथाम् अकथयध्वम्
अकथये अकथयावहि अकथयामहि

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कथयेत कथयेयाताम् कथयेरन्
कथयेथाः कथयेयाथाम् कथयेध्वम्
कथयेय कथयेवहि कथयेमहि

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
कथयाञ्चक्रे कथयाञ्चक्राते कथयाञ्चक्रिरे
कथयाञ्चकृषे कथयाञ्चक्राथे कथयाञ्चकृढ्वे
कथयाञ्चक्रे कथयाञ्चकृवहे कथयाञ्चकृवमहे

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कथयिता कथयितारौ कथयितारः
कथयितासे कथयितासाथे कथयिताध्वे
कथयिताहे कथयितास्वहे कथयितास्महे

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कथयिष्यते कथयिष्येते कथयिष्यन्ते
कथयिष्यसे कथयिष्येथे कथयिष्यध्वे
कथयिष्ये कथयिष्यावहे कथयिष्यामहे

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कथयिषीष्ट कथयिषीयास्ताम् कथयिषीरन्
कथयिषीष्ठाः कथयिषीयास्थाम् कथयिषीध्वम्
कथयिषीय कथयिषीवहि कथयिषीमहि

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचकथत अचकथेताम् अचकथन्त
अचकथथाः अचकथेथाम् अचकथध्वम्
अचकथे अचकथावहि अचकथामहि

कथ(वाक्यप्रबन्धे,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकथयिष्यत अकथयिष्येताम् अकथयिष्यन्त
अकथयिष्यथाः अकथयिष्येथाम् अकथयिष्यध्वम्
अकथयिष्ये अकथयिष्यावहि अकथयिष्यामहि

कुप(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
कुप्यति कुप्यतः कुप्यन्ति
कुप्यसि कुप्यथः कुप्यथ
कुप्यामि कुप्यावः कुप्यामः

कुप(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कुप्यतु कुप्यताम् कुप्यन्तु
कुप्य कुप्यतम् कुप्यत
कुप्यानि कुप्याव कुप्याम

कुप(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकुप्यत् अकुप्यताम् अकुप्यन्
अकुप्यः अकुप्यतम् अकुप्यत
अकुप्यम् अकुप्याव अकुप्याम

कुप(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कुप्येत् कुप्येताम् कुप्येयुः
कुप्येः कुप्येतम् कुप्येत
कुप्येयम् कुप्येव कुप्येम

कुप(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चुकोप चुकुपतुः चुकुपुः
चुकोपिथ चुकुपथुः चुकुप
चुकोप चुकुपिव चुकुपिम

कुप(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कोपिता कोपितारौ कोपितारः
कोपितासि कोपितास्थः कोपितास्थ
कोपितास्मि कोपितास्वः कोपितास्मः

कुप(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कोपिष्यति कोपिष्यतः कोपिष्यन्ति
कोपिष्यसि कोपिष्यथः कोपिष्यथ
कोपिष्यामि कोपिष्यावः कोपिष्यामः

कुप(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कुप्यात् कुप्यास्ताम् कुप्यासुः
कुप्याः कुप्यास्तम् कुप्यास्त
कुप्यासम् कुप्यास्व कुप्यास्म

कुप(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकुपत् अकुपताम् अकुपन्
अकुपः अकुपतम् अकुपत
अकुपम् अकुपाव अकुपाम

कुप(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकोपिष्यत् अकोपिष्यताम् अकोपिष्यन्
अकोपिष्यः अकोपिष्यतम् अकोपिष्यत
अकोपिष्यम् अकोपिष्याव अकोपिष्याम

कृपू(सामर्थ्ये,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
कल्पते कल्पेते कल्पन्ते
कल्पसे कल्पेथे कल्पध्वे
कल्पे कल्पावहे कल्पामहे

कृपू(सामर्थ्ये,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कल्पताम् कल्पेताम् कल्पन्ताम्
कल्पस्व कल्पेथाम् कल्पध्वम्
कल्पै कल्पावहै कल्पामहै

कृपू(सामर्थ्ये,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकल्पत अकल्पेताम् अकल्पन्त
अकल्पथाः अकल्पेथाम् अकल्पध्वम्
अकल्पे अकल्पावहि अकल्पामहि

कृपू(सामर्थ्ये,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कल्पेत कल्पेताम् कल्पेरन्
कल्पेथाः कल्पेथाम् कल्पेध्वम्
कल्पेय कल्पेवहि कल्पेमहि

कृपू(सामर्थ्ये,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चक्लृपे चक्लृपाते चक्लृपिरे
चक्लृपिषे चक्लृपाथे चक्लृपिध्वे
चक्लृपे चक्लृपिवहे चक्लृपिमहे

कृपू(सामर्थ्ये,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कल्पिता कल्पितारौ कल्पितारः
कल्पितासे कल्पितासाथे कल्पिताध्वे
कल्पिताहे कल्पितास्वहे कल्पितास्महे

कृपू(सामर्थ्ये,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कल्पिष्यते कल्पिष्येते कल्पिष्यन्ते
कल्पिष्यसे कल्पिष्येथे कल्पिष्यध्वे
कल्पिष्ये कल्पिष्यावहे कल्पिष्यामहे

कृपू(सामर्थ्ये,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कल्पिषीष्ट कल्पिषीयास्ताम् कल्पिषीरन्
कल्पिषीष्ठाः कल्पिषीयास्थाम् कल्पिषीध्वम्
कल्पिषीय कल्पिषीवहि कल्पिषीमहि

कृपू(सामर्थ्ये,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकल्पिष्ट अकल्पिषाताम् अकल्पिषत
अकल्पिष्टाः अकल्पिषाढाम् अकल्पिध्वम्
अकल्पिषि अकल्पिष्वहि अकल्पिष्महि

कृपू(सामर्थ्ये,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकल्पिष्यत अकल्पिष्येताम् अकल्पिष्यन्त
अकल्पिष्यथाः अकल्पिष्येथाम् अकल्पिष्यध्वम्
अकल्पिष्ये अकल्पिष्यावहि अकल्पिष्यामहि

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
कल्पयति कल्पयतः कल्पयन्ति
कल्पयसि कल्पयथः कल्पयथ
कल्पयामि कल्पयावः कल्पयामः

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कल्पयतु कल्पयताम् कल्पयन्तु
कल्पय कल्पयतम् कल्पयत
कल्पयानि कल्पयाव कल्पयाम

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकल्पयत् अकल्पयताम् अकल्पयन्
अकल्पयः अकल्पयतम् अकल्पयत
अकल्पयम् अकल्पयाव अकल्पयाम

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कल्पयेत् कल्पयेताम् कल्पयेयुः
कल्पयेः कल्पयेतम् कल्पयेत
कल्पयेयम् कल्पयेव कल्पयेम

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
कल्पयाञ्चकार कल्पयाञ्चक्रतुः कल्पयाञ्चक्रुः
कल्पयाञ्चकर्थ कल्पयाञ्चक्रथुः कल्पयाञ्चक्र
कल्पयाञ्चकार कल्पयाञ्चकृव कल्पयाञ्चकृम

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कल्पयिता कल्पयितारौ कल्पयितारः
कल्पयितासि कल्पयितास्थः कल्पयितास्थ
कल्पयितास्मि कल्पयितास्वः कल्पयितास्मः

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कल्पयिष्यति कल्पयिष्यतः कल्पयिष्यन्ति
कल्पयिष्यसि कल्पयिष्यथः कल्पयिष्यथ
कल्पयिष्यामि कल्पयिष्यावः कल्पयिष्यामः

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कल्प्यात् कल्प्यास्ताम् कल्प्यासुः
कल्प्याः कल्प्यास्तम् कल्प्यास्त
कल्प्यासम् कल्प्यास्व कल्प्यास्म

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचकल्पत् अचकल्पताम् अचकल्पन्
अचकल्पः अचकल्पतम् अचकल्पत
अचकल्पम् अचकल्पाव अचकल्पाम

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकल्पयिष्यत् अकल्पयिष्यताम् अकल्पयिष्यन्
अकल्पयिष्यः अकल्पयिष्यतम् अकल्पयिष्यत
अकल्पयिष्यम् अकल्पयिष्याव अकल्पयिष्याम

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
कल्पयते कल्पयेते कल्पयन्ते
कल्पयसे कल्पयेथे कल्पयध्वे
कल्पये कल्पयावहे कल्पयामहे

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कल्पयताम् कल्पयेताम् कल्पयन्ताम्
कल्पयस्व कल्पयेथस्व कल्पयध्वम्
कल्पयै कल्पयावहै कल्पयामहै

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकल्पयत अकल्पयेताम् अकल्पयन्त
अकल्पयथाः अकल्पयेथाम् अकल्पयध्वम्
अकल्पये अकल्पयावहि अकल्पयामहि

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कल्पयेत कल्पयेयाताम् कल्पयेरन्
कल्पयेथाः कल्पयेयाथाम् कल्पयेध्वम्
कल्पयेय कल्पयेवहि कल्पयेमहि

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
कल्पयाञ्चक्रे कल्पयाञ्चक्राते कल्पयाञ्चक्रिरे
कल्पयाञ्चकृषे कल्पयाञ्चक्राथे कल्पयाञ्चकृढ्वे
कल्पयाञ्चक्रे कल्पयाञ्चकृवहे कल्पयाञ्चकृमहे

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कल्पयिता कल्पयितारौ कल्पयितारः
कल्पयितासे कल्पयितासाथे कल्पयिताध्वे
कल्पयिताहे कल्पयितास्वहे कल्पयितास्महे

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कल्पयिष्यते कल्पयिष्येते कल्पयिष्यन्ते
कल्पयिष्यसे कल्पयिष्येथे कल्पयिष्यध्वे
कल्पयिष्ये कल्पयिष्यावहे कल्पयिष्यामहे

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कल्पयिषीष्ट कल्पयिषीयास्ताम् कल्पयिषीरन्
कल्पयिषीष्ठाः कल्पयिषीयास्थाम् कल्पयिषीध्वम्
कल्पयिषीय कल्पयिषीवहि कल्पयिषीमहि

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचकल्पत अचकल्पेताम् अचकल्पन्त
अचकल्पथाः अचकल्पेथाम् अचकल्पध्वम्
अचकल्पे अचकल्पावहि अचकल्पामहि

कृपि(अवकल्कने,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकल्पयिष्यत अकल्पयिष्येताम् अकल्पयिष्यन्त
अकल्पयिष्यथाः अकल्पयिष्येथाम् अकल्पयिष्यध्वम्
अकल्पयिष्ये अकल्पयिष्यावहि अकल्पयिष्यामहि

कपि(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
कम्पते कम्पेते कम्पन्ते
कम्पसे कम्पेथे कम्पध्वे
कम्पे कम्पावहे कम्पामहे

कपि(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कम्पताम् कम्पेताम् कम्पन्ताम्
कम्पस्व कम्पेथाम् कम्पध्वम्
कम्पै कम्पावहै कम्पामहै

कपि(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकम्पत अकम्पेताम् अकम्पन्त
अकम्पथाः अकम्पेथाम् अकम्पध्वम्
अकम्पे अकम्पावहि अकम्पामहि

कपि(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कम्पेत कम्पेयाताम् कम्पेरन्
कम्पेथाः कम्पेयाथाम् कम्पेध्वम्
कम्पेय कम्पेवहि कम्पेमहि

कपि(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चकम्पे चकम्पाते चकम्पिरे
चकम्पिषे चकम्पाथे चकम्पिध्वे
चकम्पे चकम्पिवहे चकम्पिमहे

कपि(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कम्पिता कम्पितारौ कम्पितारः
कम्पितासे कम्पितासाथे कम्पिताध्वे
कम्पिताहे कम्पितास्वहे कम्पितास्महे

कपि(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कम्पिष्यते कम्पिष्येते कम्पिष्यन्ते
कम्पिष्यसे कम्पिष्येथे कम्पिष्यध्वे
कम्पिष्ये कम्पिष्यावहे कम्पिष्यामहे

कपि(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कम्पिषीष्ट कम्पिषीयास्ताम् कम्पिषीरन्
कम्पिषीष्ठाः कम्पिषीयास्थाम् कम्पिषीध्वम्
कम्पिषीय कम्पिषीवहि कम्पिषीमहि

कपि(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकम्पिष्ट अकम्पिषाताम् अकम्पिषत
अकम्पिष्ठाः अकम्पिषाथाम् अकम्पिध्वम्
अकम्पिषि अकम्पिष्वहि अकम्पिष्महि

कपि(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकम्पिष्यत अकम्पिष्येताम् अकम्पिष्यन्त
अकम्पिष्यथाः अकम्पिष्येथाम् अकम्पिष्यध्वम्
अकम्पिष्ये अकम्पिष्यावहि अकम्पिष्यामहि

कमु(कान्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
कामयते कामेयेते कामयन्ते
कामयसे कामयेथे कामयध्वे
कामये कामयावहे कामयामहे

कमु(कान्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कामयताम् कामयेताम् कामयन्ताम्
कामयस्व कामयेथाम् कामयध्वम्
कामयै कामयावहै कामयामहै

कमु(कान्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकामयत अकामयेताम् अकामयन्त
अकामयथाः अकामयेथाम् अकामयध्वम्
अकामये अकामयावहि अकामयामहि

कमु(कान्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कामयेत कामयेयाताम् कामयेरन्
कामयेथाः कामयेयाथाम् कामयेध्वम्
कामयेय कामयेवहि कामयेमहि

कमु(कान्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
कामयाञ्चक्रे कामयाञ्चक्राते कामयाञ्चक्रिरे
कामयाञ्चकृषे कामयाञ्चक्राथे कामयाञ्चकृढ्वे
कामयाञ्चक्रे कामयाञ्चकृवहे कामयाञ्चकृमहे

कमु(कान्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कमिता कमितारौ कमितारः
कमितासे कमितासाथे कमिताध्वे
कमिताहे कमितास्वहे कमितास्महे

कमु(कान्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कामयिष्यते कामयिष्येते कामयिष्यन्ते
कामयिष्यसे कामयिष्येथे कामयिष्यध्वे
कामयिष्ये कामयिष्यावहे कामयिष्यामहे

कमु(कान्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कामयिषीष्ट कामयिषीयास्ताम् कामयिषीरन्
कामयिषीष्ठाः कामयिषीयास्थाम् कामयिषीध्वम्
कामयिषीय कामयिषीवहि कामयिषीमहि

कमु(कान्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचीकमत अचीकमेताम् अचीकमन्त
अचीकमथाः अचीकमेथाम् अचीकमध्वम्
अचीकमे अचीकमावहि अचीकमामहि

कमु(कान्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकामयिष्यत अकामयिष्येताम् अकामयिष्यन्त
अकामयिष्यथाः अकामयिष्येथाम् अकामयिष्यध्वम्
अकामयिष्ये अकामयिष्यावहि अकामयिष्यामहि

कर्द(कुत्सिते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
कर्दति कर्दतः कर्दन्ति
कर्दसि कर्दथः कर्दथ
कर्दामि कर्दावः कर्दामः

कर्द(कुत्सिते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कर्दतु कर्दताम् कर्दन्तु
कर्द कर्दतम् कर्दत
कर्दानि कर्दाव कर्दाम

कर्द(कुत्सिते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकर्दत् अकर्दताम् अकर्थन्
अकर्दः अकर्दतम् अकर्दत
अकर्दम् अकर्दाव अकर्दाम

कर्द(कुत्सिते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कर्देत् कर्देताम् कर्देयुः
कर्देः कर्देतम् कर्देत
कर्देयम् कर्देव कर्देम

कर्द(कुत्सिते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चकर्द चकर्दतुः चकर्दुः
चकर्दिथ चकर्दथुः चकर्द
चकर्द चकर्दिव चकर्दिम

कर्द(कुत्सिते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कर्दिता कर्दितारौ कर्दितारः
कर्दितासि कर्दितास्थः कर्दितास्थ
कर्दितास्मि कर्दितास्वः कर्दितास्मः

कर्द(कुत्सिते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कर्दिष्यति कर्दिष्यतः कर्दिष्यन्ति
कर्दिष्यसि कर्दिष्यथः कर्दिष्यथ
कर्दिष्यामि कर्दिष्यावः कर्दिष्यामः

कर्द(कुत्सिते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कर्द्यात् कर्द्यास्ताम् कर्द्यासुः
कर्द्याः कर्द्यास्तम् कर्द्यास्त
कर्द्यासम् कर्द्यास्व कर्द्यास्म

कर्द(कुत्सिते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकर्दीत् अकर्दिष्टाम् अकर्दिषुः
अकर्दीः अकर्दिष्टम् अकर्दिष्ट
अकर्दिषम् अकर्दिष्व अकर्दिष्म

कर्द(कुत्सिते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकर्दिष्यत् अकर्दिष्यताम् अकर्दिष्यन्
अकर्दिष्यः अकर्दिष्यतम् अकर्दिष्यत
अकर्दिष्यम् अकर्दिष्याव अकर्दिष्याम

कुर्द(क्रीडायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
कूर्दते कूर्देते कूर्दन्ते
कूर्दसे कूर्देथे कूर्दध्वे
कूर्दे कूर्दावहे कूर्दामहे

कुर्द(क्रीडायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कूर्दताम् कूर्देताम् कूर्दन्ताम्
कूर्दस्व कूर्देथाम् कूर्दध्वम्
कूर्दै कूर्दावहै कूर्दामहै

कुर्द(क्रीडायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकूर्दत अकूर्देताम् अकूर्दन्त
अकूर्दथाः अकूर्देथाम् अकूर्दध्वम्
अकूर्दे अकूर्दावहि अकूर्दामहि

कुर्द(क्रीडायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कूर्देत कूर्देयाताम् कूर्देरन्
कूर्देथाः कूर्देयाथाम् कूर्देध्वम्
कूर्देय कूर्देवहि कूर्देमहि

कुर्द(क्रीडायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चुकूर्दे चुकूर्दाते चुकूर्दिरे
चुकूर्दिषे चुकूर्दाथे चुकूर्दिध्वे
चुकूर्दे चुकूर्दिवहे चुकूर्दिमहे

कुर्द(क्रीडायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कूर्दिता कूर्दितारौ कूर्दितारः
कूर्दितासे कूर्दितासाथे कूर्दिताध्वे
कूर्दिताहे कूर्दितास्वहे कूर्दितास्महे

कुर्द(क्रीडायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कूर्दिष्यते कूर्दिष्येते कूर्दिष्यन्ते
कूर्दिष्यसे कूर्दिष्येथे कूर्दिष्यध्वे
कूर्दिष्ये कूर्दिष्यावहे कूर्दिष्यामहे

कुर्द(क्रीडायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कूर्दिषीष्ट कूर्दिषीयास्ताम् कूर्दिषीरन्
कूर्दिषीष्ठाः कूर्दिषीयास्थाम् कूर्दिषीध्वम्
कूर्दिषीय कूर्दिषीवहि कूर्दिषीमहि

कुर्द(क्रीडायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकूर्दिष्ट अकूर्दिषाताम् अकूर्दिषत
अकूर्दिष्ठाः अकूर्दिषाथाम् अकूर्दिध्वम्
अकूर्दिषि अकूर्दिष्वहि अकूर्दिष्महि

कुर्द(क्रीडायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकूर्दिष्यत अकूर्दिष्येताम् अकूर्दिष्यन्त
अकूर्दिष्यथाः अकूर्दिष्येथाम् अकूर्दिष्यध्वम्
अकूर्दिष्ये अकूर्दिष्यावहि अकूर्दिष्यामहि

क्रदि(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्रन्दति क्रन्दतः क्रन्दन्ति
क्रन्दसि क्रन्दथः क्रन्दथ
क्रन्दामि क्रन्दावः क्रन्दामः

क्रदि(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्रन्दतु क्रन्दताम् क्रन्दन्तु
क्रन्द क्रन्दतम् क्रन्दत
क्रन्दानि क्रन्दाव क्रन्दाम

क्रदि(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रन्दत् अक्रन्दताम् अक्रन्थन्
अक्रन्दः अक्रन्दतम् अक्रन्दत
अक्रन्दम् अक्रन्दाव अक्रन्दाम

क्रदि(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्रन्देत् क्रन्देताम् क्रन्देयुः
क्रन्देः क्रन्देतम् क्रन्देत
क्रन्देयम् क्रन्देव क्रन्देम

क्रदि(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चक्रन्द चक्रन्दतुः चक्रदुः
चक्रन्दिथ चक्रन्दथुः चक्रन्द
चक्रन्द चक्रन्दिव चक्रन्दिम

क्रदि(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्रन्दिता क्रन्दितारौ क्रन्दितारः
क्रन्दितासि क्रन्दितास्थः क्रन्दितास्थ
क्रन्दितास्मि क्रन्दितास्वः क्रन्दितास्मः

क्रदि(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्रन्दिष्यति क्रन्दिष्यतः क्रन्दिष्यन्ति
क्रन्दिष्यसि क्रन्दिष्यथः क्रन्दिष्यथ
क्रन्दिष्यामि क्रन्दिष्यावः क्रन्दिष्यामः

क्रदि(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्रन्द्यात् क्रन्द्यास्ताम् क्रन्द्यासुः
क्रन्द्याः क्रन्द्यास्तम् क्रन्द्यास्त
क्रन्द्यासम् क्रन्द्यास्व क्रन्द्यास्म

क्रदि(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रन्दीत् अक्रन्दिष्टाम् अक्रन्दिषुः
अक्रन्दीः अक्रन्दिष्टम् अक्रन्दिष्ट
अक्रन्दिषम् अक्रन्दिष्व अक्रन्दिष्म

क्रदि(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रन्दिष्यत् अक्रन्दिष्यताम् अक्रन्दिष्यन्
अक्रन्दिष्यः अक्रन्दिष्यतम् अक्रन्दिष्यत
अक्रन्दिष्यम् अक्रन्दिष्याव अक्रन्दिष्याम

क्रुध(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्रुध्यति क्रुध्यतः क्रुध्यन्ति
क्रुध्यसि क्रुध्यथः क्रुध्यथ
क्रुध्यामि क्रुध्यावः क्रुध्यामः

क्रुध(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्रुध्यतु क्रुध्यताम् क्रुध्यन्तु
क्रुध्य क्रुध्यतम् क्रुध्यत
क्रुध्यानि क्रुध्याव क्रुध्याम

क्रुध(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रुध्यत् अक्रुध्यताम् अक्रुध्यन्
अक्रुध्यः अक्रुध्यतम् अक्रुध्यत
अक्रुध्यम् अक्रुध्याव अक्रुध्याम

क्रुध(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्रुध्येत् क्रुध्येताम् क्रुध्येयुः
क्रुध्येः क्रुध्येतम् क्रुध्येत
क्रुध्येयम् क्रुध्येव क्रुध्येम

क्रुध(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चुक्रोध चुक्रुधतुः चुक्रुधुः
चुक्रोधिथ चुक्रुधथुः चुक्रुध
चुक्रोध चुक्रुधिव चुक्रुधिम

क्रुध(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्रोद्धा क्रोद्धारौ क्रोद्धारः
क्रोद्धासि क्रोद्धास्थः क्रोद्धास्थ
क्रोद्धास्मि क्रोद्धास्वः क्रोद्धास्मः

क्रुध(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्रोत्स्यति क्रोत्स्यतः क्रोत्स्यन्ति
क्रोत्स्यसि क्रोत्स्यथः क्रोत्स्यथ
क्रोत्स्यामि क्रोत्स्यावः क्रोत्स्यामः

क्रुध(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्रुध्यात् क्रुध्यास्ताम् क्रुध्यासुः
क्रुध्याः क्रुध्यास्तम् क्रुध्यास्त
क्रुध्यासम् क्रुध्यास्व क्रुध्यास्म

क्रुध(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रुधत् अक्रुधताम् अक्रुधन्
अक्रुधः अक्रुधतम् अक्रुधत
अक्रुधम् अक्रुधाव अक्रुधाम

क्रुध(क्रोधे,दिवादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रोत्स्यत् अक्रोत्स्यताम् अक्रोत्स्यन्
अक्रोत्स्यः अक्रोत्स्यतम् अक्रोत्स्यत
अक्रोत्स्यम् अक्रोत्स्याव अक्रोत्स्याम

क्रमु(पादविक्षेपे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्रामति क्रामतः क्रामन्ति
क्रामसि क्रामथः क्रामथ
क्रामामि क्रामावः क्रामामः

क्रमु(पादविक्षेपे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्रामतु क्रामताम् क्रामन्तु
क्राम क्रामतम् क्रामत
क्रामाणि क्रामाव क्रामाम

क्रमु(पादविक्षेपे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रामत् अक्रामताम् अक्रामन्
अक्रामः अक्रामतम् अक्रामत
अक्रामम् अक्रामाव अक्रामाम

क्रमु(पादविक्षेपे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्रामेत् क्रामेताम् क्रामेयुः
क्रामेः क्रामेतम् क्रामेत
क्रामेयम् क्रामेव क्रामेम

क्रमु(पादविक्षेपे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चक्राम चक्रमतुः चक्रमुः
चक्रमिथ चक्रमथुः चक्रम
चक्राम चक्रमिव चक्रमिम

क्रमु(पादविक्षेपे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्रमिता क्रमितारौ क्रमितारः
क्रमितासि क्रमिस्थः क्रमितास्थ
क्रमितास्मि क्रमितास्वः क्रमितास्मः

क्रमु(पादविक्षेपे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्रमिष्यति क्रमिष्यतः क्रमिष्यन्ति
क्रमिष्यसि क्रमिष्यथः क्रमिष्यथ
क्रमिष्यामि क्रमिष्यावः क्रमिष्यामः

क्रमु(पादविक्षेपे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्रम्यात् क्रम्यास्ताम् क्रम्यासुः
क्रम्याः क्रम्यास्तम् क्रम्यास्त
क्रम्यासम् क्रम्यास्व क्रम्यास्म

क्रमु(पादविक्षेपे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रमीत् अक्रमिष्टाम् अक्रमिषुः
अक्रमीः अक्रमिष्टम् अक्रमिष्ट
अक्रमिषम् अक्रमिष्व अक्रमिष्म

क्रमु(पादविक्षेपे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रमिष्यत् अक्रमिष्यताम् अक्रमिष्यन्
अक्रमिष्यः अक्रमिष्यतम् अक्रमिष्यत
अक्रमिष्यम् अक्रमिष्याव अक्रमिष्याम

क्रुश(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्रोशति क्रोशतः क्रोशन्ति
क्रोशसि क्रोशथः क्रोशथ
क्रोशामि क्रोशावः क्रोशामः

क्रुश(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्रोशतु क्रोशताम् क्रोशन्तु
क्रोश क्रोशतम् क्रोशत
क्रोशानि क्रोशाव क्रोशाम

क्रुश(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रोशत् अक्रोशताम् अक्रोशन्
अक्रोशः अक्रोशतम् अक्रोशत
अक्रोशम् अक्रोशाव अक्रोशाम

क्रुश(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्रोशेत् क्रोशेताम् क्रोशेयुः
क्रोशेः क्रोशेतम् क्रोशेत
क्रोशेयम् क्रोशेव क्रोशेम

क्रुश(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चुक्रोश चुक्रुशतुः चुक्रुशुः
चुक्रोशिथ चुक्रुशथुः चुक्रुश
चुक्रोश चुक्रुशिव चुक्रुशिम

क्रुश(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः
क्रोष्टासि क्रोष्टास्थः क्रोष्टास्थ
क्रोष्टास्मि क्रोष्टास्वः क्रोष्टास्मः

क्रुश(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्रोक्ष्यति क्रोक्ष्यतः क्रोक्ष्यन्ति
क्रोक्ष्यसि क्रोक्ष्यथः क्रोक्ष्यथ
क्रोक्ष्यामि क्रोक्ष्यावः क्रोक्ष्यामः

क्रुश(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्रुश्यात् क्रुश्यास्ताम् क्रुश्यासुः
क्रुश्याः क्रुश्यास्तम् क्रुश्यास्त
क्रुश्यासम् क्रुश्यास्व क्रुश्यास्म

क्रुश(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रुक्षत् अक्रुक्षताम् अक्रुक्षन्
अक्रुक्षः अक्रुक्षतम् अक्रुक्षत
अक्रुक्षम् अक्रुक्षाव अक्रुक्षाम

क्रुश(आह्वाने रोदने च,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रोक्ष्यत् अक्रोक्ष्यताम् अक्रोक्ष्यन्
अक्रोक्ष्यः अक्रोक्ष्यतम् अक्रोक्ष्यत
अक्रोक्ष्यम् अक्रोक्ष्याव अक्रोक्ष्याम

क्रीडृ(विहारे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति
क्रीडसि क्रीडथः क्रीडथ
क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः

क्रीडृ(विहारे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्रीडतु क्रीडताम् क्रीडन्तु
क्रीड क्रीडतम् क्रीडत
क्रीडानि क्रीडाव क्रीडाम

क्रीडृ(विहारे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रीडत् अक्रीडताम् अक्रीडन्
अक्रीडः अक्रीडतम् अक्रीडत
अक्रीडम् अक्रीडाव अक्रीडाम

क्रीडृ(विहारे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्रीडेत् क्रीडेताम् क्रीडेयुः
क्रीडेः क्रीडेतम् क्रीडेत
क्रीडेयम् क्रीडेव क्रीडेम

क्रीडृ(विहारे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिक्रीड चिक्रीडतुः चिक्रीडुः
चिक्रीडिथ चिक्रीडथुः चिक्रीड
चिक्रीड चिक्रीडिव चिक्रीडिम

क्रीडृ(विहारे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्रीडिता क्रीडितारौ क्रीडितारः
क्रीडितासि क्रीडितास्थः क्रीडितास्थ
क्रीडितास्मि क्रीडितास्वः क्रीडितास्मः

क्रीडृ(विहारे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति
क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथः क्रीडिष्यथ
क्रीडिष्यामि क्रीडिष्यावः क्रीडिष्यामः

क्रीडृ(विहारे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्रीड्यात् क्रीड्यास्ताम् क्रीड्यासुः
क्रीड्याः क्रीड्यास्तम् क्रीड्यास्त
क्रीड्यासम् क्रीड्यास्व क्रीड्यास्म

क्रीडृ(विहारे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रीडीत् अक्रीडिष्टाम् अक्रीडिषुः
अक्रीडीः अक्रीडिष्टम् अक्रीडिष्ट
अक्रीडिषम् अक्रीडिष्व अक्रीडिष्म

क्रीडृ(विहारे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रीडिष्यत् अक्रीडिष्यताम् अक्रीडिष्यन्
अक्रीडिष्यः अक्रीडिष्यतम् अक्रीडिष्यत
अक्रीडिष्यम् अक्रीडिष्याव अक्रीडिष्याम

कल(शब्दसंख्यानयोः,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
कलते कलेते कलन्ते
कलसे कलेथे कलध्वे
कले कलावहे कलामहे

कल(शब्दसंख्यानयोः,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कलताम् कलेताम् कलन्ताम्
कलस्व कलेथाम् कलध्वम्
कलै कलावहै कलामहै

कल(शब्दसंख्यानयोः,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकलत अकलेताम् अकलन्त
अकलथाः अकलेथाम् अकलध्वम्
अकले अकलावहि अकलामहि

कल(शब्दसंख्यानयोः,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कलेत कलेयाताम् कलेरन्
कलेथाः कलेयाथाम् कलेध्वम्
कलेय कलेवहि कलेमहि

कल(शब्दसंख्यानयोः,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चकले चकलाते चकलिरे
चकलिषे चकलाथे चकलिध्वे
चकले चकलिवहे चकलिमहे

कल(शब्दसंख्यानयोः,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कलिता कलितारौ कलितारः
कलितासे कलितासाथे कलिताध्वे
कलिताहे कलितास्वहे कलितास्महे

कल(शब्दसंख्यानयोः,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कलिष्यते कलिष्येते कलिष्यन्ते
कलिष्यसे कलिष्येथे कलिष्यध्वे
कलिष्ये कलिष्यावहे कलिष्यामहे

कल(शब्दसंख्यानयोः,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कलिषीष्ट कलिषीयास्ताम् कलिषीरन्
कलिषीष्ठाः कलिषीयास्थाम् कलिषीध्वम्
कलिषीय कलिषीवहि कलिषीमहि

कल(शब्दसंख्यानयोः,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकलिष्ट अकलिषाताम् अकलिषत
अकलिषीष्ठाः अकलिषाथाम् अकलिध्वम्
अकलिषि अकलिष्वहि अकलिष्महि

कल(शब्दसंख्यानयोः,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकलिष्यत अकलिष्येताम् अकलिष्यन्त
अकलिष्यथाः अकलिष्येथाम् अकलिष्यध्वम्
अकलिष्ये अकलिष्यावहि अकलिष्यामहि

क्लदि(वैक्लव्ये वैकल्ये इत्येके,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्लिन्दते क्लिन्देते क्लिन्दन्ते
क्लिन्दसे क्लिन्देथे क्लिन्दध्वे
क्लिन्दे क्लिन्दावहे क्लिन्दामहे

क्लदि(वैक्लव्ये वैकल्ये इत्येके,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्लिन्दताम् क्लिन्देताम् क्लिन्दन्ताम्
क्लिन्दस्व क्लिन्देथाम् क्लिन्दध्वम्
क्लिन्दै क्लिन्दावहै क्लिन्दामहै

क्लदि(वैक्लव्ये वैकल्ये इत्येके,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लिन्दत अक्लिन्देताम् अक्लिन्दन्त
अक्लिन्दथाः अक्लिन्देथाम् अक्लिन्दध्वम्
अक्लिन्दे अक्लिन्दावहि अक्लिन्दामहि

क्लदि(वैक्लव्ये वैकल्ये इत्येके,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्लिन्देत क्लिन्देयाताम् क्लिन्देरन्
क्लिन्देथाः क्लिन्देयाथाम् क्लिन्देध्वम्
क्लिन्देय क्लिन्देवहि क्लिन्देमहि

क्लदि(वैक्लव्ये वैकल्ये इत्येके,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिक्लिन्दे चिक्लिन्दाते चिक्लिन्दिरे
चिक्लिन्दिषे चिक्लिन्दाथे चिक्लिन्दिध्वे
चिक्लिन्दे चिक्लिन्दिवहे चिक्लिन्दिमहे

क्लदि(वैक्लव्ये वैकल्ये इत्येके,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्लिन्दिता क्लिन्दितारौ क्लिन्दितारः
क्लिन्दितासे क्लिन्दितासाथे क्लिन्दिताध्वे
क्लिन्दिताहे क्लिन्दितास्वहे क्लिन्दितास्महे

क्लदि(वैक्लव्ये वैकल्ये इत्येके,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्लिन्दिष्यते क्लिन्दिष्येते क्लिन्दिष्यन्ते
क्लिन्दिष्यसे क्लिन्दिष्येथे क्लिन्दिष्यध्वे
क्लिन्दिष्ये क्लिन्दिष्यावहे क्लिन्दिष्यामहे

क्लदि(वैक्लव्ये वैकल्ये इत्येके,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्लिन्दिषीष्ट क्लिन्दिषीयास्ताम् क्लिन्दिषीरन्
क्लिन्दिषीष्ठाः क्लिन्दिषीयास्थाम् क्लिन्दिषीध्वम्
क्लिन्दिषीय क्लिन्दिषीवहि क्लिन्दिषीमहि

क्लदि(वैक्लव्ये वैकल्ये इत्येके,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लिन्दिष्ट अक्लिन्दिषाताम् अक्लिन्दिषत
अक्लिन्दिष्ठाः अक्लिन्दिषाथाम् अक्लिन्दिध्वम्
अक्लिन्दिषि अक्लिन्दिष्वहि अक्लिन्दिष्महि

क्लदि(वैक्लव्ये वैकल्ये इत्येके,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लिन्दिष्यत अक्लिन्दिष्येताम् अक्लिन्दिष्यन्त
अक्लिन्दिष्यथाः अक्लिन्दिष्येथाम् अक्लिन्दिष्यध्वम्
अक्लिन्दिष्ये अक्लिन्दिष्यावहि अक्लिन्दिष्यामहि

क्लिदि(परिवेदने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्लिन्दति क्लिन्दतः क्लिन्दन्ति
क्लिन्दसि क्लिन्दथः क्लिन्दथ
क्लिन्दामि क्लिन्दावः क्लिन्दामः

क्लिदि(परिवेदने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्लिन्दतु क्लिन्दताम् क्लिन्दन्तु
क्लिन्द क्लिन्दतम् क्लिन्दत
क्लिन्दानि क्लिन्दाव क्लिन्दाम

क्लिदि(परिवेदने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लिन्दत् अक्लिन्दताम् अक्लिन्थन्
अक्लिन्दः अक्लिन्दतम् अक्लिन्दत
अक्लिन्दम् अक्लिन्दाव अक्लिन्दाम

क्लिदि(परिवेदने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्लिन्देत् क्लिन्देताम् क्लिन्देयुः
क्लिन्देः क्लिन्देतम् क्लिन्देत
क्लिन्देयम् क्लिन्देव क्लिन्देम

क्लिदि(परिवेदने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिक्लिन्द चिक्लिन्दतुः चिक्लिन्दुः
चिक्लिन्दिथ चिक्लिन्दिथुः चिक्लिन्द
चिक्लिन्द चिक्लिन्दिव चिक्लिन्दिम

क्लिदि(परिवेदने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्लिन्दिता क्लिन्दितारौ क्लिन्दितारः
क्लिन्दितासि क्लिन्दितास्थः क्लिन्दितास्थ
क्लिन्दितास्मि क्लिन्दितास्वः क्लिन्दितास्मः

क्लिदि(परिवेदने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्लिन्दिष्यति क्लिन्दिष्यतः क्लिन्दिष्यन्ति
क्लिन्दिष्यसि क्लिन्दिष्यथः क्लिन्दिष्यथ
क्लिन्दिष्यामि क्लिन्दिष्यावः क्लिन्दिष्यामः

क्लिदि(परिवेदने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्लिन्द्यात् क्लिन्द्यास्ताम् क्लिन्द्यासुः
क्लिन्द्याः क्लिन्द्यास्तम् क्लिन्द्यास्त
क्लिन्द्यासम् क्लिन्द्यास्व क्लिन्द्यास्म

क्लिदि(परिवेदने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लिन्दीत् अक्लिन्दिष्टाम् अक्लिन्दिषुः
अक्लिन्दीः अक्लिन्दिष्टम् अक्लिन्दिष्ट
अक्लिन्दिषम् अक्लिन्दिष्व अक्लिन्दिष्म

क्लिदि(परिवेदने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लिन्दिष्यत् अक्लिन्दिष्यताम् अक्लिन्दिष्यन्
अक्लिन्दिष्यः अक्लिन्दिष्यतम् अक्लिन्दिष्यत
अक्लिन्दिष्यम् अक्लिन्दिष्याव अक्लिन्दिष्याम

क्लिश(उपतापे,दिवादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्लिश्यते क्लिश्येते क्लिश्यन्ते
क्लिश्यसे क्लिश्येथे क्लिश्यध्वे
क्लिश्ये क्लिश्यावहे क्लिश्यामहे

क्लिश(उपतापे,दिवादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्लिश्यताम् क्लिश्येताम् क्लिश्यन्ताम्
क्लिश्यस्व क्लिश्येथाम् क्लिश्यध्वम्
क्लिश्यै क्लिश्यावहै क्लिश्यामहै

क्लिश(उपतापे,दिवादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लिश्यत अक्लिश्येताम् अक्लिश्यन्त
अक्लिश्यथाः अक्लिश्येथाम् अक्लिश्यध्वम्
अक्लिश्ये अक्लिश्यावहि अक्लिश्यामहि

क्लिश(उपतापे,दिवादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्लिश्येत क्लिश्येयाताम् क्लिश्येरन्
क्लिश्येथाः क्लिश्येयाथाम् क्लिश्येध्वम्
क्लिश्येय क्लिश्येवहि क्लिश्येमहि

क्लिश(उपतापे,दिवादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिक्लिशे चिक्लिशाते चिक्लिशिरे
चिक्लिषे चिक्लिशाथे चिक्लिशध्वे
चिक्लिशे चिक्लिशिवहे चिक्लिशिमहे

क्लिश(उपतापे,दिवादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्लेशिता क्लेशितारौ क्लेशितारः
क्लेशितासे क्लेशितासाथे क्लेशिताध्वे
क्लेशिताहे क्लेशितास्वहे क्लेशितास्महे

क्लिश(उपतापे,दिवादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्लेशिष्यते क्लेशिष्येते क्लेशिष्यन्ते
क्लेशिष्यसे क्लेशिष्येथे क्लेशिष्यध्वे
क्लेशिष्ये क्लेशिष्यावहे क्लेशिष्यामहे

क्लिश(उपतापे,दिवादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्लेशिषीष्ट क्लेशिषीयास्ताम् क्लेशिषीरन्
क्लेशिषीष्ठाः क्लेशिषीयास्थाम् क्लेशिषीध्वम्
क्लेशिषीय क्लेशिषीवहि क्लेशिषीमहि

क्लिश(उपतापे,दिवादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लेशिष्ट अक्लेशिषाताम् अक्लेशिषत
अक्लेशिष्ठाः अक्लेशिषाथाम् अक्लेशिध्वम्
अक्लेशिषि अक्लेशिष्वहि अक्लेशिष्महि

क्लिश(उपतापे,दिवादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लेशिष्यत अक्लेशिष्येताम् अक्लेशिष्यन्त
अक्लेशिष्यथाः अक्लेशिष्येथाम् अक्लेशिष्यध्वम्
अक्लेशिष्ये अक्लेशिष्यावहि अक्लेशिष्यामहि

क्लिशू(बिबाधने,क्र्यादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्लिश्नाति क्लिश्नीतः क्लिश्नन्ति
क्लिश्नासि क्लिश्नीथः क्लिश्नीथ
क्लिश्नामि क्लिश्नीवः क्लिश्नीमः

क्लिशू(बिबाधने,क्र्यादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्लिश्नातु क्लिश्नीताम् क्लिश्नन्तु
क्लिश्नीहि क्लिश्नीतम् क्लिश्नीत
क्लिश्नानि क्लिश्नाव क्लिश्नाम

क्लिशू(बिबाधने,क्र्यादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लिश्नात् अक्लिश्नीताम् अक्लिश्नन्
अक्लिश्नाः अक्लिश्नीतम् अक्लिश्नीत
अक्लिश्नाम् अक्लिश्नीव अक्लिश्नीम

क्लिशू(बिबाधने,क्र्यादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्लिश्नीयात् क्लिश्नीयाताम् क्लिश्नीयुः
क्लिश्नीयाः क्लिश्नीयातम् क्लिश्नीयात
क्लिश्नीयाम् क्लिश्नीयाव क्लिश्नीयाम

क्लिशू(बिबाधने,क्र्यादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिक्लेश चिक्लिशतुः चिक्लिशुः
चिक्लेशिथ चिक्लिशथुः चिक्लिश
चिक्लेश चिक्लिशिव चिक्लिशिम

क्लिशू(बिबाधने,क्र्यादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्लेशिता क्लेशितारौ क्लेशितारः
क्लेशितासि क्लेशितास्थः क्लेशितास्थ
क्लेशितास्मि क्लेशितास्वः क्लेशितास्मः

क्लिशू(बिबाधने,क्र्यादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्लेशिष्यति क्लेशिष्यतः क्लेशिष्यन्ति
क्लेशिष्यसि क्लेशिष्यथः क्लेशिष्यथ
क्लेशिष्यामि क्लेशिष्यावः क्लेशिष्यामः

क्लिशू(बिबाधने,क्र्यादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्लिश्यात् क्लिश्यास्ताम् क्लिश्यासुः
क्लिश्याः क्लिश्यास्तम् क्लिश्यास्त
क्लिश्यासम् क्लिश्यास्व क्लिश्यास्म

क्लिशू(बिबाधने,क्र्यादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लेशीत् अक्लेशिष्टाम् अक्लेशिषुः
अक्लेशीः अक्लेशिष्टम् अक्लेशिष्ट
अक्लेशिषम् अक्लेशिष्व अक्लेशिष्म

क्लिशू(बिबाधने,क्र्यादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लेशिष्यत् अक्लेशिष्यताम् अक्लेशिष्यन्
अक्लेशिष्यः अक्लेशिष्यतम् अक्लेशिष्यत
अक्लेशिष्यम् अक्लेशिष्याव अक्लेशिष्याम

क्लीबृ(अघाष्टर्ये,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्लीबते क्लीबेते क्लीबन्ते
क्लीबसे क्लीबेथे क्लीबध्वे
क्लीबे क्लीबावहे क्लीबामहे

क्लीबृ(अघाष्टर्ये,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्लीबताम् क्लीबेताम् क्लीबन्ताम्
क्लीबस्व क्लीबेथाम् क्लीबध्वम्
क्लीबै क्लीबावहै क्लीबामहै

क्लीबृ(अघाष्टर्ये,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लीबत अक्लिबेताम् अक्लिबन्त
अक्लिबथाः अक्लिबेथाम् अक्लिबध्वम्
अक्लिबे अक्लिबावहि अक्लिबामहि

क्लीबृ(अघाष्टर्ये,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्लीबेत क्लीबेयाताम् क्लीबेरन्
क्लीबेथाः क्लीबेयाथाम् क्लीबेध्वम्
क्लीबेय क्लीबेवहि क्लीबेमहि

क्लीबृ(अघाष्टर्ये,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिक्लीबे चिक्लीबाते चिक्लीबिरे
चिक्लीबिषे चिक्लीबाथे चिक्लीबिध्वे
चिक्लीबे चिक्लीबिवहे चिक्लीबिमहे

क्लीबृ(अघाष्टर्ये,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्लीबिता क्लीबितारौ क्लीबितारः
क्लीबितासे क्लीबितासाथे क्लीबिताध्वे
क्लीबिताहे क्लीबितास्वहे क्लीबितास्महे

क्लीबृ(अघाष्टर्ये,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्लीबिष्यते क्लीबिष्येते क्लीबिष्यन्ते
क्लीबिष्यसे क्लीबिष्येथे क्लीबिष्यध्वे
क्लीबिष्ये क्लीबिष्यावहे क्लीबिष्यामहे

क्लीबृ(अघाष्टर्ये,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्लीबिषीष्ट क्लीबिषीयास्ताम् क्लीबिषीरन्
क्लीबिषीष्ठाः क्लीबिषीयास्थाम् क्लीबिषीध्वम्
क्लीबिषीय क्लीबिषीवहि क्लीबिषीमहि

क्लीबृ(अघाष्टर्ये,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लीबिष्ट अक्लीबिषाताम् अक्लीबिषत
अक्लीबिष्ठाः अक्लीबिषाथाम् अक्लीबिध्वम्
अक्लीबिषि अक्लीबिष्वहि अक्लीबिष्महि

क्लीबृ(अघाष्टर्ये,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्लीबिष्यत अक्लीबिष्येताम् अक्लीबिष्यन्त
अक्लीबिष्यथाः अक्लीबिष्येथाम् अक्लीबिष्यध्वम्
अक्लीबिष्ये अक्लीबिष्यावहि अक्लीबिष्यामहि

कृष(विलेखने,तुदादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
कृषति कृषतः कृषन्ति
कृषसि कृषथः कृषथ
कृषामि कृषावः कृषामः

कृष(विलेखने,तुदादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कृषतु कृषताम् कृषन्तु
कृष कृषतम् कृषत
कृषाणि कृषाव कृषाम

कृष(विलेखने,तुदादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकृषत् अकृषताम् अकृषन्
अकृषः अकृषतम् अकृषत
अकृषम् अकृषाव अकृषाम

कृष(विलेखने,तुदादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कृषेत् कृषेताम् कृषेयुः
कृषेः कृषेतम् कृषेत
कृषेयम् कृषेव कृषेम

कृष(विलेखने,तुदादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चकर्ष चकृषतुः चकृषुः
चकर्षिथ चकृषथुः चकृष
चकर्ष चकृषिव चकृषिम

कृष(विलेखने,तुदादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्रष्टा क्रष्टारौ क्रष्टारः
क्रष्टासि क्रष्टास्थः क्रष्टास्थ
क्रष्टास्मि क्रष्टास्वः क्रष्टास्मः

कृष(विलेखने,तुदादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्रक्ष्यति क्रक्ष्यतः क्रक्ष्यन्ति
क्रक्ष्यसि क्रक्ष्यथः क्रक्ष्यथ
क्रक्ष्यामि क्रक्ष्यावः क्रक्ष्यामः

कृष(विलेखने,तुदादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कृष्यात् कृष्यास्ताम् कृष्यासुः
कृष्याः कृष्यास्तम् कृष्यास्त
कृष्यासम् कृष्यास्व कृष्यास्म

कृष(विलेखने,तुदादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्राक्षीत् अक्राष्टाम् अक्राक्षुः
अक्राक्षीः अक्राष्टम् अक्राष्ट
अक्राक्षम् अक्राक्ष्व अक्राक्ष्म

कृष(विलेखने,तुदादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रक्ष्यत् अक्रक्ष्यताम् अक्रक्ष्यन्
अक्रक्ष्यः अक्रक्ष्यतम् अक्रक्ष्यत
अक्रक्ष्यम् अक्रक्ष्याव अक्रक्ष्याम

कृष(विलेखने,तुदादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
कृषते कृषेते कृषन्ते
कृषसे कृषेथे कृषध्वे
कृषे कृषावहे कृषामहे

कृष(विलेखने,तुदादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कृषताम् कृषेताम् कृषन्ताम्
कृषस्व कृषेथाम् कृषध्वम्
कृषै कृषावहै कृषामहै

कृष(विलेखने,तुदादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकृषत अकृषेताम् अकृषन्त
अकृषथाः अकृषेथाम् अकृषध्वम्
अकृषे अकृषावहि अकृषामहि

कृष(विलेखने,तुदादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कृषेत कृषेयाताम् कृषेरन्
कृषेथाः कृषेयाथाम् कृषेध्वम्
कृषेय कृषेवहि कृषेमहि

कृष(विलेखने,तुदादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चकृषे चकृषाते चकृषिरे
चकृषिषे चकृषाथे चकृषिध्वे
चकृषे चकृषिवहे चकृषिमहे

कृष(विलेखने,तुदादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्रष्टा क्रष्टारौ क्रष्टारः
क्रष्टासे क्रष्टासाथे क्रष्टाध्वे
क्रष्टाहे क्रष्टास्वहे क्रष्टास्महे

कृष(विलेखने,तुदादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्रक्ष्यते क्रक्ष्येते क्रक्ष्यन्ते
क्रक्ष्यसे क्रक्ष्येथे क्रक्ष्यध्वे
क्रक्ष्ये क्रक्ष्यावहे क्रक्ष्यामहे

कृष(विलेखने,तुदादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कृक्षीष्ट कृक्षीयास्ताम् कृक्षीरन्
कृक्षीष्ठाः कृक्षीयास्थाम् कृक्षीध्वम्
कृक्षीय कृक्षीवहि कृक्षीमहि

कृष(विलेखने,तुदादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकृक्षत अकृक्षाताम् अकृक्षन्त
अकृक्षथाः अकृक्षाथाम् अकृक्षध्वम्
अकृक्षि अकृक्षावहि अकृक्षामहि

कृष(विलेखने,तुदादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्रक्ष्यत अक्रक्ष्येताम् अक्रक्ष्यन्त
अक्रक्ष्यथाः अक्रक्ष्येथाम् अक्रक्ष्यध्वम्
अक्रक्ष्ये अक्रक्ष्यावहि अक्रक्ष्यामहि

कृष(विलेखने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
कर्षति कर्षतः कर्षन्ति
कर्षसि कर्षथः कर्षथ
कर्षामि कर्षावः कर्षामः

कृष(विलेखने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कर्षतु कर्षताम् कर्षन्तु
कर्ष कर्षतम् कर्षत
कर्षाणि कर्षाव कर्षाम

कृष(विलेखने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकर्षत् अकर्षताम् अकर्षन्
अकर्षः अकर्षतम् अकर्षत
अकर्षम् अकर्षाव अकर्षाम

कृष(विलेखने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कर्षेत् कर्षेताम् कर्षेयुः
कर्षेः कर्षेतम् कर्षेत
कर्षेयम् कर्षेव कर्षेम

कृष(विलेखने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चकर्ष चकृषतुः चकृषुः
चकर्षिथ चकृषथुः चकृष
चकर्ष चकृषिव चकृषिम

कृष(विलेखने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कर्ष्टा कर्ष्टारौ कर्ष्टारः
कर्ष्टासि क्रष्टास्थः क्रष्टास्थ
क्रष्टास्मि कर्ष्टास्वः कर्ष्टास्मः

कृष(विलेखने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कर्क्ष्यति कर्क्ष्यतः कर्क्ष्यन्ति
कर्क्ष्यसि कर्क्ष्यथः कर्क्ष्यथ
कर्क्ष्यामि कर्क्ष्यावः कर्क्ष्यामः

कृष(विलेखने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कृष्यात् कृष्यास्ताम् कृष्यासुः
कृष्याः कृष्यास्तम् कृष्यास्त
कृष्यासम् कृष्यास्व कृष्यास्म

कृष(विलेखने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकार्क्षीत् अकार्ष्टाम् अकार्क्षुः
अकार्क्षीः अकार्ष्टम् अकार्ष्ट
अकार्क्षम् अकार्क्ष्व अकार्क्ष्म

कृष(विलेखने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकर्क्ष्यत् अकर्क्ष्यताम् अकर्क्ष्यन्
अकर्क्ष्यः अकर्क्ष्यतम् अकर्क्ष्यत
अकर्क्ष्यम् अकर्क्ष्याव अकर्क्ष्याम

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्षणोति क्षणुतः क्षण्वन्ति
क्षणोषि क्षणुथः क्षणुथ
क्षणोमि क्षणुवः क्षणुमः

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्षणोतु क्षणुताम् क्षण्वन्तु
क्षणु क्षणुतम् क्षणुत
क्षणवानि क्षणवाव क्षणवाम

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षणोत् अक्षणुताम् अक्षण्वन्
अक्षणोः अक्षणुतम् अक्षणुत
अक्षणवम् अक्षणुव अक्षणुम

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षणुयात् क्षणुयाताम् क्षणुयुः
क्षणुयाः क्षणुयातम् क्षणुयात
क्षणुयाम् क्षणुयाव क्षणुयाम

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चक्षाण चक्षणतुः चक्षणुः
चक्षणिथ चक्षणथुः चक्षण
चक्षाण चक्षणिव चक्षणिम

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्षणिता क्षणितारौ क्षणितारः
क्षणितासि क्षणितास्थः क्षणितास्थ
क्षणितास्मि क्षणितास्वः क्षणितास्मः

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्षणिष्यति क्षणिष्यतः क्षणिष्यन्ति
क्षणिष्यसि क्षणिष्यथः क्षणिष्यथ
क्षणिष्यामि क्षणिष्यावः क्षणिष्यामः

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षण्यात् क्षण्यास्ताम् क्षण्यासुः
क्षण्याः क्षण्यास्तम् क्षण्यास्त
क्षण्यासम् क्षण्यास्व क्षण्यास्म

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षणीत् अक्षणिष्टाम् अक्षणिषुः
अक्षणीः अक्षणिष्टम् अक्षणिष्ट
अक्षणिषम् अक्षणिष्व अक्षणिष्म

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षणिष्यत् अक्षणिष्यताम् अक्षणिष्यन्
अक्षणिष्यः अक्षणिष्यतम् अक्षणिष्यत
अक्षणिष्यम् अक्षणिष्याव अक्षणिष्याम

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्षणुते क्षण्वाते क्षण्वते
क्षणुषे क्षण्वाथे क्षणुध्वे
क्षण्वे क्षणुवहे क्षणुमहे

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्षणुताम् क्षण्वाताम् क्षण्वताम्
क्षणुष्व क्षण्वाथस्व क्षणुध्वम्
क्षणवै क्षणवावहै क्षणवामहै

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षणुत अक्षण्वाताम् अक्षण्वत
अक्षणुथाः अक्षण्वाथाम् अक्षणुध्वम्
अक्षण्वि अक्षणुवहि अक्षणुमहि

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षण्वीत क्षण्वीयाताम् क्षण्वीरन्
क्षण्वीथाः क्षण्वीयाथाम् क्षण्वीध्वम्
क्षण्वीय क्षण्वीवहि क्षण्वीमहि

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चक्षणे चक्षणाते चक्षणिरे
चक्षणिषे चक्षणाथे चक्षणिध्वे
चक्षणे चक्षणिवहे चक्षणिमहे

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्षणिता क्षणितारौ क्षणितारः
क्षणितासे क्षणितासाथे क्षणिताध्वे
क्षणिताहे क्षणितास्वहे क्षणितास्महे

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्षणिष्यते क्षणिष्येते क्षणिष्यन्ते
क्षणिष्यसे क्षणिष्येथे क्षणिष्यध्वे
क्षणिष्ये क्षणिष्यावहे क्षणिष्यामहे

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षणिषीष्ट क्षणिषीयास्ताम् क्षणिषीरन्
क्षणिषीष्ठाः क्षणिषीयास्थाम् क्षणिषीध्वम्
क्षणिषीय क्षणिषीवहि क्षणिषीमहि

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षणिष्ट अक्षणिषाताम् अक्षणिषत
अक्षणिष्ठाः अक्षणिषाथाम् अक्षणिढ्वम्
अक्षणिषि अक्षणिष्वहि अक्षणिष्महि

क्षणु(हिंसायाम्,तनादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षणिष्यत अक्षणिष्येताम् अक्षणिष्यन्त
अक्षणिष्यथाः अक्षणिष्येथाम् अक्षणिष्यध्वम्
अक्षणिष्ये अक्षणिष्यावहि अक्षणिष्यामहि

क्षुभ(संचलने,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्षोभते क्षोभेते क्षोभन्ते
क्षोभसे क्षोभेथे क्षोभध्वे
क्षोभे क्षोभावहे क्षोभामहे

क्षुभ(संचलने,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्षोभताम् क्षोभेताम् क्षोभन्ताम्
क्षोभस्व क्षोभेथाम् क्षोभध्वम्
क्षोभै क्षोभावहै क्षोभामहै

क्षुभ(संचलने,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षोभत अक्षोभेताम् अक्षोभन्त
अक्षोभथाः अक्षोभेथाम् अक्षोभध्वम्
अक्षोभे अक्षोभावहि अक्षोभामहि

क्षुभ(संचलने,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षोभेत क्षोभेयाताम् क्षोभेरन्
क्षोभेथाः क्षोभेयाथाम् क्षोभेध्वम्
क्षोभेय क्षोभेवहि क्षोभेमहि

क्षुभ(संचलने,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चुक्षुभे चुक्षुभाते चुक्षुभिरे
चुक्षुभिषे चुक्षुभाथे चुक्षुभिध्वे
चुक्षुभे चुक्षुभिवहे चुक्षुभिमहे

क्षुभ(संचलने,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्षोभिता क्षोभितारौ क्षोभितारः
क्षोभितासे क्षोभितासाथे क्षोभिताध्वे
क्षोभिताहे क्षोभितास्वहे क्षोभितास्महे

क्षुभ(संचलने,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्षोभिष्यते क्षोभिष्येते क्षोभिष्यन्ते
क्षोभिष्यसे क्षोभिष्येथे क्षोभिष्यध्वे
क्षोभिष्ये क्षोभिष्यावहे क्षोभिष्यामहे

क्षुभ(संचलने,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षोभिषीष्ट क्षोभिषीयास्ताम् क्षोभिषीरन्
क्षोभिषीष्ठाः क्षोभिषीयास्थाम् क्षोभिषीध्वम्
क्षोभिषीय क्षोभिषीवहि क्षोभिषीमहि

क्षुभ(संचलने,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षोभिष्ट अक्षोभिषाताम् अक्षोभिषत
अक्षोभिष्ठाः अक्षोभिषाथाम् अक्षोभिढ्वम्
अक्षोभिषि अक्षोभिष्वहि अक्षोभिष्महि

क्षुभ(संचलने,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षोभिष्यत अक्षोभिष्येताम् अक्षोभिष्यन्त
अक्षोभिष्यथाः अक्षोभिष्येथाम् अक्षोभिष्यध्वम्
अक्षोभिष्ये अक्षोभिष्यावहि अक्षोभिष्यामहि

क्षर(संचलने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्षरति क्षरतः क्षरन्ति
क्षरसि क्षरथः क्षरथ
क्षरामि क्षरावः क्षरामः

क्षर(संचलने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्षरतु क्षरताम् क्षरन्तु
क्षर क्षरतम् क्षरत
क्षराणि क्षराव क्षराम

क्षर(संचलने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षरत् अक्षरताम् अक्षरन्
अक्षरः अक्षरतम् अक्षरत
अक्षरम् अक्षराव अक्षराम

क्षर(संचलने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षरेत् क्षरेताम् क्षरेयुः
क्षरेः क्षरेतम् क्षरेत
क्षरेयम् क्षरेव क्षरेम

क्षर(संचलने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चक्षार चक्षरतुः चक्षरुः
चक्षरिथ चक्षरथुः चक्षर
चक्षार चक्षरिव चक्षरिम

क्षर(संचलने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्षरिता क्षरितारौ क्षरितारः
क्षरितासि क्षरितास्थः क्षरितास्थ
क्षरितास्मि क्षरितास्वः क्षरितास्मः

क्षर(संचलने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्षरिष्यति क्षरिष्यतः क्षरिष्यन्ति
क्षरिष्यसि क्षरिष्यथः क्षरिष्यथ
क्षरिष्यामि क्षरिष्यावः क्षरिष्यामः

क्षर(संचलने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षर्यात् क्षर्यास्ताम् क्षर्यासुः
क्षर्याः क्षर्यास्तम् क्षर्यास्त
क्षर्यासम् क्षर्यास्व क्षर्यास्म

क्षर(संचलने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षारीत् अक्षारिष्टाम् अक्षारिषुः
अक्षारीः अक्षारिष्टम् अक्षारिष्ट
अक्षारिषम् अक्षारिष्व अक्षारिष्म

क्षर(संचलने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षरिष्यत् अक्षरिष्यताम् अक्षरिष्यन्
अक्षरिष्यः अक्षरिष्यतम् अक्षरिष्यत
अक्षरिष्यम् अक्षरिष्याव अक्षरिष्याम

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्षालयति क्षालयतः क्षालयन्ति
क्षालयसि क्षालयथः क्षालयथ
क्षालयामि क्षालयावः क्षालयामः

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्षालयतु क्षालयताम् क्षालयन्तु
क्षालय क्षालयतम् क्षालयत
क्षालयानि क्षालयाव क्षालयाम

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षालयत् अक्षालयताम् अक्षालयन्
अक्षालयः अक्षालयतम् अक्षालयत
अक्षालयम् अक्षालयाव अक्षालयाम

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षालयेत् क्षालयेताम् क्षालयेयुः
क्षालयेः क्षालयेतम् क्षालयेत
क्षालयेयम् क्षालयेव क्षालयेम

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
क्षालयाञ्चकार क्षालयाञ्चक्रतुः क्षालयाञ्चक्रुः
क्षालयाञ्चकर्थ क्षालयाञ्चक्रथुः क्षालयाञ्चक्र
क्षालयाञ्चकार क्षालयाञ्चकृव क्षालयाञ्चकृम

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्षालयिता क्षालयितारौ क्षालयितारः
क्षालयितासि क्षालयितास्थः क्षालयितास्थ
क्षालयितास्मि क्षालयितास्वः क्षालयितास्मः

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्षालयिष्यति क्षालयिष्यतः क्षालयिष्यन्ति
क्षालयिष्यसि क्षालयिष्यथः क्षालयिष्यथ
क्षालयिष्यामि क्षालयिष्यावः क्षालयिष्यामः

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षाल्यात् क्षाल्यास्ताम् क्षाल्यासुः
क्षाल्याः क्षाल्यास्तम् क्षाल्यास्त
क्षाल्यासम् क्षाल्यास्व क्षाल्यास्म

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिक्षलत् अचिक्षलताम् अचिक्षलन्
अचिक्षलः अचिक्षलतम् अचिक्षलत
अचिक्षलम् अचिक्षलाव अचिक्षलाम

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षालयिष्यत् अक्षालयिष्यताम् अक्षालयिष्यन्
अक्षालयिष्यः अक्षालयिष्यतम् अक्षालयिष्यत
अक्षालयिष्यम् अक्षालयिष्याव अक्षालयिष्याम

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्षालयते क्षालयेते क्षालयन्ते
क्षालयसे क्षालयेथे क्षालयध्वे
क्षालये क्षालयावहे क्षालयामहे

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्षालयताम् क्षालयेताम् क्षालयन्ताम्
क्षालयस्व क्षालयेथस्व क्षालयध्वम्
क्षालयै क्षालयावहै क्षालयामहै

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षालयत अक्षालयेताम् अक्षालयन्त
अक्षालयथाः अक्षालयेथाम् अक्षालयध्वम्
अक्षालये अक्षालयावहि अक्षालयामहि

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षालयेत क्षालयेयाताम् क्षालयेरन्
क्षालयेथाः क्षालयेयाथाम् क्षालयेध्वम्
क्षालयेय क्षालयेवहि क्षालयेमहि

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
क्षालयाञ्चक्रे क्षालयाञ्चक्राते क्षालयाञ्चक्रिरे
क्षालयाञ्चकृषे क्षालयाञ्चक्राथे क्षालयाञ्चकृढ्वे
क्षालयाञ्चक्रे क्षालयाञ्चकृवहे क्षालयाञ्चकृमहे

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्षालयिता क्षालयितारौ क्षालयितारः
क्षालयितासे क्षालयितासाथे क्षालयिताध्वे
क्षालयिताहे क्षालयितास्वहे क्षालयितास्महे

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्षालयिष्यते क्षालयिष्येते क्षालयिष्यन्ते
क्षालयिष्यसे क्षालयिष्येथे क्षालयिष्यध्वे
क्षालयिष्ये क्षालयिष्यावहे क्षालयिष्यामहे

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षालयिषीष्ट क्षालयिषीयास्ताम् क्षालयिषीरन्
क्षालयिषीष्ठाः क्षालयिषीयास्थाम् क्षालयिषीध्वम्
क्षालयिषीय क्षालयिषीवहि क्षालयिषीमहि

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिक्षलत अचिक्षलेताम् अचिक्षलन्त
अचिक्षलथाः अचिक्षलेथाम् अचिक्षलध्वम्
अचिक्षले अचिक्षलावहि अचिक्षलामहि

क्षल(शौचकर्मणि,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षालयिष्यत अक्षालयिष्येताम् अक्षालयिष्यन्त
अक्षालयिष्यथाः अक्षालयिष्येथाम् अक्षालयिष्यध्वम्
अक्षालयिष्ये अक्षालयिष्यावहि अक्षालयिष्यामहि

क्षि(क्षये,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्षयति क्षयतः क्षयन्ति
क्षयसि क्षयथः क्षयथ
क्षयामि क्षयावः क्षयामः

क्षि(क्षये,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्षयतु क्षयताम् क्षयन्तु
क्षय क्षयतम् क्षयत
क्षयानि क्षयाव क्षयाम

क्षि(क्षये,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षयत् अक्षयताम् अक्षयन्
अक्षयः अक्षयतम् अक्षयत
अक्षयम् अक्षयाव अक्षयाम

क्षि(क्षये,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षयेत् क्षयेताम् क्षयेयुः
क्षयेः क्षयेतम् क्षयेत
क्षयेयम् क्षयेव क्षयेम

क्षि(क्षये,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिक्षाय चिक्षियतुः चिक्षियुः
चिक्षयिथ चिक्षियथुः चिक्षिय
चिक्षाय चिक्षियिव चिक्षियिम

क्षि(क्षये,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्षेता क्षेतारौ क्षेतारः
क्षेतासि क्षेतास्थः क्षेतास्थ
क्षेतास्मि क्षेतास्वः क्षेतास्मः

क्षि(क्षये,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्षेष्यति क्षेष्यतः क्षेष्यन्ति
क्षेष्यसि क्षेष्यथः क्षेष्यथ
क्षेष्यामि क्षेष्यावः क्षेष्यामः

क्षि(क्षये,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षीयात् क्षीयास्ताम् क्षीयासुः
क्षीयाः क्षीयास्तम् क्षीयास्त
क्षीयासम् क्षीयास्व क्षीयास्म

क्षि(क्षये,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षैषीत् अक्षैष्टाम् अक्षैषुः
अक्षैषीः अक्षैष्टम् अक्षैष्ट
अक्षैषम् अक्षैष्व अक्षैष्म

क्षि(क्षये,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षैष्यत् अक्षैष्यताम् अक्षैष्यन्
अक्षैष्यः अक्षैष्यतम् अक्षैष्यत
अक्षैष्यम् अक्षैष्याव अक्षैष्याम

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्षिपति क्षिपतः क्षिपन्ति
क्षिपसि क्षिपथः क्षिपथ
क्षिपामि क्षिपावः क्षिपामः

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्षिपतु क्षिपताम् क्षिपन्तु
क्षिप क्षिपतम् क्षिपत
क्षिपानि क्षिपाव क्षिपाम

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षिपत् अक्षिपताम् अक्षिपन्
अक्षिपः अक्षिपतम् अक्षिपत
अक्षिपम् अक्षिपाव अक्षिपाम

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षिपेत् क्षिपेताम् क्षिपेयुः
क्षिपेः क्षिपेतम् क्षिपेत
क्षिपेयम् क्षिपेव क्षिपेम

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिक्षेप चिक्षिपतुः चिक्षिपुः
चिक्षेपिथ चिक्षिपथुः चिक्षिप
चिक्षेप चिक्षिपिव चिक्षिपिम

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्षेप्ता क्षेप्तारौ क्षेप्तारः
क्षेप्तासि क्षेप्तास्थः क्षेप्तास्थ
क्षेप्तास्मि क्षेप्तास्वः क्षेप्तास्मः

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्षेप्स्यति क्षेप्स्यतः क्षेप्स्यन्ति
क्षेप्स्यसि क्षेप्स्यथः क्षेप्स्यथ
क्षेप्स्यामि क्षेप्स्यावः क्षेप्स्यामः

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षिप्यात् क्षिप्यास्ताम् क्षिप्यासुः
क्षिप्याः क्षिप्यास्तम् क्षिप्यास्त
क्षिप्यासम् क्षिप्यास्व क्षिप्यास्म

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षैप्सीत् अक्षैप्ताम् अक्षैप्सुः
अक्षैप्सीः अक्षैप्तम् अक्षैप्त
अक्षैप्सम् अक्षैप्स्व अक्षैप्स्म

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षेप्स्यत् अक्षेप्स्यताम् अक्षेप्स्यन्
अक्षेप्स्यः अक्षेप्स्यतम् अक्षेप्स्यत
अक्षेप्स्यम् अक्षेप्स्याव अक्षेप्स्याम

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्षिपते क्षिपेते क्षिपन्ते
क्षिपसे क्षिपेथे क्षिपध्वे
क्षिपे क्षिपावहे क्षिपामहे

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्षिपताम् क्षिपेताम् क्षिपन्ताम्
क्षिपस्व क्षिपेथाम् क्षिपध्वम्
क्षिपै क्षिपावहै क्षिपामहै

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षिपत अक्षिपेताम् अक्षिपन्त
अक्षिपथाः अक्षिपेथाम् अक्षिपध्वम्
अक्षिपे अक्षिपावहि अक्षिपामहि

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षिपेत क्षिपेयाताम् क्षिपेरन्
क्षिपेथाः क्षिपेयाथाम् क्षिपेध्वम्
क्षिपेय क्षिपेवहि क्षिपेमहि

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिक्षिपे चिक्षिपाते चिक्षिपिरे
चिक्षिपिषे चिक्षिपाथे चिक्षिपिध्वे
चिक्षिपे चिक्षिपिवहे चिक्षिपिमहे

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्षेप्ता क्षेप्तारौ क्षेप्तारः
क्षेप्तासे क्षेप्तासाथे क्षेप्ताध्वे
क्षेप्ताहे क्षेप्तास्वहे क्षेप्तास्महे

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्षेप्स्यते क्षेप्स्येते क्षेप्स्यन्ते
क्षेप्स्यसे क्षेप्स्येथे क्षेप्स्यध्वे
क्षेप्स्ये क्षेप्स्यावहे क्षेप्स्यामहे

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षिप्सीष्ट क्षिप्सीयास्ताम् क्षिप्सीरन्
क्षिप्सीष्ठाः क्षिप्सीयास्थाम् क्षिप्सीध्वम्
क्षिप्सीय क्षिप्सीवहि क्षिप्सीमहि

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षिप्त अक्षिप्साताम् अक्षिप्सत
अक्षिप्थाः अक्षिप्साथाम् अक्षिप्ध्वम्
अक्षिप्सि अक्षिप्स्वहि अक्षिप्स्महि

क्षिप(प्रेरणे,तुदादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षेप्स्यत अक्षेप्स्येताम् अक्षेप्स्यन्त
अक्षेप्स्यथाः अक्षेप्स्येथाम् अक्षेप्स्यध्वम्
अक्षेप्स्ये अक्षेप्स्यावहि अक्षेप्स्यामहि

क्षिप(प्रेरणे,दिवादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्षिप्यति क्षिप्यतः क्षिप्यन्ति
क्षिप्यसि क्षिप्यथः क्षिप्यथ
क्षिप्यामि क्षिप्यावः क्षिप्यामः

क्षिप(प्रेरणे,दिवादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्षिप्यतु क्षिप्यताम् क्षिप्यन्तु
क्षिप्य क्षिप्यतम् क्षिप्यत
क्षिप्याणि क्षिप्याव क्षिप्याम

क्षिप(प्रेरणे,दिवादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षिप्यत् अक्षिप्यताम् अक्षिप्यन्
अक्षिप्यः अक्षिप्यतम् अक्षिप्यत
अक्षिप्यम् अक्षिप्याव अक्षिप्याम

क्षिप(प्रेरणे,दिवादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षिप्येत् क्षिप्येताम् क्षिप्येयुः
क्षिप्येः क्षिप्येतम् क्षिप्येत
क्षिप्येयम् क्षिप्येव क्षिप्येम

क्षिप(प्रेरणे,दिवादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिक्षेप चिक्षिपतुः चिक्षिपुः
चिक्षेपिथ चिक्षिपथुः चिक्षिप
चिक्षेप चिक्षेपिव चिक्षेपिम

क्षिप(प्रेरणे,दिवादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्षेप्ता क्षेप्तारौ क्षेप्तारः
क्षेप्तासि क्षेप्तास्थः क्षेप्तास्थ
क्षेप्तास्मि क्षेप्तास्वः क्षेप्तास्मः

क्षिप(प्रेरणे,दिवादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्षेप्स्यति क्षेप्स्यतः क्षेप्स्यन्ति
क्षेप्स्यसि क्षेप्स्यथः क्षेप्स्यथ
क्षेप्स्यामि क्षेप्स्यावः क्षेप्स्यामः

क्षिप(प्रेरणे,दिवादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षिप्यात् क्षिप्यास्ताम् क्षिप्यासुः
क्षिप्याः क्षिप्यास्तम् क्षिप्यास्त
क्षिप्यासम् क्षिप्यास्व क्षिप्यास्म

क्षिप(प्रेरणे,दिवादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षैप्सीत् अक्षैप्ताम् अक्षैप्सुः
अक्षैप्सीः अक्षैप्तम् अक्षैप्त
अक्षैप्सम् अक्षैप्स्व अक्षैप्स्म

क्षिप(प्रेरणे,दिवादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षेप्स्यत् अक्षेप्स्यताम् अक्षेप्स्यन्
अक्षेप्स्यः अक्षेप्स्यतम् अक्षेप्स्यत
अक्षेप्स्यम् अक्षेप्स्याव अक्षेप्स्याम

क्षीवृ(मदे,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
क्षीवते क्षीवेते क्षीवन्ते
क्षीवसे क्षीवेथे क्षीवध्वे
क्षीवे क्षीवावहे क्षीवामहे

क्षीवृ(मदे,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
क्षीवताम् क्षीवेताम् क्षीवन्ताम्
क्षीवस्व क्षीवेथाम् क्षीवध्वम्
क्षीवै क्षीवावहै क्षीवामहै

क्षीवृ(मदे,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षीवत अक्षीवेताम् अक्षीवन्त
अक्षीवथाः अक्षीवेथाम् अक्षीवध्वम्
अक्षीवे अक्षीवावहि अक्षीवामहि

क्षीवृ(मदे,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षीवेत क्षीवेयाताम् क्षीवेरन्
क्षीवेथाः क्षीवेयाथाम् क्षीवेध्वम्
क्षीवेय क्षीवेवहि क्षीवेमहि

क्षीवृ(मदे,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिक्षीवे चिक्षीवाते चिक्षीविरे
चिक्षीविषे चिक्षीवाथे चिक्षीविध्वे
चिक्षीवे चिक्षीविवहे चिक्षीविमहे

क्षीवृ(मदे,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
क्षीविता क्षीवितारौ क्षीवितारः
क्षीवितासे क्षीवितासाथे क्षीविताध्वे
क्षीविताहे क्षीवितास्वहे क्षीवितास्महे

क्षीवृ(मदे,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
क्षीविष्यते क्षीविष्येते क्षीविष्यन्ते
क्षीविष्यसे क्षीविष्येथे क्षीविष्यध्वे
क्षीविष्ये क्षीविष्यावहे क्षीविष्यामहे

क्षीवृ(मदे,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
क्षीविषीष्ट क्षीविषीयास्ताम् क्षीविषीरन्
क्षीविषीष्ठाः क्षीविषीयास्थाम् क्षीविषीध्वम्
क्षीविषीय क्षीविषीवहि क्षीविषीमहि

क्षीवृ(मदे,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षीविष्ट अक्षीविषाताम् अक्षीविषत
अक्षीविष्ठाः अक्षीविषाथाम् अक्षीविध्वम्
अक्षीविषि अक्षीविष्वहि अक्षीविष्महि

क्षीवृ(मदे,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अक्षीविष्यत अक्षीविष्येताम् अक्षीविष्यन्त
अक्षीविष्यथाः अक्षीविष्येथाम् अक्षीविष्यध्वम्
अक्षीविष्ये अक्षीविष्यावहि अक्षीविष्यामहि

काक्षि(काङ्क्षायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
काङ्क्षति काङ्क्षतः काङ्क्षन्ति
काङ्क्षसि काङ्क्षथः काङ्क्षथ
काङ्क्षामि काङ्क्षावः काङ्क्षामः

काक्षि(काङ्क्षायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
काङ्क्षतु काङ्क्षताम् काङ्क्षन्तु
काङ्क्ष काङ्क्षतम् काङ्क्षत
काङ्क्षाणि काङ्क्षाव काङ्क्षाम

काक्षि(काङ्क्षायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकाङ्क्षत् अकाङ्क्षताम् अकाङ्क्षन्
अकाङ्क्षः अकाङ्क्षतम् अकाङ्क्षत
अकाङ्क्षम् अकाङ्क्षाव अकाङ्क्षाम

काक्षि(काङ्क्षायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
काङ्क्षेत् काङ्क्षेताम् काङ्क्षेयुः
काङ्क्षेः काङ्क्षेतम् काङ्क्षेत
काङ्क्षेयम् काङ्क्षेव काङ्क्षेम

काक्षि(काङ्क्षायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चकाङ्क्ष चकाङ्क्षतुः चकाङ्क्षुः
चकाङ्क्षिथ चकाङ्क्षथुः चकाङ्क्ष
चकाङ्क्ष चकाङ्क्षिव चकाङ्क्षिम

काक्षि(काङ्क्षायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
काङ्क्षिता काङ्क्षितारौ काङ्क्षितारः
काङ्क्षितासि काङ्क्षितास्थः काङ्क्षितास्थ
काङ्क्षितास्मि काङ्क्षितास्वः काङ्क्षितास्मः

काक्षि(काङ्क्षायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
काङ्क्षिष्यति काङ्क्षिष्यतः काङ्क्षिष्यन्ति
काङ्क्षिष्यसि काङ्क्षिष्यथः काङ्क्षिष्यथ
काङ्क्षिष्यामि काङ्क्षिष्यावः काङ्क्षिष्यामः

काक्षि(काङ्क्षायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
काङ्क्ष्यात् काङ्क्ष्यास्ताम् काङ्क्ष्यासुः
काङ्क्ष्याः काङ्क्ष्यास्तम् काङ्क्ष्यास्त
काङ्क्ष्यासम् काङ्क्ष्यास्व काङ्क्ष्यास्म

काक्षि(काङ्क्षायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकाङ्क्षीत् अकाङ्क्षिष्टाम् अकाङ्क्षिषुः
अकाङ्क्षीः अकाङ्क्षिष्टम् अकाङ्क्षिष्ट
अकाङ्क्षिषम् अकाङ्क्षिष्व अकाङ्क्षिष्म

काक्षि(काङ्क्षायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकाङ्क्षिष्यत् अकाङ्क्षिष्यताम् अकाङ्क्षिष्यन्
अकाङ्क्षिष्यः अकाङ्क्षिष्यतम् अकाङ्क्षिष्यत
अकाङ्क्षिष्यम् अकाङ्क्षिष्याव अकाङ्क्षिष्याम

काशृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
काशते काशेते काशन्ते
काशसे काशेथे काशध्वे
काशे काशावहे काशामहे

काशृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
काशताम् काशेताम् काशन्ताम्
काशस्व काशेथाम् काशध्वम्
काशै काशावहै काशामहै

काशृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकाशत अकाशेताम् अकाशन्त
अकाशथाः अकाशेथाम् अकाशध्वम्
अकाशे अकाशावहि अकाशामहि

काशृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
काशेत काशेयाताम् काशेरन्
काशेथाः काशेयाथाम् काशेध्वम्
काशेय काशेवहि काशेमहि

काशृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चकाशे चकाशाते चकाशिरे
चकाशिषे चकाशाथे चकाशिध्वै
चकाशे चकाशिवहे चकाशिमहे

काशृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
काशिता काशितारौ काशितारः
काशितासे काशितासाथे काशिताध्वे
काशिताहे काशितास्वहे काशितास्महे

काशृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
काशिष्यते काशिष्येते काशिष्यन्ते
काशिष्यसे काशिष्येथे काशिष्यध्वे
काशिष्ये काशिष्यावहे काशिष्यामहे

काशृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
काशिषीष्ट काशिषीयास्ताम् काशिषीरन्
काशिषीष्ठाः काशिषीयास्थाम् काशिषीध्वम्
काशिषीय काशिषीवहि काशिषीमहि

काशृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकाशिष्ट अकाशिषाताम् अकाशिषत
अकाशिष्ठाः अकाशिषाथाम् अकाशिढ्वम्
अकाशिषि अकाशिष्वहि अकाशिष्महि

काशृ(दीप्तौ,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकाशिष्यत अकाशिष्येताम् अकाशिष्यन्त
अकाशिष्यथाः अकाशिष्येथाम् अकाशिष्यध्वम्
अकाशिष्ये अकाशिष्यावहि अकाशिष्यामहि

कित(निवासे रोगापनयने च,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चिकित्सति चिकित्सतः चिकित्सन्ति
चिकित्ससि चिकित्सथः चिकित्सथ
चिकित्सामि चिकित्सावः चिकित्सामः

कित(निवासे रोगापनयने च,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चिकित्सतु चिकित्सताम् चिकित्सन्तु
चिकित्स चिकित्सतम् चिकित्सत
चिकित्सानि चिकित्साव चिकित्साम

कित(निवासे रोगापनयने च,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिकित्सत् अचिकित्सताम् अचिकित्सतन्
अचिकित्सः अचिकित्सतम् अचिकित्सत
अचिकित्सम् अचिकित्साव अचिकित्साम

कित(निवासे रोगापनयने च,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चिकित्सेत् चिकित्सेताम् चिकित्सेयुः
चिकित्सेः चिकित्सेतम् चिकित्सेत
चिकित्सेयम् चिकित्सेव चिकित्सेम

कित(निवासे रोगापनयने च,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिकित्साञ्चकार चिकित्साञ्चक्रतुः चिकित्साञ्चक्रुः
चिकित्साञ्चकर्थ चिकित्साञ्चक्रथुः चिकित्साञ्चक्र
चिकित्साञ्चकार चिकित्साञ्चकृव चिकित्साञ्चकृम

कित(निवासे रोगापनयने च,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चिकित्सिता चिकित्सितारौ चिकित्सितारः
चिकित्सितासि चिकित्सितास्थः चिकित्सितास्थ
चिकित्सितास्मि चिकित्सितास्वः चिकित्सितास्मः

कित(निवासे रोगापनयने च,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चिकित्सिष्यति चिकित्सिष्यतः चिकित्सिष्यन्ति
चिकित्सिष्यसि चिकित्सिष्यथः चिकित्सिष्यथ
चिकित्सिष्यामि चिकित्सिष्यावः चिकित्सिष्यामः

कित(निवासे रोगापनयने च,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चिकित्स्यात् चिकित्स्यास्ताम् चिकित्स्यासुः
चिकित्स्याः चिकित्स्यास्तम् चिकित्स्यास्त
चिकित्स्यासम् चिकित्स्यास्व चिकित्स्यास्म

कित(निवासे रोगापनयने च,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिकित्सीत् अचिकित्सिष्टाम् अचिकित्सिषुः
अचिकित्सीः अचिकित्सिष्टम् अचिकित्सित
अचिकित्सम् अचिकित्सिसव अचिकित्सिसम

कित(निवासे रोगापनयने च,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिकित्सिष्यत् अचिकित्सिष्यताम् अचिकित्सिष्यन्
अचिकित्सिष्यः अचिकित्सिष्यतम् अचिकित्सिष्यत
अचिकित्सिष्यम् अचिकित्सिष्याव अचिकित्सिष्याम

कील(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
कीलति कीलतः कीलन्ति
कीलसि कीलथः कीलथ
कीलामि कीलावः कीलामः

कील(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
कीलतु कीलताम् कीलन्तु
कील कीलतम् कीलत
कीलानि कीलाव कीलाम

कील(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अकीलत् अकीलताम् अकीलन्
अकीलः अकीलतम् अकीलत
अकीलम् अकीलाव अकीलाम

कील(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
कीलेत् कीलेताम् कीलेयुः
कीलेः कीलेतम् कीलेत
कीलेयम् कीलेव कीलेम

कील(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिकील चिकीलतुः चिकीलुः
चिकीलिथ चिकीलथुः चिकील
चिकील चिकीलिव चिकीलिम

कील(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
कीलिता कीलितारौ कीलितारः
कीलितासि कीलितास्थः कीलितास्थ
कीलितास्मि कीलितास्वः कीलितास्मः

कील(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
कीलिष्यति कीलिष्यतः कीलिष्यन्ति
कीलिष्यसि कीलिष्यथः कीलिष्यथ
कीलिष्यामि कीलिष्यावः कीलिष्यामः

कील(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
कील्यात् कील्यास्ताम् कील्यासुः
कील्याः कील्यास्तम् कील्यास्त
कील्यासम् कील्यास्व कील्यास्म

कील(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अकीलीत् अकीलिष्टाम् अकीलिषुः
अकीलीः अकीलिष्टम् अकीलिष्ट
अकीलिषम् अकीलिष्व अकीलिष्म

कील(बन्धने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अकीलिष्यत् अकीलिष्यताम् अकीलिष्यन्
अकीलिष्यः अकीलिष्यतम् अकीलिष्यत
अकीलिष्यम् अकीलिष्याव अकीलिष्याम

खजि(गतिवैकल्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
खञ्जति खञ्जतः खञ्जन्ति
खञ्जसि खञ्जथः खञ्जथ
खञ्जामि खञ्जावः खञ्जामः

खजि(गतिवैकल्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
खञ्जतु खञ्जताम् खञ्जन्तु
खञ्ज खञ्जतम् खञ्जत
खञ्जानि खञ्जाव खञ्जाम

खजि(गतिवैकल्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अखञ्जत् अखञ्जताम् अखञ्जन्
अखञ्जः अखञ्जतम् अखञ्जत
अखञ्जम् अखञ्जाव अखञ्जाम

खजि(गतिवैकल्ये,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
खञ्जेत् खञ्जेताम् खञ्जेयुः
खञ्जेः खञ्जेतम् खञ्जेत
खञ्जेयम् खञ्जेव खञ्जेम

खजि(गतिवैकल्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चखञ्ज चखञ्जतुः चखञ्जुः
चखञ्जिथ चखञ्जथुः चखञ्ज
चखञ्ज चखञ्जिव चखञ्जिम

खजि(गतिवैकल्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
खञ्जिता खञ्जितारौ खञ्जितारः
खञ्जितासि खञ्जितास्थः खञ्जितास्थ
खञ्जितास्मि खञ्जितास्वः खञ्जितास्मः

खजि(गतिवैकल्ये,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
खञ्जिष्यति खञ्जिष्यतः खञ्जिष्यन्ति
खञ्जिष्यसि खञ्जिष्यथः खञ्जिष्यथ
खञ्जिष्यामि खञ्जिष्यावः खञ्जिष्यामः

खजि(गतिवैकल्ये,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
खञ्ज्यात् खञ्ज्यास्ताम् खञ्ज्यासुः
खञ्ज्याः खञ्ज्यास्तम् खञ्ज्यास्त
खञ्ज्यासम् खञ्ज्यास्व खञ्ज्यास्म

खजि(गतिवैकल्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अखञ्जीत् अखञ्जिष्टाम् अखञ्जिषुः
अखञ्जीः अखञ्जिष्टम् अखञ्जिष्ट
अखञ्जिषम् अखञ्जिष्व अखञ्जिष्म

खजि(गतिवैकल्ये,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अखञ्जिष्यत् अखञ्जिष्यताम् अखञ्जिष्यन्
अखञ्जिष्यः अखञ्जिष्यतम् अखञ्जिष्यत
अखञ्जिष्यम् अखञ्जिष्याव अखञ्जिष्याम

खडि(भेदने,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
खण्डयति खण्डयतः खण्डयन्ति
खण्डयसि खण्डयथः खण्डयथ
खण्डयामि खण्डयावः खण्डयामः

खडि(भेदने,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
खण्डयतु खण्डयताम् खण्डयन्तु
खण्डय खण्डयतम् खण्डयत
खण्डयानि खण्डयाव खण्डयाम

खडि(भेदने,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अखण्डयत् अखण्डयताम् अखण्डयन्
अखण्डयः अखण्डयतम् अखण्डयत
अखण्डयम् अखण्डयाव अखण्डयाम

खडि(भेदने,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
खण्डयेत् खण्डयेताम् खण्डयेयुः
खण्डयेः खण्डयेतम् खण्डयेत
खण्डयेयम् खण्डयेव खण्डयेम

खडि(भेदने,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
खण्डयाञ्चकार खण्डयाञ्चक्रतुः खण्डयाञ्चक्रुः
खण्डयाञ्चकर्थ खण्डयाञ्चक्रथुः खण्डयाञ्चक्र
खण्डयाञ्चकार खण्डयाञ्चकृव खण्डयाञ्चकृम

खडि(भेदने,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
खण्डयिता खण्डयितारौ खण्डयितारः
खण्डयितासि खण्डयितास्थः खण्डयितास्थ
खण्डयितास्मि खण्डयितास्वः खण्डयितास्मः

खडि(भेदने,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
खण्डयिष्यति खण्डयिष्यतः खण्डयिष्यन्ति
खण्डयिष्यसि खण्डयिष्यथः खण्डयिष्यथ
खण्डयिष्यामि खण्डयिष्यावः खण्डयिष्यामः

खडि(भेदने,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
खण्ड्यात् खण्ड्यास्ताम् खण्ड्यासुः
खण्ड्याः खण्ड्यास्तम् खण्ड्यास्त
खण्ड्यासम् खण्ड्यास्व खण्ड्यास्म

खडि(भेदने,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचखण्डत् अचखण्डताम् अचखण्डतन्
अचखण्डः अचखण्डतम् अचखण्डत
अचखण्डम् अचखण्डाव अचखण्डाम

खडि(भेदने,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अखण्डयिष्यत् अखण्डयिष्यताम् अखण्डयिष्यन्
अखण्डयिष्यः अखण्डयिष्यतम् अखण्डयिष्यत
अखण्डयिष्यम् अखण्डयिष्याव अखण्डयिष्याम

खडि(भेदने,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
खण्डयते खण्डयेते खण्डयन्ते
खण्डयसे खण्डयेथे खण्डयध्वे
खण्डये खण्डयावहे खण्डयामहे

खडि(भेदने,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
खण्डयताम् खण्डयेताम् खण्डयन्ताम्
खण्डयस्व खण्डयेथाम् खण्डयध्वम्
खण्डयै खण्डयावहै खण्डयामहै

खडि(भेदने,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अखण्डयत अखण्डयेताम् अखण्डयन्त
अखण्डयथाः अखण्डयेथाम् अखण्डयध्वम्
अखण्डये अखण्डयावहि अखण्डयामहि

खडि(भेदने,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
खण्डयेत खण्डयेयाताम् खण्डयेरन्
खण्डयेथाः खण्डयेयाथाम् खण्डयेध्वम्
खण्डयेय खण्डयेवहि खण्डयेमहि

खडि(भेदने,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
खण्डयाञ्चक्रे खण्डयाञ्चक्राते खण्डयाञ्चक्रिरे
खण्डयाञ्चकृषे खण्डयाञ्चक्राथे खण्डयाञ्चकृढ्वे
खण्डयाञ्चक्रे खण्डयाञ्चकृवहे खण्डयाञ्चकृमहे

खडि(भेदने,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
खण्डयिता खण्डयितारौ खण्डयितारः
खण्डयितासे खण्डयितासाथे खण्डयिताध्वे
खण्डयिताहे खण्डयितास्वहे खण्डयितास्महे

खडि(भेदने,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
खण्डयिष्यते खण्डयिष्येते खण्डयिष्यन्ते
खण्डयिष्यसे खण्डयिष्येथे खण्डयिष्यध्वे
खण्डयिष्ये खण्डयिष्यावहे खण्डयिष्यामहे

खडि(भेदने,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
खण्डयिषीष्ट खण्डयिषीयास्ताम् खण्डयिषीरन्
खण्डयिषीष्ठाः खण्डयिषीयास्थाम् खण्डयिषीध्वम्
खण्डयिषीय खण्डयिषीवहि खण्डयिषीमहि

खडि(भेदने,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचखण्डत अचखण्डेताम् अचखण्डन्त
अचखण्डथाः अचखण्डेथाम् अचखण्डध्वम्
अचखण्डे अचखण्डावहि अचखण्डामहि

खडि(भेदने,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अखण्डयिष्यत अखण्डयिष्येताम् अखण्डयिष्यन्त
अखण्डयिष्यथाः अखण्डयिष्येथाम् अखण्डयिष्यध्वम्
अखण्डयिष्ये अखण्डयिष्यावहि अखण्डयिष्यामहि

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
खनति खनतः खनन्ति
खनसि खनथः खनथ
खनामि खनावः खनामः

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
खनतु खनताम् खनन्तु
खन खनतम् खनत
खनानि खनाव खनाम

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अखनत् अखनताम् अखनन्
अखनः अखनतम् अखनत
अखनम् अखनाव अखनाम

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
खनेत् खनेताम् खनेयुः
खनेः खनेतम् खनेत
खनेयम् खनेव खनेम

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चखान चख्नतुः चख्नुः
चखनिथ चख्नथुः चख्न
चखान चखनिव चखनिम

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
खनिता खनितारौ खनितारः
खनितासि खनितास्थः खनितास्थ
खनितास्मि खनितास्वः खनितास्मः

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
खनिष्यति खनिष्यतः खनिष्यन्ति
खनिष्यसि खनिष्यथः खनिष्यथ
खनिष्यामि खनिष्यावः खनिष्यामः

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
खन्यात् खन्यास्ताम् खन्यासुः
खन्याः खन्यास्तम् खन्यास्त
खन्यासम् खन्यास्व खन्यास्म

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अखनीत् अखनिष्टाम् अखनिषुः
अखनीः अखनिष्टम् अखनिष्ट
अखनिषम् अखनिष्व अखनिष्म

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अखनिष्यत् अखनिष्यताम् अखनिष्यन्
अखनिष्यः अखनिष्यतम् अखनिष्यत
अखनिष्यम् अखनिष्याव अखनिष्याम

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
खनते खनेते खनन्ते
खनसे खनेथे खनध्वे
खने खनावहे खनामहे

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
खनताम् खनेताम् खनन्ताम्
खनस्व खनेथाम् खनध्वम्
खनै खनावहै खनामहै

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अखनत अखनेताम् अखनन्त
अखनथाः अखनेथाम् अखनध्वम्
अखने अखनावहि अखनामहि

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
खनेत खनेयाताम् खनेरन्
खनेथाः खनेयाथाम् खनेध्वम्
खनेय खनेवहि खनेमहि

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चखने चख्नाते चख्निरे
चख्निषे चख्नाथे चख्निध्वे
चख्ने चख्निवहे चख्निमहे

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
खनिता खनितारौ खनितारः
खनितासे खनितासाथे खनिताध्वे
खनिताहे खनितास्वहे खनितास्महे

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
खनिष्यते खनिष्येते खनिष्यन्ते
खनिष्यसे खनिष्येथे खनिष्यध्वे
खनिष्ये खनिष्यावहे खनिष्यामहे

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
खनिषीष्ट खनिषीयास्ताम् खनिषीरन्
खनिषीष्ठाः खनिषीयास्थाम् खनिषीध्वम्
खनिषीय खनिषीवहि खनिषीमहि

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अखनिष्ट अखनिषाताम् अखनिषत
अखनिष्ठाः अखनिषाथाम् अखनिध्वम्
अखनिषि अखनिष्वहि अखनिष्महि

खनु(अवदारने,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अखनिष्यत अखनिष्येताम् अखनिष्यन्त
अखनिष्यथाः अखनिष्येथाम् अखनिष्यध्वम्
अखनिष्ये अखनिष्यावहि अखनिष्यामहि

खेलृ(चलने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
खेलति खेलतः खेलन्ति
खेलसि खेलथः खेलथ
खेलामि खेलावः खेलामः

खेलृ(चलने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
खेलतु खेलताम् खेलन्तु
खेल खेलतम् खेलत
खेलानि खेलाव खेलाम

खेलृ(चलने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अखेलत् अखेलताम् अखेलन्
अखेलः अखेलतम् अखेलत
अखेलम् अखेलाव अखेलाम

खेलृ(चलने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
खेलेत् खेलेताम् खेलेयुः
खेलेः खेलेतम् खेलेत
खेलेयम् खेलेव खेलेम

खेलृ(चलने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिखेल चिखेलतुः चिखेवुः
चिखेलिथ चिखेलथुः चिखेल
चिखेल चिखेलिव चिखेलिम

खेलृ(चलने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
खेलिता खेलितारौ खेलितारः
खेलितासि खेलितास्थः खेलितास्थ
खेलितास्मि खेलितास्वः खेलितास्मः

खेलृ(चलने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
खेलिष्यति खेलिष्यतः खेलिष्यन्ति
खेलिष्यसि खेलिष्यथः खेलिष्यथ
खेलिष्यामि खेलिष्यावः खेलिष्यामः

खेलृ(चलने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
खेल्यात् खेल्यास्ताम् खेल्यासुः
खेल्याः खेल्यास्तम् खेल्यास्त
खेल्यासम् खेल्यास्व खेल्यास्म

खेलृ(चलने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अखेलीत् अखेलिष्टाम् अखेलिषुः
अखेलीः अखेलिष्टम् अखेलिष्ट
अखेलिषम् अखेलिष्व अखेलिष्म

खेलृ(चलने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अखेलिष्यत् अखेलिष्यताम् अखेलिष्यन्
अखेलिष्यः अखेलिष्यतम् अखेलिष्यत
अखेलिष्यम् अखेलिष्याव अखेलिष्याम

खादृ(भक्षणे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
खादति खादतः खादन्ति
खादसि खादथः खादथ
खादामि खादावः खादामः

खादृ(भक्षणे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
खादतु खादताम् खादन्तु
खाद खादतम् खादत
खादानि खादाव खादाम

खादृ(भक्षणे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अखादत् अखादताम् अखाथन्
अखादः अखादतम् अखादत
अखादम् अखादाव अखादाम

खादृ(भक्षणे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
खादेत् खादेताम् खादेयुः
खादेः खादेतम् खादेत
खादेयम् खादेव खादेम

खादृ(भक्षणे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चखाद चखादतुः चखादुः
चखादिथ चखादथुः चखाद
चखाद चखादिव चखादिम

खादृ(भक्षणे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
खादिता खादितारौ खादितारः
खादितासि खादितास्थः खादितास्थ
खादितास्मि खादितास्वः खादितास्मः

खादृ(भक्षणे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति
खादिष्यसि खादिष्यथः खादिष्यथ
खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः

खादृ(भक्षणे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
खाद्यात् खाद्यास्ताम् खाद्यासुः
खाद्याः खाद्यास्तम् खाद्यास्त
खाद्यासम् खाद्यास्व खाद्यास्म

खादृ(भक्षणे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अखादीत् अखादिष्टाम् अखादिषुः
अखादीः अखादिष्टम् अखादिष्ट
अखादिषम् अखादिष्व अखादिष्म

खादृ(भक्षणे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अखादिष्यत् अखादिष्यताम् अखादिष्यन्
अखादिष्यः अखादिष्यतम् अखादिष्यत
अखादिष्यम् अखादिष्याव अखादिष्याम

खिद(दैन्ये,दिवादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
खिद्यते खिद्येते खिद्यन्ते
खिद्यसे खिद्येथे खिद्यध्वे
खिद्ये खिद्यावहे खिद्यामहे

खिद(दैन्ये,दिवादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
खिद्यताम् खिद्येताम् खिद्यन्ताम्
खिद्यस्व खिद्येथाम् खिद्यध्वम्
खिद्यै खिद्यावहै खिद्यामहै

खिद(दैन्ये,दिवादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अखिद्यत अखिद्येताम् अखिद्यन्त
अखिद्यथाः अखिद्येथाम् अखिद्यध्वम्
अखिद्ये अखिद्यावहि अखिद्यामहि

खिद(दैन्ये,दिवादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
खिद्येत खिद्येयाताम् खिद्येरन्
खिद्येथाः खिद्येयाथाम् खिद्येध्वम्
खिद्येय खिद्येवहि खिद्येमहि

खिद(दैन्ये,दिवादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिखिदे चिखिदाते चिखिदिरे
चिखिदिषे चिखिदाथे चिखिदिध्वे
चिखिदे चिखिदिवहे चिखिदिमहे

खिद(दैन्ये,दिवादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
खेत्ता खेत्तारौ खेत्तारः
खेत्तासे खेत्तासाथे खेत्ताध्वे
खेत्ताहे खेत्तास्वहे खेत्तास्महे

खिद(दैन्ये,दिवादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
खेत्स्यते खेत्स्येते खेत्स्यन्ते
खेत्स्यसे खेत्स्येथे खेत्स्यध्वे
खेत्स्ये खेत्स्यावहे खेत्स्यामहे

खिद(दैन्ये,दिवादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
खित्सीष्ट खित्सीयास्ताम् खित्सीरन्
खित्सीष्ठाः खित्सीयास्थाम् खित्सीध्वम्
खित्सीय खित्सीवहि खित्सीमहि

खिद(दैन्ये,दिवादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अखित्त अखित्साताम् अखित्सत
अखित्थाः अखित्साथाम् अखिद्ध्वम्
अखित्सि अखित्स्वहि अखित्स्महि

खिद(दैन्ये,दिवादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अखेत्स्यत अखेत्स्येताम् अखेत्स्यन्त
अखेत्स्यथाः अखेत्स्येथाम् अखेत्स्यध्वम्
अखेत्स्ये अखेत्स्यावहि अखेत्स्यामहि

खिद्(परिघाते,तुदादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
खिन्दति खिन्दतः खिन्दन्ति
खिन्दसि खिन्दथः खिन्दथ
खिन्दामि खिन्दावः खिन्दामः

खिद्(परिघाते,तुदादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
खिन्दतु खिन्दताम् खिन्दन्तु
खिन्द खिन्दतम् खिन्दत
खिन्दानि खिन्दाव खिन्दाम

खिद्(परिघाते,तुदादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अखिन्दत् अखिन्दताम् अखिन्दन्
अखिन्दः अखिन्दतम् अखिन्दत
अखिन्दम् अखिन्दाव अखिन्दाम

खिद्(परिघाते,तुदादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
खिन्देत् खिन्देताम् खिन्देयुः
खिन्देः खिन्देतम् खिन्देत
खिन्देयम् खिन्देव खिन्देम

खिद्(परिघाते,तुदादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिखेद चिखिदतुः चिखिदुः
चिखेदिथ चिखिदथुः चिखिद
चिखेद चिखिदिव चिखिदिम

खिद्(परिघाते,तुदादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
खेत्ता खेत्तारौ खेत्तारः
खेत्तासि खेत्तास्थः खेत्तास्थ
खेत्तास्मि खेत्तास्वः खेत्तास्मः

खिद्(परिघाते,तुदादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
खेत्स्यति खेत्स्यतः खेत्स्यन्ति
खेत्स्यसि खेत्स्यथः खेत्स्यथ
खेत्स्यामि खेत्स्यावः खेत्स्यामः

खिद्(परिघाते,तुदादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
खिद्यात् खिद्यास्ताम् खिद्यासुः
खिद्याः खिद्यास्तम् खिद्यास्त
खिद्यासम् खिद्यास्व खिद्यास्म

खिद्(परिघाते,तुदादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अखैत्सीत् अखैत्ताम् अखैत्सुः
अखैत्सीः अखैत्तम् अखैत्त
अखैत्सम् अखैत्स्व अखैत्स्म

खिद्(परिघाते,तुदादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अखेत्स्यत् अखेत्स्यताम् अखेत्स्यन्
अखेत्स्यः अखेत्स्यतम् अखेत्स्यत
अखेत्स्यम् अखेत्स्याव अखेत्स्याम

गृ(निगरणे,तुदादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
गिरति गिरतः गिरन्ति
गिरसि गिरथः गिरथ
गिरामि गिरावः गिरामः

गृ(निगरणे,तुदादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गिरतु गिरताम् गिरन्तु
गिर गिरतम् गिरत
गिराणि गिराव गिराम

गृ(निगरणे,तुदादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगिरत् अगिरताम् अगिरन्
अगिरः अगिरतम् अगिरत
अगिरम् अगिराव अगिराम

गृ(निगरणे,तुदादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गिरेत् गिरेताम् गिरेयुः
गिरेः गिरेतम् गिरेत
गिरेयम् गिरेव गिरेम

गृ(निगरणे,तुदादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जगार जगरतुः जगरुः
जगरिथ जगरथुः जगर
जगार जगरिव जगरिम

गृ(निगरणे,तुदादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गरिता गरितारौ गरितारः
गरितासि गरितास्थः गरितास्थ
गरितास्मि गरितास्वः गरितास्मः

गृ(निगरणे,तुदादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गरिष्यति गरिष्यतः गरिष्यन्ति
गरिष्यसि गरिष्यथः गरिष्यथ
गरिष्यामि गरिष्यावः गरिष्यामः

गृ(निगरणे,तुदादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गीर्यात् गीर्यास्ताम् गीर्यासुः
गीर्याः गीर्यास्तम् गीर्यास्त
गीर्यासम् गीर्यास्व गीर्यास्म

गृ(निगरणे,तुदादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अगारीत् अगारिष्टाम् अगारिषुः
अगारीः अगारिष्टम् अगारिष्ट
अगारिषम् अगारिष्व अगारिष्म

गृ(निगरणे,तुदादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगरिष्यत् अगरिष्यताम् अगरिष्यन्
अगरिष्यः अगरिष्यतम् अगरिष्यत
अगरिष्यम् अगरिष्याव अगरिष्याम

गृ(शब्दे,क्र्यादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
गृणाति गृणीतः गृणन्ति
गृणासि गृणीथः गृणीथ
गृणामि गृणीवः गृणीमः

गृ(शब्दे,क्र्यादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गृणातु गृणीताम् गृणन्तु
गृणीहि गृणीतम् गृणीत
गृणानि गृणाव गृणाम

गृ(शब्दे,क्र्यादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगृणात् अगृणीताम् अगृणन्
अगृणाः अगृणीतम् अगृणीत
अगृणाम् अगृणीव अगृणीम

गृ(शब्दे,क्र्यादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गृणीयात् गृणीयाताम् गृणीयुः
गृणीयाः गृणीयातम् गृणीयात
गृणीयाम् गृणीयाव गृणीयाम

गृ(शब्दे,क्र्यादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जगार जगरतुः जगरुः
जगरिथ जगरथुः जगर
जगार जगरिव जगरिम

गृ(शब्दे,क्र्यादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गरीता गरीतारौ गरीतारः
गरीतासि गरीतास्थः गरीतास्थ
गरीतास्मि गरीतास्वः गरीतास्मः

गृ(शब्दे,क्र्यादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गरीष्यति गरीष्यतः गरीष्यन्ति
गरीष्यसि गरीष्यथः गरीष्यथ
गरीष्यामि गरीष्यावः गरीष्यामः

गृ(शब्दे,क्र्यादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गीर्यात् गीर्यास्ताम् गीर्यासुः
गीर्याः गीर्यास्तम् गीर्यास्त
गीर्यासम् गीर्यास्व गीर्यास्म

गृ(शब्दे,क्र्यादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अगारीत् अगारिष्टाम् अगारिषुः
अगारीः अगारिष्टम् अगारिष्ट
अगारिषम् अगारिष्व अगारिष्म

गृ(शब्दे,क्र्यादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगरीष्यत् अगरीष्यताम् अगरीष्यन्
अगरीष्यः अगरीष्यतम् अगरीष्यत
अगरीष्यम् अगरीष्याव अगरीष्याम

गै(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
गायति गायतः गायन्ति
गायसि गायथः गायथ
गायामि गायावः गायामः

गै(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गायतु गायताम् गायन्तु
गाय गायतम् गायत
गायानि गायाव गायाम

गै(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगायत् अगायताम् अगायन्
अगायः अगायतम् अगायत
अगायम् अगायाव अगायाम

गै(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गायेत् गायेताम् गायेयुः
गायेः गायेतम् गायेत
गायेयम् गायेव गायेम

गै(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जगौ जगतुः जगुः
जगिथ जगथुः जग
जगौ जगिव जगिम

गै(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गाता गातारौ गातारः
गातासि गातास्थः गातास्थ
गातास्मि गातास्वः गातास्मः

गै(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गास्यति गास्यतः गास्यन्ति
गास्यसि गास्यथः गास्यथ
गास्यामि गास्यावः गास्यामः

गै(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गेयात् गेयास्ताम् गेयासुः
गेयाः गेयास्तम् गेयास्त
गेयासम् गेयास्व गेयास्म

गै(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अगासीत् अगासिष्टाम् अगासिषुः
अगासीः अगासिष्टम् अगासिष्ट
अगासिषम् अगासिष्व अगासिष्म

गै(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगास्यत् अगास्यताम् अगास्यन्
अगास्यः अगास्यतम् अगास्यत
अगास्यम् अगास्याव अगास्याम

गुजि(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
गुञ्जति गुञ्जतः गुञ्जन्ति
गुञ्जसि गुञ्जथः गुञ्जथ
गुञ्जामि गुञ्जावः गुञ्जामः

गुजि(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गुञ्जतु गुञ्जताम् गुञ्जन्तु
गुञ्ज गुञ्जतम् गुञ्जत
गुञ्जानि गुञ्जाव गुञ्जाम

गुजि(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगुञ्जत् अगुञ्जताम् अगुञ्जन्
अगुञ्जः अगुञ्जतम् अगुञ्जत
अगुञ्जम् अगुञ्जाव अगुञ्जाम

गुजि(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गुञ्जेत् गुञ्जेताम् गुञ्जेयुः
गुञ्जेः गुञ्जेतम् गुञ्जेत
गुञ्जेयम् गुञ्जेव गुञ्जेम

गुजि(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जुगुञ्च जुगुञ्चतुः जुगुञ्चुः
जुगुञ्चिथ जुगुञ्चथुः जुगुञ्च
जुगुञ्च जुगुञ्चिव जुगुञ्चिम

गुजि(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गुञ्जिता गुञ्जितारौ गुञ्जितारः
गुञ्जितासि गुञ्जितास्थः गुञ्जितास्थ
गुञ्जितास्मि गुञ्जितास्वः गुञ्जितास्मः

गुजि(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गुञ्जिष्यति गुञ्जिष्यतः गुञ्जिष्यन्ति
गुञ्जिष्यसि गुञ्जिष्यथः गुञ्जिष्यथ
गुञ्जिष्यामि गुञ्जिष्यावः गुञ्जिष्यामः

गुजि(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गुञ्ज्यात् गुञ्ज्यास्ताम् गुञ्ज्यासुः
गुञ्ज्याः गुञ्ज्यास्तम् गुञ्ज्यास्त
गुञ्ज्यासम् गुञ्ज्यास्व गुञ्ज्यास्म

गुजि(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अगुञ्जीत् अगुञ्जिष्टाम् अगुञ्जिषुः
अगुञ्जीः अगुञ्जिष्टम् अगुञ्जिष्ट
अगुञ्जिषम् अगुञ्जिष्व अगुञ्जिष्म

गुजि(अव्यक्ते शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगुञ्जिष्यत् अगुञ्जिष्यताम् अगुञ्जिष्यन्
अगुञ्जिष्यः अगुञ्जिष्यतम् अगुञ्जिष्यत
अगुञ्जिष्यम् अगुञ्जिष्याव अगुञ्जिष्याम

गण(संख्याने,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
गणयति गणयतः गणयन्ति
गणयसि गणयथः गणयथ
गणयामि गणयावः गणयामः

गण(संख्याने,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गणयतु गणयताम् गणयन्तु
गणय गणयतम् गणयत
गणयानि गणयाव गणयाम

गण(संख्याने,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगणयत् अगणयताम् अगणयन्
अगणयः अगणयतम् अगणयत
अगणयम् अगणयाव अगणयाम

गण(संख्याने,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गणयेत् गणयेताम् गणयेयुः
गणयेः गणयेतम् गणयेत
गणयेयम् गणयेव गणयेम

गण(संख्याने,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
गणयाञ्चकार गणयाञ्चक्रतुः गणयाञ्चक्रुः
गणयाञ्चकर्थ गणयाञ्चक्रथुः गणयाञ्चक्र
गणयाञ्चकार गणयाञ्चकृव गणयाञ्चकृम

गण(संख्याने,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गणयिता गणयितारौ गणयितारः
गणयितासि गणयितास्थः गणयितास्थ
गणयितास्मि गणयितास्वः गणयितास्मः

गण(संख्याने,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गणयिष्यति गणयिष्यतः गणयिष्यन्ति
गणयिष्यसि गणयिष्यथः गणयिष्यथ
गणयिष्यामि गणयिष्यावः गणयिष्यामः

गण(संख्याने,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गण्यात् गण्यास्ताम् गण्यासुः
गण्याः गण्यास्तम् गण्यास्त
गण्यासम् गण्यास्व गण्यास्म

गण(संख्याने,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजीगणत् अजीगणताम् अजीगणन्
अजीगणः अजीगणतम् अजीगणत
अजीगणम् अजीगणाव अजीगणाम

गण(संख्याने,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगणयिष्यत् अगणयिष्यताम् अगणयिष्यन्
अगणयिष्यः अगणयिष्यतम् अगणयिष्यत
अगणयिष्यम् अगणयिष्याव अगणयिष्याम

गण(संख्याने,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
गणयते गणयेते गणयन्ते
गणयसे गणयेथे गणयध्वे
गणये गणयावहे गणयामहे

गण(संख्याने,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गणयताम् गणयेताम् गणयन्ताम्
गणयस्व गणयेथस्व गणयध्वम्
गणयै गणयावहै गणयामहै

गण(संख्याने,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगणयत अगणयेताम् अगणयन्त
अगणयथाः अगणयेथाम् अगणयध्वम्
अगणये अगणयावहि अगणयामहि

गण(संख्याने,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गणयेत गणयेयाताम् गणयेरन्
गणयेथाः गणयेयाथाम् गणयेध्वम्
गणयेय गणयेवहि गणयेमहि

गण(संख्याने,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
गणयाञ्चक्रे गणयाञ्चक्राते गणयाञ्चक्रिरे
गणयाञ्चकृषे गणयाञ्चक्राथे गणयाञ्चकृढ्वे
गणयाञ्चक्रे गणयाञ्चकृवहे गणयाञ्चकृमहे

गण(संख्याने,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गणयिता गणयितारौ गणयितारः
गणयितासे गणयितासाथे गणयिताध्वे
गणयिताहे गणयितास्वहे गणयितास्महे

गण(संख्याने,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गणयिष्यते गणयिष्येते गणयिष्यन्ते
गणयिष्यसे गणयिष्येथे गणयिष्यध्वे
गणयिष्ये गणयिष्यावहे गणयिष्यामहे

गण(संख्याने,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गणयिषीष्ट गणयिषीयास्ताम् गणयिषीरन्
गणयिषीष्ठाः गणयिषीयास्थाम् गणयिषीध्वम्
गणयिषीय गणयिषीवहि गणयिषीमहि

गण(संख्याने,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजीगणत अजीगणेताम् अजीगणन्त
अजीगणथाः अजीगणेथाम् अजीगणध्वम्
अजीगणे अजीगणावहि अजीगणामहि

गण(संख्याने,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगणयिष्यत अगणयिष्येताम् अगणयिष्यन्त
अगणयिष्यथाः अगणयिष्येथाम् अगणयिष्यध्वम्
अगणयिष्ये अगणयिष्यावहि अगणयिष्यामहि

गुप(गोपने,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
जुगुप्सते जुगुप्सेते जुगुप्सन्ते
जुगुप्ससे जुगुप्सेथे जुगुप्सध्वे
जुगुप्से जुगुप्सावहे जुगुप्सामहे

गुप(गोपने,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
जुगुप्सताम् जुगुप्सेताम् जुगुप्सन्ताम्
जुगुप्सस्व जुगुप्सेथाम् जुगुप्सध्वम्
जुगुप्सै जुगुप्सावहै जुगुप्सामहै

गुप(गोपने,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अजुगुप्सत अजुगुप्सेताम् अजुगुप्सन्त
अजुगुप्सथाः अजुगुप्सेथाम् अजुगुप्सध्वम्
अजुगुप्से अजुगुप्सावहि अजुगुप्सामहि

गुप(गोपने,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
जुगुप्सेत जुगुप्सेयाताम् जुगुप्सेरन्
जुगुप्सेथाः जुगुप्सेयाथाम् जुगुप्सेध्वम्
जुगुप्सेय जुगुप्सेवहि जुगुप्सेमहि

गुप(गोपने,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जुगुप्साञ्चक्रे जुगुप्साञ्चक्राते जुगुप्साञ्चक्रिरे
जुगुप्साञ्चकृषे जुगुप्साञ्चक्राथे जुगुप्साञ्चकृढ्वे
जुगुप्साञ्चक्रे जुगुप्साञ्चकृवहे जुगुप्साञ्चकृमहे

गुप(गोपने,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
जुगुप्सिता जुगुप्सितारौ जुगुप्सितारः
जुगुप्सितासे जुगुप्सितासाथे जुगुप्सिताध्वे
जुगुप्सिताहे जुगुप्सितास्वहे जुगुप्सितास्महे

गुप(गोपने,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
जुगुप्सिष्यते जुगुप्सिष्येते जुगुप्सिष्यन्ते
जुगुप्सिष्यसे जुगुप्सिष्येथे जुगुप्सिष्यध्वे
जुगुप्सिष्ये जुगुप्सिष्यावहे जुगुप्सिष्यामहे

गुप(गोपने,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
जुगुप्सिषीष्ट जुगुप्सिषीयास्ताम् जुगुप्सिषीरन्
जुगुप्सिषीष्ठाः जुगुप्सिषीयास्थाम् जुगुप्सिषीध्वम्
जुगुप्सिषीय जुगुप्सिषीवहि जुगुप्सिषीमहि

गुप(गोपने,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजुगुप्सिष्ट अजुगुप्सिषाताम् अजुगुप्सिषत
अजुगुप्सिष्ठाः अजुगुप्सिषाथाम् अजुगुप्सिध्वम्
अजुगुप्सिषि अजुगुप्सिष्वहि अजुगुप्सिष्महि

गुप(गोपने,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अजुगुप्सिष्यत अजुगुप्सिष्येताम् अजुगुप्सिष्यन्त
अजुगुप्सिष्यथाः अजुगुप्सिष्येथाम् अजुगुप्सिष्यध्वम्
अजुगुप्सिष्ये अजुगुप्सिष्यावहि अजुगुप्सिष्यामहि

गुम्फ(ग्रन्थे,तुदादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
गुम्फति गुम्फतः गुम्फन्ति
गुम्फसि गुम्फथः गुम्फथ
गुम्फामि गुम्फावः गुम्फामः

गुम्फ(ग्रन्थे,तुदादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गुम्फतु गुम्फताम् गुम्फन्तु
गुम्फ गुम्फतम् गुम्फत
गुम्फानि गुम्फाव गुम्फाम

गुम्फ(ग्रन्थे,तुदादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगुम्फत् अगुम्फताम् अगुम्फन्
अगुम्फः अगुम्फतम् अगुम्फत
अगुम्फम् अगुम्फाव अगुम्फाम

गुम्फ(ग्रन्थे,तुदादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गुम्फेत् गुम्फेताम् गुम्फेयुः
गुम्फेः गुम्फेतम् गुम्फेत
गुम्फेयम् गुम्फेव गुम्फेम

गुम्फ(ग्रन्थे,तुदादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जुगुम्फ जुगुम्फतुः जुगुम्फुः
जुगुम्फिथ जुगुम्फथुः जुगुम्फ
जुगुम्फ जुगुम्फिव जुगुम्फिम

गुम्फ(ग्रन्थे,तुदादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गुम्फिता गुम्फितारौ गुम्फितारः
गुम्फितासि गुम्फितास्थः गुम्फितास्थ
गुम्फितास्मि गुम्फितास्वः गुम्फितास्मः

गुम्फ(ग्रन्थे,तुदादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गुम्फिष्यति गुम्फिष्यतः गुम्फिष्यन्ति
गुम्फिष्यसि गुम्फिष्यथः गुम्फिष्यथ
गुम्फिष्यामि गुम्फिष्यावः गुम्फिष्यामः

गुम्फ(ग्रन्थे,तुदादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गुम्फ्यात् गुम्फ्यास्ताम् गुम्फ्यासुः
गुम्फ्याः गुम्फ्यास्तम् गुम्फ्यास्त
गुम्फ्यासम् गुम्फ्यास्व गुम्फ्यास्म

गुम्फ(ग्रन्थे,तुदादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अगुम्फीत् अगुम्फिष्टाम् अगुम्फिषुः
अगुम्फीः अगुम्फिष्टम् अगुम्फिष्ट
अगुम्फिषम् अगुम्फिष्व अगुम्फिष्म

गुम्फ(ग्रन्थे,तुदादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगुम्फिष्यत् अगुम्फिष्यताम् अगुम्फिष्यन्
अगुम्फिष्यः अगुम्फिष्यतम् अगुम्फिष्यत
अगुम्फिष्यम् अगुम्फिष्याव अगुम्फिष्याम

गम्लृ(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
गच्छति गच्छतः गच्छन्ति
गच्छसि गच्छथः गच्छथ
गच्छामि गच्छावः गच्छामः

गम्लृ(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गच्छतु गच्छताम् गच्छन्तु
गच्छ गच्छतम् गच्छत
गच्चानि गच्चाव गच्छाम

गम्लृ(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छतन्
अगच्छः अगच्छतम् अगच्छत
अगच्छम् अगच्छाव अगच्छाम

गम्लृ(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गच्छेत् गच्छेताम् गच्छेयुः
गच्छेः गच्छेतम् गच्छेत
गच्छेयम् गच्छेव गच्छेम

गम्लृ(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जगाम जग्मतुः जग्मुः
जगमिथ जग्मथुः जग्म
जगाम जग्मिव जग्मिम

गम्लृ(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गन्ता गन्तारौ गन्तारः
गन्तासि गन्तास्थः गन्तास्थ
गन्तास्मि गन्तास्वः गन्तास्मः

गम्लृ(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति
गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ
गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः

गम्लृ(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गम्यात् गम्यास्ताम् गम्यासुः
गम्याः गम्यास्तम् गम्यास्त
गम्यासम् गम्यास्व गम्यास्म

गम्लृ(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अगमत् अगमताम् अगमन्
अगमः अगमतम् अगमत
अगमम् अगमाव अगमाम

गम्लृ(गतौ,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगमिष्यत् अगमिष्यताम् अगमिष्यन्
अगमिष्यः अगमिष्यतम् अगमिष्यत
अगमिष्यम् अगमिष्याव अगमिष्याम

गर्ज(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
गर्जति गर्जतः गर्जन्ति
गर्जसि गर्जथः गर्जथ
गर्जामि गर्जावः गर्जामः

गर्ज(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गर्जतु गर्जताम् गर्जन्तु
गर्ज गर्जतम् गर्जत
गर्जानि गर्जाव गर्जाम

गर्ज(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगर्जत् अगर्जताम् अगर्जन्
अगर्जः अगर्जतम् अगर्जत
अगर्जम् अगर्जाव अगर्जाम

गर्ज(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गर्जेत् गर्जेताम् गर्जेयुः
गर्जेः गर्जेतम् गर्जेत
गर्जेयम् गर्जेव गर्जेम

गर्ज(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जगर्ज जगर्जतुः जगर्जुः
जगर्जिथ जगर्जथुः जगर्ज
जगर्ज जगर्जिव जगर्जिम

गर्ज(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गर्जिता गर्जितारौ गर्जितारः
गर्जितासि गर्जितास्थः गर्जितास्थ
गर्जितास्मि गर्जितास्वः गर्जितास्मः

गर्ज(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गर्जिष्यति गर्जिष्यतः गर्जिष्यन्ति
गर्जिष्यसि गर्जिष्यथः गर्जिष्यथ
गर्जिष्यामि गर्जिष्यावः गर्जिष्यामः

गर्ज(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गर्ज्यात् गर्ज्यास्ताम् गर्ज्यासुः
गर्ज्याः गर्ज्यास्तम् गर्ज्यास्त
गर्ज्यासम् गर्ज्यास्व गर्ज्यास्म

गर्ज(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अगर्जीत् अगर्जिष्टाम् अगर्जिषुः
अगर्जीः अगर्जिष्टम् अगर्जिष्ट
अगर्जिषम् अगर्जिष्व अगर्जिष्म

गर्ज(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगर्जिष्यत् अगर्जिष्यताम् अगर्जिष्यन्
अगर्जिष्यः अगर्जिष्यतम् अगर्जिष्यत
अगर्जिष्यम् अगर्जिष्याव अगर्जिष्याम

गर्द(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
गर्दति गर्दतः गर्दन्ति
गर्दसि गर्दथः गर्दथ
गर्दामि गर्दावः गर्दामः

गर्द(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गर्दतु गर्दताम् गर्दन्तु
गर्द गर्दतम् गर्दत
गर्दानि गर्दाव गर्दाम

गर्द(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगर्दत् अगर्दताम् अगर्थन्
अगर्दः अगर्दतम् अगर्दत
अगर्दम् अगर्दाव अगर्दाम

गर्द(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गर्देत् गर्देताम् गर्देयुः
गर्देः गर्देतम् गर्देत
गर्देयम् गर्देव गर्देम

गर्द(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जगर्द जगर्दतुः जगर्दुः
जगर्दिथ जगर्दथुः जगर्द
जगर्द जगर्दिव जगर्दिम

गर्द(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गर्दिता गर्दितारौ गर्दितारः
गर्दितासि गर्दितास्थः गर्दितास्थ
गर्दितास्मि गर्दितास्वः गर्दितास्मः

गर्द(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गर्दिष्यति गर्दिष्यतः गर्दिष्यन्ति
गर्दिष्यसि गर्दिष्यथः गर्दिष्यथ
गर्दिष्यामि गर्दिष्यावः गर्दिष्यामः

गर्द(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गर्द्यात् गर्द्यास्ताम् गर्द्यासुः
गर्द्याः गर्द्यास्तम् गर्द्यास्त
गर्द्यासम् गर्द्यास्व गर्द्यास्म

गर्द(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अगर्दीत् अगर्दिष्टाम् अगर्दिषुः
अगर्दीः अगर्दिष्टम् अगर्दिष्ट
अगर्दिषम् अगर्दिष्व अगर्दिष्म

गर्द(शब्दे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगर्दिष्यत् अगर्दिष्यताम् अगर्दिष्यन्
अगर्दिष्यः अगर्दिष्यतम् अगर्दिष्यत
अगर्दिष्यम् अगर्दिष्याव अगर्दिष्याम

ग्रन्थ(सन्दर्भे,क्र्यादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रथ्नाति ग्रथ्नीतः ग्रथ्नन्ति
ग्रथ्नासि ग्रथ्नीथः ग्रथ्नीथ
ग्रथ्नामि ग्रथ्नीवः ग्रथ्नीमः

ग्रन्थ(सन्दर्भे,क्र्यादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रथ्नातु ग्रथ्नीताम् ग्रथ्नन्तु
ग्रथ्नीहि ग्रथ्नीतम् ग्रथ्नीत
ग्रथ्नानि ग्रथ्नाव ग्रथ्नाम

ग्रन्थ(सन्दर्भे,क्र्यादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रथ्नात् अग्रथ्नीताम् अग्रथ्नन्
अग्रथ्नाः अग्रथ्नीतम् अग्रथ्नीत
अग्रथ्नाम् अग्रथ्नीव अग्रथ्नीम

ग्रन्थ(सन्दर्भे,क्र्यादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ग्रथ्नीयात् ग्रथ्नीयाताम् ग्रथ्नीयुः
ग्रथ्नीयाः ग्रथ्नीयातम् ग्रथ्नीयात
ग्रथ्नीयाम् ग्रथ्नीयाव ग्रथ्नीयाम

ग्रन्थ(सन्दर्भे,क्र्यादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जग्रन्थ जग्रन्थतुः जग्रन्थुः
जग्रन्थिथ जग्रन्थथुः जग्रन्थ
जग्रन्थ जग्रन्थिव जग्रन्थिम

ग्रन्थ(सन्दर्भे,क्र्यादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थिता ग्रन्थितारौ ग्रन्थितारः
ग्रन्थितासि ग्रन्थितास्थः ग्रन्थितास्थ
ग्रन्थितास्मि ग्रन्थितास्वः ग्रन्थितास्मः

ग्रन्थ(सन्दर्भे,क्र्यादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थिष्यति ग्रन्थिष्यतः ग्रन्थिष्यन्ति
ग्रन्थिष्यसि ग्रन्थिष्यथः ग्रन्थिष्यथ
ग्रन्थिष्यामि ग्रन्थिष्यावः ग्रन्थिष्यामः

ग्रन्थ(सन्दर्भे,क्र्यादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ग्रथ्यात् ग्रथ्यास्ताम् ग्रथ्यासुः
ग्रथ्याः ग्रथ्यास्तम् ग्रथ्यास्त
ग्रथ्यासम् ग्रथ्यास्व ग्रथ्यास्म

ग्रन्थ(सन्दर्भे,क्र्यादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रन्थीत् अग्रन्थिष्टाम् अग्रन्थिषुः
अग्रन्थीः अग्रन्थिष्टम् अग्रन्थिष्ट
अग्रन्थिषम् अग्रन्थिष्व अग्रन्थिष्म

ग्रन्थ(सन्दर्भे,क्र्यादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रन्थिष्यत् अग्रन्थिष्यताम् अग्रन्थिष्यन्
अग्रन्थिष्यः अग्रन्थिष्यतम् अग्रन्थिष्यत
अग्रन्थिष्यम् अग्रन्थिष्याव अग्रन्थिष्याम

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थयति ग्रन्थयतः ग्रन्थयन्ति
ग्रन्थयसि ग्रन्थयथः ग्रन्थयथ
ग्रन्थयामि ग्रन्थयावः ग्रन्थयामः

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थयतु ग्रन्थयताम् ग्रन्थयन्तु
ग्रन्थय ग्रन्थयतम् ग्रन्थयत
ग्रन्थयानि ग्रन्थयाव ग्रन्थयाम

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रन्थयत् अग्रन्थयताम् अग्रन्थयन्
अग्रन्थयः अग्रन्थयतम् अग्रन्थयत
अग्रन्थयम् अग्रन्थयाव अग्रन्थयाम

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थयेत् ग्रन्थयेताम् ग्रन्थयेयुः
ग्रन्थयेः ग्रन्थयेतम् ग्रन्थयेत
ग्रन्थयेयम् ग्रन्थयेव ग्रन्थयेम

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थयाञ्चकार ग्रन्थयाञ्चक्रतुः ग्रन्थयाञ्चक्रुः
ग्रन्थयाञ्चकर्थ ग्रन्थयाञ्चक्रथुः ग्रन्थयाञ्चक्र
ग्रन्थयाञ्चकार ग्रन्थयाञ्चकृव ग्रन्थयाञ्चकृम

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थयिता ग्रन्थयितारौ ग्रन्थयितारः
ग्रन्थयितासि ग्रन्थयितास्थः ग्रन्थयितास्थ
ग्रन्थयितास्मि ग्रन्थयितास्वः ग्रन्थयितास्मः

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थयिष्यति ग्रन्थयिष्यतः ग्रन्थयिष्यन्ति
ग्रन्थयिष्यसि ग्रन्थयिष्यथः ग्रन्थयिष्यथ
ग्रन्थयिष्यामि ग्रन्थयिष्यावः ग्रन्थयिष्यामः

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थ्यात् ग्रन्थ्यास्ताम् ग्रन्थ्यासुः
ग्रन्थ्याः ग्रन्थ्यास्तम् ग्रन्थ्यास्त
ग्रन्थ्यासम् ग्रन्थ्यास्व ग्रन्थ्यास्म

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजग्रन्थत् अजग्रन्थताम् अजग्रन्थन्
अजग्रन्थः अजग्रन्थतम् अजग्रन्थत
अजग्रन्थम् अजग्रन्थाव अजग्रन्थाम

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रन्थयिष्यत् अग्रन्थयिष्यताम् अग्रन्थयिष्यन्
अग्रन्थयिष्यः अग्रन्थयिष्यतम् अग्रन्थयिष्यत
अग्रन्थयिष्यम् अग्रन्थयिष्याव अग्रन्थयिष्याम

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थयते ग्रन्थयेते ग्रन्थयन्ते
ग्रन्थयसे ग्रन्थयेथे ग्रन्थयध्वे
ग्रन्थये ग्रन्थयावहे ग्रन्थयामहे

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थयताम् ग्रन्थयेताम् ग्रन्थयन्ताम्
ग्रन्थयस्व ग्रन्थयेथस्व ग्रन्थयध्वम्
ग्रन्थयै ग्रन्थयावहै ग्रन्थयामहै

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रन्थयत अग्रन्थयेताम् अग्रन्थयन्त
अग्रन्थयथाः अग्रन्थयेथाम् अग्रन्थयध्वम्
अग्रन्थये अग्रन्थयावहि अग्रन्थयामहि

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थयेत ग्रन्थयेयाताम् ग्रन्थयेरन्
ग्रन्थयेथाः ग्रन्थयेयाथाम् ग्रन्थयेध्वम्
ग्रन्थयेय ग्रन्थयेवहि ग्रन्थयेमहि

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थयाञ्चक्रे ग्रन्थयाञ्चक्राते ग्रन्थयाञ्चक्रिरे
ग्रन्थयाञ्चकृषे ग्रन्थयाञ्चक्राथे ग्रन्थयाञ्चकृढ्वे
ग्रन्थयाञ्चक्रे ग्रन्थयाञ्चकृवहे ग्रन्थयाञ्चकृमहे

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थयिता ग्रन्थयितारौ ग्रन्थयितारः
ग्रन्थयितासे ग्रन्थयितासाथे ग्रन्थयिताध्वे
ग्रन्थयिताहे ग्रन्थयितास्वहे ग्रन्थयितास्महे

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थयिष्यते ग्रन्थयिष्येते ग्रन्थयिष्यन्ते
ग्रन्थयिष्यसे ग्रन्थयिष्येथे ग्रन्थयिष्यध्वे
ग्रन्थयिष्ये ग्रन्थयिष्यावहे ग्रन्थयिष्यामहे

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ग्रन्थयिषीष्ट ग्रन्थयिषीयास्ताम् ग्रन्थयिषीरन्
ग्रन्थयिषीष्ठाः ग्रन्थयिषीयास्थाम् ग्रन्थयिषीध्वम्
ग्रन्थयिषीय ग्रन्थयिषीवहि ग्रन्थयिषीमहि

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजग्रन्थत अजग्रन्थेताम् अजग्रन्थन्त
अजग्रन्थथाः अजग्रन्थेथाम् अजग्रन्थध्वम्
अजग्रन्थे अजग्रन्थावहि अजग्रन्थामहि

ग्रन्थ(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रन्थयिष्यत अग्रन्थयिष्येताम् अग्रन्थयिष्यन्त
अग्रन्थयिष्यथाः अग्रन्थयिष्येथाम् अग्रन्थयिष्यध्वम्
अग्रन्थयिष्ये अग्रन्थयिष्यावहि अग्रन्थयिष्यामहि

गर्व(दर्पे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
गर्वति गर्वतः गर्वन्ति
गर्वसि गर्वथः गर्वथ
गर्वामि गर्वावः गर्वामः

गर्व(दर्पे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गर्वतु गर्वताम् गर्वन्तु
गर्व गर्वतम् गर्वत
गर्वाणि गर्वाव गर्वाम

गर्व(दर्पे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगर्वत् अगर्वताम् अगर्वन्
अगर्वः अगर्वतम् अगर्वत
अगर्वम् अगर्वाव अगर्वाम

गर्व(दर्पे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गर्वेत् गर्वेताम् गर्वेयुः
गर्वेः गर्वेतम् गर्वेत
गर्वेयम् गर्वेव गर्वेम

गर्व(दर्पे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जगर्व जगर्वतुः जगर्वुः
जगर्विथ जगर्वथुः जगर्व
जगर्व जगर्विव जगर्विम

गर्व(दर्पे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गर्विता गर्वितारौ गर्वितारः
गर्वितासि गर्वितास्थः गर्वितास्थ
गर्वितास्मि गर्वितास्वः गर्वितास्मः

गर्व(दर्पे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गर्विष्यति गर्विष्यतः गर्विष्यन्ति
गर्विष्यसि गर्विष्यथः गर्विष्यथ
गर्विष्यामि गर्विष्यावः गर्विष्यामः

गर्व(दर्पे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गर्व्यात् गर्व्यास्ताम् गर्व्यासुः
गर्व्याः गर्व्यास्तम् गर्व्यास्त
गर्व्यासम् गर्व्यास्व गर्व्यास्म

गर्व(दर्पे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अगर्वीत् अगर्विष्टाम् अगर्विषुः
अगर्वीः अगर्विष्टम् अगर्विष्ट
अगर्विषम् अगर्विष्व अगर्विष्म

गर्व(दर्पे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगर्विष्यत् अगर्विष्यताम् अगर्विष्यन्
अगर्विष्यः अगर्विष्यतम् अगर्विष्यत
अगर्विष्यम् अगर्विष्याव अगर्विष्याम

ग्रसु(अदने,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रसते ग्रसेते ग्रसन्ते
ग्रससे ग्रसेथे ग्रसध्वे
ग्रसे ग्रसावहे ग्रसामहे

ग्रसु(अदने,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रसताम् ग्रसेताम् ग्रसन्ताम्
ग्रसस्व ग्रसेथाम् ग्रसध्वम्
ग्रसै ग्रसावहै ग्रसामहै

ग्रसु(अदने,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रसत अग्रसेताम् अग्रसन्त
अग्रसथाः अग्रसेथाम् अग्रसध्वम्
अग्रसे अग्रसावहि अग्रसामहि

ग्रसु(अदने,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ग्रसेत ग्रसेयाताम् ग्रसेरन्
ग्रसेथाः ग्रसेयाथाम् ग्रसेध्वम्
ग्रसेय ग्रसेवहि ग्रसेमहि

ग्रसु(अदने,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जग्रसे जग्रसाते जग्रसिरे
जग्रसिषे जग्रसाथे जग्रसिध्वे
जग्रसे जग्रसिवहे जग्रसिमहे

ग्रसु(अदने,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रसिता ग्रसितारौ ग्रसितारः
ग्रसितासे ग्रसितासाथे ग्रसिताध्वे
ग्रसिताहे ग्रसितास्वहे ग्रसितास्महे

ग्रसु(अदने,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रसिष्यते ग्रसिष्येते ग्रसिष्यन्ते
ग्रसिष्यसे ग्रसिष्येथे ग्रसिष्यध्वे
ग्रसिष्ये ग्रसिष्यावहे ग्रसिष्यामहे

ग्रसु(अदने,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ग्रसिषीष्ट ग्रसिषीयास्ताम् ग्रसिषीरन्
ग्रसिषीष्ठाः ग्रसिषीयास्थाम् ग्रसिषीध्वम्
ग्रसिषीय ग्रसिषीवहि ग्रसिषीमहि

ग्रसु(अदने,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रसिष्ट अग्रसिषाताम् अग्रसिषत
अग्रसिष्ठाः अग्रसिषाथाम् अग्रसिढ्वम्
अग्रसिषि अग्रसिष्वहि अग्रसिष्महि

ग्रसु(अदने,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रसिष्यत अग्रसिष्येताम् अग्रसिष्यन्त
अग्रसिष्यथाः अग्रसिष्येथाम् अग्रसिष्यध्वम्
अग्रसिष्ये अग्रसिष्यावहि अग्रसिष्यामहि

गर्ह(कुत्सायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
गर्हते गर्हेते गर्हन्ते
गर्हसे गर्हेथे गर्हध्वे
गर्हे गर्हावहे गर्हामहे

गर्ह(कुत्सायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गर्हताम् गर्हेताम् गर्हन्ताम्
गर्हस्व गर्हेथाम् गर्हध्वम्
गर्है गर्हावहै गर्हामहै

गर्ह(कुत्सायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगर्हत अगर्हेताम् अगर्हन्त
अगर्हथाः अगर्हेथाम् अगर्हध्वम्
अगर्हे अगर्हावहि अगर्हामहि

गर्ह(कुत्सायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गर्हेत गर्हेयाताम् गर्हेरन्
गर्हेथाः गर्हेयाथाम् गर्हेध्वम्
गर्हेय गर्हेवहि गर्हेमहि

गर्ह(कुत्सायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जगर्हे जगर्हाते जगर्हिरे
जगर्हिषे जगर्हाथे जगर्हिढ्वे
जगर्हे जगर्हिवहे जगर्हिमहे

गर्ह(कुत्सायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गर्हिता गर्हितारौ गर्हितारः
गर्हितासे गर्हितासाथे गर्हिताध्वे
गर्हिताहे गर्हितास्वहे गर्हितास्महे

गर्ह(कुत्सायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गर्हिष्यते गर्हिष्येते गर्हिष्यन्ते
गर्हिष्यसे गर्हिष्येथे गर्हिष्यध्वे
गर्हिष्ये गर्हिष्यावहे गर्हिष्यामहे

गर्ह(कुत्सायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गर्हिषीष्ट गर्हिषीयास्ताम् गर्हिषीरन्
गर्हिषीष्ठाः गर्हिषीयास्थाम् गर्हिषीध्वम्
गर्हिषीय गर्हिषीवहि गर्हिषीमहि

गर्ह(कुत्सायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अगर्हिष्ट अगर्हिषाताम् अगर्हिषत
अगर्हिष्ठाः अगर्हिषाथाम् अगर्हिढ्वम्
अगर्हिषि अगर्हिष्वहि अगर्हिष्महि

गर्ह(कुत्सायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगर्हिष्यत अगर्हिष्येताम् अगर्हिष्यन्त
अगर्हिष्यथाः अगर्हिष्येथाम् अगर्हिष्यध्वम्
अगर्हिष्ये अगर्हिष्यावहि अगर्हिष्यामहि

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति
गृह्णासि गृह्णीथः गृह्णीथ
गृह्णामि गृह्णीवः गृह्णीमः

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गृह्णातु गृह्णीताम् गृह्णन्तु
गृहाण गृह्णीतम् गृह्णीत
गृह्णानि गृह्णाव गृह्णाम

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगृह्णात् अगृह्णीताम् अगृह्णन्
अगृह्णाः अगृह्णीतम् अगृह्णीत
अगृह्णाम् अगृह्णीव अगृह्णीम

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गृह्णीयात् गृह्णीयाताम् गृह्णीयुः
गृह्णीयाः गृह्णीयातम् गृह्णीयात
गृह्णीयाम् गृह्णीयाव गृह्णीयाम

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जग्राह जगृहतुः जगृहुः
जग्रहिथ जगृहथुः जगृह
जग्राह जगृहिव जगृहिम

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रहीता ग्रहीतारौ ग्रहीतारः
ग्रहीतासि ग्रहीतास्थः ग्रहीतास्थ
ग्रहीतास्मि ग्रहीतास्वः ग्रहीतास्मः

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रहीष्यति ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यन्ति
ग्रहीष्यसि ग्रहीष्यथः ग्रहीष्यथ
ग्रहीष्यामि ग्रहीष्यावः ग्रहीष्यामः

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गृह्यात् गृह्यास्ताम् गृह्यासुः
गृह्याः गृह्यास्तम् गृह्यास्त
गृह्यासम् गृह्यास्व गृह्यास्म

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रहीत् अग्रहीष्टाम् अग्रहीषुः
अग्रहीः अग्रहीष्टम् अग्रहीष्ट
अग्रहीषम् अग्रहीष्व अग्रहीष्म

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रहीष्यत् अग्रहीष्यताम् अग्रहीष्यन्
अग्रहीष्यः अग्रहीष्यतम् अग्रहीष्यत
अग्रहीष्यम् अग्रहीष्याव अग्रहीष्याम

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
गृह्नीते गृह्णाते गृह्णते
गृह्नीषे गृह्णाथे गृह्नीध्वे
गृह्णे गृह्नीवहे गृह्नीमहे

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गृह्नीताम् गृह्णाताम् गृह्णताम्
गृह्नीष्व गृह्णाथस्व गृह्नीध्वम्
गृह्णै गृह्णावहै गृह्णामहै

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगृह्णीत अगृह्णाताम् अगृह्णत
अगृह्णीथाः अगृह्णाथाम् अगृह्णीध्वम्
अगृह्णि अगृह्णीवहि अगृह्णीमहि

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गृह्णीत गृह्णीयाताम् गृह्णीरन्
गृह्णीथाः गृह्णीयाथाम् गृह्णीध्वम्
गृह्णीय गृह्णीवहि गृह्णीमहि

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जगृहे जगृहाते जगृहिरे
जगृहिषे जगृहाथे जगृहिध्वे
जगृहे जगृहिवहे जगृहिमहे

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रहीता ग्रहीतारौ ग्रहीतारः
ग्रहीतासे ग्रहीतासाथे ग्रहीताध्वे
ग्रहीताहे ग्रहीतास्वहे ग्रहीतास्महे

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ग्रहीष्यते ग्रहीष्येते ग्रहीष्यन्ते
ग्रहीष्यसे ग्रहीष्येथे ग्रहीष्यध्वे
ग्रहीष्ये ग्रहीष्यावहे ग्रहीष्यामहे

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ग्रहीषीष्ट ग्रहीषीयास्ताम् ग्रहीषीरन्
ग्रहीषीष्ठाः ग्रहीषीयास्थाम् ग्रहीषीढ्वम्
ग्रहीषीय ग्रहीषीवहि ग्रहीषीमहि

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रहीष्ट अग्रहीषाताम् अग्रहीषत
अग्रहीष्ठाः अग्रहीषाथाम् अग्रहीध्वम्
अग्रहीषि अग्रहीष्वहि अग्रहीष्महि

ग्रह(उपादाने,क्र्यादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रहीष्यत अग्रहीष्येताम् अग्रहीष्यन्त
अग्रहीष्यथाः अग्रहीष्येथाम् अग्रहीष्यध्वम्
अग्रहीष्ये अग्रहीष्यावहि अग्रहीष्यामहि

ग्लै(हर्षक्षये,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
ग्लायति ग्लायतः ग्लायन्ति
ग्लायसि ग्लायथः ग्लायथ
ग्लायामि ग्लायावः ग्लायामः

ग्लै(हर्षक्षये,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ग्लायतु ग्लायताम् ग्लायन्तु
ग्लाय ग्लायतम् ग्लायत
ग्लायानि ग्लायाव ग्लायाम

ग्लै(हर्षक्षये,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्लायत् अग्लायताम् अग्लायन्
अग्लायः अग्लायतम् अग्लायत
अग्लायम् अग्लायाव अग्लायाम

ग्लै(हर्षक्षये,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ग्लायेत् ग्लायेताम् ग्लायेयुः
ग्लायेः ग्लायेतम् ग्लायेत
ग्लायेयम् ग्लायेव ग्लायेम

ग्लै(हर्षक्षये,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जग्लौ जग्लतुः जग्लुः
जग्लिथ जग्लथुः जग्ल
जग्लौ जग्लिव जग्लिम

ग्लै(हर्षक्षये,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ग्लाता ग्लातारौ ग्लातारः
ग्लातासि ग्लातास्थः ग्लातास्थ
ग्लातास्मि ग्लातास्वः ग्लातास्मः

ग्लै(हर्षक्षये,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ग्लास्यति ग्लास्यतः ग्लास्यन्ति
ग्लास्यसि ग्लास्यथः ग्लास्यथ
ग्लास्यामि ग्लास्यावः ग्लास्यामः

ग्लै(हर्षक्षये,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ग्लेयात् ग्लेयास्ताम् ग्लेयासुः
ग्लेयाः ग्लेयास्तम् ग्लेयास्त
ग्लेयासम् ग्लेयास्व ग्लेयास्म

ग्लै(हर्षक्षये,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्लासीत् अग्लासिष्टाम् अग्लासिषुः
अग्लासीः अग्लासिष्टम् अग्लासिष्ट
अग्लासिषम् अग्लासिष्व अग्लासिष्म

ग्लै(हर्षक्षये,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्लास्यत् अग्लास्यताम् अग्लास्यन्
अग्लास्यः अग्लास्यतम् अग्लास्यत
अग्लास्यम् अग्लास्याव अग्लास्याम

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
गवेषयति गवेषयतः गवेषयन्ति
गवेषयसि गवेषयथः गवेषयथ
गवेषयामि गवेषयावः गवेषयामः

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गवेषयतु गवेषयताम् गवेषयन्तु
गवेषय गवेषयतम् गवेषयत
गवेषयानि गवेषयाव गवेषयाम

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगवेषयत् अगवेषयताम् अगवेषयन्
अगवेषयः अगवेषयतम् अगवेषयत
अगवेषयम् अगवेषयाव अगवेषयाम

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गवेषयेत् गवेषयेताम् गवेषयेयुः
गवेषयेः गवेषयेतम् गवेषयेत
गवेषयेयम् गवेषयेव गवेषयेम

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
गवेषयाञ्चकार गवेषयाञ्चक्रतुः गवेषयाञ्चक्रुः
गवेषयाञ्चकर्थ गवेषयाञ्चक्रथुः गवेषयाञ्चक्र
गवेषयाञ्चकार गवेषयाञ्चकृव गवेषयाञ्चकृम

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गवेषयिता गवेषयितारौ गवेषयितारः
गवेषयितासि गवेषयितास्थः गवेषयितास्थ
गवेषयितास्मि गवेषयितास्वः गवेषयितास्मः

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गवेषयिष्यति गवेषयिष्यतः गवेषयिष्यन्ति
गवेषयिष्यसि गवेषयिष्यथः गवेषयिष्यथ
गवेषयिष्यामि गवेषयिष्यावः गवेषयिष्यामः

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गवेष्यात् गवेष्यास्ताम् गवेष्यासुः
गवेष्याः गवेष्यास्तम् गवेष्यास्त
गवेष्यासम् गवेष्यास्व गवेष्यास्म

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजगवेषत् अजगवेषताम् अजगवेषन्
अजगवेषः अजगवेषतम् अजगवेषत
अजगवेषम् अजगवेषाव अजगवेषाम

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगवेषयिष्यत् अगवेषयिष्यताम् अगवेषयिष्यन्
अगवेषयिष्यः अगवेषयिष्यतम् अगवेषयिष्यत
अगवेषयिष्यम् अगवेषयिष्याव अगवेषयिष्याम

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
गवेषयते गवेषयेते गवेषयन्ते
गवेषयसे गवेषयेथे गवेषयध्वे
गवेषये गवेषयावहे गवेषयामहे

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गवेषयताम् गवेषयेताम् गवेषयन्ताम्
गवेषयस्व गवेषयेथस्व गवेषयध्वम्
गवेषयै गवेषयावहै गवेषयामहै

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगवेषयत अगवेषयेताम् अगवेषयन्त
अगवेषयथाः अगवेषयेथाम् अगवेषयध्वम्
अगवेषये अगवेषयावहि अगवेषयामहि

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गवेषयेत गवेषयेयाताम् गवेषयेरन्
गवेषयेथाः गवेषयेयाथाम् गवेषयेध्वम्
गवेषयेय गवेषयेवहि गवेषयेमहि

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
गवेषयाञ्चक्रे गवेषयाञ्चक्राते गवेषयाञ्चक्रिरे
गवेषयाञ्चकृषे गवेषयाञ्चक्राथे गवेषयाञ्चकृढ्वे
गवेषयाञ्चक्रे गवेषयाञ्चकृवहे गवेषयाञ्चकृमहे

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गवेषयिता गवेषयितारौ गवेषयितारः
गवेषयितासे गवेषयितासाथे गवेषयिताध्वे
गवेषयिताहे गवेषयितास्वहे गवेषयितास्महे

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गवेषयिष्यते गवेषयिष्येते गवेषयिष्यन्ते
गवेषयिष्यसे गवेषयिष्येथे गवेषयिष्यध्वे
गवेषयिष्ये गवेषयिष्यावहे गवेषयिष्यामहे

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गवेषयिषीष्ट गवेषयिषीयास्ताम् गवेषयिषीरन्
गवेषयिषीष्ठाः गवेषयिषीयास्थाम् गवेषयिषीध्वम्
गवेषयिषीय गवेषयिषीवहि गवेषयिषीमहि

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजगवेषत अजगवेषेताम् अजगवेषन्त
अजगवेषथाः अजगवेषेथाम् अजगवेषध्वम्
अजगवेषे अजगवेषावहि अजगवेषामहि

गवेष(मार्गणे,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगवेषयिष्यत अगवेषयिष्येताम् अगवेषयिष्यन्त
अगवेषयिष्यथाः अगवेषयिष्येथाम् अगवेषयिष्यध्वम्
अगवेषयिष्ये अगवेषयिष्यावहि अगवेषयिष्यामहि

गृहू(ग्रहणे,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
गर्हते गर्हेते गर्हन्ते
गर्हसे गर्हथे गर्हध्वे
गर्हे गर्हावहे गर्हामहे

गृहू(ग्रहणे,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गर्हताम् गर्हेताम् गर्हन्ताम्
गर्हस्व गर्हेथाम् गर्हध्वम्
गर्है गर्हावहै गर्हामहै

गृहू(ग्रहणे,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अग्रहत अग्रहेताम् अग्रहन्त
अग्रहथाः अग्रहेथाम् अग्रहध्वम्
अग्रहे अग्रहावहि अग्रहामहि

गृहू(ग्रहणे,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ग्रहेत ग्रहेयाताम् ग्रहेरन्
ग्रहेथाः ग्रहेयाथाम् ग्रहेध्वम्
ग्रहेय ग्रहेवहि ग्रहेमहि

गृहू(ग्रहणे,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जगृहे जगृहाते जगृहिरे
जगृहिषे जगृहाथे जगृहिढ्वे
जगृहे जगृहृवहे जगृहिमहे

गृहू(ग्रहणे,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गर्हिता गर्हितारौ गर्हितारः
गर्हितासे गर्हितासाथे गर्हिताध्वे
गर्हिताहे गर्हितास्वहे गर्हितास्महे

गृहू(ग्रहणे,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गर्हिष्यते गर्हिष्येते गर्हिष्यन्ते
गर्हिष्यसे गर्हिष्येथे गर्हिष्यध्वे
गर्हिष्ये गर्हिष्यावहे गर्हिष्यामहे

गृहू(ग्रहणे,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गर्हिषीष्ट गर्हिषीयास्ताम् गर्हिषीरन्
गर्हिषीष्ठाः गर्हिषीयास्थाम् गर्हिषीध्वम्
गर्हिषीय गर्हिषीवहि गर्हिषीमहि

गृहू(ग्रहणे,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अगर्हिष्ट अगर्हिषाताम् अगर्हिषत
अगर्हिष्ठाः अगर्हिषाथाम् अगर्हिध्वम्
अगर्हिषि अगर्हिष्वहि अगर्हिष्महि

गृहू(ग्रहणे,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगर्हिष्यत अगर्हिष्येताम् अगर्हिष्यन्त
अगर्हिष्यथाः अगर्हिष्येथाम् अगर्हिष्यध्वम्
अगर्हिष्ये अगर्हिष्यावहि अगर्हिष्यामहि

गाधृ(प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
गाधते गाधेते गाधन्ते
गाधसे गाधेथे गाधध्वे
गाधे गाधावहे गाधामहे

गाधृ(प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गाधताम् गाधेताम् गाधन्ताम्
गाधस्व गाधेथाम् गाधध्वम्
गाधै गाधावहै गाधामहै

गाधृ(प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगाधत अगाधेताम् अगाधन्त
अगाधथाः अगाधेथाम् अगाधध्वम्
अगाधे अगाधावहि अगाधामहि

गाधृ(प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गाधेत गाधेयाताम् गाधेरन्
गाधेथाः गाधेयाथाम् गाधेध्वम्
गाधेय गाधेवहि गाधेमहि

गाधृ(प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जगाधे जगाधाते जगाधिरे
जगाधिषे जगाधाथे जगाधिध्वे
जगाधे जगाधिवहे जगाधिमहे

गाधृ(प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गाधिता गाधितारौ गाधितारः
गाधितासे गाधितासाथे गाधिताध्वे
गाधिताहे गाधितास्वहे गाधितास्महे

गाधृ(प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गाधिष्यते गाधिष्येते गाधिष्यन्ते
गाधिष्यसे गाधिष्येथे गाधिष्यध्वे
गाधिष्ये गाधिष्यावहे गाधिष्यामहे

गाधृ(प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गाधिषीष्ट गाधिषीयास्ताम् गाधिषीरन्
गाधिषीष्ठाः गाधिषीयास्थाम् गाधिषीध्वम्
गाधिषीय गाधिषीवहि गाधिषीमहि

गाधृ(प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अगाधिष्ट अगाधिषाताम् अगाधिषत
अगाधिष्ठाः अगाधिषाथाम् अगाधिध्वम्
अगाधिषि अगाधिष्वहि अगाधिष्महि

गाधृ(प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगाधिष्यत अगाधिष्येताम् अगाधिष्यन्त
अगाधिष्यथाः अगाधिष्येथाम् अगाधिष्यध्वम्
अगाधिष्ये अगाधिष्यावहि अगाधिष्यामहि

गाहू(विलोडने,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
गाहते गाहेते गाहन्ते
गाहसे गाहेथे गाहध्वे
गाहे गाहावहे गाहामहे

गाहू(विलोडने,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
गाहताम् गाहेताम् गाहन्ताम्
गाहस्व गाहेथाम् गाहध्वम्
गाहै गाहावहै गाहामहै

गाहू(विलोडने,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अगाहत अगाहेताम् अगाहन्त
अगाहथाः अगाहेथाम् अगाहध्वम्
अगाहे अगाहावहि अगाहामहि

गाहू(विलोडने,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
गाहेत गाहेयाताम् गाहेरन्
गाहेथाः गाहेयाथाम् गाहेध्वम्
गाहेय गाहेवहि गाहेमहि

गाहू(विलोडने,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जगाहे जगाहाते जगाहिरे
जगाहिषे जगाहाथे जगाहिध्वे
जगाहे जगाहिवहे जगाहिमहे

गाहू(विलोडने,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
गाहिता गाहितारौ गाहितारः
गाहितासे गाहितासाथे गाहिताध्वे
गाहिताहे गाहितास्वहे गाहितास्महे

गाहू(विलोडने,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
गाहिष्यते गाहिष्येते गाहिष्यन्ते
गाहिष्यसे गाहिष्येथे गाहिष्यध्वे
गाहिष्ये गाहिष्यावहे गाहिष्यामहे

गाहू(विलोडने,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
गाहिषीष्ट गाहिषीयास्ताम् गाहिषीरन्
गाहिषीष्ठाः गाहिषीयास्थाम् गाहिषीध्वम्
गाहिषीय गाहिषीवहि गाहिषीमहि

गाहू(विलोडने,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अगाहिष्ट अगाहिषाताम् अगाहिषत
अगाहिष्ठाः अगाहिषाथाम् अगाहिध्वम्
अगाहिषि अगाहिष्वहि अगाहिष्महि

गाहू(विलोडने,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अगाहिष्यत अगाहिष्येताम् अगाहिष्यन्त
अगाहिष्यथाः अगाहिष्येथाम् अगाहिष्यध्वम्
अगाहिष्ये अगाहिष्यावहि अगाहिष्यामहि

घट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
घटते घटेते घटन्ते
घटसे घटेथे घटध्वे
घटे घटावहे घटामहे

घट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
घटताम् घटेताम् घटन्ताम्
घटस्व घटेथाम् घटध्वम्
घटै घटावहै घटामहै

घट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अघटत अघटेताम् अघटन्त
अघटथाः अघटेथाम् अघटध्वम्
अघटे अघटावहि अघटामहि

घट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
घटेत घटेयाताम् घटेरन्
घटेथाः घटेयाथाम् घटेध्वम्
घटेय घटेवहि घटेमहि

घट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जघटे जघटाते जघटिरे
जघटिषे जघटाथे जघटिध्वे
जघटे जघटिवहे जघटिमहे

घट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
घटिता घटितारौ घटितारः
घटितासे घटितासाथे घुटिताध्वे
घटिताहे घटितास्वहे घटितास्महे

घट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
घटिष्यते घटिष्येते घटिष्यन्ते
घटिष्यसे घटिष्येथे घटिष्यध्वे
घटिष्ये घटिष्यावहे घटिष्यामहे

घट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
घटिषीष्ट घटिषीयास्ताम् घटिषीरन्
घटिषीष्ठाः घटिषीयास्थाम् घटिषीध्वम्
घटिषीय घटिषीवहि घटिषीमहि

घट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अघटिष्ट अघटिषाताम् अघटिषत
अघटिष्ठाः अघटिषाथाम् अघटिध्वम्
अघटिषि अघटिष्वहि अघटिष्महि

घट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अघटिष्यत अघटिष्येताम् अघटिष्यन्त
अघटिष्यथाः अघटिष्येथाम् अघटिष्यध्वम्
अघटिष्ये अघटिष्यावहि अघटिष्यामहि

घट्ट(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
घट्टते घट्टेते घट्टन्ते
घट्टसे घट्टेथे घट्टध्वे
घट्टे घट्टावहे घट्टामहे

घट्ट(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
घट्टताम् घट्टेताम् घट्टन्ताम्
घट्टस्व घट्टेथाम् घट्टध्वम्
घट्टै घट्टावहै घट्टामहै

घट्ट(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अघट्टत अघट्टेताम् अघट्टन्त
अघट्टथाः अघट्टेथाम् अघट्टध्वम्
अघट्टे अघट्टावहि अघट्टामहि

घट्ट(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
घट्टेत घट्टेयाताम् घट्टेरन्
घट्टेथाः घट्टेयाथाम् घट्टेध्वम्
घट्टेय घट्टेवहि घट्टेमहि

घट्ट(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जघट्टे जघट्टाते जघट्टिरे
जघट्टिषे जघट्टाथे जघट्टिध्वे
जघट्टे जघट्टिवहे जघट्टिमहे

घट्ट(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
घट्टिता घट्टितारौ घट्टितारः
घट्टितासे घट्टितासाथे घट्टिताध्वे
घट्टिताहे घट्टितास्वहे घट्टितास्महे

घट्ट(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
घट्टिष्यते घट्टिष्येते घट्टिष्यन्ते
घट्टिष्यसे घट्टिष्येथे घट्टिष्यध्वे
घट्टिष्ये घट्टिष्यावहे घट्टिष्यामहे

घट्ट(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
घट्टिषीष्ट घट्टिषीयास्ताम् घट्टिषीरन्
घट्टिषीष्ठाः घट्टिषीयास्थाम् घट्टिषीध्वम्
घट्टिषीय घट्टिषीवहि घट्टिषीमहि

घट्ट(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अघट्टिष्ट अघट्टिषाताम् अघट्टिषत
अघट्टिष्ठाः अघट्टिषाथाम् अघट्टिध्वम्
अघट्टिषि अघट्टिष्वहि अघट्टिष्महि

घट्ट(चलने,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अघट्टिष्यत अघट्टिष्येताम् अघट्टिष्यन्त
अघट्टिष्यथाः अघट्टिष्येथाम् अघट्टिष्यध्वम्
अघट्टिष्ये अघट्टिष्यावहि अघट्टिष्यामहि

घूर्ण(भ्रमणे,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
घूर्णते घूर्णेते घूर्णन्ते
घूर्णसे घूर्णेथे घूर्णध्वे
घूर्णे घूर्णावहे घूर्णामहे

घूर्ण(भ्रमणे,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
घूर्णताम् घूर्णेताम् घूर्णन्ताम्
घूर्णस्व घूर्णेथाम् घूर्णध्वम्
घूर्णै घूर्णावहै घूर्णामहै

घूर्ण(भ्रमणे,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अघूर्णत अघूर्णेताम् अघूर्णन्त
अघूर्णथाः अघूर्णेथाम् अघूर्णध्वम्
अघूर्णे अघूर्णावहि अघूर्णामहि

घूर्ण(भ्रमणे,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
घूर्णेत घूर्णेयाताम् घूर्णेरन्
घूर्णेथाः घूर्णेयाथाम् घूर्णेध्वम्
घूर्णेय घूर्णेवहि घूर्णेमहि

घूर्ण(भ्रमणे,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जुघूर्णे जुघूर्णाते जुघूर्णिरे
जुघूर्णिषे जुघूर्णाथे जुघूर्णिध्वे
जुघूर्णे जुघूर्णिवहे जुघूर्णिमहे

घूर्ण(भ्रमणे,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
घूर्णिता घूर्णितारौ घूर्णितारः
घूर्णितासे घूर्णितासाथे घुटिताध्वे
घूर्णिताहे घूर्णितास्वहे घूर्णितास्महे

घूर्ण(भ्रमणे,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
घूर्णिष्यते घूर्णिष्येते घूर्णिष्यन्ते
घूर्णिष्यसे घूर्णिष्येथे घूर्णिष्यध्वे
घूर्णिष्ये घूर्णिष्यावहे घूर्णिष्यामहे

घूर्ण(भ्रमणे,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
घूर्णिषीष्ट घूर्णिषीयास्ताम् घूर्णिषीरन्
घूर्णिषीष्ठाः घूर्णिषीयास्थाम् घूर्णिषीध्वम्
घूर्णिषीय घूर्णिषीवहि घूर्णिषीमहि

घूर्ण(भ्रमणे,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अघूर्णिष्ट अघूर्णिषाताम् अघूर्णिषत
अघूर्णिष्ठाः अघूर्णिषाथाम् अघूर्णिध्वम्
अघूर्णिषि अघूर्णिष्वहि अघूर्णिष्महि

घूर्ण(भ्रमणे,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अघूर्णिष्यत अघूर्णिष्येताम् अघूर्णिष्यन्त
अघूर्णिष्यथाः अघूर्णिष्येथाम् अघूर्णिष्यध्वम्
अघूर्णिष्ये अघूर्णिष्यावहि अघूर्णिष्यामहि

घूर्ण(भ्रमणे,तुदादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
घूर्णति घूर्णतः घूर्णन्ति
घूर्णसि घूर्णथः घूर्णथ
घूर्णामि घूर्णावः घूर्णामः

घूर्ण(भ्रमणे,तुदादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
घूर्णतु घूर्णताम् घूर्णन्तु
घूर्ण घूर्णतम् घूर्णत
घूर्णानि घूर्णाव घूर्णाम

घूर्ण(भ्रमणे,तुदादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अघूर्णत् अघूर्णताम् अघूर्णन्
अघूर्णः अघूर्णतम् अघूर्णत
अघूर्णम् अघूर्णाव अघूर्णाम

घूर्ण(भ्रमणे,तुदादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
घूर्णेत् घूर्णेताम् घूर्णेयुः
घूर्णेः घूर्णेतम् घूर्णेत
घूर्णेयम् घूर्णेव घूर्णेम

घूर्ण(भ्रमणे,तुदादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जुघूर्ण जुघूर्णतुः जुघूर्णुः
जुघूर्णिथ जुघूर्णथुः जुघूर्ण
जुघूर्ण जुघूर्णिव जुघूर्णिम

घूर्ण(भ्रमणे,तुदादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
घूर्णिता घूर्णितारौ घूर्णितारः
घूर्णितासि घूर्णितास्थः घूर्णितास्थ
घूर्णितास्मि घूर्णितास्वः घूर्णितास्मः

घूर्ण(भ्रमणे,तुदादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
घूर्णिष्यति घूर्णिष्यतः घूर्णिष्यन्ति
घूर्णिष्यसि घूर्णिष्यथः घूर्णिष्यथ
घूर्णिष्यामि घूर्णिष्यावः घूर्णिष्यामः

घूर्ण(भ्रमणे,तुदादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
घूर्ण्यात् घूर्ण्यास्ताम् घूर्ण्यासुः
घूर्ण्याः घूर्ण्यास्तम् घूर्ण्यास्त
घूर्ण्यासम् घूर्ण्यास्व घूर्ण्यास्म

घूर्ण(भ्रमणे,तुदादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अघूर्णीत् अघूर्णिष्टाम् अघूर्णिषुः
अघूर्णीः अघूर्णिष्टम् अघूर्णिष्ट
अघूर्णिषम् अघूर्णिष्व अघूर्णिष्म

घूर्ण(भ्रमणे,तुदादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अघूर्णिष्यत् अघूर्णिष्यताम् अघूर्णिष्यन्
अघूर्णिष्यः अघूर्णिष्यतम् अघूर्णिष्यत
अघूर्णिष्यम् अघूर्णिष्याव अघूर्णिष्याम

घ्रा(गन्धोपादाने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति
जिघ्रसि जिघ्रथः जिघ्रथ
जिघ्रामि जिघ्रावः जिघ्रामः

घ्रा(गन्धोपादाने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
जिघ्रतु जिघ्रताम् जिघ्रन्तु
जिघ्र जिघ्रतम् जिघ्रत
जिघ्राणि जिघ्राव जिघ्राम

घ्रा(गन्धोपादाने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अजिघ्रत् अजिघ्रताम् अजिघ्रन्
अजिघ्रः अजिघ्रतम् अजिघ्रत
अजिघ्रम् अजिघ्राव अजिघ्राम

घ्रा(गन्धोपादाने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
जिघ्रेत् जिघ्रेताम् जिघ्रेयुः
जिघ्रेः जिघ्रेतम् जिघ्रेत
जिघ्रेयम् जिघ्रेव जिघ्रेम

घ्रा(गन्धोपादाने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जघ्रौ जघ्रतुः जघ्रुः
जघ्रिथ जघ्रथुः जघ्र
जघ्र जघ्रिव जघ्रिम

घ्रा(गन्धोपादाने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
घ्राता घ्रातारौ घ्रातारः
घ्रातासि घ्रातास्थः घ्रातास्थ
घ्रातास्मि घ्रातास्वः घ्रातास्मः

घ्रा(गन्धोपादाने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
घ्रास्यति घ्रास्यतः घ्रास्यन्ति
घ्रास्यसि घ्रास्यथः घ्रास्यथ
घ्रास्यामि घ्रास्यावः घ्रास्यामः

घ्रा(गन्धोपादाने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
घ्रेयात् घ्रेयास्ताम् घ्रेयासुः
घ्रेयाः घ्रेयास्तम् घ्रेयास्त
घ्रेयासम् घ्रेयास्व घ्रेयास्म

घ्रा(गन्धोपादाने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अघ्रात् अघ्राताम् अघ्रुः
अघ्राः अघ्रातम् अघ्रात
अघ्राम् अघ्राव अघ्राम

घ्रा(गन्धोपादाने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अघ्रास्यत् अघ्रास्यताम् अघ्रास्यन्
अघ्रास्यः अघ्रास्यतम् अघ्रास्यत
अघ्रास्यम् अघ्रास्याव अघ्रास्याम

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
घोषयति घोषयतः घोषयन्ति
घोषयसि घोषयथः घोषयथ
घोषयामि घोषयावः घोषयामः

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
घोषयतु घोषयताम् घोषयन्तु
घोषय घोषयतम् घोषयत
घोषयानि घोषयाव घोषयाम

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अघोषयत् अघोषयताम् अघोषयन्
अघोषयः अघोषयतम् अघोषयत
अघोषयम् अघोषयाव अघोषयाम

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
घोषयेत् घोषयेताम् घोषयेयुः
घोषयेः घोषयेतम् घोषयेत
घोषयेयम् घोषयेव घोषयेम

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
घोषयाञ्चकार घोषयाञ्चक्रतुः घोषयाञ्चक्रुः
घोषयाञ्चकर्थ घोषयाञ्चक्रथुः घोषयाञ्चक्र
घोषयाञ्चकार घोषयाञ्चकृव घोषयाञ्चकृम

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
घोषयिता घोषयितारौ घोषयितारः
घोषयितासि घोषयितास्थः घोषयितास्थ
घोषयितास्मि घोषयितास्वः घोषयितास्मः

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
घोषयिष्यति घोषयिष्यतः घोषयिष्यन्ति
घोषयिष्यसि घोषयिष्यथः घोषयिष्यथ
घोषयिष्यामि घोषयिष्यावः घोषयिष्यामः

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
घोष्यात् घोष्यास्ताम् घोष्यासुः
घोष्याः घोष्यास्तम् घोष्यास्त
घोष्यासम् घोष्यास्व घोष्यास्म

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजूघुषत् अजूघुषताम् अजूघुषन्
अजूघुषः अजूघुषतम् अजूघुषत
अजूघुषम् अजूघुषाव अजूघुषाम

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अघोषयिष्यत् अघोषयिष्यताम् अघोषयिष्यन्
अघोषयिष्यः अघोषयिष्यतम् अघोषयिष्यत
अघोषयिष्यम् अघोषयिष्याव अघोषयिष्याम

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
घोषयते घोषयेते घोषयन्ते
घोषयसे घोषयेथे घोषयध्वे
घोषये घोषयावहे घोषयामहे

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
घोषयताम् घोषयेताम् घोषयन्ताम्
घोषयस्व घोषयेथस्व घोषयध्वम्
घोषयै घोषयावहै घोषयामहै

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अघोषयत अघोषयेताम् अघोषयन्त
अघोषयथाः अघोषयेथाम् अघोषयध्वम्
अघोषये अघोषयावहि अघोषयामहि

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
घोषयेत घोषयेयाताम् घोषयेरन्
घोषयेथाः घोषयेयाथाम् घोषयेध्वम्
घोषयेय घोषयेवहि घोषयेमहि

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
घोषयाञ्चक्रे घोषयाञ्चक्राते घोषयाञ्चक्रिरे
घोषयाञ्चकृषे घोषयाञ्चक्राथे घोषयाञ्चकृढ्वे
घोषयाञ्चक्रे घोषयाञ्चकृवहे घोषयाञ्चकृमहे

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
घोषयिता घोषयितारौ घोषयितारः
घोषयितासे घोषयितासाथे घोषयिताध्वे
घोषयिताहे घोषयितास्वहे घोषयितास्महे

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
घोषयिष्यते घोषयिष्येते घोषयिष्यन्ते
घोषयिष्यसे घोषयिष्येथे घोषयिष्यध्वे
घोषयिष्ये घोषयिष्यावहे घोषयिष्यामहे

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
घोषयिषीष्ट घोषयिषीयास्ताम् घोषयिषीरन्
घोषयिषीष्ठाः घोषयिषीयास्थाम् घोषयिषीध्वम्
घोषयिषीय घोषयिषीवहि घोषयिषीमहि

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजूघुषत अजूघुषेताम् अजूघुषन्त
अजूघुषथाः अजूघुषेथाम् अजूघुषध्वम्
अजूघुषे अजूघुषावहि अजूघुषामहि

घुषिर्(विशब्दने,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अघोषयिष्यत अघोषयिष्येताम् अघोषयिष्यन्त
अघोषयिष्यथाः अघोषयिष्येथाम् अघोषयिष्यध्वम्
अघोषयिष्ये अघोषयिष्यावहि अघोषयिष्यामहि

चक(तृप्तौ प्रतिघाते च,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
चकते चकेते चकन्ते
चकसे चकेथे चकध्वे
चके चकावहे चकामहे

चक(तृप्तौ प्रतिघाते च,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चकताम् चकेताम् चकन्ताम्
चकस्व चकेथाम् चकध्वम्
चकै चकावहै चकामहै

चक(तृप्तौ प्रतिघाते च,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचकत अचकताम् अचकन्त
अचकथाः अचकेथाम् अचकध्वम्
अचके अचकावहि अचकामहि

चक(तृप्तौ प्रतिघाते च,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चकेत चकेयाताम् चकेरन्
चकेथाः चकेयाथाम् चकेध्वम्
चकेय चकेवहि चकेमहि

चक(तृप्तौ प्रतिघाते च,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चेके चेकाते चेकिरे
चेकिषे चेकाथे चेकिध्वे
चेके चेकिवहे चेकिमहे

चक(तृप्तौ प्रतिघाते च,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चकिता चकितारौ चकितारः
चकितासे चकितासाथे चकिताध्वे
चकिताहे चकितास्वहे चकितास्महे

चक(तृप्तौ प्रतिघाते च,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चकिष्यते चकिष्येते चकिष्यन्ते
चकिष्यसे चकिष्येथे चकिष्यध्वे
चकिष्ये चकिष्यावहे चकिष्यामहे

चक(तृप्तौ प्रतिघाते च,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चकिषीष्ट चकिषीयास्ताम् चकिषीरन्
चकिषीष्ठाः चकिषीयास्थाम् चकिषीढ्वम्
चकिषीय चकिषीवहि चकिषीमहि

चक(तृप्तौ प्रतिघाते च,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचकिष्ट अचकिषाताम् अचकिषत
अचकिष्ठाः अचकिषाथाम् अचकिध्वम्
अचकिषि अचकिष्वहि अचकिष्महि

चक(तृप्तौ प्रतिघाते च,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचकिष्यत अचकिष्येताम् अचकिष्यन्त
अचकिष्यथाः अचकिष्येथाम् अचकिष्यध्वम्
अचकिष्ये अचकिष्यावहि अचकिष्यामहि

चडि(कोपे,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
चण्डते चण्डेते चण्डन्ते
चण्डसे चण्डेथे चण्डध्वे
चण्डे चण्डावहे चण्डामहे

चडि(कोपे,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चण्डताम् चण्डेताम् चण्डन्ताम्
चण्डस्व चण्डेथाम् चण्डध्वम्
चण्डै चण्डावहै चण्डामहै

चडि(कोपे,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचण्डत अचण्डेताम् अचण्डन्त
अचण्डथाः अचण्डेथाम् अचण्डध्वम्
अचण्डे अचण्डावहि अचण्डामहि

चडि(कोपे,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चण्डेत चण्डेयाताम् चण्डेरन्
चण्डेथाः चण्डेयाथाम् चण्डेध्वम्
चण्डेय चण्डेवहि चण्डेमहि

चडि(कोपे,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चचण्डे चचण्डाते चचण्डिरे
चचण्डिषे चचण्डाथे चचण्डिध्वे
चचण्डे चचण्डिवहे चचण्डिमहे

चडि(कोपे,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चण्डिता चण्डितारौ चण्डितारः
चण्डितासे चण्डितासाथे चण्डिताध्वे
चण्डिताहे चण्डितास्वहे चण्डितास्महे

चडि(कोपे,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चण्डिष्यते चण्डिष्येते चण्डिष्यन्ते
चण्डिष्यसे चण्डिष्येथे चण्डिष्यध्वे
चण्डिष्ये चण्डिष्यावहे चण्डिष्यामहे

चडि(कोपे,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चण्डिषीष्ट चण्डिषीयास्ताम् चण्डिषीरन्
चण्डिषीष्ठाः चण्डिषीयास्थाम् चण्डिषीध्वम्
चण्डिषीय चण्डिषीवहि चण्डिषीमहि

चडि(कोपे,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचण्डिष्ट अचण्डिषाताम् अचण्डिषत
अचण्डिष्ठाः अचण्डिषाथाम् अचण्डिध्वम्
अचण्डिषि अचण्डिष्वहि अचण्डिष्महि

चडि(कोपे,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचण्डिष्यत अचण्डिष्येताम् अचण्डिष्यन्त
अचण्डिष्यथाः अचण्डिष्येथाम् अचण्डिष्यध्वम्
अचण्डिष्ये अचण्डिष्यावहि अचण्डिष्यामहि

चुद(संचोदने,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चोदयति चोदयतः चोदयन्ति
चोदयसि चोदयथः चोदयथ
चोदयामि चोदयावः चोदयामः

चुद(संचोदने,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चोदयतु चोदयताम् चोदयन्तु
चोदय चोदयतम् चोदयत
चोदयानि चोदयाव चोदयाम

चुद(संचोदने,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचोदयत् अचोदयताम् अचोदयन्
अचोदयः अचोदयतम् अचोदयत
अचोदयम् अचोदयाव अचोदयाम

चुद(संचोदने,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चोदयेत् चोदयेताम् चोदयेयुः
चोदयेः चोदयेतम् चोदयेत
चोदयेयम् चोदयेव चोदयेम

चुद(संचोदने,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चोदयाञ्चकार चोदयाञ्चक्रतुः चोदयाञ्चचक्रुः
चोदयाञ्चकर्थ चोदयाञ्चक्रथुः चोदयाञ्चक्र
चोदयाञ्चकार चोदयाञ्चकृव चोदयाञ्चकृम

चुद(संचोदने,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चोदयिता चोदयितारौ चोदयितारः
चोदयितासि चोदयितास्थः चोदयितास्थ
चोदयितास्मि चोदयितास्वः चोदयितास्मः

चुद(संचोदने,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चोदयिष्यति चोदयिष्यतः चोदयिष्यन्ति
चोदयिष्यसि चोदयिष्यथः चोदयिष्यथ
चोदयिष्यामि चोदयिष्यावः चोदयिष्यामः

चुद(संचोदने,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चोद्यात् चोद्यास्ताम् चोद्यासुः
चोद्याः चोद्यास्तम् चोद्यास्त
चोद्यासम् चोद्यास्व चोद्यास्म

चुद(संचोदने,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचूचुदत् अचूचुदताम् अचूचुदन्
अचूचुदः अचूचुदतम् अचूचुदत
अचूचुदम् अचूचुदाव अचूचुदाम

चुद(संचोदने,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचोदयिष्यत् अचोदयिष्यताम् अचोदयिष्यन्
अचोदयिष्यः अचोदयिष्यतम् अचोदयिष्यत
अचोदयिष्यम् अचोदयिष्याव अचोदयिष्याम

चुद(संचोदने,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
चोदयते चोदयेते चोदयन्ते
चोदयसे चोदयेथे चोदयध्वे
चोदये चोदयावहे चोदयामहे

चुद(संचोदने,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चोदयताम् चोदयेताम् चोदयन्ताम्
चोदयस्व चोदयेथाम् चोदयध्वम्
चोदयै चोदयावहै चोदयामहै

चुद(संचोदने,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचोदयत अचोदयेताम् अचोदयन्त
अचोदयथाः अचोदयेथाम् अचोदयध्वम्
अचोदये अचोदयावहि अचोदयामहि

चुद(संचोदने,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चोदयेत चोदयेयाताम् चोदयेरन्
चोदयेथाः चोदयेयाथाम् चोदयेध्वम्
चोदयेय चोदयेवहि चोदयेमहि

चुद(संचोदने,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चोदयाञ्चक्रे चोदयाञ्चक्राते चोदयाञ्चक्रिरे
चोदयाञ्चकृषे चोदयाञ्चक्राथे चोदयाञ्चकृढ्वे
चोदयाञ्चक्रे चोदयाञ्चकृवहे चोदयाञ्चकृमहे

चुद(संचोदने,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चोदयिता चोदयितारौ चोदयितारः
चोदयितासे चोदयितासाथे चोदयिताध्वे
चोदयिताहे चोदयितास्वहे चोदयितास्महे

चुद(संचोदने,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चोदयिष्यते चोदयिष्येते चोदयिष्यन्ते
चोदयिष्यसे चोदयिष्येथे चोदयिष्यध्वे
चोदयिष्ये चोदयिष्यावहे चोदयिष्यामहे

चुद(संचोदने,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चोदयिषीष्ट चोदयिषीयास्ताम् चोदयिषीरन्
चोदयिषीष्ठाः चोदयिषीयास्थाम् चोदयिषीध्वम्
चोदयिषीय चोदयिषीवहि चोदयिषीमहि

चुद(संचोदने,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचूचुदत अचूचुदेताम् अचूचुदन्त
अचूचुदथाः अचूचुदेथाम् अचूचुदध्वम्
अचूचुदे अचूचुदावहि अचूचुदामहि

चुद(संचोदने,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचोदयिष्यत अचोदयिष्येताम् अचोदयिष्यन्त
अचोदयिष्यथाः अचोदयिष्येथाम् अचोदयिष्यध्वम्
अचोदयिष्ये अचोदयिष्यावहि अचोदयिष्यामहि

चदि(आह्लादे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चन्दति चन्दतः चन्दन्ति
चन्दसि चन्दथः चन्दथ
चन्दामि चन्दावः चन्दामः

चदि(आह्लादे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चन्दतु चन्दताम् चन्दन्तु
चन्द चन्दतम् चन्दत
चन्दानि चन्दाव चन्दाम

चदि(आह्लादे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचन्दत् अचन्दताम् अचन्थन्
अचन्दः अचन्दतम् अचन्दत
अचन्दम् अचन्दाव अचन्दाम

चदि(आह्लादे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चन्देत् चन्देताम् चन्देयुः
चन्देः चन्देतम् चन्देत
चन्देयम् चन्देव चन्देम

चदि(आह्लादे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चचन्द चचन्दतुः चचन्दुः
चचन्दिथ चचन्दथुः चचन्द
चचन्द चचन्दिव चचन्दिम

चदि(आह्लादे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चन्दिता चन्दितारौ चदितारः
चन्दितासि चन्दितास्थः चन्दितास्थ
चन्दितास्मि चन्दितास्वः चन्दितास्मः

चदि(आह्लादे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चन्दिष्यति चन्दिष्यतः चन्दिष्यन्ति
चन्दिष्यसि चन्दिष्यथः चन्दिष्यथ
चन्दिष्यामि चन्दिष्यावः चन्दिष्यामः

चदि(आह्लादे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चन्द्यात् चन्द्यास्ताम् चन्द्यासुः
चन्द्याः चन्द्यास्तम् चन्द्यास्त
चन्द्यासम् चन्द्यास्व चन्द्यास्म

चदि(आह्लादे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचन्दीत् अचन्दिष्टाम् अचन्दिषुः
अचन्दीः अचन्दिष्टम् अचन्दिष्ट
अचन्दिषम् अचन्दिष्व अचन्दिष्म

चदि(आह्लादे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचन्दिष्यत् अचन्दिष्यताम् अचन्दिष्यन्
अचन्दिष्यः अचन्दिष्यतम् अचन्दिष्यत
अचन्दिष्यम् अचन्दिष्याव अचन्दिष्याम

चुबि(वक्त्रसंयोगे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चुम्बति चुम्बतः चुम्बन्ति
चुम्बसि चुम्बथः चुम्बथ
चुम्बामि चुम्बावः चुम्बामः

चुबि(वक्त्रसंयोगे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चुम्बतु चुम्बताम् चुम्बन्तु
चुम्ब चुम्बतम् चुम्बत
चुम्बानि चुम्बाव चुम्बाम

चुबि(वक्त्रसंयोगे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचुम्बत् अचुम्बताम् अचुम्बन्
अचुम्बः अचुम्बतम् अचुम्बत
अचुम्बम् अचुम्बाव अचुम्बाम

चुबि(वक्त्रसंयोगे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चुम्बेत् चुम्बेताम् चुम्बेयुः
चुम्बेः चुम्बेतम् चुम्बेत
चुम्बेयम् चुम्बेव चुम्बेम

चुबि(वक्त्रसंयोगे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चुचुम्ब चुचुम्बतुः चुचुम्बुः
चुचुम्बिथ चुचुम्बथुः चुचुम्ब
चुचुम्ब चुचुम्बिव चुचुम्बिम

चुबि(वक्त्रसंयोगे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चुम्बिता चुम्बितारौ चुम्बितारः
चुम्बितासि चुम्बितास्थः चुम्बितास्थ
चुम्बितास्मि चुम्बितास्वः चुम्बितास्मः

चुबि(वक्त्रसंयोगे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चुम्बिष्यति चुम्बिष्यतः चुम्बिष्यन्ति
चुम्बिष्यसि चुम्बिष्यथः चुम्बिष्यथ
चुम्बिष्यामि चुम्बिष्यावः चुम्बिष्यामः

चुबि(वक्त्रसंयोगे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चुम्ब्यात् चुम्ब्यास्ताम् चुम्ब्यासुः
चुम्ब्याः चुम्ब्यास्तम् चुम्ब्यास्त
चुम्ब्यासम् चुम्ब्यास्व चुम्ब्यास्म

चुबि(वक्त्रसंयोगे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचुम्बीत् अचुम्बिष्टाम् अचुम्बिषुः
अचुम्बीः अचुम्बिष्टम् अचुम्बिष्ट
अचुम्बिषम् अचुम्बिष्व अचुम्बिष्म

चुबि(वक्त्रसंयोगे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचुम्बिष्यत् अचुम्बिष्यताम् अचुम्बिष्यन्
अचुम्बिष्यः अचुम्बिष्यतम् अचुम्बिष्यत
अचुम्बिष्यम् अचुम्बिष्याव अचुम्बिष्याम

चुर(स्तेये,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चोरयति चोरयतः चोरयन्ति
चोरयसि चोरयथः चोरयथ
चोरयामि चोरयावः चोरयामः

चुर(स्तेये,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चोरयतु चोरयताम् चोरयन्तु
चोरय चोरयतम् चोरयत
चोरयाणि चोरयाव चोरयाम

चुर(स्तेये,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचोरयत् अचोरयताम् अचोरयन्
अचोरयः अचोरयतम् अचोरयत
अचोरयम् अचोरयाव अचोरयाम

चुर(स्तेये,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चोरयेत् चोरयेताम् चोरयेयुः
चोरयेः चोरयेतम् चोरयेत
चोरयेयम् चोरयेव चोरयेम

चुर(स्तेये,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चोरयाञ्चकार चोरयाञ्चक्रतुः चोरयाञ्चचक्रुः
चोरयाञ्चकर्थ चोरयाञ्चक्रथुः चोरयाञ्चक्र
चोरयाञ्चकार चोरयाञ्चकृव चोरयाञ्चकृम

चुर(स्तेये,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः
चोरयितासि चोरयितास्थः चोरयितास्थ
चोरयितास्मि चोरयितास्वः चोरयितास्मः

चुर(स्तेये,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्ति
चोरयिष्यसि चोरयिष्यथः चोरयिष्यथ
चोरयिष्यामि चोरयिष्यावः चोरयिष्यामः

चुर(स्तेये,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चोर्यात् चोर्यास्ताम् चोर्यासुः
चोर्याः चोर्यास्तम् चोर्यास्त
चोर्यासम् चोर्यास्व चोर्यास्म

चुर(स्तेये,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचूचुरत् अचूचुरताम् अचूचुरन्
अचूचुरः अचूचुरतम् अचूचुरत
अचूचुरम् अचूचुराव अचूचुराम

चुर(स्तेये,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचोरयिष्यत् अचोरयिष्यताम् अचोरयिष्यन्
अचोरयिष्यः अचोरयिष्यतम् अचोरयिष्यत
अचोरयिष्यम् अचोरयिष्याव अचोरयिष्याम

चुर(स्तेये,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
चोरयते चोरयेते चोरयन्ते
चोरयसे चोरयेथे चोरयध्वे
चोरये चोरयावहे चोरयामहे

चुर(स्तेये,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चोरयताम् चोरयेताम् चोरयन्ताम्
चोरयस्व चोरयेथस्व चोरयध्वम्
चोरयै चोरयावहै चोरयामहै

चुर(स्तेये,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचोरयत अचोरयेताम् अचोरयन्त
अचोरयथाः अचोरयेथाम् अचोरयध्वम्
अचोरये अचोरयावहि अचोरयामहि

चुर(स्तेये,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चोरयेत चोरयेयाताम् चोरयेरन्
चोरयेथाः चोरयेयाथाम् चोरयेध्वम्
चोरयेय चोरयेवहि चोरयेमहि

चुर(स्तेये,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चोरयाञ्चक्रे चोरयाञ्चक्राते चोरयाञ्चक्रिरे
चोरयाञ्चकृषे चोरयाञ्चक्राथे चोरयाञ्चकृढ्वे
चोरयाञ्चक्रे चोरयाञ्चकृवहे चोरयाञ्चकृमहे

चुर(स्तेये,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः
चोरयितासे चोरयितासाथे चोरयिताध्वे
चोरयिताहे चोरयितास्वहे चोरयितास्महे

चुर(स्तेये,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चोरयिष्यते चोरयिष्येते चोरयिष्यन्ते
चोरयिष्यसे चोरयिष्येथे चोरयिष्यध्वे
चोरयिष्ये चोरयिष्यावहे चोरयिष्यामहे

चुर(स्तेये,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चोरयिषीष्ट चोरयिषीयास्ताम् चोरयिषीरन्
चोरयिषीष्ठाः चोरयिषीयास्थाम् चोरयिषीध्वम्
चोरयिषीय चोरयिषीवहि चोरयिषीमहि

चुर(स्तेये,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचूचुरत अचूचुरेताम् अचूचुरन्त
अचूचुरथाः अचूचुरेथाम् अचूचुरध्वम्
अचूचुरे अचूचुरावहि अचूचुरामहि

चुर(स्तेये,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम् अचोरयिष्यन्त
अचोरयिष्यथाः अचोरयिष्येथाम् अचोरयिष्यध्वम्
अचोरयिष्ये अचोरयिष्यावहि अचोरयिष्यामहि

चर(गतौ भक्षणेऽपि,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चरति चरतः चरन्ति
चरसि चरथः चरथ
चरामि चरावः चरामः

चर(गतौ भक्षणेऽपि,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चरतु चरताम् चरन्तु
चर चरतम् चरत
चरानि चराव चराम

चर(गतौ भक्षणेऽपि,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचरत् अचरताम् अचरन्
अचरः अचरतम् अचरत
अचरम् अचराव अचराम

चर(गतौ भक्षणेऽपि,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चरेत् चरेताम् चर्युः
चरेः चरेतम् चरेत
चरेयम् चरेव चरेम

चर(गतौ भक्षणेऽपि,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चचार् चेरतुः चेरुः
चेरिथ चेरथुः चेर
चचार चेरिव चेरिम

चर(गतौ भक्षणेऽपि,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चरिता चरितारौ चरितारः
चरितासि चरितास्थः चरितास्थ
चरितास्मि चरितास्वः चरितास्मः

चर(गतौ भक्षणेऽपि,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चरिष्यति चरिष्यतः चरिष्यन्ति
चरिष्यसि चरिष्यथः चरिष्यथ
चरिष्यामि चरिष्यावः चरिष्यामः

चर(गतौ भक्षणेऽपि,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चर्यात् चर्यास्ताम् चर्यासुः
चर्याः चर्यास्तम् चर्यास्त
चर्यासम् चर्यास्व चर्यास्म

चर(गतौ भक्षणेऽपि,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचारीत् अचरिष्टाम् अचरिषुः
अचरीः अचरिष्टम् अचरिष्ट
अचरिषम् अचरिष्व अचारिष्म

चर(गतौ भक्षणेऽपि,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचरिष्यत् अचरिष्यताम् अचरिष्यन्
अचरिष्यः अचरिष्यतम् अचरिष्यत
अचरिष्यम् अचरिष्याव अचरिष्याम

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चूर्णयति चूर्णयतः चूर्णयन्ति
चूर्णयसि चूर्णयथः चूर्णयथ
चूर्णयामि चूर्णयावः चूर्णयामः

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चूर्णयतु चूर्णयताम् चूर्णयन्तु
चूर्णय चूर्णयतम् चूर्णयत
चूर्णयानि चूर्णयाव चूर्णयाम

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचूर्णयत् अचूर्णयताम् अचूर्णयन्
अचूर्णयः अचूर्णयतम् अचूर्णयत
अचूर्णयम् अचूर्णयाव अचूर्णयाम

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चूर्णयेत् चूर्णयेताम् चूर्णयेयुः
चूर्णयेः चूर्णयेतम् चूर्णयेत
चूर्णयेयम् चूर्णयेव चूर्णयेम

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चूर्णयाञ्चकार चूर्णयाञ्चक्रतुः चूर्णयाञ्चक्रुः
चूर्णयाञ्चकर्थ चूर्णयाञ्चक्रथुः चूर्णयाञ्चक्र
चूर्णयाञ्चकार चूर्णयाञ्चकृव चूर्णयाञ्चकृम

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चूर्णयिता चूर्णयितारौ चूर्णयितारः
चूर्णयितासि चूर्णयितास्थः चूर्णयितास्थ
चूर्णयितास्मि चूर्णयितास्वः चूर्णयितास्मः

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चूर्णयिष्यति चूर्णयिष्यतः चूर्णयिष्यन्ति
चूर्णयिष्यसि चूर्णयिष्यथः चूर्णयिष्यथ
चूर्णयिष्यामि चूर्णयिष्यावः चूर्णयिष्यामः

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चूर्ण्यात् चूर्ण्यास्ताम् चूर्ण्यासुः
चूर्ण्याः चूर्ण्यास्तम् चूर्ण्यास्त
चूर्ण्यासम् चूर्ण्यास्व चूर्ण्यास्म

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचूचुर्णत् अचूचुर्णताम् अचूचुर्णन्
अचूचुर्णः अचूचुर्णतम् अचूचुर्णत
अचूचुर्णम् अचूचुर्णाव अचूचुर्णाम

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचूर्णयिष्यत् अचूर्णयिष्यताम् अचूर्णयिष्यन्
अचूर्णयिष्यः अचूर्णयिष्यतम् अचूर्णयिष्यत
अचूर्णयिष्यम् अचूर्णयिष्याव अचूर्णयिष्याम

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
चूर्णयते चूर्णयेते चूर्णयन्ते
चूर्णयसे चूर्णयेथे चूर्णयध्वे
चूर्णये चूर्णयावहे चूर्णयामहे

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चूर्णयताम् चूर्णयेताम् चूर्णयन्ताम्
चूर्णयस्व चूर्णयेथस्व चूर्णयध्वम्
चूर्णयै चूर्णयावहै चूर्णयामहै

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचूर्णयत अचूर्णयेताम् अचूर्णयन्त
अचूर्णयथाः अचूर्णयेथाम् अचूर्णयध्वम्
अचूर्णये अचूर्णयावहि अचूर्णयामहि

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चूर्णयेत चूर्णयेयाताम् चूर्णयेरन्
चूर्णयेथाः चूर्णयेयाथाम् चूर्णयेध्वम्
चूर्णयेय चूर्णयेवहि चूर्णयेमहि

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चूर्णयाञ्चक्रे चूर्णयाञ्चक्राते चूर्णयाञ्चक्रिरे
चूर्णयाञ्चकृषे चूर्णयाञ्चक्राथे चूर्णयाञ्चकृढ्वे
चूर्णयाञ्चक्रे चूर्णयाञ्चकृवहे चूर्णयाञ्चकृमहे

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चूर्णयिता चूर्णयितारौ चूर्णयितारः
चूर्णयितासे चूर्णयितासाथे चूर्णयिताध्वे
चूर्णयिताहे चूर्णयितास्वहे चूर्णयितास्महे

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चूर्णयिष्यते चूर्णयिष्येते चूर्णयिष्यन्ते
चूर्णयिष्यसे चूर्णयिष्येथे चूर्णयिष्यध्वे
चूर्णयिष्ये चूर्णयिष्यावहे चूर्णयिष्यामहे

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चूर्णयिषीष्ट चूर्णयिषीयास्ताम् चूर्णयिषीरन्
चूर्णयिषीष्ठाः चूर्णयिषीयास्थाम् चूर्णयिषीध्वम्
चूर्णयिषीय चूर्णयिषीवहि चूर्णयिषीमहि

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचूचुर्णत अचूचुर्णेताम् अचूचुर्णन्त
अचूचुर्णथाः अचूचुर्णेथाम् अचूचुर्णध्वम्
अचूचुर्णे अचूचुर्णावहि अचूचुर्णामहि

चूर्ण(सङ्कोचने,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचूर्णयिष्यत अचूर्णयिष्येताम् अचूर्णयिष्यन्त
अचूर्णयिष्यथाः अचूर्णयिष्येथाम् अचूर्णयिष्यध्वम्
अचूर्णयिष्ये अचूर्णयिष्यावहि अचूर्णयिष्यामहि

चर्व(अदने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चर्वति चर्वतः चर्वन्ति
चर्वसि चर्वथः चर्वथ
चर्वामि चर्वावः चर्वामः

चर्व(अदने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चर्वतु चर्वताम् चर्वन्तु
चर्व चर्वतम् चर्वत
चर्वानि चर्वाव चर्वाम

चर्व(अदने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचर्वत् अचर्वताम् अचर्वन्
अचर्वः अचर्वतम् अचर्वत
अचर्वम् अचर्वाव अचर्वाम

चर्व(अदने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चर्वेत् चर्वेताम् चर्वेयुः
चर्वेः चर्वेतम् चर्वेत
चर्वेयम् चर्वेव चर्वेम

चर्व(अदने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चचर्व चचर्वतुः चचर्वुः
चचर्विथ चचर्वथुः चचर्व
चचर्व चचर्विव चचर्विम

चर्व(अदने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चर्विता चर्वितारौ चर्वितारः
चर्वितासि चर्वितास्थः चर्वितास्थ
चर्वितास्मि चर्वितास्वः चर्वितास्मः

चर्व(अदने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चर्विष्यति चर्विष्यतः चर्विष्यन्ति
चर्विष्यसि चर्विष्यथः चर्विष्यथ
चर्विष्यामि चर्विष्यावः चर्विष्यामः

चर्व(अदने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चर्व्यात् चर्व्यास्ताम् चर्व्यासुः
चर्व्याः चर्व्यास्तम् चर्व्यास्त
चर्व्यासम् चर्व्यास्व चर्व्यास्म

चर्व(अदने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचर्वीत् अचर्विष्टाम् अचर्विषुः
अचर्वीः अचर्विष्टम् अचार्विष्ट
अचर्विषम् अचर्विष्व अचर्विष्म

चर्व(अदने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचर्विष्यत् अचर्विष्यताम् अचर्विष्यन्
अचर्विष्यः अचर्विष्यतम् अचर्विष्यत
अचर्विष्यम् अचर्विष्याव अचर्विष्याम

चल(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चलति चलतः चलन्ति
चलसि चलथः चलथ
चलामि चलावः चलामः

चल(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चलतु चलताम् चलन्तु
चल चलतम् चलत
चलानि चलाव चलाम

चल(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचलत् अचलताम् अचलन्
अचलः अचलतम् अचलत
अचलम् अचलाव अचलाम

चल(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चलेत् चलेताम् चलेयुः
चलेः चलेतम् चलेत
चलेयम् चलेव चलेम

चल(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चचाल चचालतुः चचालुः
चचालिथ चचालथुः चचाल
चचाल चचालिव चचालिम

चल(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चलिता चलितारौ चलितारः
चलितासि चलितास्थः चलितास्थ
चलितास्मि चलितास्वः चलितास्मः

चल(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चलिष्यति चलिष्यतः चलिष्यन्ति
चलिष्यसि चलिष्यथः चलिष्यथ
चलिष्यामि चलिष्यावः चलिष्यामः

चल(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चल्यात् चल्यास्ताम् चल्यासुः
चल्याः चल्यास्तम् चल्यास्त
चल्यासम् चल्यास्व चल्यास्म

चल(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचालीत् अचालिष्टाम् अचालिषुः
अचालीः अचालिष्टम् अचालिष्ट
अचालिषम् अचालिष्व अचालिष्म

चल(कम्पने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचलिष्यत् अचलिष्यताम् अचलिष्यन्
अचलिष्यः अचलिष्यतम् अचलिष्यत
अचलिष्यम् अचलिष्याव अचलिष्याम

चूष(पाने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चूषति चूषतः चूषन्ति
चूषसि चूषथः चूषथ
चूषामि चूषावः चूषामः

चूष(पाने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चूषतु चूषताम् चूषन्तु
चूष चूषतम् चूषत
चूषाणि चूषाव चूषाम

चूष(पाने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचूषत् अचूषताम् अचूषन्
अचूषः अचूषतम् अचूषत
अचूषम् अचूषाव अचूषाम

चूष(पाने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चूषेत् चूषेताम् चूषेयुः
चूषेः चूषेतम् चूषेत
चूषेयम् चूषेव चूषेम

चूष(पाने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चुचूष चुचूषतुः चुचूषुः
चुचूषिथ चुचूषथुः चुचूष
चुचूष चुचूषिव चुचूषिम

चूष(पाने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चूषिता चूषितारौ चूषितारः
चूषितासि चूषितास्थः चूषितास्थ
चूषितास्मि चूषितास्वः चूषितास्मः

चूष(पाने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चूषिष्यति चूषिष्यतः चूषिष्यन्ति
चूषिष्यसि चूषिष्यथः चूषिष्यथ
चूषिष्यामि चूषिष्यावः चूषिष्यामः

चूष(पाने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चूष्यात् चूष्यास्ताम् चूष्यासुः
चूष्याः चूष्यास्तम् चूष्यास्त
चूष्यासम् चूष्यास्व चूष्यास्म

चूष(पाने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचूषीत् अचूषिष्टाम् अचूषिषुः
अचूषीः अचूषिष्टम् अचूषिष्ट
अचूषिषम् अचूषिष्व अचूषिष्म

चूष(पाने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचूषिष्यत् अचूषिष्यताम् अचूषिष्यन्
अचूषिष्यः अचूषिष्यतम् अचूषिष्यत
अचूषिष्यम् अचूषिष्याव अचूषिष्याम

चेष्ट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
चेष्टते चेष्टेते चेष्टन्ते
चेष्टसे चेष्टेथे चेष्टध्वे
चेष्टे चेष्टावहे चेष्टामहे

चेष्ट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चेष्टताम् चेष्टेताम् चेष्टन्ताम्
चेष्टस्व चेष्टेथाम् चेष्टध्वम्
चेष्टै चेष्टावहै चेष्टामहै

चेष्ट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचेष्टत अचेष्टेताम् अचेष्टन्त
अचेष्टथाः अचेष्टेथाम् अचेष्टध्वम्
अचेष्टे अचेष्टावहि अचेष्टामहि

चेष्ट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चेष्टेत चेष्टेयाताम् चेष्टेरन्
चेष्टेथाः चेष्टेयाथाम् चेष्टेध्वम्
चेष्टेय चेष्टेवहि चेष्टेमहि

चेष्ट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिचेष्टे चिचेष्टाते चिचेष्टिरे
चिचेष्टिषे चिचेष्टाथे चिचेष्टिध्वे
चिचेष्टे चिचेष्टिवहे चिचेष्टिमहे

चेष्ट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चेष्टिता चेष्टितारौ चेष्टितारः
चेष्टितासे चेष्टितासाथे चेष्टिताध्वे
चेष्टिताहे चेष्टितास्वहे चेष्टितास्महे

चेष्ट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चेष्टिष्यते चेष्टिष्येते चेष्टिष्यन्ते
चेष्टिष्यसे चेष्टिष्येथे चेष्टिष्यध्वे
चेष्टिष्ये चेष्टिष्यावहे चेष्टिष्यामहे

चेष्ट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चेष्टिषीष्ट चेष्टिषीयास्ताम् चेष्टिषीरन्
चेष्टिषीष्ठाः चेष्टिषीयास्थाम् चेष्टिषीध्वम्
चेष्टिषीय चेष्टिषीवहि चेष्टिषीमहि

चेष्ट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचेष्टिष्ट अचेष्टिषाताम् अचेष्टिषत
अचेष्टिष्ठाः अचेष्टिषाथाम् अचेष्टिध्वम्
अचेष्टिषि अचेष्टिष्वहि अचेष्टिष्महि

चेष्ट(चेष्टायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचेष्टिष्यत अचेष्टिष्येताम् अचेष्टिष्यन्त
अचेष्टिष्यथाः अचेष्टिष्येथाम् अचेष्टिष्यध्वम्
अचेष्टिष्ये अचेष्टिष्यावहि अचेष्टिष्यामहि

चिञ्(चयने,स्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति
चिनोषि चिनुथः चिनुथ
चिनोमि चिनुवः चिनुमः

चिञ्(चयने,स्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चिनोतु चिनुताम् चिन्वन्तु
चिनु चिनुतम् चिनुत
चिनवानि चिनवाव चिनवाम

चिञ्(चयने,स्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिनोत् अचिनुताम् अचिन्वन्
अचिनोः अचिनुतम् अचिनुत
अचिनवम् अचिनुव अचिनुम

चिञ्(चयने,स्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चिनुयात् चिनुयाताम् चिनुयुः
चिनुयाः चिनुयातम् चिनुयात
चिनुयाम् चिनुयाव चिनुयाम

चिञ्(चयने,स्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिचाय चिच्यतुः चिच्युः
चिचयिथ चिच्यथुः चिच्य
चिचाय चिच्यिव चिच्यिम

चिञ्(चयने,स्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चेता चेतारौ चेतारः
चेतासि चेतास्थः चेतास्थ
चेतास्मि चेतास्वः चेतास्मः

चिञ्(चयने,स्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति
चेष्यसि चेष्यथः चेष्यथ
चेष्यामि चेष्यावः चेष्यामः

चिञ्(चयने,स्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चीयात् चीयास्ताम् चीयासुः
चीयाः चीयास्तम् चीयास्त
चीयासम् चीयास्व चीयास्म

चिञ्(चयने,स्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचैषीत् अचैष्टाम् अचैषुः
अचैषीः अचैष्टम् अचैष्ट
अचैषम् अचैष्व अचैष्म

चिञ्(चयने,स्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचेष्यत् अचेष्यताम् अचेष्यन्
अचेष्यः अचेष्यतम् अचेष्यत
अचेष्यम् अचेष्याव अचेष्याम

चिञ्(चयने,स्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
चिनुते चिन्वाते चिन्वते
चिनुषे चिन्वाथे चिनुध्वे
चिन्वे चिनुवहे चिनुमहे

चिञ्(चयने,स्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चिनुताम् चिन्वाताम् चिन्वताम्
चिनुष्व चिन्वाथाम् चिनुध्वम्
चिनवै चिनवावहै चिनवामहै

चिञ्(चयने,स्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिनुत अचिन्वाताम् अचिन्वत
अचिनुथाः अचिन्वाथाम् अचिनुध्वम्
अचिन्वि अचिनुवहि अचिनुमहि

चिञ्(चयने,स्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चिन्वीत चिन्वीयाताम् चिन्वीरन्
चिन्वीथाः चिन्वीयाथाम् चिन्वीध्वम्
चिन्वीय चिन्वीवहि चिन्वीमहि

चिञ्(चयने,स्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिच्ये चिच्याते चिच्यिरे
चिच्यिषे चिच्याथे चिच्यिध्वे
चिच्ये चिच्यिवहे चिच्यिमहे

चिञ्(चयने,स्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चेता चेतारौ चेतारः
चेतासे चेतासाथे चेताध्वे
चेताहे चेतास्वहे चेतास्महे

चिञ्(चयने,स्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चेष्यते चेष्येते चेष्यन्ते
चेष्यसे चेष्येथे चेष्यध्वे
चेष्ये चेष्यावहे चेष्यामहे

चिञ्(चयने,स्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चेषीष्ट चेषीयास्ताम् चेषीरन्
चेषीष्ठाः चेषीयास्थाम् चेषीढ्वम्
चेषीय चेषीवहि चेषीमहि

चिञ्(चयने,स्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचेष्ट अचेषाताम् अचेषत
अचेष्ठाः अचेषाथाम् अचेढ्वम्
अचेषि अचेष्वहि अचेष्महि

चिञ्(चयने,स्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचेष्यत अचेष्येताम् अचेष्यन्त
अचेष्यथाः अचेष्येथाम् अचेष्यध्वम्
अचेष्ये अचेष्यावहि अचेष्यामहि

चिट(परप्रेष्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चेटति चेटतः चेटन्ति
चेटसि चेटथः चेटथ
चेटामि चेटावः चेटामः

चिट(परप्रेष्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चेटतु चेटताम् चेटन्तु
चेट चेटतम् चेटत
चेटानि चेटाव चेटाम

चिट(परप्रेष्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचेटत् अचेटताम् अचेटन्
अचेटः अचेटतम् अचेटत
अचेटम् अचेटाव अचेटाम

चिट(परप्रेष्ये,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चेटेत् चेटेताम् चेटेयुः
चेटेः चेटेतम् चेटेत
चेटेयम् चेटेव चेटेम

चिट(परप्रेष्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिचेट चिचिटतुः चिचिटुः
चिचिटिथ चिचिटथुः चिचिट
चिचेट चिचिटिव चिचिटिम

चिट(परप्रेष्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चेटिता चेटितारौ चेटितारः
चेटितासि चेटितास्थः चेटितास्थ
चेटितास्मि चेटितास्वः चेटितास्मः

चिट(परप्रेष्ये,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चेटिष्यति चेटिष्यतः चेटिष्यन्ति
चेटिष्यसि चेटिष्यथः चेटिष्यथ
चेटिष्यामि चेटिष्यावः चेटिष्यामः

चिट(परप्रेष्ये,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चेट्यात् चेट्यास्ताम् चेट्यासुः
चेट्याः चेट्यास्तम् चेट्यास्त
चेट्यासम् चेट्यास्व चेट्यास्म

चिट(परप्रेष्ये,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचेटीत् अचेटिष्टाम् अचेटिषुः
अचेटीः अचेटितम् अचेटित
अचेटिम् अचेटिष्व अचेटिष्म

चिट(परप्रेष्ये,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचेटिष्यत् अचेटिष्यताम् अचेटिष्यन्
अचेटिष्यः अचेटिष्यतम् अचेटिष्यत
अचेटिष्यम् अचेटिष्याव अचेटिष्याम

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चित्रयति चित्रयतः चित्रयन्ति
चित्रयसि चित्रयथः चित्रयथ
चित्रयामि चित्रयावः चित्रयामः

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चित्रयतु चित्रयताम् चित्रयन्तु
चित्रय चित्रयतम् चित्रयत
चित्रयाणि चित्रयाव चित्रयाम

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचित्रयत् अचित्रयताम् अचित्रयन्
अचित्रयः अचित्रयतम् अचित्रयत
अचित्रयम् अचित्रयाव अचित्रयाम

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चित्रयेत् चित्रयेताम् चित्रयेयुः
चित्रयेः चित्रयेतम् चित्रयेत
चित्रयेयम् चित्रयेव चित्रयेम

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चित्रयाञ्चकार चित्रयाञ्चक्रतुः चित्रयाञ्चक्रुः
चित्रयाञ्चकर्थ चित्रयाञ्चक्रथुः चित्रयाञ्चक्र
चित्रयाञ्चकार चित्रयाञ्चकृव चित्रयाञ्चकृम

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चित्रयिता चित्रयितारौ चित्रयितारः
चित्रयितासि चित्रयितास्थः चित्रयितास्थ
चित्रयितास्मि चित्रयितास्वः चित्रयितास्मः

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चित्रयिष्यति चित्रयिष्यतः चित्रयिष्यन्ति
चित्रयिष्यसि चित्रयिष्यथः चित्रयिष्यथ
चित्रयिष्यामि चित्रयिष्यावः चित्रयिष्यामः

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चित्र्यात् चित्र्यास्ताम् चित्र्यासुः
चित्र्याः चित्र्यास्तम् चित्र्यास्त
चित्र्यासम् चित्र्यास्व चित्र्यास्म

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिचित्रत् अचिचित्रताम् अचिचित्रन्
अचिचित्रः अचिचित्रतम् अचिचित्रत
अचिचित्रम् अचिचित्राव अचिचित्राम

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचित्रयिष्यत् अचित्रयिष्यताम् अचित्रयिष्यन्
अचित्रयिष्यः अचित्रयिष्यतम् अचित्रयिष्यत
अचित्रयिष्यम् अचित्रयिष्याव अचित्रयिष्याम

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
चित्रयते चित्रयेते चित्रयन्ते
चित्रयसे चित्रयेथे चित्रयध्वे
चित्रये चित्रयावहे चित्रयामहे

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चित्रयताम् चित्रयेताम् चित्रयन्ताम्
चित्रयस्व चित्रयेथस्व चित्रयध्वम्
चित्रयै चित्रयावहै चित्रयामहै

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचित्रयत अचित्रयेताम् अचित्रयन्त
अचित्रयथाः अचित्रयेथाम् अचित्रयध्वम्
अचित्रये अचित्रयावहि अचित्रयामहि

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चित्रयेत चित्रयेयाताम् चित्रयेरन्
चित्रयेथाः चित्रयेयाथाम् चित्रयेध्वम्
चित्रयेय चित्रयेवहि चित्रयेमहि

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चित्रयाञ्चक्रे चित्रयाञ्चक्राते चित्रयाञ्चक्रिरे
चित्रयाञ्चकृषे चित्रयाञ्चक्राथे चित्रयाञ्चकृढ्वे
चित्रयाञ्चक्रे चित्रयाञ्चकृवहे चित्रयाञ्चकृमहे

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चित्रयिता चित्रयितारौ चित्रयितारः
चित्रयितासे चित्रयितासाथे चित्रयिताध्वे
चित्रयिताहे चित्रयितास्वहे चित्रयितास्महे

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चित्रयिष्यते चित्रयिष्येते चित्रयिष्यन्ते
चित्रयिष्यसे चित्रयिष्येथे चित्रयिष्यध्वे
चित्रयिष्ये चित्रयिष्यावहे चित्रयिष्यामहे

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चित्रयिषीष्ट चित्रयिषीयास्ताम् चित्रयिषीरन्
चित्रयिषीष्ठाः चित्रयिषीयास्थाम् चित्रयिषीध्वम्
चित्रयिषीय चित्रयिषीवहि चित्रयिषीमहि

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिचित्रत अचिचित्रेताम् अचिचित्रन्त
अचिचित्रथाः अचिचित्रेथाम् अचिचित्रध्वम्
अचिचित्रे अचिचित्रावहि अचिचित्रामहि

चित्र(चित्रीकरणे,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचित्रयिष्यत अचित्रयिष्येताम् अचित्रयिष्यन्त
अचित्रयिष्यथाः अचित्रयिष्येथाम् अचित्रयिष्यध्वम्
अचित्रयिष्ये अचित्रयिष्यावहि अचित्रयिष्यामहि

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति
चिन्तयसि चिन्तयथः चिन्तयथ
चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चिन्तयतु चिन्तयताम् चिन्तयन्तु
चिन्तय चिन्तयतम् चिन्तयत
चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिन्तयत् अचिन्तयताम् अचिन्तयन्
अचिन्तयः अचिन्तयतम् अचिन्तयत
अचिन्तयम् अचिन्तयाव अचिन्तयाम

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चिन्तयेत् चिन्तयेताम् चिन्तयेयुः
चिन्तयेः चिन्तयेतम् चिन्तयेत
चिन्तयेयम् चिन्तयेव चिन्तयेम

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिन्त्याञ्चकार चिन्त्याञ्चक्रतुः चिन्त्याञ्चक्रुः
चिन्त्याञ्चकर्थ चिन्त्याञ्चक्रथुः चिन्त्याञ्चक्र
चिन्त्याञ्चकार चिन्त्याञ्चकृव चिन्त्याञ्चकृम

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चिन्तयिता चिन्तयितारौ चिन्तयितारः
चिन्तयितासि चिन्तयितास्थः चिन्तयितास्थ
चिन्तयितास्मि चिन्तयितास्वः चिन्तयितास्मः

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यतः चिन्तयिष्यन्ति
चिन्तयिष्यसि चिन्तयिष्यथः चिन्तयिष्यथ
चिन्तयिष्यामि चिन्तयिष्यावः चिन्तयिष्यामः

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चिन्त्यात् चिन्त्यास्ताम् चिन्त्यासुः
चिन्त्याः चिन्त्यास्तम् चिन्त्यास्त
चिन्त्यासम् चिन्त्यास्व चिन्त्यास्म

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिचिन्तत् अचिचिन्तताम् अचिचिन्तन्
अचिचिन्तः अचिचिन्ततम् अचिचिन्तत
अचिचिन्तम् अचिचिन्ताव अचिचिन्ताम

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिन्तयिष्यत् अचिन्तयिष्यताम् अचिन्तयिष्यन्
अचिन्तयिष्यः अचिन्तयिष्यतम् अचिन्तयिष्यत
अचिन्तयिष्यम् अचिन्तयिष्याव अचिन्तयिष्याम

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
चिन्तयते चिन्तयेते चिन्तयन्ते
चिन्तयसे चिन्तयेथे चिन्तयध्वे
चिन्तये चिन्तयावहे चिन्तयामहे

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चिन्तयताम् चिन्तयेताम् चिन्तयन्ताम्
चिन्तयस्व चिन्तयेथस्व चिन्तयध्वम्
चिन्तयै चिन्तयावहै चिन्तयामहै

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिन्तयत अचिन्तयेताम् अचिन्तयन्त
अचिन्तयथाः अचिन्तयेथाम् अचिन्तयध्वम्
अचिन्तये अचिन्तयावहि अचिन्तयामहि

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चिन्तयेत चिन्तयेयाताम् चिन्तयेरन्
चिन्तयेथाः चिन्तयेयाथाम् चिन्तयेध्वम्
चिन्तयेय चिन्तयेवहि चिन्तयेमहि

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिन्तयाञ्चक्रे चिन्तयाञ्चक्राते चिन्तयाञ्चक्रिरे
चिन्तयाञ्चकृषे चिन्तयाञ्चक्राथे चिन्तयाञ्चकृढ्वे
चिन्तयाञ्चक्रे चिन्तयाञ्चकृवहे चिन्तयाञ्चकृमहे

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चिन्तयिता चिन्तयितारौ चिन्तयितारः
चिन्तयितासे चिन्तयितासाथे चिन्तयिताध्वे
चिन्तयिताहे चिन्तयितास्वहे चिन्तयितास्महे

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चिन्तयिष्यते चिन्तयिष्येते चिन्तयिष्यन्ते
चिन्तयिष्यसे चिन्तयिष्येथे चिन्तयिष्यध्वे
चिन्तयिष्ये चिन्तयिष्यावहे चिन्तयिष्यामहे

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चिन्तयिषीष्ट चिन्तयिषीयास्ताम् चिन्तयिषीरन्
चिन्तयिषीष्ठाः चिन्तयिषीयास्थाम् चिन्तयिषीध्वम्
चिन्तयिषीय चिन्तयिषीवहि चिन्तयिषीमहि

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिचिन्तत अचिचिन्तेताम् अचिचिन्तन्त
अचिचिन्तथाः अचिचिन्तेथाम् अचिचिन्तध्वम्
अचिचिन्ते अचिचिन्तावहि अचिचिन्तामहि

चिति(स्मृत्याम्,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचिन्तयिष्यत अचिन्तयिष्येताम् अचिन्तयिष्यन्त
अचिन्तयिष्यथाः अचिन्तयिष्येथाम् अचिन्तयिष्यध्वम्
अचिन्तयिष्ये अचिन्तयिष्यावहि अचिन्तयिष्यामहि

चिती(संज्ञाने,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
चेतति चेततः चेतन्ति
चेतसि चेतथः चेतथ
चेतामि चेतावः चेतामः

चिती(संज्ञाने,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
चेततु चेतताम् चेतन्तु
चेत चेततम् चेतत
चेतानि चेताव चेताम

चिती(संज्ञाने,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अचेतत् अचेतताम् अचेतन्
अचेतः अचेततम् अचेतत
अचेतम् अचेताव अचेताम

चिती(संज्ञाने,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
चेतेत् चेतेताम् चेतेयुः
चेतेः चेतेतम् चेतेत
चेतेयम् चेतेव चेतेम

चिती(संज्ञाने,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिचेत चिचिततुः चिचितुः
चिचेतिथ चिचितथुः चिचित
चिचेत चिचितिव चिचितिम

चिती(संज्ञाने,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
चेतिता चेतितारौ चेतितारः
चेतितासि चेतितास्थः चेतितास्थ
चेतितास्मि चेतितास्वः चेतितास्मः

चिती(संज्ञाने,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
चेतिष्यति चेतिष्यतः चेतिष्यन्ति
चेतिष्यसि चेतिष्यथः चेतिष्यथ
चेतिष्यामि चेतिष्यावः चेतिष्यामः

चिती(संज्ञाने,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
चित्यात् चित्यास्ताम् चित्यासुः
चित्याः चित्यास्तम् चित्यास्त
चित्यासम् चित्यास्व चित्यास्म

चिती(संज्ञाने,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अचेतीत् अचेतिष्टाम् अचेतिषुः
अचेतीः अचेतिष्टम् अचेतिष्ट
अचेतिषम् अचेतिष्व अचेतिष्म

चिती(संज्ञाने,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अचेतिष्यत् अचेतिष्यताम् अचेतिष्यन्
अचेतिष्यः अचेतिष्यतम् अचेतिष्यत
अचेतिष्यम् अचेतिष्याव अचेतिष्याम

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
छिनत्ति छिन्तः छिन्दन्ति
छिनत्सि छिन्त्थः छिन्त्थ
छिनद्मि छिन्द्वः छिन्द्मः

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
छिनत्तु छिन्ताम् छिन्दन्तु
छिन्धि छिन्तम् छिन्त
छिनदानि छिनदाव छिनदाम्

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अच्छिनत् अच्छिन्ताम् अच्छिन्दन्
अच्छिनः अच्छिन्तम् अच्छिन्त
अच्छिनदम् अच्छिन्द्व अच्छिन्द्म

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
छिन्द्यात् छिन्द्याताम् छिन्द्युः
छिन्द्याः छिन्द्यातम् छिन्द्यात
छिन्द्याम् छिन्द्याव छिन्द्याम

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिच्छेद चिच्छिदतुः चिच्छिदुः
चिच्छेदिथ चिच्छिदथुः चिच्छिद
चिच्छेद चिच्छिदिव चिच्छिदिम

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
छेत्ता छेत्तारौ छेत्तारः
छेत्तासि छेत्तास्थः छेत्तास्थ
छेत्तास्मि छेत्तास्वः छेत्तास्मः

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
छेत्स्यति छेत्स्यतः छेत्स्यन्ति
छेत्स्यसि छेत्स्यथः छेत्स्तथ
छेत्स्यामि छेत्स्यावः छेत्स्यामः

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
छिद्यात् छिद्यास्ताम् छिद्यासुः
छिद्याः छिद्यास्तम् छिद्यास्त
छिद्यासम् छिद्यास्व छिद्यास्म

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अच्छिदत् अच्छिदताम् अच्छिदन्
अच्छिदः अच्छिदतम् अच्छिदत
अच्छिदम् अच्छिदाव अच्छिदाम

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अच्छेत्स्यत् अच्छेत्स्यताम् अच्छेत्स्यन्
अच्छेत्स्यः अच्छेत्स्यतम् अच्छेत्स्यत
अच्छेत्स्यम् अच्छेत्स्याव अच्छेत्स्याम

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
छिन्ते छिन्दाते छिन्दते
छिन्त्से छिन्दाथे छिन्द्ध्वे
छिन्दे छिन्द्वहे छिन्द्महे

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
छिन्ताम् छिन्दाताम् छिन्द्ताम्
छिन्त्स्व छिन्दाथाम् छिन्दध्वम्
छिन्दै छिन्दावहै छिन्दामहै

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अच्छिन्त अच्छिन्दाताम् अच्छिन्दत
अच्छिन्त्थाः अच्छिन्दाथाम् अच्छिन्दध्वम्
अच्छिन्दि अच्छिन्द्वहि अच्छिन्द्महि

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
छिन्दीत छिन्दीयाताम् छिन्दीरन्
छिन्दीथाः छिन्दीयाथाम् छिन्दीध्वम्
छिन्दीय छिन्दीवहि छिन्दीमहि

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
चिच्छिदे चिच्छिदाते चिच्छिदिरे
चिच्छिदिषे चिच्छिदाथे चिच्छिदिध्वे
चिच्छिदे चिच्छिदिवहे चिच्छिदिमहे

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
छेत्ता छेत्तारौ छेत्तारः
छेत्तासे छेत्तासाथे छेत्ताध्वे
छेत्ताहे छेत्तास्वहे छेत्तास्महे

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
छेत्स्यते छेत्स्येते छेत्स्यन्ते
छेत्स्यसे छेत्स्येथे छेत्स्यध्वे
छेत्स्ये छेत्स्यावहे छेत्स्यामहे

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
छित्सीष्ट छित्सीयास्ताम् छित्सीरन्
छित्सीष्ठाः छित्सीयास्थाम् छित्सीध्वम्
छित्सीय छित्सीवहि छित्सीमहि

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अच्छित अच्छित्साताम् अच्छित्सत
अच्छित्थाः अच्छित्साथाम् अच्छिध्वम्
अच्छित्सि अच्छित्स्वहि अच्छित्स्महि

छिदिर्(द्वैधीकरणे,रुधादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अच्छेत्स्यत अच्छेत्स्येताम् अच्छेत्स्यन्त
अच्छेत्स्यथाः अच्छेत्स्येथाम् अच्छेत्स्यध्वम्
अच्छेत्स्ये अच्छेत्स्यावहि अच्छेत्स्यामहि

ज्ञा(अवबोधने,क्र्यादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
जानाति जानीतः जानन्ति
जानासि जानीथः जानीथ
जानामि जानीवः जानीमः

ज्ञा(अवबोधने,क्र्यादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
जानातु जानीताम् जानन्तु
जानीहि जानीतम् जानीत
जानानि जानाव जानाम

ज्ञा(अवबोधने,क्र्यादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अजनात् अजानीताम् अजानन्
अजानाः अजानीतम् अजानीत
अजानाम् अजानीव अजानीम

ज्ञा(अवबोधने,क्र्यादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
जानीयात् जानीयाताम् जानीयुः
जानीयाः जानीयातम् जानीयात
जानीयाम् जानीयाव जानीयाम

ज्ञा(अवबोधने,क्र्यादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जज्ञौ जज्ञतुः जज्ञुः
जज्ञिथ जज्ञथुः जज्ञ
जज्ञौ जज्ञिव जज्ञिम

ज्ञा(अवबोधने,क्र्यादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञाता ज्ञातारौ ज्ञातारः
ज्ञातासि ज्ञातास्थः ज्ञातास्थ
ज्ञातास्मि ज्ञातास्वः ज्ञातास्मः

ज्ञा(अवबोधने,क्र्यादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति
ज्ञास्यसि ज्ञास्यथः ज्ञास्यथ
ज्ञास्यामि ज्ञास्यावः ज्ञास्यामः

ज्ञा(अवबोधने,क्र्यादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञायात् ज्ञायास्ताम् ज्ञायासुः
ज्ञायाः ज्ञायास्तम् ज्ञायास्त
ज्ञायासम् ज्ञायास्व ज्ञायास्म

ज्ञा(अवबोधने,क्र्यादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अज्ञासीत् अज्ञासिष्टाम् अज्ञासिषुः
अज्ञासीः अज्ञासिष्टम् अज्ञासिष्ट
अज्ञासिषम् अज्ञासिष्व अज्ञासिष्म

ज्ञा(अवबोधने,क्र्यादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अज्ञास्यत् अज्ञास्यताम् अज्ञास्यन्
अज्ञास्यः अज्ञास्यतम् अज्ञास्यत
अज्ञास्यम् अज्ञास्याव अज्ञास्याम

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञापयति ज्ञापयतः ज्ञापयन्ति
ज्ञापयसि ज्ञापयथः ज्ञापयथ
ज्ञापयामि ज्ञापयावः ज्ञापयामः

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञापयतु ज्ञापयताम् ज्ञापयन्तु
ज्ञापय ज्ञापयतम् ज्ञापयत
ज्ञापयानि ज्ञापयाव ज्ञापयाम

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अज्ञापयत् अज्ञापयताम् अज्ञापयन्
अज्ञापयः अज्ञापयतम् अज्ञापयत
अज्ञापयम् अज्ञापयाव अज्ञापयाम

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञापयेत् ज्ञापयेताम् ज्ञापयेयुः
ज्ञापयेः ज्ञापयेतम् ज्ञापयेत
ज्ञापयेयम् ज्ञापयेव ज्ञापयेम

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञापयाञ्चकार ज्ञापयाञ्चक्रतुः ज्ञापयाञ्चक्रुः
ज्ञापयाञ्चकर्थ ज्ञापयाञ्चक्रथुः ज्ञापयाञ्चक्र
ज्ञापयाञ्चकार ज्ञापयाञ्चकृव ज्ञापयाञ्चकृम

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञापयिता ज्ञापयितारौ ज्ञापयितारः
ज्ञापयितासि ज्ञापयितास्थः ज्ञापयितास्थ
ज्ञापयितास्मि ज्ञापयितास्वः ज्ञापयितास्मः

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञापयिष्यति ज्ञापयिष्यतः ज्ञापयिष्यन्ति
ज्ञापयिष्यसि ज्ञापयिष्यथः ज्ञापयिष्यथ
ज्ञापयिष्यामि ज्ञापयिष्यावः ज्ञापयिष्यामः

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञाप्यात् ज्ञाप्यास्ताम् ज्ञाप्यासुः
ज्ञाप्याः ज्ञाप्यास्तम् ज्ञाप्यास्त
ज्ञाप्यासम् ज्ञाप्यास्व ज्ञाप्यास्म

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजिज्ञापत् अजिज्ञापताम् अजिज्ञापन्
अजिज्ञापः अजिज्ञापतम् अजिज्ञापत
अजिज्ञापम् अजिज्ञापाव अजिज्ञापाम

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अज्ञापयिष्यत् अज्ञापयिष्यताम् अज्ञापयिष्यन्
अज्ञापयिष्यः अज्ञापयिष्यतम् अज्ञापयिष्यत
अज्ञापयिष्यम् अज्ञापयिष्याव अज्ञापयिष्याम

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञापयते ज्ञापयेते ज्ञापयन्ते
ज्ञापयसे ज्ञापयेथे ज्ञापयध्वे
ज्ञापये ज्ञापयावहे ज्ञापयामहे

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञापयताम् ज्ञापयेताम् ज्ञापयन्ताम्
ज्ञापयस्व ज्ञापयेथस्व ज्ञापयध्वम्
ज्ञापयै ज्ञापयावहै ज्ञापयामहै

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अज्ञापयत अज्ञापयेताम् अज्ञापयन्त
अज्ञापयथाः अज्ञापयेथाम् अज्ञापयध्वम्
अज्ञापये अज्ञापयावहि अज्ञापयामहि

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञापयेत ज्ञापयेयाताम् ज्ञापयेरन्
ज्ञापयेथाः ज्ञापयेयाथाम् ज्ञापयेध्वम्
ज्ञापयेय ज्ञापयेवहि ज्ञापयेमहि

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञापयाञ्चक्रे ज्ञापयाञ्चक्राते ज्ञापयाञ्चक्रिरे
ज्ञापयाञ्चकृषे ज्ञापयाञ्चक्राथे ज्ञापयाञ्चकृढ्वे
ज्ञापयाञ्चक्रे ज्ञापयाञ्चकृवहे ज्ञापयाञ्चकृमहे

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञापयिता ज्ञापयितारौ ज्ञापयितारः
ज्ञापयितासे ज्ञापयितासाथे ज्ञापयिताध्वे
ज्ञापयिताहे ज्ञापयितास्वहे ज्ञापयितास्महे

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञापयिष्यते ज्ञापयिष्येते ज्ञापयिष्यन्ते
ज्ञापयिष्यसे ज्ञापयिष्येथे ज्ञापयिष्यध्वे
ज्ञापयिष्ये ज्ञापयिष्यावहे ज्ञापयिष्यामहे

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ज्ञापयिषीष्ट ज्ञापयिषीयास्ताम् ज्ञापयिषीरन्
ज्ञापयिषीष्ठाः ज्ञापयिषीयास्थाम् ज्ञापयिषीध्वम्
ज्ञापयिषीय ज्ञापयिषीवहि ज्ञापयिषीमहि

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजिज्ञापत अजिज्ञापेताम् अजिज्ञापन्त
अजिज्ञापथाः अजिज्ञापेथाम् अजिज्ञापध्वम्
अजिज्ञापे अजिज्ञापावहि अजिज्ञापामहि

ज्ञा(नियोगे,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अज्ञापयिष्यत अज्ञापयिष्येताम् अज्ञापयिष्यन्त
अज्ञापयिष्यथाः अज्ञापयिष्येथाम् अज्ञापयिष्यध्वम्
अज्ञापयिष्ये अज्ञापयिष्यावहि अज्ञापयिष्यामहि

जनी(प्रादुर्भावे,दिवादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
जायते जायेते जायन्ते
जायसे जायेथे जायध्वे
जाये जायावहे जायामहे

जनी(प्रादुर्भावे,दिवादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
जायताम् जायेताम् जायन्ताम्
जायस्व जायेथाम् जायध्वम्
जायै जायावहै जायामहै

जनी(प्रादुर्भावे,दिवादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अजायत अजायेताम् अजायन्त
अजायथाः अजायेथाम् अजायध्वम्
अजाये अजायावहि अजायामहि

जनी(प्रादुर्भावे,दिवादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
जायेत जायेयाताम् जायेरन्
जायेथाः जायेयाथाम् जायेध्वम्
जायेय जायेवहि जायेमहि

जनी(प्रादुर्भावे,दिवादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जज्ञे जज्ञाते जज्ञिरे
जज्ञिषे जज्ञाथे जज्ञिध्वे
जज्ञे जज्ञिवहे जज्ञिमहे

जनी(प्रादुर्भावे,दिवादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
जनिता जनितारौ जनितारः
जनितासे जनितासाथे जनिताध्वे
जनिताहे जनितास्वहे जनितास्महे

जनी(प्रादुर्भावे,दिवादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते
जनिष्यसे जनिष्येथे जनिष्यध्वे
जनिष्ये जनिष्यावहे जनिष्यामहे

जनी(प्रादुर्भावे,दिवादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
जनिषीष्ट जनिषीयास्ताम् जनिषीरन्
जनिषीष्ठाः जनिषीयास्थाम् जनिषीध्वम्
जनिषीय जनिषीवहि जनिषीमहि

जनी(प्रादुर्भावे,दिवादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजनिष्ट अजनिषाताम् अजनिषत
अजनिष्ठाः अजनिषाथाम् अजनिध्वम्
अजनिषि अजनिष्वहि अजनिष्महि

जनी(प्रादुर्भावे,दिवादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अजनिष्यत अजनिष्येताम् अजनिष्यन्त
अजनिष्यथाः अजनिष्येथाम् अजनिष्यध्वम्
अजनिष्ये अजनिष्यावहि अजनिष्यामहि

जप(व्यक्तायां वाचि मानसे च,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
जपति जपतः जपन्ति
जपसि जपथः जपथ
जपामि जपावः जपामः

जप(व्यक्तायां वाचि मानसे च,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
जपतु जपताम् जपन्तु
जप जपतम् जपत
जपानि जपाव जपाम

जप(व्यक्तायां वाचि मानसे च,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अजपत् अजपताम् अजपन्
अजपः अजपतम् अजपत
अजपम् अजपाव अजपाम

जप(व्यक्तायां वाचि मानसे च,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
जपेत् जपेताम् जपेयुः
जपेः जपेतम् जपेत
जपेयम् जपेव जपेम

जप(व्यक्तायां वाचि मानसे च,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जजाप जेपतुः जेपुः
जेपिथ जेपथुः जेप
जजाप जेपिव जेपिम

जप(व्यक्तायां वाचि मानसे च,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
जपिता जपितारौ जपितारः
जपितासि जपितास्थः जपितास्थ
जपितास्मि जपितास्वः जपितास्मः

जप(व्यक्तायां वाचि मानसे च,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
जपिष्यति जपिष्यतः जपिष्यन्ति
जपिष्यसि जपिष्यथः जपिष्यथ
जपिष्यामि जपिष्यावः जपिष्यामः

जप(व्यक्तायां वाचि मानसे च,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
जप्यात् जप्यास्ताम् जप्यासुः
जप्याः जप्यास्तम् जप्यास्त
जप्यासम् जप्यास्व जप्यास्म

जप(व्यक्तायां वाचि मानसे च,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजपीत् अजपिष्टाम् अजपिषुः
अजपीः अजपिष्टम् अजपिष्ट
अजपिषम् अजपिष्व अजपिष्म

जप(व्यक्तायां वाचि मानसे च,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अजपिष्यत् अजपिष्यताम् अजपिष्यन्
अजपिष्यः अजपिष्यतम् अजपिष्यत
अजपिष्यम् अजपिष्याव अजपिष्याम

ज्या(वयोहानौ,क्र्यादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
जिनाति जिनीतः जिनन्ति
जिनासि जिनीथः जिनीथ
जिनामि जिनीवः जिनीमः

ज्या(वयोहानौ,क्र्यादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
जिनातु जिनीताम् जिनन्तु
जिनीहि जिनीतम् जिनीत
जिनानि जिनाव जिनाम

ज्या(वयोहानौ,क्र्यादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अजिनात् अजिनीताम् अजिनन्
अजिनाः अजिनीतम् अजिनीत
अजिनाम् अजिनीव अजिनीम

ज्या(वयोहानौ,क्र्यादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
जिनीयात् जिनीयाताम् जिनीयुः
जिनीयाः जिनीयातम् जिनीयात
जिनीयाम् जिनीयाव जिनीयाम

ज्या(वयोहानौ,क्र्यादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जिज्यौ जिज्यतुः जिज्युः
जिज्यिथ जिज्यथुः जिज्य
जिज्यौ जिज्यिव जिज्यिम

ज्या(वयोहानौ,क्र्यादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ज्याता ज्यातारौ ज्यातारः
ज्यातासि ज्यातास्थः ज्यातास्थ
ज्यातास्मि ज्यातास्वः ज्यातास्मः

ज्या(वयोहानौ,क्र्यादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ज्यास्यति ज्यास्यतः ज्यास्यन्ति
ज्यास्यसि ज्यास्यथः ज्यास्यथ
ज्यास्यामि ज्यास्यावः ज्यास्यामः

ज्या(वयोहानौ,क्र्यादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
जीयात् जीयास्ताम् जीयासुः
जीयाः जीयास्तम् जीयास्त
जीयासम् जीयास्व जीयास्म

ज्या(वयोहानौ,क्र्यादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अज्यासीत् अज्यासिष्टाम् अज्यासिषुः
अज्यासीः अज्यासिष्टम् अज्यासिष्ट
अज्यासिषम् अज्यासिष्व अज्यासिष्म

ज्या(वयोहानौ,क्र्यादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अज्यास्यत् अज्यास्यताम् अज्यास्यन्
अज्यास्यः अज्यास्यतम् अज्यास्यत
अज्यास्यम् अज्यास्याव अज्यास्याम

जल्प(व्यक्तायां वाचि,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
जल्पति जल्पतः जल्पन्ति
जल्पसि जल्पथः जल्पथ
जल्पामि जल्पावः जल्पामः

जल्प(व्यक्तायां वाचि,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
जल्पतु जल्पताम् जल्पन्तु
जल्प जल्पतम् जल्पत
जल्पानि जल्पाव जल्पाम

जल्प(व्यक्तायां वाचि,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अजल्पत् अजल्पताम् अजल्पन्
अजल्पः अजल्पतम् अजल्पत
अजल्पम् अजल्पाव अजल्पाम

जल्प(व्यक्तायां वाचि,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
जल्पेत् जल्पेताम् जल्पेयुः
जल्पेः जल्पेतम् जल्पेत
जल्पेयम् जल्पेव जल्पेम

जल्प(व्यक्तायां वाचि,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जजल्प जजल्पतुः जजल्पुः
जजल्पिथ जजल्पथुः जजल्प
जजल्प जजल्पिव जजल्पिम

जल्प(व्यक्तायां वाचि,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
जल्पिता जल्पितारौ जल्पितारः
जल्पितासि जल्पितास्थः जल्पितास्थ
जल्पितास्मि जल्पितास्वः जल्पितास्मः

जल्प(व्यक्तायां वाचि,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
जल्पिष्यति जल्पिष्यतः जल्पिष्यन्ति
जल्पिष्यसि जल्पिष्यथः जल्पिष्यथ
जल्पिष्यामि जल्पिष्यावः जल्पिष्यामः

जल्प(व्यक्तायां वाचि,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
जल्प्यात् जल्प्यास्ताम् जल्प्यासुः
जल्प्याः जल्प्यास्तम् जल्प्यास्त
जल्प्यासम् जल्प्यास्व जल्प्यास्म

जल्प(व्यक्तायां वाचि,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजल्पीत् अजल्पिष्टाम् अजल्पिषुः
अजल्पीः अजल्पिष्टम् अजल्पिष्ट
अजल्पिषम् अजल्पिष्व अजल्पिष्म

जल्प(व्यक्तायां वाचि,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अजल्पिष्यत् अजल्पिष्यताम् अजल्पिष्यन्
अजल्पिष्यः अजल्पिष्यतम् अजल्पिष्यत
अजल्पिष्यम् अजल्पिष्याव अजल्पिष्याम

ज्वल(दीप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
ज्वलति ज्वलतः ज्वलन्ति
ज्वलसि ज्वलथः ज्वलथ
ज्वलामि ज्वलावः ज्वलामः

ज्वल(दीप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
ज्वलतु ज्वलताम् ज्वलन्तु
ज्वल ज्वलतम् ज्वलत
ज्वलानि ज्वलाव ज्वलाम

ज्वल(दीप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अज्वलत् अज्वलताम् अज्वलन्
अज्वलः अज्वलतम् अज्वलत
अज्वलम् अज्वलाव अज्वलाम

ज्वल(दीप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
ज्वलेत् ज्वलेताम् ज्वलेयुः
ज्वलेः ज्वलेतम् ज्वलेत
ज्वलेयम् ज्वलेव ज्वलेम

ज्वल(दीप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जज्वाल जज्वलतुः जज्वलुः
जज्वलिथ जज्वलथुः जज्वल
जज्वल जज्वलिव जज्वलिम

ज्वल(दीप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
ज्वलिता ज्वलितारौ ज्वलितारः
ज्वलितासि ज्वलितास्थः ज्वलितास्थ
ज्वलितास्मि ज्वलितास्वः ज्वलितास्मः

ज्वल(दीप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
ज्वलिष्यति ज्वलिष्यतः ज्वलिष्यन्ति
ज्वलिष्यसि ज्वलिष्यथः ज्वलिष्यथ
ज्वलिष्यामि ज्वलिष्यावः ज्वलिष्यामः

ज्वल(दीप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
ज्वल्यात् ज्वल्यास्ताम् ज्वल्यासुः
ज्वल्याः ज्वल्यास्तम् ज्वल्यास्त
ज्वल्यासम् ज्वल्यास्व ज्वल्यास्म

ज्वल(दीप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अज्वालीत् अज्वालिष्टाम् अज्वालिषुः
अज्वालीः अज्वालिष्टम् अज्वालिष्ट
अज्वालिषम् अज्वालिष्व अज्वालिष्म

ज्वल(दीप्तौ,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अज्वलिष्यत् अज्वलिष्यताम् अज्वलिष्यन्
अज्वलिष्यः अज्वलिष्यतम् अज्वलिष्यत
अज्वलिष्यम् अज्वलिष्याव अज्वलिष्याम

जृष(वयोहानौ,दिवादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
जीर्यति जीर्यतः जीर्यन्ति
जीर्यसि जीर्यथः जीर्यथ
जीर्यामि जीर्यावः जीर्यामः

जृष(वयोहानौ,दिवादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
जीर्यतु जीर्यताम् जीर्यन्तु
जीर्य जीर्यतम् जीर्यत
जीर्याणि जीर्याव जीर्याम

जृष(वयोहानौ,दिवादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अजीर्यत् अजीर्यताम् अजीर्यन्
अजीर्यः अजीर्यतम् अजीर्यत
अजीर्यम् अजीर्याव अजीर्याम

जृष(वयोहानौ,दिवादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
जीर्येत् जीर्येताम् जीर्येयुः
जीर्येः जीर्येतम् जीर्येत
जीर्येयम् जीर्येव जीर्येम

जृष(वयोहानौ,दिवादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जजार जजरतुः जजरुः
जजरिथ जजरथुः जजर
जजार जजरिव जजरिम

जृष(वयोहानौ,दिवादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
जरिता जरितारौ जरितारः
जरितासि जरितास्थः जरितास्थ
जरितास्मि जरितास्वः जरितास्मः

जृष(वयोहानौ,दिवादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
जरिष्यति जरिष्यतः जरिष्यन्ति
जरिष्यसि जरिष्यथः जरिष्यथ
जरिष्यामि जरिष्यावः जरिष्यामः

जृष(वयोहानौ,दिवादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
जीर्यात् जीर्यास्ताम् जीर्यासुः
जीर्याः जीर्यास्तम् जीर्यास्त
जीर्यासम् जीर्यास्व जीर्यास्म

जृष(वयोहानौ,दिवादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजरत् अजरताम् अजरन्
अजरः अजरतम् अजरत
अजरम् अजराव अजराम

जृष(वयोहानौ,दिवादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अजरिष्यत् अजरिष्यताम् अजरिष्यन्
अजरिष्यः अजरिष्यतम् अजरिष्यत
अजरिष्यम् अजरिष्याव अजरिष्याम

जसु(ताडने,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
जासयति जासयतः जासयन्ति
जासयसि जासयथः जासयथ
जासयामि जासयावः जासयामः

जसु(ताडने,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
जासयतु जासयताम् जासयन्तु
जासय जासयतम् जासयत
जासयानि जासयाव जासयाम

जसु(ताडने,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अजासयत् अजासयताम् अजासयन्
अजासयः अजासयतम् अजासयत
अजासयम् अजासयाव अजासयाम

जसु(ताडने,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
जासयेत् जासयेताम् जासयेयुः
जासयेः जासयेतम् जासयेत
जासयेयम् जासयेव जासयेम

जसु(ताडने,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जासयाञ्चकार जासयाञ्चक्रतुः जासयाञ्चक्रुः
जासयाञ्चकर्थ जासयाञ्चक्रथुः जासयाञ्चक्र
जासयाञ्चकार जासयाञ्चकृव जासयाञ्चकृम

जसु(ताडने,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
जासयिता जासयितारौ जासयितारः
जासयितासि जासयितास्थः जासयितास्थ
जासयितास्मि जासयितास्वः जासयितास्मः

जसु(ताडने,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
जासयिष्यति जासयिष्यतः जासयिष्यन्ति
जासयिष्यसि जासयिष्यथः जासयिष्यथ
जासयिष्यामि जासयिष्यावः जासयिष्यामः

जसु(ताडने,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
जास्यात् जास्यास्ताम् जास्यासुः
जास्याः जास्यास्तम् जास्यास्त
जास्यास्म् जास्यास्व जास्यास्म

जसु(ताडने,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजीजसत् अजीजसताम् अजीजसतन्
अजीजसः अजीजसतम् अजीजसत
अजीजसम् अजीजसाव अजीजसावम

जसु(ताडने,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अजासयिष्यत् अजासयिष्यताम् अजासयिष्यन्
अजासयिष्यः अजासयिष्यतम् अजासयिष्यत
अजासयिष्यम् अजासयिष्याव अजासयिष्याम

जसु(ताडने,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
जासयते जासयेते जासयन्ते
जासयसे जासयेथे जासयध्वे
जासये जासयावहे जासयामहे

जसु(ताडने,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
जासयताम् जासयेताम् जासयन्ताम्
जासयस्व जासयेथस्व जासयध्वम्
जासयै जासयावहै जासयामहै

जसु(ताडने,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अजासयत अजासयेताम् अजासयन्त
अजासयथाः अजासयेथाम् अजासयध्वम्
अजासये अजासयावहि अजासयामहि

जसु(ताडने,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
जासयेत जासयेयाताम् जासयेरन्
जासयेथाः जासयेयाथाम् जासयेध्वम्
जासयेय जासयेवहि जासयेमहि

जसु(ताडने,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जासयाञ्चक्रे जासयाञ्चक्राते जासयाञ्चक्रिरे
जासयाञ्चकृषे जासयाञ्चक्राथे जासयाञ्चकृढ्वे
जासयाञ्चक्रे जासयाञ्चकृवहे जासयाञ्चकृमहे

जसु(ताडने,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
जासयिता जासयितारौ जासयितारः
जासयितासे जासयितासाथे जासयिताध्वे
जासयिताहे जासयितास्वहे जासयितास्महे

जसु(ताडने,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
जासयिष्यते जासयिष्येते जासयिष्यन्ते
जासयिष्यसे जासयिष्येथे जासयिष्यध्वे
जासयिष्ये जासयिष्यावहे जासयिष्यामहे

जसु(ताडने,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
जासयिषीष्ट जासयिषीयास्ताम् जासयिषीरन्
जासयिषीष्ठाः जासयिषीयास्थाम् जासयिषीध्वम्
जासयिषीय जासयिषीवहि जासयिषीमहि

जसु(ताडने,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजीजसत अजीजसेताम् अजीजसन्त
अजीजसथाः अजीजसेथाम् अजीजसध्वम्
अजीजसे अजीजसावहि अजीजसामहि

जसु(ताडने,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अजासयिष्यत अजासयिष्येताम् अजासयिष्यन्त
अजासयिष्यथाः अजासयिष्येथाम् अजासयिष्यध्वम्
अजासयिष्ये अजासयिष्यावहि अजासयिष्यामहि

जागृ(निद्रक्षये,अदादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
जागर्ति जागृतः जाग्रति
जागर्षि जागृथः जागृथ
जागर्मि जागृवः जागृमः

जागृ(निद्रक्षये,अदादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
जागर्तु जागृताम् जाग्रन्तु
जागृहि जागृतम् जागृत
जागराणि जागराव जागराम

जागृ(निद्रक्षये,अदादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अजागत् अजागृताम् अजागरुः
अजागः अजागृतम् अजागृत
अजागरम् अजागृव अजागृम

जागृ(निद्रक्षये,अदादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
जागृयात् जागृयाताम् जागृयुः
जागृयाः जागृयातम् जागृयात
जागृयाम् जागृयाव जागृयाम

जागृ(निद्रक्षये,अदादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जजागार जजागरतुः जजागरुः
जजागरिथ जजगरथुः जजागर
जजागार जजागरिव जजागरिम

जागृ(निद्रक्षये,अदादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
जागरिता जागरितारौ जागरितारः
जागरितासि जागरितास्थः जागरितास्थ
जागरितास्मि जागरितास्वः जागरितास्मः

जागृ(निद्रक्षये,अदादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
जागरिष्यति जागरिष्यतः जागरिष्यन्ति
जागरिष्यसि जागरिष्यथः जागरिष्यथ
जागरिष्यामि जागरिष्यावः जागरिष्यामः

जागृ(निद्रक्षये,अदादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
जागर्यात् जागर्यास्ताम् जागर्यासुः
जागर्याः जागर्यास्तम् जागर्यास्त
जागर्यासम् जागर्यास्व जागर्यास्म

जागृ(निद्रक्षये,अदादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजागरीत् अजागरिष्टाम् अजागरिषुः
अजागरीः अजागरिष्टम् अजागरिष्ट
अजागरिषम् अजागरिष्व अजागरिष्म

जागृ(निद्रक्षये,अदादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अजागरिष्यत् अजागरिष्यताम् अजागरिष्यन्
अजागरिष्यः अजागरिष्यतम् अजागरिष्यत
अजागरिष्यम् अजागरिष्याव अजागरिष्याम

जि(जये,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
जयति जयतः जयन्ति
जयसि जयथः जयथ
जयामि जयावः जयामः

जि(जये,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
जयतु जयताम् जयन्तु
जय जयतम् जयत
जयानि जयाव जयाम

जि(जये,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अजयत् अजयताम् अजयन्
अजयः अजयतम् अजयत
अजयम् अजयाव अजयाम

जि(जये,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
जयेत् जयेताम् जयेयुः
जयेः जयेतम् जयेत
जयेयम् जयेव जयेम

जि(जये,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जिगाय जिग्यतुः जिग्युः
जिगेथ जिग्यथुः जिग्य
जिगाय जिग्यिव जिग्यिम

जि(जये,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
जेता जेतारौ जेतारः
जेतासि जेतास्थः जेतास्थ
जेतास्मि जेतास्वः जेतास्मः

जि(जये,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति
जेष्यसि जेष्यथः जेष्यथ
जेष्यामि जेष्यावः जेष्यामः

जि(जये,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
जीयात् जीयास्ताम् जीयासुः
जीयाः जीयास्तम् जीयास्त
जीयासम् जीयास्व जीयास्म

जि(जये,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजैषीत् अजैष्टाम् अजैषुः
अजैषीः अजैष्टम् अजैष्ट
अजैषम् अजैष्व अजैष्म

जि(जये,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अजेष्यत् अजेष्यताम् अजेष्यन्
अजेष्यः अजेष्यतम् अजेष्यत
अजेष्यम् अजेष्याव अजेष्याम

जीव(प्राणधारणे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
जीवति जीवतः जीवन्ति
जीवसि जीवथः जीवथ
जीवामि जीवावः जीवामः

जीव(प्राणधारणे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
जीवतु जीवताम् जीवन्तु
जीव जीवतम् जीवत
जीवानि जीवाव जीवाम

जीव(प्राणधारणे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अजीवत् अजीवताम् अजीवन्
अजीवः अजीवतम् अजीवत
अजीवम् अजीवाव अजीवाम

जीव(प्राणधारणे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
जीवेत् जीवेताम् जीवेयुः
जीवेः जीवेतम् जीवेत
जीवेयम् जीवेव जीवेम

जीव(प्राणधारणे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
जिजीव जिजीवतुः जिजीवुः
जिजीविथ जिजीवथुः जिजीव
जिजीव जिजीविव जिजीविम

जीव(प्राणधारणे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
जीविता जीवितारौ जीवितारः
जीवितासि जीवितास्थः जीवितास्थ
जीवितास्मि जीवितास्वः जीवितास्मः

जीव(प्राणधारणे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
जीविष्यति जीविष्यतः जीविष्यन्ति
जीविष्यसि जीविष्यथः जीविष्यथ
जीविष्यामि जीविष्यावः जीविष्यामः

जीव(प्राणधारणे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
जीव्यात् जीव्यास्ताम् जीव्यासुः
जीव्याः जीव्यास्तम् जीव्यास्त
जीव्यासम् जीव्यास्व जीव्यास्म

जीव(प्राणधारणे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अजीवीत् अजीविष्टाम् अजीविषुः
अजीवीः अजीविष्टम् अजीविष्ट
अजीविषम् अजीविष्व अजीविष्म

जीव(प्राणधारणे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अजीविष्यत् अजीविष्यताम् अजीविष्यन्
अजीविष्यः अजीविष्यतम् अजीविष्यत
अजीविष्यम् अजीविष्याव अजीविष्याम

ञिइन्धि(दीप्तौ,रुधादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
इन्धे इन्धाते इन्धते
इन्त्से इन्धाथे इन्ध्वे
इन्धे इन्ध्वहे इन्ध्महे

ञिइन्धि(दीप्तौ,रुधादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
इन्धाम् इन्धाताम् इन्धताम्
इन्त्स्व इन्धाथाम् इन्ध्वम्
इनधै इन्धावहै इन्धामहै

ञिइन्धि(दीप्तौ,रुधादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐन्ध ऐन्धाताम् ऐन्धत
ऐन्धाः ऐन्धाथाम् ऐन्ध्वम्
ऐन्धि ऐन्ध्वहि ऐन्ध्महि

ञिइन्धि(दीप्तौ,रुधादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
इन्धीत इन्धीयाताम् इन्धीरन्
इन्धीथाः इन्धीयाथाम् इन्धीध्वम्
इन्धीय इन्धीवहि इन्धीमहि

ञिइन्धि(दीप्तौ,रुधादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
इन्धाञ्चक्रे इन्धाञ्चक्राते इन्धाञ्चक्रिरे
इन्धाञ्चकृषे इन्धाञ्चक्राथे इन्धाञ्चकृध्वे
इन्धाञ्चक्रे इन्धाञ्चकृवहे इन्धाञ्चकृमहे

ञिइन्धि(दीप्तौ,रुधादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
इन्धिता इन्धितारौ इन्धितारः
इन्धितासे इन्धितासाथे इन्धिताध्वे
इन्धिताहे इन्धितास्वहे इन्धितास्महे

ञिइन्धि(दीप्तौ,रुधादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
इन्धिष्यते इन्धिष्येते इन्धिष्यन्ते
इन्धिष्यसे इन्धिष्येथे इन्धिष्यध्वे
इन्धिष्ये इन्धिष्यावहे इन्धिष्यामहे

ञिइन्धि(दीप्तौ,रुधादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
इन्धिषीष्ट इन्धिषीयास्ताम् इन्धिषीरन्
इन्धिषीष्ठाः इन्धिषीयास्थाम् इन्धिषीध्वम्
इन्धिषीय इन्धिषीवहि इन्धिषीमहि

ञिइन्धि(दीप्तौ,रुधादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐन्धिष्ट ऐन्धिषाताम् ऐन्धिषत
ऐन्धिष्ठाः ऐन्धिषाथाम् ऐन्धिढ्वम्
ऐन्धिषि ऐन्धिष्वहि ऐन्धिष्महि

ञिइन्धि(दीप्तौ,रुधादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
ऐन्धिष्यत ऐन्धिष्येताम् ऐन्धिष्यन्त
ऐन्धिष्यथाः ऐन्धिष्येथाम् ऐन्धिष्यध्वम्
ऐन्धिष्ये ऐन्धिष्यावहि ऐन्धिष्यामहि

ञिफला(विशरणे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
फलति फलतः फलन्ति
फलसि फलथः फलथ
फलामि फलावः फलामः

ञिफला(विशरणे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
फलतु फलताम् फलन्तु
फल फलतम् फलत
फलानि फलाव फलाम

ञिफला(विशरणे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अफलत् अफलताम् अफलन्
अफलः अफलतम् अफलत
अफलम् अफलाव अफलाम

ञिफला(विशरणे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
फलेत् फलेताम् फलेयुः
फलेः फलेतम् फलेत
फलेयम् फलेव फलेम

ञिफला(विशरणे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
पफाल फेलतुः फेवुः
फेलिथ फेलथुः पफाल
पफल फेलिव फेलिम

ञिफला(विशरणे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
फलिता फलितारौ फलितारः
फलितासि फलितास्थः फलितास्थ
फलितास्मि फलितास्वः फलितास्मः

ञिफला(विशरणे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
फलिष्यति फलिष्यतः फलिष्यन्ति
फलिष्यसि फलिष्यथः फलिष्यथ
फलिष्यामि फलिष्यावः फलिष्यामः

ञिफला(विशरणे,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
फल्यात् फल्यास्ताम् फल्यासुः
फल्याः फल्यास्तम् फल्यास्त
फल्यासम् फल्यास्व फल्यास्म

ञिफला(विशरणे,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अफालीत् अफालिष्टाम् अफालिषुः
अफालीः अफालिष्टम् अफालिष्ट
अफालिषम् अफालिष्व अफालिष्म

ञिफला(विशरणे,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अफलिष्यत् अफलिष्यताम् अफलिष्यन्
अफलिष्यः अफलिष्यतम् अफलिष्यत
अफलिष्यम् अफलिष्याव अफलिष्याम

ञिभी(भये,जुहोत्यादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
बिभेति बिभितः बिभ्यति
बिभेषि बिभिथः बिभिथ
बिभेमि बिभिवः बिभिमः

ञिभी(भये,जुहोत्यादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
बिभेतु बिभिताम् बिभ्यतु
बिभिहि बिभितम् बिभित
बिभयानि बिभयाव बिभयाम

ञिभी(भये,जुहोत्यादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अबिभेत् अबिभीताम् अबिभयुः
अबिभेः अबिभितम् अबिभित
अबिभयम् अबिभीव अबिभीम

ञिभी(भये,जुहोत्यादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
बिभियात् बिभियाताम् बिभियुः
बिभियाः बिभियातम् बिभियात
बिभियाम् बिभियाव बिभियाम

ञिभी(भये,जुहोत्यादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
बिभाय बिभ्यतुः बिभ्युः
बिभयिथ बिभ्यथुः बिभ्य
बिभाय बिभ्यिव बिभ्यिम

ञिभी(भये,जुहोत्यादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
भेता भेतारौ भेतारः
भेतासि भेतास्थः भेतास्थ
भेतास्मि भेतास्वः भेतास्मः

ञिभी(भये,जुहोत्यादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
भेष्यति भेष्यतः भेष्यन्ति
भेष्यसि भेष्यथः भेष्यथ
भेष्यामि भेष्यावः भेष्यामः

ञिभी(भये,जुहोत्यादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
भीयात् भीयास्ताम् भीयासुः
भीयाः भीयास्तम् भीयास्त
भीयासम् भीयास्व भीयास्म

ञिभी(भये,जुहोत्यादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अभैषीत् अभैष्टाम् अभैषुः
अभैषीः अभैष्टम् अभैष्ट
अभैषम् अभैष्व अभैष्म

ञिभी(भये,जुहोत्यादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अभेष्यत् अभेष्यताम् अभेष्यन्
अभेष्यः अभेष्यतम् अभेष्यत
अभेष्यम् अभेष्याव अभेष्याम

ञिष्वप्(शये,अदादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
स्वपिति स्वपितः स्वपन्ति
स्वपिषि स्वपिथः स्वपिथ
स्वपिमि स्वपिवः स्वपिमः

ञिष्वप्(शये,अदादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
स्वपितु स्वपिताम् स्वपन्तु
स्वपिहि स्वपितम् स्वपित
स्वपानि स्वपाव स्वपाम

ञिष्वप्(शये,अदादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अस्वपीत् अस्वपिताम् अस्वपन्
अस्वपीः अस्वपितम् अस्वपित
अस्वपम् अस्वपिव अस्वपिम

ञिष्वप्(शये,अदादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
स्वप्यात् स्वप्याताम् स्वप्युः
स्वप्याः स्वप्यातम् स्वप्यात
स्वप्याम् स्वप्याव स्वप्याम

ञिष्वप्(शये,अदादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
सुष्वाप सुषुपतुः सुशुषुः
सुष्वपिथ सुषुपथुः सुषुप
सुष्वाप सुषुपिव सुषुपिम

ञिष्वप्(शये,अदादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
स्वप्ता स्वप्तारौ स्वप्तारः
स्वप्तासि स्वपतास्थः स्वप्तास्थ
स्वपतास्मि स्वपतास्वः स्वतास्मः

ञिष्वप्(शये,अदादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
स्वप्स्यति स्वप्स्यतः स्वपस्यन्ति
स्वप्स्यसि स्वपस्यथः स्वप्स्यथ
स्वप्स्यामि स्वप्स्यावः स्वप्स्यामः

ञिष्वप्(शये,अदादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
सुप्यात् सुप्यास्ताम् सुप्यासुः
सुप्याः सुप्यास्तम् सुप्यास्त
सुप्यासम् सुप्यास्व सुप्यास्म

ञिष्वप्(शये,अदादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अस्वाप्सीत् अस्वाप्ताम् अस्वाप्सुः
अस्वाप्सीः अस्वाप्तम् अस्वाप्त
अस्वाप्सम् अस्वाप्स्व अस्वाप्स्म

ञिष्वप्(शये,अदादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अस्वप्स्यत् अस्वप्स्यताम् अस्वप्स्यन्
अस्वप्स्यः अस्वप्स्यतम् अस्वप्स्यत
अस्वप्स्यम् अस्वप्स्याव अस्वप्स्याम

टकि(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
टङ्कयति टङ्कयतः टङ्कयन्ति
टङ्कयसि टङ्कयथः टङ्कयथ
टङ्कयामि टङ्कयावः टङ्कयामः

टकि(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
टङ्कयतु टङ्कयताम् टङ्कयन्तु
टङ्कय टङ्कयतम् टङ्कयत
टङ्कयानि टङ्कयाव टङ्कयाम

टकि(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अटङ्कयत् अटङ्कयताम् अटङ्कयन्
अटङ्कयः अटङ्कयतम् अटङ्कयत
अटङ्कयम् अटङ्कयाव अटङ्कयाम

टकि(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
टङ्कयेत् टङ्कयेताम् टङ्कयेयुः
टङ्कयेः टङ्कयेतम् टङ्कयेत
टङ्कयेयम् टङ्कयेव टङ्कयेम

टकि(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
टङ्कयाञ्चकार टङ्कयाञ्चक्रतुः टङ्कयाञ्चचक्रुः
टङ्कयाञ्चकर्थ टङ्कयाञ्चक्रथुः टङ्कयाञ्चक्र
टङ्कयाञ्चकार टङ्कयाञ्चकृव टङ्कयाञ्चकृम

टकि(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
टङ्कयिता टङ्कयितारौ टङ्कयितारः
टङ्कयितासि टङ्कयितास्थः टङ्कयितास्थ
टङ्कयितास्मि टङ्कयितास्वः टङ्कयितास्मः

टकि(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
टङ्कयिष्यति टङ्कयिष्यतः टङ्कयिष्यन्ति
टङ्कयिष्यसि टङ्कयिष्यथः टङ्कयिष्यथ
टङ्कयिष्यामि टङ्कयिष्यावः टङ्कयिष्यामः

टकि(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
टङ्क्यात् टङ्क्यास्ताम् टङ्क्यासुः
टङ्क्याः टङ्क्यास्तम् टङ्क्यास्त
टङ्क्यासम् टङ्क्यास्व टङ्क्यास्म

टकि(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अटटङ्कत् अटटङ्कताम् अटटङ्कन्
अटटङ्कः अटटङ्कतम् अटटङ्कत
अटटङ्कम् अटटङ्काव अटटङ्काम

टकि(बन्धने,चुरादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अटङ्कयिष्यत् अटङ्कयिष्यताम् अटङ्कयिष्यन्
अटङ्कयिष्यः अटङ्कयिष्यतम् अटङ्कयिष्यत
अटङ्कयिष्यम् अटङ्कयिष्याव अटङ्कयिष्याम

टकि(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
टङ्कयते टङ्कयेते टङ्कयन्ते
टङ्कयसे टङ्कयेथे टङ्कयध्वे
टङ्कये टङ्कयावहे टङ्कयामहे

टकि(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
टङ्कयताम् टङ्कयेताम् टङ्कयन्ताम्
टङ्कयस्व टङ्कयेथाम् टङ्कयध्वम्
टङ्कयै टङ्कयावहै टङ्कयामहै

टकि(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अटङ्कयत अटङ्कयेताम् अटङ्कयन्त
अटङ्कयथाः अटङ्कयेथाम् अटङ्कयध्वम्
अटङ्कये अटङ्कयावहि अटङ्कयामहि

टकि(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
टङ्कयेत टङ्कयेयाताम् टङ्कयेरन्
टङ्कयेथाः टङ्कयेयाथाम् टङ्कयेध्वम्
टङ्कयेय टङ्कयेवहि टङ्कयेमहि

टकि(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
टङ्कयाञ्चक्रे टङ्कयाञ्चक्राते टङ्कयाञ्चक्रिरे
टङ्कयाञ्चकृषे टङ्कयाञ्चक्राथे टङ्कयाञ्चकृढ्वे
टङ्कयाञ्चक्रे टङ्कयाञ्चकृवहे टङ्कयाञ्चकृमहे

टकि(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
टङ्कयिता टङ्कयितारौ टङ्कयितारः
टङ्कयितासे टङ्कयितासाथे टङ्कयिताध्वे
टङ्कयिताहे टङ्कयितास्वहे टङ्कयितास्महे

टकि(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
टङ्कयिष्यते टङ्कयिष्येते टङ्कयिष्यन्ते
टङ्कयिष्यसे टङ्कयिष्येथे टङ्कयिष्यध्वे
टङ्कयिष्ये टङ्कयिष्यावहे टङ्कयिष्यामहे

टकि(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
टङ्कयिषीष्ट टङ्कयिषीयास्ताम् टङ्कयिषीरन्
टङ्कयिषीष्ठाः टङ्कयिषीयास्थाम् टङ्कयिषीध्वम्
टङ्कयिषीय टङ्कयिषीवहि टङ्कयिषीमहि

टकि(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अटटङ्कत अटटङ्केताम् अटटङ्कन्त
अटटङ्कथाः अटटङ्केथाम् अटटङ्कध्वम्
अटटङ्के अटटङ्कावहि अटटङ्कामहि

टकि(बन्धने,चुरादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अटङ्कयिष्यत अटङ्कयिष्येताम् अटङ्कयिष्यन्त
अटङ्कयिष्यथाः अटङ्कयिष्येथाम् अटङ्कयिष्यध्वम्
अटङ्कयिष्ये अटङ्कयिष्यावहि अटङ्कयिष्यामहि

टुनदि(समृद्धौ,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
नन्दति नन्दतः नन्दन्ति
नन्दसि नन्दथः नन्दथ
नन्दामि नन्दावः नन्दामः

टुनदि(समृद्धौ,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
नन्दतु नन्दताम् नन्दन्तु
नन्द नन्दतम् नन्दत
नन्दानि नन्दाव नन्दाम

टुनदि(समृद्धौ,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अनन्दत् अनन्दताम् अनन्थन्
अनन्दः अनन्दतम् अनन्दत
अनन्दम् अनन्दाव अनन्दाम

टुनदि(समृद्धौ,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
नन्देत् नन्देताम् नन्देयुः
नन्देः नन्देतम् नन्देत
नन्देयम् नन्देव नन्देम

टुनदि(समृद्धौ,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ननन्द ननन्दतुः ननन्दुः
ननन्दिथ ननन्दथुः ननन्द
ननन्द ननन्दिव ननन्दिम

टुनदि(समृद्धौ,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
नन्दिता नन्दितारौ नन्दितारः
नन्दितासि नन्दितास्थः नन्दितास्थ
नन्दितास्मि नन्दितास्वः नन्दितास्मः

टुनदि(समृद्धौ,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
नन्दिष्यति नन्दिष्यतः नन्दिष्यन्ति
नन्दिष्यसि नन्दिष्यथः नन्दिष्यथ
नन्दिष्यामि नन्दिष्यावः नन्दिष्यामः

टुनदि(समृद्धौ,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
नन्द्यात् नन्द्यास्ताम् नन्द्यासुः
नन्द्याः नन्द्यास्तम् नन्दयास्त
नन्दयासम् नन्दयास्व नन्दयास्म

टुनदि(समृद्धौ,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अनन्दीत् अनन्दिष्टाम् अनन्दिषुः
अनन्दीः अनन्दिष्टम् अनन्दिष्ट
अनन्दिषम् अनन्दिष्व अनन्दिष्म

टुनदि(समृद्धौ,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अनन्दिष्यत् अनन्दिष्यताम् अनन्दिष्यन्
अनन्दिष्यः अनन्दिष्यतम् अनर्दिष्यत
अनन्दिष्यम् अनन्दिष्याव अनन्दिष्याम

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
याचति याचतः याचन्ति
याचसि याचथः याचथ
याचामि याचावः याचामः

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
याचतु याचताम् याचन्तु
याच याचतम् याचत
याचानि याचाव याचाम

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अयाचत् अयाचताम् अयाचन्
अयाचः अयाचतम् अयाचत
अयाचम् अयाचाव अयाचाम

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
याचेत् याचेताम् याचेयुः
याचेः याचेतम् याचेत
याचेयम् याचेव याचेम

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ययाच ययाचतुः ययाचुः
ययाचिथ ययाचथुः ययाच
ययाच ययाचिव ययाचिम

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
याचिता याचितारौ याचितारः
याचितासि याचितास्थः याचितास्थ
याचितास्मि याचितास्वः याचितास्मः

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
याचिष्यति याचिष्यतः याचिष्यन्ति
याचिष्यसि याचिष्यथः याचिष्यथ
याचिष्यामि याचिष्यावः याचिष्यामः

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
याच्यात् याच्यास्ताम् याच्यासुः
याच्याः याच्यास्तम् याच्यास्त
याच्यासम् याच्यास्व याच्यास्म

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अयाचीत् अयाचिष्टाम् अयाचिषुः
अयाचीः अयाचिष्टम् अयाचिष्ट
अयाचिषम् अयाचिष्व अयाचिष्म

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,परस्मै,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अयाचिष्यत् अयाचिष्यताम् अयाचिष्यन्
अयाचिष्यः अयाचिष्यतम् अयाचिष्यत
अयाचिष्यम् अयाचिष्याव अयाचिष्याम

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
याचते याचेते याचन्ते
याचसे याचेथे याचध्वे
याचे याचावहे याचामहे

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
याचताम् याचेताम् याचन्ताम्
याचस्व याचेथाम् याचध्वम्
याचै याचावहै याचामहै

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अयाचत अयाचेताम् अयाचन्त
अयाचथाः अयाचेथाम् अयाचध्वम्
अयाचे अयाचावहि अयाचामहि

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
याचेत याचेयाताम् याचेरन्
याचेथाः याचेयाथाम् याचेध्वम्
याचेय याचेवहि याचेमहि

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ययाचे ययाचाते ययाचिरे
ययाचिषे ययाचाथे ययाचिध्वे
ययाचे ययाचिवहे ययाचिमहे

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
याचिता याचितारौ याचितारः
याचितासे याचितासाथे याचिताध्वे
याचिताहे याचितास्वहे याचितास्महे

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
याचिष्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते
याचिष्यसे याचिष्येथे याचिष्यध्वे
याचिष्ये याचिष्यावहे याचिष्यामहे

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
याचिषीष्ट याचिषीयास्ताम् याचिषीरन्
याचिषीष्ठाः याचिषीयास्थाम् याचिषीध्वम्
याचिषीय याचिषीवहि याचिषीमहि

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अयाचिष्ट अयाचिषाताम् अयाचिषत
अयाचिष्ठाः अयाचिषाथाम् अयाचिध्वम्
अयाचिषि अयाचिष्वहि अयाचिष्महि

टुयाचृ(याञ्चायाम्,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अयाचिष्यत अयाचिष्येताम् अयाचिष्यन्त
अयाचिष्यथाः अयाचिष्येथाम् अयाचिष्यध्वम्
अयाचिष्ये अयाचिष्यावहि अयाचिष्यामहि

टुवेपृ(कम्पने,भ्वादिगण,आत्मने,लट्)
------------------------------------------------------------------
वेपते वेपेते वेपन्ते
वेपसे वेपेथे वेपध्वे
वेपे वेपावहे वेपामहे

टुवेपृ(कम्पने,भ्वादिगण,आत्मने,लोट्)
------------------------------------------------------------------
वेपताम् वेपेताम् वेपन्ताम्
वेपस्व वेपेथाम् वेपध्वम्
वेपै वेपावहै वेपामहै

टुवेपृ(कम्पने,भ्वादिगण,आत्मने,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अवेपत अवेपेताम् अवेपन्त
अवेपथाः अवेपेथाम् अवेपध्वम्
अवेपे अवेपावहि अवेपामहि

टुवेपृ(कम्पने,भ्वादिगण,आत्मने,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
वेपेत वेपेयाताम् वेपेरन्
वेपेथाः वेपेयाथाम् वेपेध्वम्
वेपेय वेपेवहि वेपेमहि

टुवेपृ(कम्पने,भ्वादिगण,आत्मने,लिट्)
------------------------------------------------------------------
विवेपे विवेपाते विवेपिरे
विवेपिषे विवेपाथे विवेपिध्वे
विवेपे विवेपिवहे विवेपिमहे

टुवेपृ(कम्पने,भ्वादिगण,आत्मने,लुट्)
------------------------------------------------------------------
वेपिता वेपितारौ वेपितारः
वेपितासे वेपितासाथे वेपिताध्वे
वेपिताहे वेपितास्वहे वेपितास्महे

टुवेपृ(कम्पने,भ्वादिगण,आत्मने,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
वेपिष्यते वेपिष्येते वेपिष्यन्ते
वेपिष्यसे वेपिष्येथे वेपिष्यध्वे
वेपिष्ये वेपिष्यावहे वेपिष्यामहे

टुवेपृ(कम्पने,भ्वादिगण,आत्मने,आशीर्लिङ्)
------------------------------------------------------------------
वेपिषीष्ट वेपिषीयास्ताम् वेपिषीरन्
वेपिषीष्ठाः वेपिषीयास्थाम् वेपिषीध्वम्
वेपिषीय वेपिषीवहि वेपिषीमहि

टुवेपृ(कम्पने,भ्वादिगण,आत्मने,लुङ्)
------------------------------------------------------------------
अवेपिष्ट अवेपिषाताम् अवेपिषत
अवेपिष्ठाः अवेपिषाथाम् अवेपिध्वम्
अवेपिषि अवेपिष्वहि अवेपिष्महि

टुवेपृ(कम्पने,भ्वादिगण,आत्मने,ॡङ्)
------------------------------------------------------------------
अवेपिष्यत अवेपिष्येताम् अवेपिष्यन्त
अवेपिष्यथाः अवेपिष्येथाम् अवेपिष्यध्वम्
अवेपिष्ये अवेपिष्यावहि अवेपिष्यामहि

टुवम्(उद्गिरणे,भ्वादिगण,परस्मै,लट्)
------------------------------------------------------------------
वमति वमतः वमन्ति
वमसि वमथः वमथ
वमामि वमावः वमामः

टुवम्(उद्गिरणे,भ्वादिगण,परस्मै,लोट्)
------------------------------------------------------------------
वमतु वमताम् वमन्तु
वम वमतम् वमत
वमानि वमाव वमाम

टुवम्(उद्गिरणे,भ्वादिगण,परस्मै,लङ्)
------------------------------------------------------------------
अवमत् अवमताम् अवमन्
अवमः अवमतम् अवमत
अवमम् अवमाव अवमाम

टुवम्(उद्गिरणे,भ्वादिगण,परस्मै,विधिलिङ्)
------------------------------------------------------------------
वमेत् वमेताम् वमेयुः
वमेः वमेतम् वमेत
वमेयम् वमेव वमेम

टुवम्(उद्गिरणे,भ्वादिगण,परस्मै,लिट्)
------------------------------------------------------------------
ववाम वेमतुः वेमुः
वेमिथ वेमथुः वेम
ववाम वेमिव वेमिम

टुवम्(उद्गिरणे,भ्वादिगण,परस्मै,लुट्)
------------------------------------------------------------------
वमिता वमितारौ वमितारः
वमितासि वमितास्थः वमितास्थ
वमितास्मि वमितास्वः वमितास्मः

टुवम्(उद्गिरणे,भ्वादिगण,परस्मै,ऌट्)
------------------------------------------------------------------
वमिष्यति वमिष्यतः वमिष्यन्ति
वमिष्यसि वमिष्यथः वमिष्यथ
वमिष्यामि वमिष्यावः वमिष्या